HALVÅRSRAPPORT JANUARI‒JUNI 2018: Jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA minskade, utsikterna för jämförbara EBITA år 2018 oförändrade

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
1.8.2018 kl. 8.30 EEST

HALVÅRSRAPPORT JANUARI‒JUNI 2018: Jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA minskade, utsikterna för jämförbara EBITA år 2018 oförändrade

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s halvårsrapport januari–juni 2018 som publicerades idag. Halvårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av halvårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

Andra kvartalet 2018 i korthet:

 • Omsättningen minskade med 6,0 % till 272,6 milj. euro (4‒6/2017: 290,0)
 • Jämförbara omsättningen1) minskade med 0,8 %
 • Jämförbara2) EBITA förblev på föregående årets nivå vid 22,3 milj. euro (22,4)
 • EBITA minskade till 20,2 milj. euro (21,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt var 42,7 milj. euro (48,6)
 • Resultatet per aktie (EPS) var 0,13 euro (0,31, jämförbar siffra 0,14)3)

Januari‒juni 2018 i korthet:

 • Omsättningen minskade med 9,6 % till 538,7 milj. euro (1‒6/2017: 596,1)
 • Jämförbara omsättningen1) minskade med 3,5 %
 • Jämförbara2) EBITA minskade med 16 % till 45,9 milj. euro (54,4)
 • EBITA minskade till 42,2 milj. euro (52,2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt var 3,5 milj. euro (2,2)
 • Resultatet per aktie (EPS) var 0,33 euro (1,39, jämförbar siffra 0,43)3)

Utsikterna för jämförbara omsättningen år 2018 uppdaterade (den 18.7.2018):

Fiskars förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning1) kommer att vara något lägre år 2018 jämfört med år 2017. Jämförbara2) EBITA förväntas öka jämfört med år 2017. Årets fjärde kvartal är viktigt både gällande omsättning och lönsamhet.

De tidigare utsikterna för år 2018 (den 7.2.2018):

Tidigare förväntade sig Fiskars att koncernens jämförbara omsättning1) och jämförbara2) EBITA ökar år 2018 jämfört med år 2017.

Fiskars verkställande direktör Jaana Tuominen:

”Under det senaste kvartalet har vi framskridit bra gällande vår operativa effektivitet. Vi arbetar mer disciplinerat för att utnyttja de möjligheter våra starka varumärken har. Vi fokuserar på att bygga ett enhetligt bolag med kompetenser för att uppnå tillväxt och stabilt mervärde för våra intressenter.

Den försenade vårsäsongen under årets första kvartal flyttade leveranser inom trädgårdsverksamheten till årets andra kvartal och då väderförhållandena var bättre återhämtade sig Functional Americas-verksamheten väl från den långsamma starten på året. Försäljningen av trädgårdsprodukter ökade också i Norden, men det uppvägde inte den svagare utvecklingen i övriga länder i Europa.

Den jämförbara omsättningen minskade i Living-segmentet. Minskad trafik till affärer på vissa marknader samt den fortsatta omställningen av detaljhandeln inverkade på efterfrågan. Vi siktar på att driva försäljningen och fortsätter att utveckla vår kanalstrategi. Detta inkluderar den egna e-handeln, där vår omsättning ökade. Vi har gjort framsteg inom vår operativa effektivitet i English & Crystal Living-verksamheten, men omsättningen fortsätter att vara en utmaning. Scandinavian Living-verksamheten utvecklas enligt våra förväntningar.

Jag var glad att se jämförbara EBITA förbättras inom segmentet Functional trots nedgången i omsättning. Det skedde tack vare verksamheterna Functional EMEA och Outdoor, där våra insatser för förbättrad effektivitet bär frukt.

Fiskarskoncernen sänkte sina utsikter för den jämförbara omsättningen för helåret 2018. Vi väntar oss nu att den jämförbara omsättningen blir något lägre år 2018 än år 2017. Vi förväntar oss fortfarande att jämförbara EBITA ökar jämfört med år 2017.

Vi tar beslutsamt itu med att åtgärda de utmaningar som påverkar vår verksamhet. Vi fokuserar på vår försäljning, eftersom i synnerhet det fjärde kvartalet är viktigt för segmentet Living, både i fråga om omsättning och lönsamhet. Dessutom fortsätter vi att hantera våra kostnader aktsamt.

I november 2018 ordnar Fiskars en kapitalmarknadsdag för att i närmare detalj diskutera vår strategi och hur den förverkligas.”

——
1) År 2017 omräknat i jämförbara valutakurser, utan omsättningen som rapporterades år 2017 för den avyttrade krukverksamheten i Europa (december 2016). I utsikterna för 2018 räknas jämförbara omsättningen utan inverkan från valutakurser, företagsköp och divesteringar
2) Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter
3) I resultatet per aktie ingår inte nettoförändringar i det verkliga värdet av bolagets investeringsportfölj. De jämförbara siffrorna för 4‒6/2017 och 1‒6/2017 har justerats i enlighet med detta.


