HALVÅRSRAPPORT JANUARI‒JUNI 2019: Kassaflödet ökade, jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA minskade

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
1.8.2019 kl. 8.30 (EEST) 

HALVÅRSRAPPORT JANUARI‒JUNI 2019: Kassaflödet ökade, jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA minskade

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s halvårsrapport januari–juni 2019 som publicerades idag. Halvårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av halvårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

Andra kvartalet 2019 i korthet: 

 • Omsättningen minskade med 2,8 % till 265,1 milj. euro (4–6/2018: 272,6)
 • Jämförbara omsättningen1 minskade med 4,9 % till 265,1 milj. euro (278,6)
 • EBITA minskade med 32,8 % till 13,6 milj. euro (20,2)
 • Jämförbara2 EBITA minskade med 27,6 % till 16,1 milj. euro (22,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt ökade till 48,1 milj. euro (42,7)
 • Resultatet per aktie (EPS) var 0,12 euro (0,13)

Januari‒juni 2019 i korthet: 

 • Omsättningen minskade med 0,9 % till 533,7 milj. euro (1–6/2018: 538,7)
 • Jämförbara omsättningen1 minskade med 3,3 % till 533,7 milj. euro (547,7)
 • EBITA minskade med 20,2 % till 33,7 milj. euro (42,2)
 • Jämförbara2 EBITA minskade med 8,3 % till 42,1 milj. euro (45,9)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt ökade till 22,3 milj. euro (3,5)
 • Resultatet per aktie (EPS) var 0,33 euro (0,33)

Utsikterna för jämförbara EBITA år 2019 uppdaterade (den 17.5.2019):
Fiskars förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning1 år 2019 är på föregående års nivå och att jämförbara2 EBITA år 2019 är lägre än nivån året innan.

Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ, vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill finns det fortsättningsvis betydliga risker gällande ändringar i affärsmiljön, t.ex. Brexit och möjliga nya höjningar av tullavgifter i USA. Ett ogynnsamt utfall i dessa risker kan ha en betydande inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA. Utöver detta kan ändringar i valutakurser ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

De tidigare utsikterna för år 2019 (den 7.2.2019):
Tidigare förväntade sig Fiskars att koncernens jämförbara omsättning1 och jämförbara2 EBITA år 2019 skulle vara på föregående års nivå.

Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ, vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill finns det betydliga risker gällande ändringar i affärsmiljön, t.ex. Brexit och tullavgifter i USA. Ett ogynnsamt utfall i dessa risker kan ha en betydande inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA. Utöver detta kan ändringar i valutakurser ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

Fiskars verkställande direktör Jaana Tuominen:
”Betydande externa faktorer inverkade på vår verksamhet under det andra kvartalet. Exempelvis påverkades försäljningen av bevattningsprodukter i Amerika negativt av osedvanligt regnigt väder. Även ökningen i tullavgifterna för import från Kina till USA utgör en utmaning för Functional-verksamheten. I maj sänkte vi våra utsikter för jämförbara EBITA som en följd av de höjda tarifferna och vi vidtar åtgärder för att lindra inverkan av dem.

Våra insatser för att utveckla verksamheten syns i den egna e-handelskanalens omsättning och Functional-verksamheten i Europa, som båda ökade under årets andra kvartal. Vi gör också framsteg med Living Transformation-programmet som tillkännagavs år 2018. Jag är övertygad om att de förändringar som har införts genom programmet kommer att minska komplexiteten, förbättra effektiviteten och framför allt bidra till att skapa en stark grund för långsiktig, lönsam tillväxt.

Vi trappar upp genomförandet av programmet och fokuserar främst på English & Crystal Living-verksamheten. Målet är att uppnå både inbesparingar och tillväxtmöjligheter. Utvecklingen av omsättning och jämförbara EBITA inom English & Crystal Living under årets andra kvartal lämnade utrymme för förbättring, för det tar tid att få en verksamhet att vända. Det är också viktigt att notera att årets andra hälft i allmänhet är mer betydelsefull för hela Living-verksamheten gällande omsättning och EBITA.

Våra strategiska prioriteter att inspirera människor, sporra konsumenter, skapa tillväxt och förbättra vår verksamhet styr fortsättningsvis våra insatser. Att leverera tillväxt är en central prioritet och det gör vi genom tillväxt inom kärnverksamheten i prioriterade marknader och kategorier, genom ökad närvaro i Kina och inom den egna e-handelskanalen samt genom att utforska tillfällen till tjänster och nya affärsmodeller. Vi rör oss stadigt framåt på vår väg för att utveckla verksamheten och investera i tillväxtinitiativ som kan bidra med långsiktigt hållbart värde.

