FISKARSKONCERNENS DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2007

FISKARSKONCERNENS DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2007
(Oreviderad)


Fiskars omsättning ökade och tillväxten fortsatte genom förvärvet av Iittala

Tredje kvartalet i korthet
- Omsättningen var 148,3 milj. euro (119,4)
 Den helägda verksamhetens rörelseresultat var 16,7 milj. euro (6,0)
- Iittala Group Abp förvärvades i slutet av augusti och har konsoliderats från 
 början av september
- Iittalas omsättning för september var 16,0 milj. euro och rörelseresultatet 
 efter allokering av köpesumman på 1,1 milj. euro, var 0,3 milj. euro
- Resultatandelen i Wärtsilä var 11,1 milj. euro (6,9)
- Försäljning och förvärv av Wärtsilä-aktier gav en reavinst på 16,8 milj. euro
 
FISKARSKONCERNEN I KORTHET

Milj. euro       Q3/2007   Q3/2006  1-9/2007   1-9/2006   2006
Omsättning       148,3    119,4   465,7    409,8    534,9
Rörelseresultat, helägd 16,7     6,0    52,2     25,0     27,2
verksamhet
Andel av        11,1     6,9    26,6     40,8     58,6
intresseföretagets
resultat
Rörelseresultat     27,8     13,0    78,8     65,8     85,8
Resultat före skatt   41,4     10,6    88,4     58,1     76,7
Periodens resultat   38,2     9,8    78,1     72,5     82,0
Resultat/aktie för   0,49     0,10    1,01     0,74     0,86
kvarvarande verksamhet
Resultat/aktie totalt, 0,49     0,13    1,01     0,94     1,06
euro
Rörelsens kassaflöde  21,8     30,5    52,1     72,0     99,0


KONCERNEN

Årets tredje kvartal 7-9/2007

Fiskars omsättning ökade under årets tredje kvartal med 24,2 % från 
föregående år och var 148,3 milj. euro (119,4). Realiserade företagsaffärer 
stod för 22,0 milj. euro eller 18,4 % av ökningen i omsättningen under 
kvartalet.

Koncernens rörelseresultat var 27,8 milj. euro (13,0). Rörelseresultatet för 
den helägda verksamheten var 16,7 milj. euro (6,0) eller 11,3 % av 
omsättningen (5,1). I rörelseresultatet ingick en andel på 11,1 milj. euro av 
Wärtsiläs resultat (6,9).

Nettofinansieringskostnaderna var 3,1 milj. euro (2,4) och resultatet före 
skatt 41,4 milj. euro (10,6). Under kvartalet bytte koncernen genom 
börshandel ut Wärtsilä B-aktier mot A-aktier. Bruttoantalet aktier som 
utbyttes var 452 008 aktier till ett värde av 20,7 milj. euro. Aktieaffären 
resulterade i en reavinst på 16,8 milj. euro. Fiskars ägarandel i Wärtsilä 
förändrades inte medan antalet röster ökade.

Skatterna för kvarvarande verksamhet var 3,2 milj. euro (2,7).

Kvartalets resultat var 38,2 milj. euro (9,8) och resultatet per aktie 0,49 
euro (0,13).

Ändringar i koncernstrukturen

Förvärvet av Iittala Group Abp Oyj genomfördes den sista augusti. Iittala 
Group är ett ledande designföretag för bruksföremål för hemmet och en 
föregångare inom modern skandinavisk design. Iittala Groups 
hemmamarknader finns i Finland, Sverige och Norge och bolagets starka 
varumärken på de här marknaderna är Iittala, Arabia, Hackman, 
BodaNova, Höganäs Keramik, Rörstrand och Høyang-Polaris. Till Iittala 
Group hör förutom moderbolaget i Finland dotterbolag i Sverige, Norge, 
Danmark, Nederländerna, USA, Tyskland och Estland. Produktion finns i 
Finland i Helsingfors, Nuutajärvi, Iittala, Sorsakoski och Lillkyro samt i 
Sverige i Höganäs och i Norge i Moss. Iittala säljer sina produkter både till 
detaljhandeln och direkt till konsumenterna via sina egna Iittala-affärer och 
sina fabriksbutiker. Bolaget hade sammanlagt 38 fabriksbutiker i Finland, 
Sverige och Norge och dessutom fanns det 26 Iittala-affärer sex länder i 
slutet av augusti.

Iittala Groups omsättning år 2006 var 189,8 milj. euro, rörelseresultatet 
17,0 milj. euro och antalet anställda 1 353. Partihandel utgjorde 73 % av 
försäljningen medan resten bestod av Iittalas egen direktförsäljning. I slutet 
av augusti var Iittalas balansomslutning 161,6 milj. euro. De lån på 119,4 
milj. euro som ingick i balansen vid tidpunkten för köpet återfinansierades. 
Bolagsledningen kvarstår som minoritetsägare i Iittala Group Ab med en 
andel på 2,28 %. Fiskars investering i Iittala var totalt 219,6 milj. euro. En 
preliminär allokering av köpesumman på egendomsposter presenteras 
under rubriken "Förvärvens effekt på den konsoliderade balansen".

Iittala har konsoliderats i Fiskarskoncernen från och med början av 
september. Iittala utgör ett nytt rapporteringssegment inom 
Fiskarskoncernen. Dess verksamhet är rätt så säsongsbetonat; av resultatet 
genereras största delen under årets sista kvartal. Det här jämnar ut 
säsongsväxlingarna i Fiskarskoncernens verksamhet som helhet.


Redovisningsperioden 1-9/2007

Under redovisningsperioden ökade Fiskars omsättning med 13,6 % och var 
465,7 milj. euro (409,8). De förvärv som gjorts under de senaste tolv 
månaderna har en stor andel i tillväxten; Silvagruppen stod för en ökning 
på 24,0 milj. euro, Leborgne S.A. för 6,8 milj. euro och Iittala för 16,0 
milj. euro, alltså sammanlagt 11,4 %. Redovisningsperiodens omsättning 
minskades samtidigt med 16,7 milj. euro av nedläggningen av 
tillverkningen av mattor och bevattningsprodukter i USA under senare 
halvan av 2006. Dollarkursens nedgång minskar både försäljningsandelen i 
USA och den sammanlagda omsättningen. Omräknat i oförändrade kurser 
skulle försäljningen ha ökat med 17,2 %. Av redovisningsperiodens 
omsättning uppstod 55,1 % i Europa (47,0) och 38,7 % i USA (45,2).