Koncernens nyckeltal

Miljoner euro     4‒6 2018 4‒6 2017 Förändr. 1‒6 2018 1‒6 2017 Förändr. 2017
Omsättning 272,6 290,0 -6,0 % 538,7 596,1 -9,6 % 1 185,5
Jämförbar omsättning1) 272,6 274,7 -0,8 % 538,7 558,3 -3,5 % 1 184,0
EBITA 20,2 21,3 -5 % 42,2 52,2 -19 % 113,2
Jämförelsestörande poster i EBITA2) -2,1 -1,1   -3,7 -2,2   -5,8
Jämförbart EBITA 22,3 22,4 0 % 45,9 54,4 -16 % 119,0
Rörelseresultat (EBIT) 16,7 17,8 -6 % 35,7 45,2 -21 % 97,9
Resultat före skatt 17,0 33,9   42,1 148,2   217,8
Periodens resultat 10,8 25,8   27,3 114,0   167,1
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj -36,6 17,4   -23,0 98,7   107,9
Resultat/aktie, euro3) 0,13 0,14   0,33 0,43   0,98
Eget kapital/aktie, euro       15,05 15,02 0 % 15,53
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter 42,7 48,6 -12 % 3,5 2,2 62 % 130,5
Soliditet, %       68 % 67 %   69 %
Nettogearing, %       17 % 19 %   12 %
Investeringar 10,8 7,3 48 % 19,8 14,8 34 % 35,4
Personal (FTE), i genomsnitt 7 398 7 863 -6 % 7 404 7 849 -6 % 7 709

1) Omräknat i jämförbara valutakurser, utan omsättningen som rapporterades år 2017 för den avyttrade krukverksamheten i Europa (december 2016).
2) Under andra kvartalet 2018 bestod jämförelsestörande posterna av kostnader som härrörde sig till personal och kostnader som härrörde sig till Alignment-programmet. Under andra kvartalet 2017 bestod jämförelsestörande posterna av nettokostnader som härrörde sig till Alignment-programmet. Mer information om Alignment-programmet finns i bokslutskommunikén som publicerades den 7.2.2018.
3) I resultatet per aktie ingår inte nettoförändringar i det verkliga värdet av bolagets investeringsportfölj. De jämförbara siffrorna för 4‒6/2017 och 1‒6/2017 samt helåret 2017 har justerats i enlighet med detta.


ÄNDRINGAR I FISKARS RAPPORTERING ÅR 2018

I enlighet med den nya IFRS 9-standarden som Fiskars tog i bruk den 1 januari 2018 rapporterar Fiskarskoncernen förändringen i verkligt värde på Wärtsilä-innehavet via övrigt totalresultat, istället för att rapportera förändringen i verkligt värde i resultaträkningen.

Jämfört med den tidigare rapporteringsprincipen innebär det här att förändringen i verkligt värde av sådana investeringar har flyttats från resultaträkningen till övrigt totalresultat, inklusive uppskjutna skatter. Ändringen har inte påverkat hur de här posterna klassificeras i balansräkningen eller dividender i resultaträkningen.

Från och med första kvartalet 2018 rapporterar Fiskars inte separat operativt resultat per aktie, i vilket förändringen i investeringsportföljens verkliga värde och mottagna dividender inte tidigare har ingått. Resultatet per aktie (EPS) för 2017 har justerats i enlighet med detta.

Mer information om ändringen ges i sektionen för redovisningsprinciper i den här halvårsrapporten.

FISKARS OYJ ABP
 
JAANA TUOMINEN
Verkställande direktör


Mer information:

 • Verkställande direktör Jaana Tuominen, tfn +358 204 39 5500
 • Ekonomidirektör Sari Pohjonen, tfn +358 204 39 5773
 • Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

 
Presskonferens för analytiker och journalister

En presskonferens för analytiker och journalister ordnas den 1.8.2018 kl. 10.00. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

En kombinerad webb- och telefonkonferens för analytiker och investerare ordnas på samma dag kl. 11.30 (EEST). Konferensen hålls på engelska. För att delta i telefonkonferensen ber vi er ringa in 5–10 minuter i förtid. Deltagare har möjlighet att ställa frågor på engelska efter presentationen.

Internationellt inringningsnummer: +44 (0) 2071 928000
Danmark: +45 32 728042
Finland: +358 9 42450806
Frankrike: +33 (0) 176700794
Tyskland: +49 (0) 6924437351
Norge: +47 23960264
Sverige: +46 (0) 8 50692180
USA: +1 6315107495

Bekräftelsekoden för konferensen: 2157409

Presentationen kan följas direkt på: https://engage.vevent.com/rt/fiskars/index.jsp?seid=47

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor.
Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

Media- och investerarkontakter:
Chef för koncernkommunikation och samhällsansvar Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar människor världen över med internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. Vi skapar en familj av ikoniska livsstilsvarumärken med en vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på www.fiskarsgroup.com