HALVÅRSRAPPORT JANUARI‒JUNI 2016: Under andra kvartalet ökade omsättningen – rörelseresultatet minskade på grund av säsongsmässiga förändringar av verksamhetsportföljen

Fiskars Oyj Abp
Halvårsrapport
2 augusti 2016 kl. 08.30 EET

HALVÅRSRAPPORT JANUARI‒JUNI 2016: Under andra kvartalet ökade omsättningen – rörelseresultatet minskade på grund av säsongsmässiga förändringar av verksamhetsportföljen

Detta är en sammanfattning av Fiskars andra kvartal 2016 och halvårsrapport januari–juni 2016 som publicerades idag. Halvårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra delårsrapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

Andra kvartalet 2016 i korthet:

– Omsättningen ökade med 16 % till 293,5 milj. euro (4–6/2015: 253,5).
– Den jämförbara omsättningen minskade med 1,6 %1).
– Rörelseresultatet minskade till 14,8 milj. euro (19,4).
– Det justerade rörelseresultatet2) minskade med 17 % till 17,3 milj. euro (20,8).
– Kassaflödet från löpande verksamheten före finansiella poster och skatter ökade till 39,1 milj. euro (32,5).
– Resultat per aktie var -0,26 euro (0,17). Det operativa resultatet per aktie3) var 0,08 euro (0,15).
– Utsikterna för år 2016 oförändrade: Fiskars väntar sig att koncernens omsättning och justerat rörelseresultat år 2016 ökar jämfört med året innan.

Januari‒juni 2016 i korthet:

– Omsättningen ökade med 22 % till 589,7 milj. euro (1–6/2015: 483,6).
– Den jämförbara omsättningen hölls på samma nivå (-0,1 %)1).
– Rörelseresultatet ökade till 38,5 milj. euro (35,1).
– Det justerade rörelseresultatet2) ökade med 4 % till 39,2 milj. euro (37,8).
– Kassaflödet från löpande verksamheten före finansiella poster och skatter ökade till 2,9 milj. euro
(-19,4).
– Resultat per aktie var -0,25 euro (1,12). Det operativa resultatet per aktie3) var 0,19 euro (0,29).

1) Omräknat i jämförbara valutakurser och exklusive förvärvade English & Crystal Living-verksamheten (WWRD) samt de avyttrade båt- och krukverksamheterna.
2) Justeringar inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter.
3) Det operativa resultatet per aktie inkluderar inte nettoförändringar i det verkliga värdet av bolagets investeringsportfölj och erhållna dividender.

Fiskars verkställande direktör, Kari Kauniskangas:

“Omsättningen ökade under årets andra kvartal tack vare vårt senaste förvärv. Jag var nöjd att se en ökning i omsättningen för English & Crystal Living-verksamheten i förhållande till jämförelseperioden året innan. Varumärkena Waterford och Wedgwood stödde ökningen. Den svaga efterfrågan bland konsumenterna i Japan och ogynnsamma väderförhållanden i USA påverkade vårt helhetsresultat och att den jämförbara omsättningen minskade var otillfredsställande.

På grund av säsongsmässiga förändringar av verksamhetsportföljen minskade rörelseresultatet under andra kvartalet. Största delen av rörelseresultatet för Living-verksamheten genereras under andra halvåret medan de avyttrade verksamheterna genererade hela sin vinst under första halvåret. Med konstanta valutakurser och exklusive den positiva effekten av de avyttrade verksamheterna under andra kvartalet 2015 skulle det justerade rörelseresultatet ha ökat.

Fiskars håller på att omvandlas till ett globalt integrerat konsumentproduktbolag. Under andra kvartalet tog vi flera steg för att föra den processen framåt och effektiviserade vår tillverkning och distribution. Samtidigt framskrider integrationen av English & Crystal Living och bevattningsverksamheten planenligt. Medan handeln fortsätter att konsolidera kundbasen och siktar på att minska antalet leverantörer, är Fiskars väl positionerad för att tjäna kundernas behov och skapa värde för dem på en global skala.