Rörelseresultatet var 78,8 milj. euro (65,8). Rörelseresultatet för den 
helägda verksamheten var 52,2 milj. euro eller 11,2 % av omsättningen. 
Den industriella verksamhetens lönsamhet steg och rörelseresultatet 
förbättrades också av ökningen i skogsbeståndets värde med 10,2 milj. 
euro (2,6). I rörelseresultatet för redovisningsperioden ingår en reavinst på 
anläggningstillgångar på 1,4 milj. euro och i rörelseresultatet för 
jämförelseperioden ingår omstruktureringskostnader av engångsnatur på 
6,4 milj. euro.

Nettofinansieringskostnaderna på 7,2 milj. euro (7,6) var något mindre än 
året innan, eftersom de inbegriper en del investeringsvinster. Reavinsten på 
16,8 milj. euro för Wärtsiläaktierna ökar resultatet före skatt, vilket var 
88,4 milj. euro (58,1). Resultatet för redovisningsperioden var 78,1 milj. 
euro (72,5). I resultatet för motsvarande period föregående år ingår 14,9 
milj. euro i vinst och reavinster av avvecklade verksamheter.

Personalstyrkan var 4 484; i början av året var antalet anställda 3 003. 
Personalen ökade med 1 382 anställda på Iittala och 120 anställda på 
Leborgne S.A.

FISKARS BRANDS

Årets tredje kvartal 7-9/2007

Fiskars Brands omsättning ökade med 9,5 % och var 121,0 milj. euro 
(110,5). Rörelseresultatet förbättrades avsevärt och var 12,1 milj. euro 
(3,3). I procent av omsättningen var rörelseresultatet 10,0 % (3,0). I 
jämförelseperiodens rörelseresultat ingick omstruktureringskostnader av 
engångsnatur på 1,4 milj. euro.

Fiskars Brands lönsamhet ökade jämfört med året innan. I samband med 
det omstruktureringsprojekt som har genomförts i USA eliminerades 
produktlinjer med dålig lönsamhet, vilket har förbättrat rörelseresultatet. 
Produktionsomstruktureringen som inleddes år 2005 har avslutats och 
underleverantörsprodukter utgör nu majoriteten av sortimentet på den 
amerikanska marknaden. Det här märks även i lönsamheten. I Europa 
bidrog den ökade försäljningen också till att kapacitetsutnyttjandet 
förbättrades, vilket i sin tur ökade lönsamheten. Andelen sålda nya 
produkter har ökat och det har också ökat lönsamheten.

Redovisningsperioden 1-9/2007 

Fiskars Brands omsättning ökade med 7,1 % och var 403,6 milj. euro 
(376,9). Rörelseresultatet var 41,9 milj. euro (21,1). 
Redovisningsperiodens rörelseresultat omfattar en reavinst av 
engångsnatur på anläggningstillgångar på 1,4 milj. euro. I 
jämförelseperiodens rörelseresultat ingick omstruktureringskostnader på 
6,4 milj. euro. Den jämförbara lönsamheten var därmed 10,0 % (7,3 %).

Omsättningen ökade i synnerhet på grund av företagsförvärv. Förvärvet av 
Silvagruppen år 2006 ökade försäljningen av friluftsprodukter i Europa och 
USA med 24,0 milj. euro. Förvärvet av den franska tillverkaren och 
försäljaren av trädgårdsredskap Leborgne S.A. i maj i år har ökat 
omsättningen i Europa med 6,8 milj. euro. Integreringen av Leborgne i 
Fiskars europeiska trädgårdsredskapsverksamhet har framskridit enligt 
planerna och kommer att avslutas under årets sista kvartal.

Den svagare dollarkursen ledde till en nedgång i försäljningsökningen, 
liksom också nedläggningen av tillverkningen av mattor och 
bevattningsprodukter i USA hösten 2006.
Gerbers omsättning inom friluftsredskapsgruppen ökade tydligt i USA 
jämfört med föregående år. Gerber har fått in ett större produktsortiment i 
vissa stora affärskedjors affärer och i början av året slöt man också ett 
betydande kontrakt om leveranser av produkter till myndighets- och 
militärbruk.

Nya produkter lanserades i alla produktgrupper och på alla marknader och 
deras andel av försäljningen ökade. Den insats av engångsnatur för 
marknadsföring av trädgårdsprodukter i USA som gjordes i slutet av förra 
året har visat sig ha varit en framgång. De stora affärskedjorna fattar i 
allmänhet sina beslut angående sitt sortiment en gång om året och även 
stora förändringar är alltid möjliga på årsnivå.

Investeringarna uppgick under redovisningsperioden till 22,0 milj. euro 
(32,4). I summan ingår köpesumman för Leborgne S.A. på 13,2 milj. euro, 
medan förvärvet av Silvagruppen ingår i jämförelseperiodens 
investeringar.

Fiskars Brands personal uppgick i slutet av perioden till 2 739 och ökade 
från årsskiftet med 80 personer. Ökningen berodde på förvärvet av 
Leborgne och behovet att öka kapaciteten vid Gerbers linje för 
friluftsredskap för att klara av en stor orderleverans. Personalminskningen 
vid de övriga verksamheterna i USA fortsatte.

IITTALA

Iittala Group har konsoliderats med Fiskarskoncernen från och med början 
av september. Iittalas omsättning i september var 16,0 milj. euro och 
rörelseresultatet före allokering av köpesumman var 1,4 milj. euro. 
Rörelseresultatet efter de kostnader som allokering av köpesumman utgör 
var 0,3 milj. euro. 

