FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007

FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007
(Tilintarkastamaton)


Fiskarsin kannattavuus parani ja kasvu nopeutui Iittala kaupan ansiosta

Katsauskausi lyhyesti

- Liikevaihto oli 148,3 milj. euroa (119,4)K
 Kokonaan omistetun toiminnan liiketulos oli 16,7 milj. euroa (6,0)
- Iittala Group Oyj ostettiin elokuun lopussa ja se on yhdistelty syyskuun
 alusta
- Iittalan liikevaihto syyskuussa oli 16,0 milj. euroa ja liiketulos 1,1 
 milj.euron kauppahinnan kohdistamisen jälkeen oli 0,3 milj. euroa.
- Tulososuus Wärtsilästä oli 11,1 milj. euroa (6,9)
- Wärtsilä-osakkeiden myynnistä ja ostosta realisoitui 16,8 milj. euron voitto
 

FISKARS-KONSERNI LYHYESTI

Milj. euroa       Q3/2007   Q3/2006  1-9/2007  1-9/2006   2006
Liikevaihto       148,3    119,4   465,7    409,8    534,9
Liiketulos kokonaan   16,7     6,0    52,2    25,0     27,2
omistetusta toiminnasta
Osakkuusyhtiön      11,1     6,9    26,6    40,8     58,6
tulososuus
Liiketulos        27,8     13,0    78,8    65,8     85,8
Tulos ennen veroja    41,4     10,6    88,4    58,1     76,7
Katsauskauden tulos   38,2     9,8    78,1    72,5     82,0
Tulos/osake jatkuvasta  0,49     0,10    1,01    0,74     0,86
toim. euroa
Tulos/osake yht. euroa  0,49     0,13    1,01    0,94     1,06
Liiketoiminnan rahavirta 21,8     30,5    52,1    72,0     99,0


KONSERNI

Kolmas neljännes 7-9/2007 

Fiskarsin liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 24,2 % 
edellisvuodesta ja oli 148,3 milj. euroa (119,4). Toteutettujen 
yrityskauppojen synnyttämä liikevaihdon lisäys neljänneksellä oli 22,0 
milj. euroa eli 18,4 %.

Konsernin liiketulos oli 27,8 milj. euroa (13,0). Kokonaan omistetun 
toiminnan liiketulos oli 16,7 milj. euroa (6,0) eli 11,3 % liikevaihdosta 
(5,1). Liiketulokseen sisältyvä Wärtsilän tulososuus oli 11,1 milj. euroa 
(6,9). 

Nettorahoituskulut olivat 3,1 milj. euroa (2,4) ja tulos ennen veroja 41,4 
milj. euroa (10,6). Neljänneksen aikana vaihdettiin pörssikaupoilla 
Wärtsilän B-osakkeita A-osakkeiksi. Vaihtojen bruttomäärä oli 452 008 
kappaletta ja 20,7 milj. euroa. Vaihdoista syntyi 16,8 milj. euroa 
realisointivoittoa. Fiskarsin omistusosuus Wärtsilässä pysyi ennallaan ja 
osuus äänistä kasvoi.

Tuloslaskelman jatkuvan toiminnan verot olivat 3,2 milj. euroa (2,7).

Neljänneksen tulos oli 38,2 milj. euroa (9,8) ja osakekohtainen tulos 0,49 
euroa (0,13).

Muutokset konsernin rakenteessa

Iittala Group Oyj:n osto toteutui elokuun viimeisenä päivänä. Iittala Group 
on kodintuotealan johtava designyritys ja modernin skandinaavisen 
muotoilun edelläkävijä. Iittala Groupin kotimarkkinat ovat Suomi, Ruotsi 
ja Norja ja yrityksen vahvat tuotemerkit näillä markkinoilla ovat Iittala, 
Arabia, Hackman, BodaNova, Höganäs Keramik, Rörstrand ja Höyang-
Polaris. Iittala Groupiin kuuluvat Suomessa olevan emoyhtiön lisäksi 
tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Hollannissa, Yhdysvalloissa, 
Saksassa ja Eestissä. Tuotantoa on Suomessa Helsingissä, Nuutajärvellä, 
Iittalassa, Sorsakoskella ja Vähäkyrössä sekä Ruotsissa Höganäsissä ja 
Norjassa Mossissa. Iittala myy tuotteitaan sekä vähittäiskaupalle että 
suoraan kuluttajille Iittala myymälöiden ja tehtaanmyymälöidensä kautta. 
Tehtaanmyymälöitä on Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa yhteensä 38 ja 
lisäksi Iittala myymälöitä oli elokuun lopussa kuudessa eri maassa 
yhteensä 26. 

Iittala Groupin liikevaihto vuonna 2006 oli 189,8 milj. euroa, liiketulos 
17,0 milj. euroa ja henkilöstön määrä 1353. Tukkumyynnin osuus oli 73 
%, loppu muodostui Iittalan omasta vähittäismyynnistä. Iittala konsernin 
taseen loppusumma elokuun lopussa oli 161,6 milj. euroa. Taseeseen 
ostohetkellä sisältyneet 119,4 milj. euron lainat rahoitettiin uudelleen. 
Yhtiön johtoa jäi vähemmistöosakkaiksi Iittala Group Oy:öön yhteensä 
2,28 % osuudella. Fiskars konsernin investointi Iittalaan oli 219,6 milj. 
euroa. Kauppahinnan alustava erittely ja kohdistus omaisuuseriin on 
selostettu otsikon "Yritysostojen vaikutus konsernitaseeseen" alla.. 

Iittala on yhdistelty Fiskars konserniin syyskuun alusta lähtien. Iittala 
muodostaa Fiskars konsernissa uuden segmentin. Sen liiketoiminta on 
hyvin kausiluonteista ja tuloksesta suurin osa kertyy viimeisellä 
neljänneksellä. Tämä on omiaan tasoittamaan Fiskars konsernin 
liiketoiminnan kausivaihteluja.