Affärsmiljön förväntas vara fortsatt bräcklig i såväl Asien som Europa. Genom att skapa nya innovativa produkter och bygga upp våra varumärken, kan vi reagera snabbt för att förutse och anpassa oss till förändringar i konsumternas behov, i synnerhet gäller detta våra främsta internationella varumärken, Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood.”

Koncernens nyckeltal

Miljoner euro 4‒6 2016 4‒6   2015 Förändr. 1‒6 2016 1‒6 2015 Förändr. 2015
Omsättning 293,5 253,5 16 % 589,7 483,6 22 % 1 107,1
Rörelseresultat (EBIT) 14,8 19,4 -24 % 38,5 35,1 10 % 46,5
Justeringar av rörelseresultat1) 2,5 1,4   0,7 2,7   18,6
Justerat rörelseresultat 17,3 20,8 -17 % 39,2 37,8 4 % 65,1
Justerat EBITA 20,9 23,0 -9 % 45,9 41,9 10 % 75,7
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj -34,9 8,3   -60,6 50,6   56,1
Resultat före skatt -22,0 21,7   -18,8 119,3   125,5
Periodens resultat -20,9 13,8   -19,3 91,8   86,4
Operativt resultat/aktie, euro2) 0,08 0,15 -46 % 0,19 0,29 -36 % 0,16
Resultat/aktie, euro -0,26 0,17   -0,25 1,12   1,04
Eget kapital/aktie, euro       13,69 14,56 -6 % 14,54
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter 39,1 32,5 20 % 2,9 -19,4   50,2
Soliditet, %       66 % 66 %   65 %
Nettogearing, %       20 % -7 %   21 %
Investeringar 10,1 6,2 64 % 18,4 11,9 54 % 32,4
Personal (FTE), i genomsnitt 8 030 4 478 79 % 8 061 4 547 77 % 6 303

1) Justeringar under det andra kvartalet 2016 inkluderar nettokostnader relaterade till Supply Chain 2017-programmet, integrationsaktiviteter och en justering av vinsten från avyttringen av båtverksamheten. Under andra kvartalet 2015 kostnader relaterade till EMEA-omstruktureringen och integrationsaktiviteter.
2) Exklusive nettoförändring i verkligt värde på investeringsportföljen och erhållna dividender. Jämförelseperioden har omklassificerats så att den också utelämnar valutakursvinster i anknytning till investeringsportföljen.

 

INVERKAN AV DE NYA ESMA-RIKTLINJERNA

I enlighet med de nya riktlinjerna för alternativa nyckeltal som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har utgett har Fiskarskoncernen sett över de termer som används i koncernens finansiella rapportering. De alternativa nyckeltalen, Alternative Performance Measures (APM), används för att bättre återspegla hur den operativa verksamheten presterar och för att underlätta jämförelser mellan finansiella perioder. APM-nyckeltalen ska inte ses som en ersättare för nyckeltal i enlighet med IFRS. Från och med första kvartalet 2016 har benämningen ”poster av engångskaraktär” ändrats till ”justeringar av rörelseresultatet”, men definitionen bakom termen har inte förändrats. Som tidigare är justeringar transaktioner som inte är förknippade med den återkommande verksamheten, såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttring av verksamheter. På motsvarande sätt beräknas justerat EBITA från justerat EBIT genom att lägga tillbaka avskrivningarna för immateriella tillgångar. Justeringarna räknas upp i en tabell på sidan 16 i denna halvårsrapport. Fiskars använder även det alternativa nyckeltalet ”operativt resultat per aktie” vilket är resultat per aktie exklusive effekterna av dividender från och förändring i verkligt värde för investeringsportföljen.

 

Presskonferens för analytiker och journalister:
En presskonferens för analytiker och journalister hålls den 2 augusti 2016 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com.

 

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande director

 

Mer information:

  • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 5500
  • Operativ direktör och ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703
  • Koncernens kommunikationsavdelning, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

 

Fiskars – århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter med globalt ansedda varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. Med ikoniska produkter, starka varumärken och global ambition är Fiskars mål att berika människors liv i hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter är tillgängliga i mer än 100 länder och företaget sysselsätter cirka 8 700 människor i 30 länder. Fiskars är noterat på Nasdaq Helsingfors. www.fiskarsgroup.com