Iittala och Fiskars Brands produktgrupp hushållsprodukter har en del 
överlappande marknader och produkter. Sammanslagning av 
verksamheterna, effektiverad administration och större utnyttjande av 
distributionskanaler väntas resultera i synergieffekter som i första hand 
väntas bli verklighet från början av nästa redovisningsperiod.

Iittalas personal uppgick i slutet av september till 1 382 personer.

INHA BRUK

Inha Bruks omsättning ökade under redovisningsperioden med 18,7 % 
jämfört med föregående år och var 33,3 milj. euro (28,1). Rörelsevinsten 
var 3,4 milj. euro (2,9). Lönsamheten var på förra årets nivå och 
rörelseresultatet i procent av omsättningen var 10,1 % (10,4). 
Prisstegringen för råvaror har pressat marginalerna och årets tredje kvartal 
är i allmänhet den minst lönsamma, eftersom den egentliga 
försäljningsperioden har avslutats i och med båtsäsongen och följande 
modellsäsong inte ännu har börjat.

Båtförsäljningen ökade även i år i alla Busterbåtarnas viktigaste 
marknader. De investeringar som har gjorts i produktionen har gjort det 
möjligt att svara på den ökade efterfrågan, men kapaciteten utnyttjades än 
en gång till fullo.

Den nya Buster X har blivit en av de mest populära båtmodellerna.

Verksamheten med smidesprodukter utvecklades som planerat; efterfrågan 
på gångjärn har minskat och man förbereder sig därför på en justering av 
produktionen.

Under redovisningsperioden har bolaget satsat betydligt mer än tidigare på 
produktutveckling. Utvecklingsarbetet har gjorts för att komplettera 
båtsortimentet i enlighet med marknadens önskemål och i linje med 
bolagets långsiktiga sortimentutvecklingsprogram. Under nästa båtsäsong 
utökas sortimentet med den nya XXL-modellen som presenterades i 
september och i början av år 2008 följer presentationen av en helt ny 
Busterbåt, den täckta Buster XXL AWC (All Weather Cruiser).

Investeringarna under perioden uppgick till 2,6 milj. euro (0,6).

Antalet anställda i slutet av perioden var 310 (301 i början av året).

FASTIGHETSVERKSAMHETEN

Fastighetsverksamhetens omsättning under redovisningsperioden var 14,6 
milj. euro (6,7). Rörelseresultatet var 11,4 milj. euro (5,2). Rotpriset på 
virke har stigit redan i ett års tid och inverkan av uppgången på omsättning 
och rörelseresultat var 10,2 milj. euro (2,6). Värdet på Fiskars totala 
skogsbestånd i slutet av perioden uppgick till 45,6 milj. euro (35,4).

Inga betydande fastighetsaffärer genomfördes under perioden och 
uthyrningsverksamheten utvecklades som planerat. Det operativa 
kassaflödet var nära noll.

Fastighetsverksamhetens investeringar uppgick till 1,3 milj. euro (1,5).

Antalet anställda var ännu vid slutet av sommarsäsongen 36 (27 i början av 
året).

INTRESSEFÖRETAGET WÄRTSILÄ

Fiskarskoncernens andel av Wärtsiläs resultat för redovisningsperioden var 
26,6 milj. euro (40,8). I jämförelseperiodens Wärtsiläresultat ingick en 
betydande reavinst från försäljningen av Assa Abloy-aktier samt Wärtsiläs 
andel av dess intressebolag Ovakos resultat.

Fiskars innehav i Wärtsilä var i slutet av perioden 16,5 % (16,8) av 
aktierna och 32,6 % (30,6) av rösterna. Ändringen i röstetalet föranleddes 
av det byte av B-aktier mot A-aktier som genomfördes under det tredje 
kvartalet.

Balansvärdet av andelen i intresseföretaget var 256,5 milj. euro (239,1 i 
början av året). Under redovisningsperioden utbetalades sammanlagt 27,7 
milj. euro (23,7) i Wärtsilädividender. I innehavets balansvärde ingår 
goodwill till ett värde av 54,3 milj. euro (37,7 i början av året).

Marknadsvärdet på Fiskars Wärtsiläinnehav var 765 milj. euro (priset för 
A-aktie 48,60 euro och för B-aktie 48,05) vid periodens slut.

RESULTAT OCH SKATTER

Periodens nettofinansieringskostnader var 7,2 milj. euro (7,6). De 
finansiella intäkterna under redovisningsperioden var något större än under 
motsvarande period föregående år.

Resultatet före skatt var 88,4 milj. euro (58,1). Periodens skatter har 
räknats ut på basis av lokala resultat samt rådande skattesatser och med 
beaktande av möjligheten att utnyttja latenta skattefordringar samt hela 
årets beräknade skattesats. Skatterna uppgick till 10,3 milj. euro, medan 
jämförelseperiodens skatter var 0,5 milj. euro och minskades av 
beskattningen av avvecklad verksamhet.

Periodens resultat för kvarvarande verksamhet var 78,1 milj. euro (57,6). 
Nettoresultat och reavinst för Power Sentry-verksamheten, som avyttrades 
sommaren 2006, redovisades under avvecklad verksamhet.

Periodens resultat var 78,1 milj. euro (72,5). Resultatet per aktie för 
moderbolagets aktieägare var 1,01 euro (0,94).

BALANSRÄKNING OCH FINANSIERING

Balansomslutningen var 1 027,9, milj. euro (707,2 vid årsskiftet). 
Förvärvet av Iittala Group Oy ökade balansen avsevärt. På grund av 
företagsaffären ökade varulagret med 60,6 milj. euro, 
försäljningsfordringarna med 18,2 milj. euro och anläggningstillgångarna 
med 218,8 milj. euro, varav 139,8 milj. euro hänför sig till allokering av 
förvärvsprisallokeringen. Tillväxten i verksamheten bidrog också till att 
öka försäljningsfordringar, varulager och leverantörsskulder. 
Nettorörelsekapitalet uppgick till 166,0 milj. euro eller 61,3 milj. euro mer 
än vid årsskiftet; tillväxtdelen av summan var 5,6 milj. euro, medan Iittala 
stod för 47,3 milj. euro och Leborgne för 8,4 milj. euro. Koncernens 
räntebärande nettoskuld var i slutet av perioden 345,7 milj. euro, vilket är 
243,8 milj. euro mer än vid räkenskapsårets början.