Katsauskausi 1-9/2007

Fiskarsin katsauskauden liikevaihto kasvoi 13,6 % ja oli 465,7 (409,8). 
Viimeisen kahdentoista kuukauden aikana tehtyjen yrityskauppojen osuus 
kasvusta on merkittävä; Silva-konsernin osuus kasvusta oli 24,0 milj. 
euroa, Leborgne S.A.:n osuus oli 6,8 milj. euroa ja Iittalan osuus 16,0 milj. 
euroa eli yhteensä 11,4 %. Matto- ja kasteluletkutuotelinjojen lopettaminen 
Yhdysvalloissa vuoden 2006 lopulla vastaavasti pienensi katsauskauden 
liikevaihtoa 16,7 milj. euroa. Dollarin kurssin heikkeneminen pienentää 
sekä Yhdysvaltain myynnin osuutta että kokonaisliikevaihtoa. 
Muuttumattomilla kursseilla laskettuna myynnin kasvu olisi ollut 17,2 %. 
Liikevaihdosta syntyi katsauskauden aikana Euroopassa 55,1 % (47,0) ja 
Yhdysvalloissa 38,7 % (45,2).

Liiketulos oli 78,8 milj. euroa (65,8). Kokonaan omistetun toiminnan 
liiketulos oli 52,2 milj. euroa eli 11,2 % liikevaihdosta. Teollisen 
liiketoiminnan kannattavuus koheni ja myös kiinteistöliiketoiminnan 
puuvarannon arvon kasvu 10,2 milj. eurolla (2,6) paransi liiketulosta 
selvästi. Katsauskauden liiketulos sisältää kertaluontoisia 
käyttöomaisuuden myyntivoittoja 1,4 milj. euroa ja vertailukauden 
liiketulos sisälsi 6,4 milj. euroa kertaluontoisia uudelleenjärjestelykuluja. 

Nettorahoituskulut 7,2 milj. euroa (7,6) olivat hieman edellisvuotta 
pienemmät, koska niihin sisältyi sijoitustuottoja. Wärtsilän osakkeiden 
realisointitulos 16,8 milj. euroa kasvattaa tulosta ennen veroja, joka oli 
88,4 milj. euroa (58,1). Katsauskauden tulos oli 78,1 milj. euroa (72,5). 
Vertailukauden tulos sisältää lopetettujen toimintojen tulosta ja 
myyntivoittoa yhteensä 14,9 milj. euroa. 

Henkilöstön määrä oli 4 484, tilikauden 2006 lopussa henkilöstön määrä 
oli 3 003. Iittalan 1 382 henkilöä sekä Leborgne S.A:n 120 henkilöä 
kasvattivat henkilöstömääriä. 

FISKARS BRANDS

Kolmas neljännes 7-9/2007 

Fiskars Brandsin liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 121,0 milj. euroa (110,5). 
Liiketulos parani merkittävästi ja oli 12,1 milj. euroa (3,3). Liiketulos 
suhteessa liikevaihtoon oli 10,0 % (3,0). Vertailujakson liiketulos sisälsi 
1,4 milj. euroa kertaluonteisia uudelleenjärjestelykustannuksia. 

Fiskars Brandsin toiminnan kannattavuus parani edellisvuodesta. 
Yhdysvalloissa toteutettuun tuotannon uudelleenjärjestelyprojektiin 
liittynyt huonosti kannattaneiden tuotelinjojen karsiminen paransi 
liiketulosta. Kun vuonna 2005 käynnistetty tuotannon 
uudelleenjärjestelyprojekti saatiin päätökseen, muodostavat alihankinnat 
nyt valtaosan Yhdysvaltain tuotetarjonnasta ja muutos on alkanut vaikuttaa 
myös kannattavuuteen. Euroopassa myynnin kasvu myötävaikutti myös 
kapasiteetin käyttöasteen paranemiseen, joka osaltaan kohensi 
kannattavuutta. Uusien tuotteiden osuuden kasvu myynnissä paransi myös 
kannattavuutta.

Katsauskausi 1-9/2007 

Fiskars Brandsin liikevaihto kasvoi 7,1 % ja oli 403,6 milj. euroa (376,9). 
Liiketulos oli 41,9 milj. euroa (21,1). Katsauskauden liiketulos sisälsi 1,4 
milj. euroa kertaluontoisia käyttöomaisuuden myyntivoittoja. 
Vertailukauden liiketulos sisälsi uudelleenjärjestelykustannuksia 6,4 milj. 
euroa. Vertailukelpoiset kannattavuusluvut olivat siten 10,0 % (7,3).

Liikevaihto kasvoi varsinkin yritysostojen ansiosta. Silva-konsernin 
hankinta edellisvuonna kasvatti sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa 
retkeilytuotteiden myyntiä 24,0 milj. eurolla ja ranskalaisen 
puutarhatyökaluja valmistavan ja myyvän Leborgne S.A:n hankinta 
kuluvan vuoden toukokuussa kasvatti liikevaihtoa Euroopassa 6,8 milj. 
eurolla. Leborgnen integrointi Euroopan muuhun puutarhaliiketoimintaan 
on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja saatetaan loppuun ennen tilikauden 
vaihdetta. 

Dollarin kurssin heikentyminen pienensi myynnin kasvua kuten myös 
matto- ja kasteluletkutuotelinjojen lakkauttaminen Yhdysvalloissa viime 
vuoden syksyllä. 
Gerberin liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuodesta Yhdysvaltain 
retkeilytuotemarkkinoilla. Gerber on saanut Yhdysvaltain markkinoilla 
aiempaa laajemman tuotevalikoiman eräiden suurten myymäläketjujen 
liikkeisiin ja solmi alkuvuonna merkittävän toimitussopimuksen, jonka 
perusteella toimitetut tuotteet menevät viranomais- ja sotilaskäyttöön. 

Uusia tuotteita tuotiin markkinoille kaikissa tuoteryhmissä ja kaikilla 
markkinoilla ja niiden osuus myynnistä kasvoi. Viime vuoden lopulla 
Yhdysvalloissa tehty kertaluonteinen puutarhatyökaluihin liittynyt 
markkinointipanostus on osoittautunut onnistuneeksi. Suuret 
myymäläketjut tekevät tuotevalikoimia koskevat päätöksensä 
pääsääntöisesti kerran vuodessa ja suuretkin vuosittaiset muutokset ovat 
mahdollisia. 

Katsauskauden investoinnit olivat 22,0 milj. euroa (32,4). Katsauskauden 
investointeihin sisältyvän Leborgne S.A:n hankintahinta oli 13,2 milj. 
euroa, vertailukauden investointeihin sisältyi Silva-konsernin hankinta.