I juni delade vi ut så gott som hela vårt innehav i Wärtsilä som en extra dividend till våra aktieägare. I och med utdelningen är Fiskars Group nu ett rent konsumentproduktbolag med en extraordinär portfölj av livsstilsvarumärken.”

———————————————————————————————————————————————————————————

1) I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar
2) Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter 

Koncernens nyckeltal

Miljoner euro 4‒6 2019 4‒6 2018 Förändr. 1‒6 2019 1‒6 2018 Förändr. 2018
Omsättning  265,1 272,6 -2,8 % 533,7 538,7 -0,9 % 1 118,5
Jämförbar omsättning1)  265,1 278,6 -4,9 % 529,9 547,7 -3,3 % 1 118,5
EBITA 13,6 20,2 -32,8 % 33,7 42,2 -20,2 % 112,5
Jämförelsestörande poster i EBITA2)  -2,6 -2,1 -8,4 -3,7 -9,2
Jämförbar EBITA 16,1 22,3 -27,6 % 42,1 45,9 -8,3 % 121,7
Rörelseresultat (EBIT) 10,5 16,7 -37,2 % 27,4 35,7 -23,3 % 91,6
Resultat före skatt 11,8 17,0 34,5 42,1 103,0
Periodens resultat 9,9 10,8 27,4 27,3 81,7
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj -36,3 -36,6 -20,3 -23,0 -118,8
Resultat/aktie, euro 0,12 0,13 0,33 0,33 1,00
Eget kapital/aktie, euro 9,29 15,05 -38,3 % 14,80
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter3) 48,1 42,7 12,6 % 22,3 3,5 136,8
Soliditet, %3) 56% 68% 70%
Nettogearing, %3) 37% 17% 11%
Investeringar 10,4 10,8 -3,8 % 18,5 19,8 -6,6 % 46,2
Personal (FTE), i genomsnitt 6 709 7 398 -9,3 % 6 796 7 404 -8,2 % 7 304

1) Omräknat i jämförbara valutakurser samt utan den avyttrade Leborgne-verksamheten
2) Under andra kvartalet 2019 bestod jämförelsestörande posterna främst av kostnader som härrörde sig till Living-transformationsprogrammet
3) Talen påverkades av ibruktagandet av IFRS 16-redovisningsstandarden samt utdelningen av Wärtsilä-aktiedividenden. Utan inverkan från dessa skulle soliditeten i slutet av andra kvartalet 2019 ha varit 71 % och nettogearingen 14 %. IFRS 16-förändringen hade även en 5,9 milj. euros positiv inverkan på kassaflödet från löpande verksamheten före finansiella poster och skatter. 

ÄNDRINGAR I FISKARS RAPPORTERING ÅR 2019 
Den 1.1.2019 tog koncernen i bruk IFRS 16 Leasingavtal. Leasetagarens samtliga leasingavtal bokförs som tillgångar med nyttjanderätt och skulder i balansräkningen. Undantag är kortfristiga avtal med en varaktighet på under 12 månader och leasingavtal där den underliggande tillgången har ett lågt värde. Koncernen tog i bruk standarden med ackumulativ övergång, utan att tidigare perioder räknas om.

För helåret 2019 kommer den positiva inverkan på EBITA och rörelseresultatet att vara ca 1 milj. euro, som resulterar från minskade hyreskostnader och ökade avskrivningar på anläggningstillgångar. Därtill påverkas EBITDA av ändringar i avskrivningar, vilka ökar med ca 23 milj. euro. Räntekostnaderna ökar med ca 2 milj. euro. Den förväntade totala nettoinverkan på periodens resultat är -1 milj. euro.

Mer information om ändringen ges i avsnittet om redovisningsprinciper i den här halvårsrapporten.

FISKARS OYJ ABP

JAANA TUOMINEN
Verkställande direktör


Mer information:

 • Verkställande direktör Jaana Tuominen, tfn +358 204 39 5500
 • Ekonomidirektör Sari Pohjonen, tfn +358 204 39 5773
 • Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Presskonferens för analytiker och journalister
En kombinerad webcast samt presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för årets andra kvartal ordnas den 1.8.2019 kl. 11.00. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

Konferensen hålls på engelska och kan följas direkt på: https://fiskars.videosync.fi/2019-q2-results

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor.
Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.


Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 900 anställda i över 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.

Bilagor