Kassaflödet från löpande verksamhet var 52,1 milj. euro (72,0). En 
nettosumma på 250,3 milj. euro användes till investeringar. Under 
motsvarande period föregående år var kassaflödet för investeringar 5,8 
milj. euro eftersom investeringar finansierades genom avyttring av 
verksamheter.

Soliditeten var 44 % (60 i början av räkenskapsåret). Bolagets 
nettogearing var 76 % (24 i början av året). Den avsevärda förändringen i 
relationstalen var främst en följd av förvärven av Iittala och Leborgne.

Koncernens finansieringsposition är stark och likviditeten god. Förutom 
likvida medel har bolaget en betydande mängd outnyttjade kreditfaciliteter.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I 
AFFÄRSVERKSAMHETEN

De mest betydande affärsverksamhetsriskerna för Fiskars är förknippade 
med hantering av leveranskedjan, eventuella strukturella förändringar i 
minuthandeln på olika marknadsområden och delvis också 
prisutvecklingen för råvaror och energi. Bolaget satsar i synnerhet på en 
bättre styrning av leveranskedjan och ett nära samarbete med 
leverantörerna samtidigt som man ökar andelen 
underleverantörstillverkning internationellt i enlighet med bolagets 
strategi. För att lösa problem med underleverantörer och logistik har man 
också ökat varulagren.

En eventuell strukturell förändring inom distributionskanalerna beräknas 
vara en risk främst på den amerikanska marknaden och verksamheten 
kräver ökad flexibilitet och förmåga att förutse utvecklingen.

Bolagets produktionsverksamhet är till största delen av sådan art att det 
inte förknippas med betydande miljörisker. Förändringar i 
miljöbestämmelserna samt ändringar i produktionskapacitet eller -struktur 
kan i vissa äldre produktionsanläggningar ge upphov till tilläggskostnader. 
Bolaget är förbundet att följa/följer miljöskyddsbestämmelser och -stadgar 
samt strävar efter att utveckla sin produktion och sina arbetsmetoder på ett 
sätt som minskar belastningen på miljön.

Bolagets styrelse behandlar regelbundet principerna för hantering av 
finansieringsrisker och likvida medel placeras i enlighet med bolagets 
investeringspolitik endast i lågriskobjekt. Försäljningsfordringarna är rätt 
väl utspridda såväl geografiskt som i fråga om kunder och de största 
kunderna har i allmänhet hög kreditvärdering. Inga betydande 
kreditförluster har förverkligats under perioden.

Bolaget har säkrat en del av sina viktigaste valutamässiga 
nettoinvesteringar i sina dotterbolag och på dem tillämpas från och med 
1.1.2007 säkringsredovisning i enlighet med IAS 39-standarden. En del 
elköp har också säkrats mot fluktuationer i marknadspriserna och även på 
dessa instrument tillämpas säkringsredovisning i enlighet med IAS 39-
standarden.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRING AV EGNA AKTIER

Bolagets styrelse hade fram till ordinarie bolagsstämman den 21 mars 2007 
fullmakt att förvärva och avyttra aktier i det egna bolaget så att det 
sammanlagda nominella värdet och det röstetal aktierna representerade var 
högst tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers 
röstetal. Vid bolagsstämman 21.3.2007 förnyades fullmakten oförändrad. 
Styrelsen har inte utnyttjat sin fullmakt under perioden.

Den 30.9.2007 uppgick bolagets innehav av egna aktier till sammanlagt 
127 512 A-aktier och 420 K-aktier. Innehavet har inte förändrats under 
perioden och antalet aktier uppgår till 0,2 % av bolagets aktiestock. 
Anskaffningsutgiften på 0,9 milj. euro för de egna aktierna minskar 
koncernens egna kapital.

AKTIEKURSER

Fiskarsaktien noteras på Helsingforsbörsens nordiska lista och den 
flyttades till large cap Helsinki-listan 1.7.2007. I slutet av september var 
kursen för Fiskars A- aktie 13,38 euro (12,29 i början av året) medan K-
aktiens kurs var 14,20 euro (12,11). Marknadsvärdet på bolagets aktiestock 
var i slutet av perioden 1 054 milj. euro.

FÖRÄNDRADE ÄGOFÖRHÅLLANDEN

Den 4.11.2007 informerades Fiskars Oyj Abp om att Virala Oy Ab:s andel 
av Fiskars Oyj Abp:s röstetal överstigit en femtedel och att bolagets andel 
av aktiekapitalet fortfarande överstiger en tiondedel. Röstetalet och 
aktieinnehavet var därmed 20,2 % respektive 11,1 %.
Den 4.11.2007 informerades Fiskars Oyj Abp om att Ömsesidiga 
arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas andel av Fiskars Oyj Abp:s 
röstetal hade minskat till mindre än en tjugondedel. Bolagets röstetal och 
aktieinnehav var därmed 2,7 % respective 4,3 %.

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2007

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 21.3.2007 beslöt att i dividend 
utdela 0,60 euro/aktie för A-aktier, sammanlagt 32 890 188 euro och 0,58 
euro/aktie för K-aktier, sammanlagt 13 087 867 euro, eller totalt 45 978 
055 euro.

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Till styrelsemedlemmar 
valdes Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf Böer, 
David Drury, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt 
och Clas Thelin. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den ordinarie 
bolagsstämman år 2008.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att förvärva bolagets egna aktier I 
ett annat förhållande än aktieägarnas ägoförhållande, högst 5 366 937 A- 
aktier och högst 2 256 150 K-aktier, till högst det högsta pris som vid 
anskaffningstidpunkten betalas för Fiskars Oyj Abp:s aktie i offentlig 
handel. Fullmakten är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att besluta om avyttring av bolagets 
egna aktier i annat än det förhållande som aktieägaren har företrädesrätt att 
förvärva bolagets egna aktier, högst 5 494 449 A-aktier och högst 2 256 
570 K-aktier. Fullmakten är i kraft till slutet av nästa ordinarie 
bolagsstämma.