Fiskars Brandsin henkilöstö kauden lopussa oli 2 739 ja kasvoi vuoden 
vaihteesta 80 henkilöllä. Henkilöstö lisääntyi Leborgnen yrityskaupan ja 
Gerber-retkeilytuotelinjan kapasiteetin kasvattamisen vuoksi. Henkilöstön 
väheneminen muissa liiketoiminnoissa Yhdysvalloissa jatkui. 

IITTALA

Iittala Group on yhdistelty Fiskars konserniin syyskuun alusta lähtien. 
Iittalan liikevaihto syyskuussa oli 16,0 milj. euroa ja liiketulos ennen 
kauppahinnan kohdistamisesta syntyviä kustannuksia oli 1,4 milj. euroa. 
Liiketulos kauppahinnan kohdistamisesta syntyvien kulujen jälkeen oli 0,3 
milj. euroa. 

Iittalan ja Fiskars Brandsin taloustavara -tuoteryhmän välillä on jonkin 
verran sekä markkina- että tuotepäällekkäisyyksiä. Liiketoimintojen 
yhdistämisistä, hallinnon tehostamisesta ja jakelukanavien laajemmasta 
hyödyntämisestä odotetaan saatavan synergioita, jotka realisoituvat 
pääosin ensi tilikauden alusta alkaen.

Iittalan henkilöstö syyskuun lopussa oli 1 382 henkilöä. 

INHAN TEHTAAT

Inhan Tehtaiden liikevaihto kasvoi katsauskaudella 18,7 % edellisvuodesta 
ja oli 33,3 milj. euroa (28,1). Liikevoitto oli 3,4 milj. euroa (2,9). 
Kannattavuus on edellisvuoden tasolla ja liiketulos suhteessa liikevaihtoon 
oli 10,1 % (10,4). Raaka-aineiden hintatason nousu edellisvuodesta on 
rasittanut katetasoa ja kolmas neljännes oli venekauden varsinaisen 
myyntisesongin päätyttyä ja ennen uuden mallikauden alkamista 
tyypillisesti heikommin kannattava.

Veneiden myynti kasvoi myös tänä vuonna kaikilla Buster-veneiden 
tärkeimmillä markkinoilla. Tuotantoon tehdyt investoinnit ovat 
mahdollistaneet kasvaneeseen kysyntään vastaamisen, mutta kapasiteetti 
oli edelleen täydessä käytössä.

Uusi Buster-X on noussut suosituimpien venemallien joukkoon. 

Takomotoiminta kehittyi suunnitelmien mukaisesti, saranoiden kysynnän 
laskun vuoksi varaudutaan tuotannon sopeuttamiseen. 

Katsauskauden aikana on tuotekehitykseen panostettu huomattavasti 
aiempaa enemmän. Kehitystyötä tehtiin venevalikoiman täydentämiseksi 
markkinoiden toiveiden mukaisesti ja yhtiön pitkäjänteistä malliston 
kehitysohjelmaa noudattaen. Ensi veneilykaudella valikoimaan liitetään 
uusi syyskuussa esitelty XXL-malli ja sen 2008 alkuvuodesta esiteltävä 
kokonaan uudentyyppinen katettu AWC-malli (All Weather Cruiser).

Katsauskauden investoinnit olivat 2,6 milj. euroa (0,6). 

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 310 (301 tilikauden lopussa).

KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA

Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto katsauskauden aikana oli 14,6 milj. 
euroa (6,7). Liiketulos oli 11,4 milj. euroa (5,2). Puun kantohinnat ovat 
nousseet jo vuoden ajan ja nousun vaikutus liikevaihtoon ja liiketulokseen 
oli 10,2 milj. euroa (2,6). Fiskarsin puuvarannon kokonaisarvo kauden 
päättyessä oli 45,6 milj. euroa (35,4). 

Katsauskaudella ei toteutettu merkittäviä kiinteistökauppoja ja 
vuokrausliiketoiminta kehittyi suunnitelmien mukaisesti ja toiminnan 
rahavirta oli lähes nolla. 

Kiinteistöliiketoiminnan investoinnit olivat 1,3 milj. euroa (1,5). 

Henkilöstön määrä oli kesäkauden päättyessä vielä 36 (27 tilikauden 
vaihteessa).

OSAKKUUSYHTIÖ WÄRTSILÄ

Fiskars-konsernin osuus Wärtsilän katsauskauden tuloksesta oli 26,6 milj. 
euroa (40,8). Vertailujaksolla Wärtsilän tulos sisälsi merkittävän Assa 
Abloy-osakkeiden myynnistä syntyneen realisointivoiton ja osuuden 
osakkuusyhtiö Ovakon tuloksesta. 

Fiskarsin omistusosuus Wärtsilän osakkeista oli jakson lopussa 16,5 % 
(16,8) ja 32,6 % äänistä (30,6). Muutos äänivallassa johtui kolmannen 
neljänneksen aikana tehdyistä B-sarjan osakkeiden vaihdoista A-sarjan 
osakkeisiin.

Osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 256,5 milj. euroa (239,1 tilikauden 
vaihteessa). Fiskars on saanut osinkotuottoja Wärtsilältä katsauskauden 
aikana 27,7 milj. euroa (23,7). Omistuksen tasearvoon sisältyy liikearvoa 
54,3 milj. euroa (37,7 vuoden alussa).

Fiskarsin Wärtsilä-omistuksen markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 
765 milj. euroa (A-osakkeen hinta 48,60 euroa ja B-osakkeen hinta 48,05 
euroa).

TULOS JA VEROT

Katsauskauden nettorahoituskulut olivat 7,2 milj. euroa (7,6). 
Katsauskauden rahoitustuotot olivat vertailukautta suuremmat. 

Tulos ennen veroja oli 88,4 milj. euroa (58,1). Katsauskauden verot on 
laskettu paikallisten kertyneiden tulosten ja voimassaolevien verokantojen 
perusteella huomioiden laskennallisten verosaatavien käyttömahdollisuudet 
ja koko vuoden arvioitu verokanta. Verot olivat 10,3 milj. euroa, 
vertailukauden verot olivat 0,5 milj. euroa ja niitä pienensi lopetettujen 
toimintojen verokäsittely. 

Katsauskauden tulos jatkuvasta toiminnasta oli 78,1 milj. euroa (57,6). 
Kesällä 2006 myydyn Power Sentry -liiketoiminnan nettotulos ja 
realisointitulos raportoitiin lopetetuissa toiminnoissa. 

