PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI–KESÄKUU 2016: Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi – liiketulos laski liiketoimintaportfolion kausiluonteisuuden muutosten vuoksi

Fiskars Oyj Abp
Puolivuosikatsaus
2.8.2016 klo 8.30 EET

PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI–KESÄKUU 2016: Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi – liiketulos laski liiketoimintaportfolion kausiluonteisuuden muutosten vuoksi

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta vuoden 2016 toisen neljänneksen ja tammi-kesäkuun 2016 puolivuosikatsauksesta. Täydellinen puolivuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä, osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen puolivuosikatsaustiedotteeseen.
 

Vuoden 2016 toinen neljännes lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 16 % ja oli 293,5 milj. euroa (4–6/2015: 253,5).
 • Vertailukelpoinen liikevaihto laski 1,6 %1).
 • Liiketulos laski 14,8 milj. euroon (19,4).
 • Oikaistu liiketulos2) laski 17 % ja oli 17,3 milj. euroa (20,8).
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja kasvoi 39,1 milj. euroon (32,5).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,26 euroa (0,17). Operatiivinen osakekohtainen tulos3)oli 0,08 euroa (0,15).
 • Näkymät vuodelle 2016 ennallaan: Fiskars odottaa konsernin liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvavan vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna.

 Tammi–kesäkuu 2016 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 22 % ja oli 589,7 milj. euroa (1–6/2015: 483,6).
 • Vertailukelpoinen liikevaihto pysyi samalla tasolla (-0,1 %)1).
 • Liiketulos kasvoi 38,5 milj. euroon (35,1).
 • Oikaistu liiketulos2) kasvoi 4 % ja oli 39,2 milj. euroa (37,8).
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja kasvoi 2,9 milj. euroon (-19,4).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,25 euroa (1,12). Operatiivinen osakekohtainen tulos3) oli 0,19 euroa (0,29).

1) Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman hankittua English & Crystal Living (WWRD) -liiketoimintaa sekä myytyjä vene- ja ruukkuliiketoimintoja.
2) Oikaisut sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja ja liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta. 
3) Operatiivinen osakekohtainen tulos ei sisällä sijoitusten käyvän arvon nettomuutosta ja saatuja osinkoja.

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

“Fiskarsin liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä viimeisimmän yritysostomme ansiosta. Olen tyytyväinen English & Crystal Living -liiketoiminnan liikevaihdon kasvuun edellisen vuoden vertailukaudesta. Kasvua tukivat Waterford- ja Wedgwood-brändit. Japanin heikko kuluttajakysyntä ja Yhdysvaltain epäsuotuisat sääolosuhteet vaikuttivat kokonaissuoritukseemme ja vertailukelpoisen liikevaihdon lasku olikin epätyydyttävää.  

Liiketoimintaportfolion kausiluonteisuuden muutosten vuoksi liiketulos laski toisella vuosineljänneksellä. Suurin osa Living-liiketoiminnan liiketuloksesta toteutuu vuoden toisella vuosipuoliskolla, kun taas myytyjen liiketoimintojen osalta koko vuoden tulos syntyi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kiinteillä valuuttakursseilla ja ilman myytyjen liiketoimintojen positiivista vaikutusta vuoden 2015 toisella neljänneksellä oikaistu liiketulos olisi kasvanut. 

Fiskarsia kehitetään maailmanlaajuiseksi integroiduksi brändättyjen kuluttajatuotteiden yhtiöksi. Etenimme tässä työssä vuoden toisella neljänneksellä ja virtaviivaistimme tuotantoamme ja jakeluamme. Lisäksi English & Crystal Living -liiketoiminnan ja kasteluliiketoiminnan intergraatiot etenevät suunnitelmien mukaan. Kaupan alan jatkaessa toimittajaverkoston konsolidoimista tavoitteenaan keskitetympi verkosto, Fiskars on hyvässä asemassa palvellakseen asiakkaidemme tarpeita ja luodakseen heille arvoa maailmanlaajuisesti. 

Samaan aikaan kun liiketoimintaympäristön odotetaan pysyvän epävakaana sekä Aasiassa että Euroopassa, etenemme nopeasti ja ennakoimme ja mukaudumme kuluttajien muuttuviin tarpeisiin, luomme uusia innovatiivisia tuotteita ja rakennamme brändejämme, erityisesti kansainvälisiä pääbrändejämme Fiskarsia, Gerberiä, Iittalaa, Royal Copenhagenia, Waterfordia ja Wedgwoodia.”