På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Kaj-
Gustaf Bergh till ordförande samt Alexander Ehrnrooth och Paul 
Ehrnrooth till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en Audit 
Committee, en Compensation Committee och en Nomination Committee.

Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg 
och till medlemmar David Drury, Ilona Ervasti-Vaintola, Alexander 
Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.

Till ordförande för Compensation Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf 
Bergh och till medlemmar Ralf Böer, Karl Grotenfelt och Clas Thelin.

Till ordförande för Nomination Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf 
Bergh och till medlemmar Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.

FÖRÄNDRING I KONCERNLEDNINGEN

Fiskars styrelse utnämnde 13.8 ekon. mag. Kari Kauniskangas till 
verkställande direktör för Fiskars Oyj Abp från och med början av år 2008. 
Heikki Allonen fortsätter som verkställande direktör till slutet av år 2007.

UTSIKTER

Fiskars omsättning bedöms växa med cirka 20 % under 2007 jämfört med 
föregående år. Det här är till stor del en följd av de företagsförvärv som har 
genomförts.

Rörelseresultatet för den helägda verksamheten väntas likaså öka från 
föregående år. Tillväxten föranleds av förbättringar inom Fiskars Brands 
och ökningen i rotpriset på virke samt av konsolideringen av Iittala, 
eftersom största delen av Iittalas vinst väntas uppstå under årets sista 
kvartal.

På grund av allmän osäkerhet på marknaderna blir det svårare att förutspå 
utvecklingen på konsumentmarknaden i synnerhet i USA. 

Resultatandelen i Wärtsilä förväntas utgöra än en gång en betydande andel 
av Fiskars årsresultat år 2007.Heikki Allonen
verkställande direktör


NOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN

Den här delårsrapporten har gjorts upp i enlighet med standarden IAS 34
- Delårsrapporter och följer samma redovisningsprinciper och 
kalkyleringsmetoder som tillämpas i bokslutet för år 2006 med undantag 
för den säkringsredovisning som tillämpas på dotterbolagens 
nettoinvesteringar i utländsk valuta samt förändringar i marknadspriserna 
på elektricitet.

Användning av bedömningar
Vid upprättandet av bokslutet i enlighet med IFRS måste företagsledningen 
göra bedömningar och antaganden. Dessa påverkar värderingen av de 
redovisade tillgångs- och skuldbeloppen samt ansvarsförbindelser och 
periodiseringar av intäkter och kostnader i resultaträkningen. Trots att 
uppskattningarna är baserade på ledningens kunskap om situationen kan 
det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

Försäljning och förvärv av Wärtsiläaktier
Fiskars Oyj Abp har sålt Wärtsilä A-aktier och förvärvat lika många B-
aktier och därmed ökat bolagets röstetal i Wärtsilä med 1,3 % till 32,6 %. 
Ledningen bedömer att det finns en kommersiell innebörd i att sälja A-
aktier och köpa lika många B-aktier och har därför valt att bokföra 
transaktionen till sitt gängse värde.

IAS 39 Finansieringsinstrument - tillämpning av säkringsredovisning på 
bolagets nettoinvesteringar i utländsk valuta i dotterbolag. Betydande 
investeringar av eget kapital i dotterbolag utanför eurozonen har i 
huvudsak skyddats mot valutakursförändringar med lån i utländsk valuta 
och valutaterminer som skydd av dotterbolagens nettoinvesteringar för att 
minska inverkan av valutakursförändringar på koncernens egna kapital. 
När det utländska dotterbolaget säljs ingår omräkningsskillnaderna i den 
reavinst eller -förlust som redovisas i resultaträkningen. Tillämpningen av 
redovisningsprincipen föranledde under perioden en ökning på 4,5 milj. 
euro i det egna kapitalet.

Avvecklad verksamhet
Power Sentry-verksamheten avyttrades sommaren 2006 och 
omklassificerades i rapporteringen till avvecklad verksamhet. 
Nettoresultatet för motsvarande period föregående år och reavinsten av 
försäljningen presenteras i resultaträkningen som en skild post under 
avvecklad verksamhet.

Formler för uträkning av relationstal
De relationstal som presenteras i delårsrapporten har räknats ut enligt 
samma principer som relationstalen i den senaste årsredovisningen. 
Formlerna för uträkning av relationstalen återfinns på sidan 36 i 
årsredovisningen.

Fiskars har tagit i bruk följande förändringar och nya IFRS-standarder från 
och med 1.1.2007

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar. Standarden förutsätter en 
mer omfattande presentation av upplysningar om betydelsen av finansiella 
instrument för företagets ekonomiska ställning och resultat. Tillämpningen 
av IFRS 7 påverkar Noterna i koncernens nästa bokslut och har inte någon 
väsentlig inverkan på delårsrapporten.

Ändring i standarden IAS 1: Utformning av finansiella rapporter - 
Kapitaluppgifter. Tillämpningen av IAS 1 påverkar Noterna i koncernens 
nästa bokslut och har inte någon väsentlig inverkan på delårsrapporten.

IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat. Koncernen bedömer att 
tolkningen inte kommer att påverka vare sig koncernbokslut eller 
delårsrapport, eftersom inget företag inom koncernen har ändrat villkor i 
kontrakt som avses i tolkningen.

IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment. Standarden 
förbjuder senare återföring av nedskrivning av goodwill, aktieinvesteringar 
och finansiella tillgångar redovisade till anskaffningskostnad som 
nedskrivits i en delårsrapport. Koncernen bedömer att tolkningen inte har 
någon inverkan på vare sig koncernbokslut eller delårsrapport.KONCERNENS RESULTATRÄKNING     7-9  7-9  ändr  1-9  1-9  ändr  1-12
                 2007  2006   %  2007  2006   %  2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

OMSÄTTNING            148,3 119,4   24 465,7 409,8   14 534,9

Kostnad för sålda varor     -96,9 -85,0   14 -309,8 -289,1   7 -376,8
BRUTTOBIDRAG           51,4  34,4   49 155,9 120,7   29 158,1

Övriga rörelseintäkter       1,3  0,6  111  2,1  2,1   -1  1,3
Kostnader för försäljning
och marknadsföring        -23,0 -16,5   39 -63,8 -52,9   21 -71,9
Administrationskostnader     -12,6  -9,9   27 -38,0 -34,1   12 -45,3
Forsknings- o utvecklingskostn.  -1,6  -1,5   10  -4,6  -4,3   7  -6,1
Övriga rörelsekostnader      1,3  -1,1      0,7  -6,6     -9,0
Andel i intresseför.resultat   11,1  6,9   60  26,6  40,8  -35  58,6
RÖRELSERESULTAT          27,8  13,0  115  78,8  65,8   20  85,8

Reavinst av Wärtsilä aktier    16,8         16,8
Finansiella intäkter        0,9  0,2      2,7  0,8      1,8
Finansiella kostnader       -4,0  -2,6   58  -9,8  -8,4   17 -10,9
RESULTAT FÖRE SKATT        41,4  10,6  289  88,4  58,1   52  76,7

Inkomstskatt           -3,2  -2,7   18 -10,3  -0,5     -9,8
RESULTAT FÖR KVARVARANDE
VERKSAMHET            38,2  7,9  382  78,1  57,6   35  66,9

Resultat för avvecklad verksamhet     1,8         14,9     15,2
PERIODENS RESULTAT        38,2  9,8  292  78,1  72,5   8  82,0

HÄNFÖRLIG TILL
minoritetsaktieägare        0,0  0,0      0,0  0,0      0,0
innehavare av moderbolagets
stamaktier            38,2  9,8  291  78,1  72,5   8  82,0

Resultat/aktie, euro
hänförlig till innehavare av
stamaktier i moderbolaget     0,49  0,13     1,01  0,94     1,06
 kvarvarande verksamhet     0,49  0,10     1,01  0,74     0,86
 avvecklad verksamhet          0,02         0,19     0,20

Resultat/aktie är outspätt. Bolaget har inga öppna optionsprogram eller andra
finansieringsinstrument, som skulle innebära utspädningseffekt.

VALUTAKURSER               1-9  1-9  ändr  1-12
                     2007  2006   %  2006
USD medelkurs (resultat)         1,34  1,24   8  1,26
USD period. slut (balans)        1,42  1,27   12  1,32


KONCERNENS BALANSRÄKNING         9/07  9/06  ändr 12/06
                     MEUR  MEUR   %  MEUR
AKTIVA

LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar   137,9  20,0  589  19,2
Goodwill                100,8  22,1  356  22,4
Materiella anläggningstillgångar    122,8 104,3   18  98,7
Biologiska tillgångar          45,6  32,8   39  35,0
Förvaltningsfastigheter          8,4  9,0   -6  8,7
Andelar i intresseföretag        256,5 241,4   6 239,1
Övriga andelar              3,3  4,8  -31  5,0
Övriga placeringar            2,5  1,5   72  1,5
Avoir fiscal-skattefordran        1,6  7,6  -79  5,5
Uppskjutna skattefordringar       24,3  30,7  -21  24,9
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT   703,7 474,1   48 460,0

KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Varulager                186,4 112,8   65 114,6
Kundfordringar             117,6  90,8   29  82,7
Övriga fordringar            10,7  2,4  338  5,0
Likvida medel               9,4  43,6  -78  44,9
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT   324,2 249,7   30 247,2

AKTIVA SAMMANLAGT           1027,9 723,8   42 707,2

PASSIVA

EGET KAPITAL              453,7 431,8   5 421,8

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital     132,8 125,6   6 120,7
Räntefria, långfristiga skulder      2,0  2,6  -26  2,6
Uppskjutna skatteskulder         54,7  21,1  159  20,8
Pensionsförpliktelser          12,7  14,8  -14  12,8
Övriga avsättningar            5,4  5,0   7  4,2
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT     207,5 169,1   23 161,1

KORTFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital     222,3  23,4  848  26,1
Leverantörskulder och
övriga räntefria skulder        136,6  93,6   46  92,6
Skatteskulder               7,8  5,8   33  5,7
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT     366,7 122,9  198 124,4

PASSIVA SAMMANLAGT           1027,9 723,8   42 707,2


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS       1-9  1-9  1-12
                     2007  2006  2006
                     MEUR  MEUR  MEUR
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET
Resultat före skatt           88,4  58,1  76,7
Justeringar
 Avskrivningar             16,1  18,6  28,6
 Andel i intresseför.resultat     -26,6 -40,8 -58,6
 Finansiella intäkter         -18,4  -0,3  -0,8
 Räntekostnader             8,8  7,9  9,9
 Förändr. i biologiska tillgångar   -10,7  -2,9  -5,0
Kassaflöde före förändr.av rörelsekapi  57,7  40,7  50,8

Förändring av rörelsekapital
 Förändr. av räntefria fordringar   -12,1  -9,2  -5,4
 Förändring av varulager        -15,6  12,3  7,6
 Förändring av räntefria skulder     6,9  9,9  7,6
Kassaflöde före finansposter o skatter  36,9  53,7  60,6

Dividendinkomster, intresseföretag    27,7  23,7  47,5
Dividendinkomster, övriga         0,1  3,6  3,6
Betalda finansieringskostn.(netto)    -6,1  -6,5  -7,4
Betald inkomstskatt           -6,5  -2,5  -5,1
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET A   52,1  72,0  99,0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Företags- och affärsverksamhetsförvärv -240,7 -25,5 -26,0
Intresseföretagsandelar, netto      -0,1
Inv. i materiella och immat. tillgånga -12,9 -12,2 -19,3
Överlåtelseinkomster fr anläggningstgå  0,2  2,5  5,4
Överlåtelseinkomster fr placeringar    3,2  1,8  2,2
Investeringar i övriga placeringar       -5,2  -5,3
Avvecklad verksamhet              32,9  33,0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR B    -250,3  -5,8 -10,1