Katsauskauden tulos oli 78,1 milj. euroa (72,5). Emoyhtiön omistajille 
kuuluva osakekohtainen tulos oli 1,01 euroa (0,94).

TASE JA RAHOITUSASEMA

Taseen loppusumma oli 1 027,9 milj. euroa (707,2 tilikauden vaihteessa). 
Iittala Group Oy:n hankinta kasvatti tasetta merkittävästi. Yrityskaupan 
johdosta vaihto-omaisuus kasvoi 60,6 milj. euroa, myyntisaamiset 18,2 
milj. euroa ja pitkäaikaiset varat 218,8 milj. euroa, josta kauppahinnan 
kohdistuksen osuus oli 139,8 milj. euroa. Myös toiminnan kasvu nosti 
myyntisaamisia, vaihto-omaisuutta sekä ostovelkojen määrää. 
Nettokäyttöpääoma oli 166,0 milj. euroa eli 61,3 milj. euroa suurempi kuin 
tilikauden vaihteessa, toiminnan kasvun osuus tästä oli 5,6 milj. euroa ja 
Iittalan osuus 47,3 milj. euroa ja Leborgne:n osuus 8,4 milj. euroa. 
Konsernin korollinen nettovelka oli katsauskauden päättyessä 345,7 milj. 
euroa, joka on 243,8 milj. euroa enemmän kuin tilikauden vaihteessa. 

Liiketoiminnan rahavirta oli 52,1 milj. euroa (72,0). Investointeihin 
käytettiin nettomääräisesti 250,3 milj. euroa. Vertailukaudella investointien 
rahavirta oli 5,8 milj. euroa, kun investointeja rahoitettiin liiketoimintojen 
myynnillä. 

Omavaraisuusaste oli 44 % (tilikauden vaihteessa 60). 
Nettovelkaantumisaste oli 76 % (tilikauden vaihteessa 24 ). Tunnuslukujen 
merkittävä muutos oli seurausta lähinnä Iittala ja Leborgne -yritysostoista. 

Yhtiön rahoitusasema on edelleen vahva ja maksuvalmius on hyvä. 
Likvidien varojen lisäksi yhtiöllä on merkittävä määrä käyttämättömiä 
valmiusluottoja. 

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Fiskarsin merkittävimmät liiketoiminnalliset riskit liittyvät toimitusketjun 
hallintaan, vähittäiskaupan mahdollisiin rakennemuutoksiin eri 
markkinoilla ja osin myös raaka-aineiden ja energian hintakehitykseen. 
Varsinkin toimitusketjun hallintaa ja alihankintasuhteiden hoitamista 
kehitetään, kun kansainvälisiä alihankintoja strategian mukaisesti lisätään. 
Alihankkijoiden ja toimituslogistiikan ongelmiin on varauduttu toistaiseksi 
myös varastointia lisäämällä.
 
Jakelukanavien mahdollisen rakennemuutoksen arvioidaan olevan riski 
lähinnä Yhdysvaltain markkinoilla ja liiketoiminnalta vaaditaan aiempaa 
suurempaa joustavuutta ja ennakointikykyä. 

Yhtiön tuotantotoiminta on laadultaan ja luonteeltaan enimmäkseen 
sellaista, johon ei liity merkittäviä ympäristöriskejä. Ympäristömääräysten 
muuttuminen sekä tuotantokapasiteetin määrän tai rakenteen muuttaminen 
joillakin vanhemmilla tuotantolaitoksilla voi aiheuttaa lisäkustannuksia. 
Yhtiö on sitoutunut noudattamaan/ ympäristönsuojelua koskevia 
määräyksiä ja säädöksiä sekä pyrkii kehittämään tuotantoaan ja 
toimintatapojaan siten, että ympäristön kuormitus pienenee. 

Yhtiön hallitus käsittelee säännöllisesti rahoitusriskien hallinnan periaatteet 
ja likvidejä varoja sijoitetaan yhtiön sijoituspolitiikan mukaisesti vain 
alhaisen riskin kohteisiin. Myyntisaamiset ovat jakautuneet 
maantieteellisesti ja asiakkaittain suhteellisen laajalle ja suurimmilla 
asiakkailla on yleisesti korkea luottoluokitus. Kauden aikana ei ole 
toteutunut merkittäviä luottotappioita. 

Yhtiö on suojannut osan merkittävimmistä valuuttamääräisistä 
tytäryhtiöiden nettovaroista ja 1.1.2007 alkaen soveltanut niihin IAS 39 -
standardin mukaista suojauslaskentaa. Osa sähkön hankinnoista on myös 
suojattu markkinahintojen muutoksilta ja myös näihin instrumentteihin 
sovelletaan IAS 39-standardin mukaista suojauslaskentaa.

OMIEN OSAKKEIDEN OSTO JA LUOVUTUS

Yhtiön hallituksella oli varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.3.2007 asti 
valtuutus hankkia ja myydä yhtiön osakkeita siten, että osakkeiden 
yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään 
kymmenen prosenttia (10 %) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien 
osakkeiden äänimäärästä. Yhtiökokouksessa 21.3. valtuutus uudistettiin 
muuttamattomana. Hallitus ei ole katsauskauden aikana käyttänyt 
valtuutustaan.

Yhtiön hallussa oli 30.9.2007 yhteensä 127 512 A-osaketta ja 420 K-
osaketta. Omistus ei ole muuttunut katsauskauden aikana ja osakemäärä 
vastaa 0,2 % yhtiön koko osakemäärästä. Omien osakkeiden hankintameno 
0,9 milj euroa pienentää konsernin omaa pääomaa.

OSAKEKURSSIT

Fiskarsin osake noteerataan Helsingin pörssin pohjoismaisella listalla ja se 
siirrettiin large cap -listalle 1.7.2007. Fiskarsin A-osakkeen kurssi oli 
syyskuun lopussa 13,38 euroa (12,29 vuoden lopussa) ja K-osakkeen 14,20 
euroa (12,11). Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden 
lopussa 1 054 milj. euroa. 