Konsernin avainluvut 

Milj. euroa 4‒6 2016 4‒6    2015 Muutos 1‒6 2016 1‒6 2015 Muutos 2015
Liikevaihto 293,5 253,5 16 % 589,7 483,6 22 % 1 107,1
Liiketulos (EBIT) 14,8 19,4 -24 % 38,5 35,1 10 % 46,5
Oikaisut liiketulokseen1) 2,5 1,4   0,7 2,7   18,6
Oikaistu liiketulos 17,3 20,8 -17 % 39,2 37,8 4 % 65,1
Oikaistu EBITA 20,9 23,0 -9 % 45,9 41,9 10 % 75,7
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos -34,9 8,3   -60,6 50,6   56,1
Tulos ennen veroja -22,0 21,7   -18,8 119,3   125,5
Tilikauden tulos -20,9 13,8   -19,3 91,8   86,4
Operatiivinen tulos/osake, euroa2) 0,08 0,15 -46 % 0,19 0,29 -36 % 0,16
Tulos/osake, euroa -0,26 0,17   -0,25 1,12   1,04
Oma pääoma/osake, euroa       13,69 14,56 -6 % 14,54
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 39,1 32,5 20 % 2,9 -19,4   50,2
Omavaraisuusaste, %       66 % 66 %   65 %
Nettovelkaantumisaste, %       20 % -7 %   21 %
Investoinnit 10,1 6,2 64 % 18,4 11,9 54 % 32,4
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 8 030 4 478 79 % 8 061 4 547 77 % 6 303

1) Vuoden 2016 toisella neljänneksellä oikaisut sisältävät Supply Chain 2017 -ohjelmaan ja integraatiotoimiin liittyviä nettokustannuksia sekä veneliiketoiminnan myyntivoittoon liittyvän oikaisun. Vuoden 2015 toisen neljänneksen kustannukset liittyivät EMEA-alueen uudelleenjärjestelyihin ja integraatiotoimiin.
2) Ilman sijoitusten käyvän arvon nettomuutosta ja saatuja osinkoja. Vertailukautta on oikaistu siten, että se ei enää sisällä myöskään kyseisiin sijoituksiin liittyviä valuuttakurssivoittoja.

 

UUSIEN ESMA-OHJEIDEN SOVELTAMINEN 

Fiskars Oyj Abp on tarkistanut taloudellisessa raportoinnissaan käytettäviä termejä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemien vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskevien uusien ohjeiden mukaisesti. Vaihtoehtoiset taloudelliset tunnusluvut helpottavat operatiivisen liiketoiminnan tuloksen tulkintaa ja tilikausien välistä vertailua. Niiden ei tule kuitenkaan katsoa korvaavan IFRS-standardien mukaisia tunnuslukuja. “Kertaluonteiset erät” on vuoden 2016 tammi–maaliskuun osavuosikatsauksesta lähtien muutettu muotoon “oikaisut liiketulokseen”, mutta määritelmä on sama kuin ennenkin. Kuten aikaisemmin, oikaisut ovat tapahtumia, jotka eivät liity toistuviin liiketoimintoihin. Oikaisuja ovat esimerkiksi uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumiset, integraatiotoimiin liittyvät kulut ja liiketoimintojen myyntien tulosvaikutus. Vastaavasti ”oikaistu EBITA” on laskettu oikaistusta liiketuloksesta lisäämällä takaisin aineettomien hyödykkeiden poistot. Oikaisut on lueteltu tämän puolivuosikatsauksen sivulla 16 olevassa taulukossa. Fiskars käyttää vaihtoehtoisena tunnuslukuna myös ”operatiivista osakekohtaista tulosta”, mikä on osakekohtainen tulos, josta on poistettu saadut osingot ja sijoitusten käyvän arvon muutokset.

 

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus:
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään 2.8.2016 klo 10.00 yhtiön pääkonttorilla, Fiskars Campus, Hämeentie 135 A. Esitys on saatavilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com.

 

FISKARS OYJ ABP
 

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:

 • Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500
 • Operatiivinen johtaja ja talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. 0204 39 5703
 • Konserniviestintä, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com

 

Fiskars – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.
Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita ja jonka brändejä ovat mm. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Fiskarsilla on ikonisia tuotteita, vahvoja tuotemerkkejä ja maailmanlaajuinen tavoite rikastuttaa ihmisten elämää niin kotona, puutarhassa kuin ulkoillessa. Fiskarsin tuotteita on saatavilla yli 100 maassa ja yritys työllistää noin 8 700 henkilöä 30 maassa. Fiskars on listattu Nasdaq Helsingissä. www.fiskarsgroup.com