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Upptagna långfristiga skulder          14,3  15,0
Amorteringar av långfr. skulder     -0,5  -3,1  -4,6
Förändr. av kortfristiga skulder    209,6 -22,7 -21,4
Finansiell leasing            -2,2  -2,2  -2,8
Övriga finansieringsposter        -1,1  0,1  0,1
Dividendutdelning            -46,0 -34,4 -57,1
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING C     159,8 -48,0 -70,8

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL(A+B+C)   -38,4  18,3  18,2

Likvida medel, period. början      44,9  21,7  21,7
Omräkningsdifferens            2,9  3,6  5,0
Likvida medel, period.slut        9,4  43,6  44,9


FÖRÄNDRINGAR I EGNA KAPITALET Till moderbolagets aktieägare:    Mino-Samman-
                              Balan- ritets  lagt
                Aktie-  Egna ÖvrigaOmräkn. seradintres-
                kapital aktier fonder diff. vinst  sen
                 MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
31.12.2005            77,5  -0,9  24,7  1,2 300,3  0,0 402,7
Omräkningsdifferenser                 -1,4         -1,4
Förändring i fonden för
gängse värde, intresseföretag          -7,4            -7,4
Övriga förändringar i intresseföretag         -0,2  0,0     -0,2
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN          -7,4  -1,7  0,0  0,0  -9,1
Periodens nettoresultat                    72,5  0,0  72,5
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT      -7,4  -1,7  72,5  0,0  63,5
Utdelning                          -34,4     -34,4
30.9.2006             77,5  -0,9  17,3  -0,5 338,4  0,0 431,8
Omräkningsdifferenser                 -0,6         -0,6
Förändring i fonden för
gängse värde, intresseföretag          4,3             4,3
Övriga förändringar i intresseföretag         -0,4  -0,1     -0,5
Övriga förändringar                          0,0  0,0
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN          4,3  -1,0  -0,1  0,0  3,2
Periodens nettoresultat                    9,5  0,0  9,5
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT      4,3  -1,0  9,4  0,0  12,7
Utdelning                          -22,8     -22,8
31.12.2006            77,5  -0,9  21,6  -1,5 325,0  0,0 421,8
Omräkningsdifferenser                 -6,2         -6,2
Förändring i fonden för
gängse värde, intresseföretag          1,5             1,5
Övriga förändringar i intresseföretag         -0,2         -0,2
Försäkring av investeringar i utländska dotte  4,5             4,5
Övriga förändringar                          0,1  0,1
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN          6,0  -6,3  0,0  0,1  -0,2
Periodens nettoresultat                    78,1  0,0  78,1
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT      6,0  -6,3  78,1  0,2  77,9
Utdelning                          -46,0     -46,0
30.9.2007             77,5  -0,9  27,5  -7,8 357,1  0,2 453,7

NYCKELTAL             9/07  9/06  ändr 12/06
                          %
Eget kapital/aktie, euro     5,86  5,58   5  5,45
Soliditet             44 %  60 %     60 %
Nettogearing           76 %  24 %     24 %
Eget kapital, meur        453,7 431,8   5 421,8
Räntebärande nettosk., meur   345,7 105,4  228 101,9
Antal anställda i genomsnitt   3279  3200   2  3167
Antal anställda i periodens slu  4484  3195   40  3003


SEGMENTINFORMATION         7-9  7-9  ändr  1-9  1-9  ändr  1-12
OMSÄTTNING            2007  2006   %  2007  2006   %  2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands          121,0 110,5   10 403,6 376,9   7 489,9
Iittala              16,0         16,0
Inha Bruk             5,5  5,6   0  33,3  28,1   19  37,2
Fastigheter            6,5  3,9   66  14,6  6,7  117  10,3
Ofördelade och elimineringar   -0,7  -0,5   37  -1,7  -1,8   -9  -2,4
KONCERNEN SAMMANLAGT       148,3 119,4   24 465,7 409,8   14 534,9

Export från Finland        14,1  10,0   41  52,7  43,2   22  58,9


SEGMENTINFORMATION         7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
RÖRELSERESULTAT          2007  2006     2007  2006     2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands          12,1  3,3     41,9  21,1     21,1
Iittala              0,3         0,3
Inha Bruk             -0,2  0,2      3,4  2,9      3,7
Fastigheter            5,4  3,2     11,4  5,2      7,6
Intresseföretaget Wärtsilä    11,1  6,9     26,6  40,8     58,6
Ofördelade och elimineringar   -0,8  -0,7     -4,7  -4,2     -5,2
KONCERNEN SAMMANLAGT       27,8  13,0     78,8  65,8     85,8


SEGMENTINFORMATION         7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
AVSKRIVNINGAR           2007  2006     2007  2006     2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           4,3  5,4     13,2  16,6     25,8
Iittala              0,6         0,6
Inha Bruk             0,4  0,3      1,0  0,9      1,2
Fastigheter            0,4  0,3      1,1  1,0      1,4
Ofördelade och elimineringar    0,1  0,0      0,2  0,1      0,1
KONCERNEN SAMMANLAGT        5,7  6,0     16,1  18,6     28,6


SEGMENTINFORMATION         7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
INVESTERINGAR           2007  2006     2007  2006     2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           2,5  26,4     22,0  32,4     37,5
Iittala *)            228,4        228,4
Inha Bruk             1,0  0,0      2,6  0,6      1,2
Fastigheter            0,7  0,2      1,3  1,5      1,9
Intresseföretaget Wärtsilä    20,7         20,7
Ofördelade och elimineringar    0,9         1,2  0,0      0,3
KONCERNEN SAMMANLAGT       254,1  26,6     276,2  34,5     40,8
*) Koncernens investering i segmentet ingår i beloppet


SEGMENTSRAPPORTERING PER      7-9  7-9  ändr  1-9  1-9  ändr  1-12
GEOGRAFISKA OMRÅDEN        2007  2006   %  2007  2006   %  2006
OMSÄTTNING EFTER KUNDERNAS    MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
LOKALISERING
Europa              79,2  52,1   52 256,4 192,5   33 257,1
USA                59,2  58,1   2 180,0 185,4   -3 235,2
Övriga              10,0  9,3   7  29,3  31,9   -8  42,6
KONCERNEN SAMMANLAGT       148,3 119,4   24 465,7 409,8   14 534,9

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.