MUUTOKSET OMISTUKSESSA

4.9.2007 Fiskars Oyj Abp:n saaman tiedon mukaan Virala Oy Ab:n osuus 
Fiskars Oyj Abp:n äänimäärästä oli ylittänyt 1/5 ja osuus osakepääomasta 
oli edelleen yli 1/10. Osuus osakepääomasta oli tällöin 20,2 % ja 
äänimäärästä 11,1 %.
4.9.2007 Fiskars Oyj Abp:n saaman tiedon mukaan Keskinäisen 
työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Fiskars Oyj Abp:n äänimäärästä oli 
vähentynyt alle 1/20. Osuus osakepääomasta oli tällöin 2,7 % ja 
äänimäärästä 4,3 %.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2007 

Fiskars Oyj Abp:n 21.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 
osinkoa maksetaan A-osakkeille 0,60 euroa/osake, yhteensä 32 890 188 
euroa ja K-osakkeille 0,58 euroa/osake, yhteensä 13 087 867 euroa eli 
kaiken kaikkiaan 45 978 055 euroa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen 
jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, 
Ralf Böer, David Drury, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl 
Grotenfelt ja Clas Thelin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 
2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan muussa kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön omia 
osakkeita enintään 5 366 937 kpl A-osaketta ja enintään 2 256 150 kpl K-
osaketta, enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta 
julkisessa kaupankäynnissä maksettavalla korkeimmalla hinnalla. 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden 
luovuttamisesta muutoin kuin siinä, suhteessa, jossa osakkeenomistajilla 
on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, enintään 5 494 449 A-
osaketta ja enintään 2 256 570 K-osaketta. Valtuutus on voimassa 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf 
Berghin ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul 
Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, 
palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan. 

Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf Gripenbergin 
ja jäseniksi David Druryn, Ilona Ervasti-Vaintolan, Alexander Ehrnroothin 
ja Paul Ehrnroothin. 
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf 
Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin, Karl Grotenfeltin ja Clas Thelinin. 
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Bergin ja 
jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.

MUUTOS KONSERNIN JOHDOSSA

Fiskarsin hallitus nimitti 13.8. KTM Kari Kauniskankaan vuoden 2008 
alusta Fiskars Oyj Abp:n toimitusjohtajaksi. 
Heikki Allonen jatkaa toimitusjohtajana vuoden 2007 loppuun.

NÄKYMÄT

Fiskarsin liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 noin 20 
prosentilla edellisvuoteen verrattuna suurelta osin toteutettujen 
yritysostojen seurauksena. 

Kokonaan omistetun toiminnan liikevoiton arvioidaan niinikään kasvavan 
viimevuotisesta Fiskars Brandsin tuloksen paranemisen ja puun 
kantohinnan nousun ansiosta sekä Iittalan yhdistelemisen tuomasta 
lisäyksestä. Iittalan liikevoitto syntyy aiempien vuosien tapaan vuoden 
viimeisinä kuukausina. 

Markkinoilla vallitsevan yleisen epävarmuuden vuoksi on erityisesti 
USA:ssa kuluttajatuotemarkkinoiden kehitystä entistä vaikeampi ennustaa. 

Tulososuuden Wärtsilästä arvioidaan jälleen muodostavan merkittävän 
osan Fiskarsin liikevoitosta vuonna 2007.


Heikki Allonen
toimitusjohtajaOSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 - osavuosikatsaukset standardin 
mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä 
kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä lukuunottamatta tytäryhtiöiden 
valuuttamääräisten nettosijoitusten ja sähkön markkinahintojen muutoksen 
suojauslaskentaa.

Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja 
oletusten käyttämistä. Arviot vaikuttavat taseen varojen ja velkojen 
määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja 
kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämän hetkiseen 
parhaaseen näkemykseen, on mahdollista että toteumat poikkeavat 
tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. 

Wärtsilä osakkeiden ostojen ja myyntien käsittely 
Fiskars on myynyt Wärtsilän A osakkeita ja ostanyt saman määrän 
äänivaltaisia B osakkeita, jolloin Fiskarsin äänivalta on kasvanut 
Wärtsilässä 1,3 prosentilla 32,6 prosenttiin. Fiskars käsittelee osakkeiden 
myynnin ja oston käyvän arvon mukaisesti, koska transaktiolla on 
kaupallista merkitystä.

IAS 39 Rahoitusinstrumentit- suojauslaskennan soveltaminen 
tytäryhtiöiden valuuttamääräisiin nettosijoituksiin
Euroalueen ulkopuolisiin tytäryhtiöihin tehdyt merkittävät oman pääoman 
sijoitukset on pääosin suojattu valuuttakurssivaihteluilta ulkomaanvaluutan 
määräisten lainojen ja valuuttajohdannaisten avulla käyttäen tytäryhtiöiden 
nettosijoituksen suojausta , jolla vähennetään valuuttakurssimuutosten 
vaikutusta konsernin omaan pääomaan. Kun ulkomainen tytäryhtiö 
myydään, muuntoerot sisällytetään tuloslaskelmassa esitettyyn 
luovutusvoittoon tai -tappioon.
Laskentaperiaatteen muutos kasvatti katsauskauden omaa pääomaa 4,5 
milj. euroa. 

Lopetetut toiminnot
Power Sentry -liiketoiminta myytiin vuoden 2006 kesällä ja se siirrettiin 
raportoitavaksi lopetetuissa toiminnoissa. Liiketoiminnan edellisen 
tilikauden vertailukauden toiminnallinen nettotulos ja myynnistä syntynyt 
realisointitulos esitetään tuloslaskelmassa erillisenä eränä lopetetuissa 
toiminnoissa.

Tunnuslukujen laskentasäännöt
Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla 
periaatteilla, kuin viimeisimmässä tilinpäätöksessä esitetyt vastaavat 
tunnusluvut. Tunnuslukujen laskentasäännöt löytyvät vuosikertomuksen 
sivulta 36.

Fiskars on ottanut käyttöön seuraavat muutetut ja uudet IFRS-standardit 
1.1.2007 alkaen

IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot. Standardi 
edellyttää aiempaa laajempien liitetietojen esittämistä 
rahoitusinstrumenttien merkityksestä yhteisön taloudelliseen asemaan ja 
tulokseen. Käyttöönotto vaikuttaa tulevan tilinpäätöksen liitetietoihin eikä 
sillä ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

IAS 1 -standardin muutos: Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot. 
Käyttöönotto vaikuttaa tulevan tilinpäätöksen liitetietoihin eikä sillä ole 
olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi. Arvion mukaan 
tulkinnan tarkennuksella ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen eikä 
osavuosikatsaukseen, sillä mikään konserniyritys ei ole muuttanut 
tulkinnan tarkoittamien sopimusten ehtoja.

IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment. Standardi kieltää 
määrätyt osavuosikatsauksissa tehtyjen arvonalentumistappioiden 
palauttamisen myöhempänä tilinpäätöspäivänä. Arvion mukaan tulkinnan 
muutoksella ei ole vaikutusta konsernin tulevaan tilinpäätökseen eikä 
osavuosikatsaukseen.
 KONSERNIN TULOSLASKELMA      7-9  7-9 muutos  1-9  1-9 muutos  1-12
                 2007  2006   %  2007  2006   %  2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

LIIKEVAIHTO           148,3 119,4   24 465,7 409,8   14 534,9

Hankinta ja valmistus      -96,9 -85,0   14 -309,8 -289,1   7 -376,8
BRUTTOKATE            51,4  34,4   49 155,9 120,7   29 158,1

Liiketoiminnan muut tuotot     1,3  0,6  111  2,1  2,1   -1  1,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -23,0 -16,5   39 -63,8 -52,9   21 -71,9
Hallinnon kulut         -12,6  -9,9   27 -38,0 -34,1   12 -45,3
Tutkimus- ja kehittämismenot   -1,6  -1,5   10  -4,6  -4,3   7  -6,1
Liiketoiminnan muut kulut     1,3  -1,1      0,7  -6,6     -9,0
Osuus osakkuusyhtiötuloksesta   11,1  6,9   60  26,6  40,8  -35  58,6
LIIKETULOS            27,8  13,0  115  78,8  65,8   20  85,8

Wärtsilä osakk.realisointitulos  16,8         16,8
Rahoitustuotot           0,9  0,2      2,7  0,8      1,8
Rahoituskulut           -4,0  -2,6   58  -9,8  -8,4   17 -10,9
TULOS ENNEN VEROJA        41,4  10,6  289  88,4  58,1   52  76,7

Tuloverot             -3,2  -2,7   18 -10,3  -0,5     -9,8
KAUDEN TULOS JATKUVASTA TOIMINN  38,2  7,9  382  78,1  57,6   35  66,9

Lopetettujen toimintojen tulos      1,8         14,9     15,2
KATSAUSKAUDEN TULOS        38,2  9,8  292  78,1  72,5   8  82,0

Vähemmistön osuus         0,0  0,0      0,0  0,0      0,0
EMOYHTIÖN OMISTAJIEN OSUUS    38,2  9,8  291  78,1  72,5   8  82,0

Emoyhtiön omistajille kuuluva
tulos/osake, euro         0,49  0,13     1,01  0,94     1,06
 jatkuvat toiminnot       0,49  0,10     1,01  0,74     0,86
 lopetetut toiminnot          0,02         0,19     0,20

Tulos/osake on laimentamaton. Yhtiöllä ei ole avoimia optio-ohjelmia eikä muita
rahoitusinstrumentteja, joilla olisi laimennusvaikutusta.

VALUUTTAKURSSEJA             1-9  1-9 muutos  1-12
                     2007  2006   %  2006
USD keskikurssi             1,34  1,24   8  1,26
USD kurssi kauden lopussa        1,42  1,27   12  1,32


KONSERNIN TASE              9/07  9/06 muutos 12/06
                     MEUR  MEUR   %  MEUR
VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet         137,9  20,0  589  19,2
Liikearvo                100,8  22,1  356  22,4
Aineelliset hyödykkeet         122,8 104,3   18  98,7
Biologiset hyödykkeet          45,6  32,8   39  35,0
Sijoituskiinteistöt            8,4  9,0   -6  8,7
Osuudet osakkuusyhtiöissä        256,5 241,4   6 239,1
Muut osakkeet               3,3  4,8  -31  5,0
Muut sijoitukset             2,5  1,5   72  1,5
Pitkäaikaiset verosaamiset        1,6  7,6  -79  5,5
Laskennalliset verosaamiset       24,3  30,7  -21  24,9
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ      703,7 474,1   48 460,0

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus             186,4 112,8   65 114,6
Myyntisaamiset             117,6  90,8   29  82,7
Muut saamiset              10,7  2,4  338  5,0
Rahavarat                 9,4  43,6  -78  44,9
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ      324,2 249,7   30 247,2

VARAT YHTEENSÄ             1027,9 723,8   42 707,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA               453,7 431,8   5 421,8

PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat            132,8 125,6   6 120,7
Korottomat velat             2,0  2,6  -26  2,6
Laskennalliset verovelat         54,7  21,1  159  20,8
Eläkevelat                12,7  14,8  -14  12,8
Varaukset                 5,4  5,0   7  4,2
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ      207,5 169,1   23 161,1

LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat            222,3  23,4  848  26,1
Ostovelat ja muut korott.velat     136,6  93,6   46  92,6
Verovelat                 7,8  5,8   33  5,7
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ      366,7 122,9  198 124,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      1027,9 723,8   42 707,2


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        1-9  1-9  1-12
                     2007  2006  2006
                     MEUR  MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja            88,4  58,1  76,7
Oikaisut
 Poistot                16,1  18,6  28,6
 Osuus osakkuusyhtiötuloksesta     -26,6 -40,8 -58,6
 Rahoitustuotot            -18,4  -0,3  -0,8
 Rahoituskulut              8,8  7,9  9,9
 Biologisten varojen muutos      -10,7  -2,9  -5,0
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muuto  57,7  40,7  50,8

Käyttöpääoman muutos
 Korottomien saamisten muutos     -12,1  -9,2  -5,4
 Vaihto-omaisuuden muutos       -15,6  12,3  7,6
 Korottomien velkojen muutos       6,9  9,9  7,6
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoitu  36,9  53,7  60,6

Osinkotuotot, osakkuusyhtiö       27,7  23,7  47,5
Osinkotuotot, muut            0,1  3,6  3,6
Maksetut rahoituskulut (netto)      -6,1  -6,5  -7,4
Maksetut verot              -6,5  -2,5  -5,1
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA A        52,1  72,0  99,0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Liiketoim. ja tytäryht. hankinnat   -240,7 -25,5 -26,0
Inv. osakkuusyhtiöosakk. netto      -0,1
Inv. käyttöomaisuushyödykkeisiin    -12,9 -12,2 -19,3
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot  0,2  2,5  5,4
Muiden sijoitusten luovutustulot     3,2  1,8  2,2
Investoinnit muihin sijoituksiin        -5,2  -5,3
Lopetetut toiminnot               32,9  33,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA B       -250,3  -5,8 -10,1

RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Pitkäaik. lainojen nostot            14,3  15,0
Pitkäaik. lainojen lyhennykset      -0,5  -3,1  -4,6
Lyhytaikaisten lainojen muutos     209,6 -22,7 -21,4
Rahoitusleasing maksut          -2,2  -2,2  -2,8
Muiden rahoituserien rahavirta      -1,1  0,1  0,1
Maksetut osingot            -46,0 -34,4 -57,1
RAHOITUSTOIM.RAHAVIRTA C        159,8 -48,0 -70,8

LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS(A+B+C)     -38,4  18,3  18,2

Likvidit varat kauden alussa       44,9  21,7  21,7
Kurssimuutosten vaikutus         2,9  3,6  5,0
Likvidit varat kauden lopussa       9,4  43,6  44,9


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET     Emoyhtiön omistajille kuuluva    Vähem-  Yht-
                oma pääoma:             mistö- eensä
                               Kert. osuus
                Osake-  Omat  Muut Muunto voitto
                pääoma osakk. rahast  erot varat
                 MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
31.12.2005            77,5  -0,9  24,7  1,2 300,3  0,0 402,7
Muuntoeron muutos                   -1,4         -1,4
Käyvän arvon rahaston muutos, osakk.yhtiö    -7,4            -7,4
Osakkuusyhtiön muut muutokset             -0,2  0,0     -0,2
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT     -7,4  -1,7  0,0  0,0  -9,1
Katsauskauden tulos                      72,5  0,0  72,5
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT         -7,4  -1,7  72,5  0,0  63,5
Maksetut osingot                       -34,4     -34,4
30.9.2006             77,5  -0,9  17,3  -0,5 338,4  0,0 431,8
Muuntoeron muutos                   -0,6         -0,6
Käyvän arvon rahaston muutos, osakk.yhtiö    4,3             4,3
Osakkuusyhtiön muut muutokset             -0,4  -0,1     -0,5
Muut muutokset                            0,0  0,0
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT      4,3  -1,0  -0,1  0,0  3,2
Katsauskauden tulos                      9,5  0,0  9,5
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT         4,3  -1,0  9,4  0,0  12,7
Maksetut osingot                       -22,8     -22,8
31.12.2006            77,5  -0,9  21,6  -1,5 325,0  0,0 421,8
Muuntoeron muutos                   -6,2         -6,2
Käyvän arvon rahaston muutos, osakk.yhtiö    1,5             1,5
Osakkuusyhtiön muut muutokset             -0,2         -0,2
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten suoja  4,5             4,5
Muut muutokset                            0,1  0,1
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUT TUOTOT      6,0  -6,3  0,0  0,1  -0,2
Katsauskauden tulos                      78,1  0,0  78,1
KAUDEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT         6,0  -6,3  78,1  0,2  77,9
Maksetut osingot                       -46,0     -46,0
30.9.2007             77,5  -0,9  27,5  -7,8 357,1  0,2 453,7

TUNNUSLUVUT            9/07  9/06 muutos 12/06
                          %
Oma pääoma/osake, euro      5,86  5,58   5  5,45
Omavaraisuusaste         44 %  60 %     60 %
Nettovelkaantumisaste       76 %  24 %     24 %
Oma pääoma, meur         453,7 431,8   5 421,8
Korolliset nettovelat, meur   345,7 105,4  228 101,9
Henkilöstö keskimäärin      3279  3200   2  3167
Henkilöstö kauden lopussa     4484  3195   40  3003


SEGMENTTITIETOJA          7-9  7-9 muutos  1-9  1-9 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO            2007  2006   %  2007  2006   %  2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands          121,0 110,5   10 403,6 376,9   7 489,9
Iittala              16,0         16,0
Inhan Tehtaat           5,5  5,6   0  33,3  28,1   19  37,2
Kiinteistöliiketoiminta      6,5  3,9   66  14,6  6,7  117  10,3
Kohdistamattomat ja eliminoinni  -0,7  -0,5   37  -1,7  -1,8   -9  -2,4
KONSERNI YHTEENSÄ        148,3 119,4   24 465,7 409,8   14 534,9

Vienti Suomesta          14,1  10,0   41  52,7  43,2   22  58,9


SEGMENTTITIETOJA          7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
LIIKETULOS            2007  2006     2007  2006     2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands          12,1  3,3     41,9  21,1     21,1
Iittala              0,3         0,3
Inhan Tehtaat           -0,2  0,2      3,4  2,9      3,7
Kiinteistöliiketoiminta      5,4  3,2     11,4  5,2      7,6
Osakkuusyhtiö Wärtsilä      11,1  6,9     26,6  40,8     58,6
Kohdistamattomat ja eliminoinni  -0,8  -0,7     -4,7  -4,2     -5,2
KONSERNI YHTEENSÄ         27,8  13,0     78,8  65,8     85,8


SEGMENTTITIETOJA          7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
POISTOT              2007  2006     2007  2006     2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           4,3  5,4     13,2  16,6     25,8
Iittala              0,6         0,6
Inhan Tehtaat           0,4  0,3      1,0  0,9      1,2
Kiinteistöliiketoiminta      0,4  0,3      1,1  1,0      1,4
Kohdistamattomat ja eliminoinni  0,1  0,0      0,2  0,1      0,1
KONSERNI YHTEENSÄ         5,7  6,0     16,1  18,6     28,6


SEGMENTTITIETOJA          7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
INVESTOINNIT           2007  2006     2007  2006     2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           2,5  26,4     22,0  32,4     37,5
Iittala *)            228,4        228,4
Inhan Tehtaat           1,0  0,0      2,6  0,6      1,2
Kiinteistöliiketoiminta      0,7  0,2      1,3  1,5      1,9
Osakkuusyhtiö Wärtsilä      20,7         20,7
Kohdistamattomat ja eliminoinni  0,9  0,0      1,2  0,0      0,3
KONSERNI YHTEENSÄ        254,1  26,6     276,2  34,5     40,8
 *) Konsernin investointi segmenttiin raportoitu tässä


