Fiskarskoncernen minskar sitt innehav i Wärtsilä, fokuserar på sin konsumentvarustrategi

Fiskarskoncernen       Börsmeddelande     19.9.2014    kl. 8.30 EET

Fiskars, Investor och deras samriskbolag Avlis AB har ingått ett avtal enligt vilket Investor förvärvar 15,8 miljoner aktier, motsvarande 8 % av kapitalet och rösterna i Wärtsilä, från Avlis för cirka 639 milj. euro, eller 40,55 euro per aktie. Sedan april 2012 har Investor och Fiskars haft ett samriskbolag som har hanterat det gemensamma ägandet i Wärtsilä, vilket idag uppgår till 21,8 % av kapitalet och rösterna. Fiskars ägande i Wärtsilä via samriskbolaget har uppgått till 13,0 % och Investors till 8,8 %.

Efter transaktionen kommer samriskbolaget att upplösas och Fiskars behåller en ägarandel om 5,01 % av kapitalet och rösterna i Wärtsilä.

Fiskars bedömer att engångsvinsten från försäljningen av Wärtsiläaktier till Investor uppgår till cirka 450 milj. euro, en vinst som Fiskars kommer att bokföra under årets fjärde kvartal 2014. Den här bedömningen kommer att revideras efter att Wärtsiläs resultat för årets tredje kvartal 2014 har publicerats och den slutliga summan tillkännages i samband med att Fiskars publicerar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2014 den 31 oktober 2014.

Utöver detta, har Investor åtagit sig att för det fall de förvärvade aktierna avyttras av Investor till ett högre pris än förvärvspriset under en treårsperiod betala en tilläggsköpeskilling till Fiskars dotterföretag Avlis (50 % av mellanskillnaden det första året, 40 % det andra året och 30 % det tredje året). Fiskars och Investor har också i ett aktieägaravtal enats om att en ömsesidig hembudsklausul och en rättighet för Fiskars att delta på lika villkor i det fall Investor skulle avyttra de förvärvade aktierna skall gälla under samma treårsperiod.

Transaktionen förväntas slutföras inom de närmaste veckorna. Efter slutförandet kommer Investors ägande i Wärtsilä att uppgå till 33,1 miljoner aktier, motsvarande 16,8 % av kapitalet och rösterna, vilket gör Investor till Wärtsiläs största aktieägare.

Efter affären kommer Fiskars innehav i Wärtsilä att motsvara 5,01 % av kapital och röster i Wärtsilä. Det innebär att Wärtsilä upphör att behandlas som Fiskars intresseföretag och koncernens segmentsrapportering kommer därmed också att ändras. En följd av detta är att Fiskars resterande Wärtsiläaktier värderas till sitt marknadsvärde. Omklassificeringen beräknas resultera i en orealiserad värdeförändring av engångsnatur på cirka 250 milj. euro, vilket bokförs i Fiskars delårsresultat för det fjärde kvartalet 2014. Estimatet kommer att justeras enligt priset på Wärtsiläaktien vid transaktionens slutdatum och enligt Wärtsiläs resultat för det tredje kvartalet 2014. Den slutliga summan publiceras i anslutning med Fiskars delårsrapport för det tredje kvartalet 2014.

Fiskarskoncernen har för avsikt att utnyttja merparten av intäkterna från försäljningen av Wärtsiläaktier till att på sikt påskynda koncernens strategiska utveckling. Det är också sannolikt att Fiskars styrelse kommer att föreslå att en del av intäkterna återgäldas till Fiskars aktieägare i form av en extradividend. Fiskars tillkännager sina planer i större detalj och koncernens nya rapporteringsstruktur i samband med kvartalsrapporten för årets tredje kvartal den 31 oktober 2014.

”Fiskarskoncernen har varit en långvarig ägare i Wärtsilä, och vi tror att Wärtsilä även i fortsättningen är en god investering. Men Fiskars har som strategiskt mål att bli ett konsumentvarubolag i världsklass och att vara den största ägaren i Wärtsilä är inte längre en viktig del av vår strategi framöver. Den här transaktionen stärker Fiskarskoncernens finansiella position ytterligare och gör det möjligt för oss att accelerera vår tillväxt som konsumentvarubolag”, säger Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas.

  

FISKARS OYJ ABP
 

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

  

Ytterligare information:
Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn. +358 204 39 5500
– Informationsdirektör Anu Ilvonen, tfn. +358 204 39 5446

Fiskars 365 – århundrade av stolthet och passion för design. Varje dag.

Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen över – tack vare sin överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på NASDAQ OMX Helsinki och gruppens omsättning var 799 milj. euro år 2013. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber. www.fiskarsgroup.com/365