FÖRVÄRVENS EFFEKT PÅ DEN KONSOLIDERADE BALANSEN
MEUR

Fiskars förvärvade Iittala Group Abp den sista augusti. Iittala designar,
tillverkar och marknadsför bruksföremål för hemmet.
Huvudmarknadsområden är Finland, Sverige och Norge och dessutom
har Iittala försäljningsbolag i USA, Danmark, Estland, Nederländerna,
Tyskland och Polen.
Iittalas omsättning år 2006 var 189,8 milj. euro, rörelseresultatet 17,0 milj.
euro och resultatet för räkenskapsperioden 7,4 milj. euro. Balans-
omslutningen var 160,5 milj. euro och antalet anställda 1 353.
Iittala utgör sitt eget segment inom Fiskars och den konsoliderade
omsättningen var 16,0 milj. euro och rörelseresultatet 1,4 milj. euro
före allokering av köpesumman.
Fiskars proformaomsättning för redovisningsperioden skulle ha varit
579 milj. euro och rörelseresultatet 84 milj. euro om Iittala hade
konsoliderats från årets början.
Iittala och Fiskars har inte tidigare idkat någon betydande handel sinsemellan.
Köpesumman har allokerats på Iittalas varumärken med beaktande av
deras kvalitet och kommersiella betydelse. Allokeringar på andra immateriella
anläggningstillgångar utgörs av allokeringar på klientrelationer och
franchising-verksamheten.
Inga årliga avskrivningar görs på varumärken, eftersom den ekonomiska
livslängden är obestämd. De poster som allokerats till klientrelationer och
franchising-verksamheten avskrivs över sin beräknade ekonomiska livslängd
på 15 år. Dessutom har en del av köpesumman allokerats på varulagret;
den posten realiseras under år 2007.
Den goodwill som affären ger upphov till förknippas med synergieffekter för
affärsverksamheten och de kan inte värderas separat.

IITTALA KÖPESKILLING, PRELIMINÄR SPECIFIKATION
Erlagd köpeskilling, kontant                    115,6
Anskaffningsrelaterade kostnader                   1,7
Kapitallån som köpt från förra ägare i samma transaktion       44,7
Förvärvade nettotillgångar                      90,1
Minoritetsandel                            0,1
GOODWILL                               72,0

                              balans gängse
FÖRVÄRVADE TILLGÅNGAR OCH SKULDER              värden värden
Materiella anläggningstillgångar               26,0  26,0
Immateriella anläggningstillgångar och övriga långfristiga   3,8 118,9
Varulager                           56,7  60,6
Fordringar                          19,6  19,6
Likvida medel                         6,3  6,3
Latent skatteskuld                      -1,2 -32,1
Kapitallån                          -44,7  0,0
Långfristiga skulder                     -8,9  -8,9
Kortfristiga skulder                    -100,3 -100,3
TOTALT                            -42,6  90,1


FÖRVÄRVENS EFFEKT PÅ DEN KONSOLIDERADE BALANSEN
MEUR

Fiskars förvärvade den franska Leborgne S.A. i maj.
Företaget producerar trädgårdsredskap i Frankrike och marknadsför dem utöver
i Frankrike även i Spanien, Belgien och Italien.
Företagets omsättning i 2006 var 16 milj. euro.
Pris har allokerats till varumärket Leborgne, kundrelationer och
varulagret. Kvarvarande goodwill hänför sig till synergier, som
förväntas inom den europeiska trädgårdsverksamheten och Leborgnes
produkt program.

LEBORGNE KÖPESKILLING, PRELIMINÄR SPECIFIKATION
Erlagd köpeskilling, kontant              12,8
Anskaffningsrelaterade kostnader            0,4
Förvärvade nettotillgångar               6,5
GOODWILL                        6,7

                       balans gängse
FÖRVÄRVADE TILLGÅNGAR OCH SKULDER       värden värden
Materiella och immateriella anläggningstillgå  0,9  3,2
Varulager                    3,2  3,3
Fordringar                    6,1  6,1
Likvida medel                  0,1  0,1
Latent skatteskuld                0,0  -0,8
Långfristiga skulder              -0,9  -0,9
Kortfristiga skulder              -4,5  -4,5
TOTALT                      4,9  6,5


KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER      9/07  9/06 12/06
                     MEUR  MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA
FÖRBINDELSER
Växelansvar                    0   0
Hyresansvar                60   20   19
Övriga ansvar                7   9   9
SAMMANLAGT                 67   29   28

GARANTIER SOM SÄKERHET FÖR ANDRAS FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar           2   2   2

ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT       68   31   30
Iittala Group har långa, fasta hyreskontrakt både i Finland och utomlands.


DERIVATIVERNAS NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar      56   46   94
Ränteswappar                16
Ränteterminer och -futurer         75
Elderivat                  1

DERIVATIVINSTRUMENTENS DAGSVÄRDE
JÄMFÖRT MED NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar      0   0   0
Ränteswappar                0
Ränteterminer och -futurer         0
Elderivat                  0

Valutaterminer och valutaswappar har upptagits till dagsvärde.


NÄRSTÅENDE

Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse hade depositioner till ett värde
av 0,1 milj. euro (1,3) i Fiskars Oyj Abps intressekontor 30.9.2007.
En ränta på basränta + 0,5 procent betalades för depositionerna.

Fiskars koncernen har redovisat totalt 1,1 milj. euro fakturering för juridisk
rådgivning från Foley & Lardner, där Ralf Böer är med som partner.