MAANTIETEELLINEN SEGMENTTI     7-9  7-9 muutos  1-9  1-9 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO KOHDEMAAN MUKAAN   2007  2006   %  2007  2006   %  2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Eurooppa             79,2  52,1   52 256,4 192,5   33 257,1
USA                59,2  58,1   2 180,0 185,4   -3 235,2
Muut maat             10,0  9,3   7  29,3  31,9   -8  42,6
KONSERNI YHTEENSÄ        148,3 119,4   24 465,7 409,8   14 534,9

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN
MEUR

Fiskars hankki Iittala Group Oyj:n elokuun viimeisenä päivänä.
Iittala suunnittelee, valmistaa ja markkinoi kodintarvikkeita,
päämarkkina-alueet ovat Suomi, Ruotsi ja Norja ja lisäksi Iittalalla
on myyntiyhtiöitä Yhdysvalloissa, Tanskassa, Eestissä, Hollannissa,
Saksassa ja Puolassa.
Iittalan liikevaihto vuonna 2006 oli 189,8 milj. euroa, liiketulos
17,0 milj. euroa ja tilikauden tulos 7,4 milj. euroa.
Taseen loppusumma oli 160,5 milj. euroa ja henkilöstön määrä 1353.
Iittala muodostaa oman segmenttinsä Fiskarsissa ja yhdistelty
liikevaihto oli 16,0 milj. euroa ja liiketulos 1,4 milj. euroa
ennen kauppahinnan kohdistuksesta aiheutuvia kustannuksia.
Fiskarsin proforma katsauskauden liikevaihto olisi ollut 579 milj. euroa
ja liiketulos 84 milj. euroa, jos Iittala olisi yhdistelty vuoden
alusta alkaen.
Iittalalla ja Fiskarsilla ei ole ollut aiemmin merkittävää keski-
näistä kaupankäyntiä.
Kauppahintaa on kohdistettu Iittalan tuotemerkeille niiden laadun ja
kaupallinen merkitys huomioiden. Samoin aineettomiin hyödykkeisiin
kuuluvat kohdistukset asiakassuhteisiin ja franchising-liiketoimintaan.
Tuotemerkeistä ei tehdä vuotuisia poistoja, koska niille ei ole määri-
liiketoiminnalle kohdistetut erät poistetaan arvioituna taloudellisena
15 vuoden vaikutusaikanaan. Lisäksi kauppahintaa on kohdistettu
vaihto-omaisuuteen, tämä erä realisoituu vuoden 2007 aikana.
Kaupasta syntyvä goodwill liittyy liiketoimintasynergioihin ja
muihin eriin, joita ei voida erikseen arvostaa.

IITTALAN ALUSTAVA HANKINTAHINTAERITTELY (MILJ. EURO)
Käteisvastike                        115,6
Hankintaan liittyvät kulut                   1,7
Myyjiltä hankitut lainasaamiset yhtiölle           44,7
Hankitun omaisuuden arvo                   90,1
Vähemmistön osuus                       0,1
LIIKEARVO                           72,0

                           myyjän
                           tase- käyvät
HANKITUN OMAISUUDEN ERITTELY:             arvot arvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet          26,0  26,0
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet ja muut pitkäv.  3,8 118,9
Vaihto-omaisuus                    56,7  60,6
Saamiset                        19,6  19,6
Rahavarat                        6,3  6,3
Laskennallinen verovelka                -1,2 -32,1
Pääomalainat                     -44,7  0,0
Pitkäaikaiset velat                  -8,9  -8,9
Lyhytaikaiset velat                 -100,3 -100,3
YHTEENSÄ                       -42,6  90,1


YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN
MEUR

Fiskars hankki toukokuussa ranskalaisen Leborgne S.A:n.
Yhtiö valmistaa puutarhatyökaluja Ranskassa ja markkinoi niitä Ranskan lisäksi
Espanjassa, Belgiassa ja Italiassa.
Yhtiön vuotuinen liikevaihto vuonna 2006 oli 16 milj. euroa
Kauppahintaa on kohdistettu Leborgne -tuotemerkille, asiakassuhteille,
ja vaihto-omaisuudelle. Goodwill liittyy puutarhaliiketoiminnan
sisäisiin synergioihin ja Leborgnen tuotevalikoimaan.

LEBORGNEN ALUSTAVA HANKINTAHINTAERITTELY
Käteisvastike                     12,8
Hankintaan liittyvät kulut               0,4
Hankitun omaisuuden arvo                6,5
LIIKEARVO                        6,7

                       myyjän
                        tase- käyvät
HANKITUN OMAISUUDEN ERITTELY:         arvot arvot
Aineelliset ja aineettomat käyttöomaisuushyöd  0,9  3,2
Vaihto-omaisuus                 3,2  3,3
Saamiset                     6,1  6,1
Rahavarat                    0,1  0,1
Laskennallinen verovelka             0,0  -0,8
Pitkäaikaiset velat               -0,9  -0,9
Lyhytaikaiset velat               -4,5  -4,5
YHTEENSÄ                     4,9  6,5


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET       9/07  9/06 12/06
                     MEUR  MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Vekselivastuut                   0   0
Vuokravastuut               60   20   19
Muut vastuut                7   9   9
YHTEENSÄ                  67   29   28

TAKAUKSET MUIDEN SITOUMUSTEN VAKUUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset           2   2   2

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ         68   31   30
Iittala Groupilla on pitkäaikaisia vuokravastuita sekä Suomessa että ulkomailla.


JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosop   56   46   94
Valuuttaoptiot               16
Korkotermiinit ja -futuurit        75
Sähkötermiinisopimukset           1

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT
VERRATTUNA NIMELLISARVOIHIN

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosop   0   0   0
Valuuttaoptiot               0
Korkotermiinit ja -futuurit         0
Sähkötermiinisopimukset           0

Valuuttatermiinit, valuutanvaihtosopimukset ja valuuttaoptiot
on arvostettu raportointipäivän markkina-arvoon.


LÄHIPIIRIASIAT

Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelsellä oli 30.9.2007 talletuksia
Fiskars Oyj Abp:n huoltokonttorissa 0,1 milj. euroa (1,3).
Talletuksille maksettiin korkoa peruskorko + 0,5 prosenttia.

Fiskars konserni on kirjannut yhteensä 1,1 milj. euroa lakiasianhoitolaskuja
Foley & Lardnerilta, jossa Ralf Böer on osakkaana.