PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI–KESÄKUU 2019: Rahavirta parani, vertailukelpoinen liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA laskivat

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
1.8.2019 klo 8.30 (EEST) 

PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI–KESÄKUU 2019: Rahavirta parani, vertailukelpoinen liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA laskivat

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta tammi-kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksesta. Täydellinen puolivuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen puolivuosikatsausraporttiin.

Vuoden 2019 toinen neljännes lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 2,8 % ja oli 265,1 milj. euroa (4–6/2018: 272,6)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto1 laski 4,9 % ja oli 265,1 milj. euroa (278,6)
 • EBITA laski 32,8 % ja oli 13,6 milj. euroa (20,2)
 • Vertailukelpoinen2 EBITA laski 27,6 % ja oli 16,1 milj. euroa (22,3)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja kasvoi ja oli 48,1 milj. euroa (42,7)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,13)

Tammi‒kesäkuu 2019 lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 0,9 % ja oli 533,7 milj. euroa (1–6/2018: 538,7)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto1 laski 3,3 % ja oli 533,7 milj. euroa (547,7)
 • EBITA laski 20,2 % ja oli 33,7 milj. euroa (42,2)
 • Vertailukelpoinen2 EBITA laski 8,3 % ja oli 42,1 milj. euroa (45,9)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja kasvoi ja oli 22,3 milj. euroa (3,5)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,33)

Näkymät vuodelle 2019 päivitetty vertailukelpoisen EBITAn osalta (17.5.2019):
Vuonna 2019 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon1 olevan viime vuoden tasolla ja vertailukelpoisen2 EBITAn jäävän alle edellisvuoden tason.

Näkymiin vaikuttavat yhtiön kasvupanostukset, joiden odotetaan luovan kestävää arvoa pitkällä tähtäimellä. Lisäksi toimintaympäristön muutoksessa on edelleen merkittäviä riskejä, esim. Brexit ja mahdolliset uudet korotukset USA:n tullitariffeihin. Näiden riskien epäsuotuisalla kehityksellä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen EBITAan. Myös valuuttakurssien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus vertailukelpoiseen EBITAan.

Aiemmat näkymät vuodelle 2019 (7.2.2019):
Aiemmin Fiskars odotti konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon1 ja vertailukelpoisen2 EBITAn olevan viime vuoden tasolla.

Näkymiin vaikuttavat yhtiön kasvupanostukset, joiden odotetaan luovan kestävää arvoa pitkällä tähtäimellä. Lisäksi toimintaympäristön muutoksessa on merkittäviä riskejä, esim. Brexit ja USA:n tullitariffit. Näiden riskien epäsuotuisalla kehityksellä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen EBITAan. Myös valuuttakurssien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus vertailukelpoiseen EBITAan.

Fiskarsin toimitusjohtaja Jaana Tuominen:
”Vuoden toisella neljänneksellä liiketoimintaamme vaikuttivat merkittävät ulkoiset tekijät. Esimerkiksi epätavallisen sateinen sää vaikutti negatiivisesti kastelutuotteiden myyntiin Amerikassa. Vastaavasti Yhdysvaltain määräämät korotetut tullimaksut Kiinasta tuotaville tuotteille aiheuttavat haasteita Functional-liiketoiminnallemme. Alensimme toukokuussa näkymiämme vertailukelpoisen EBITAn osalta tullimaksujen korotuksen seurauksena ja olemme ryhtyneet toimiin vaikutuksen minimoimiseksi.

Toimenpiteemme liiketoiminnan kehittämiseksi näkyvät liikevaihdossa omassa verkkokauppakanavassamme ja Functional-liiketoiminnassa Euroopassa, sillä molemmat kasvoivat vuoden toisella neljänneksellä. Myös vuonna 2018 julkistettu Living-segmentin muutosohjelma etenee. Olen vakuuttunut siitä, että ohjelman myötä tehtävät muutokset yksinkertaistavat liiketoiminnan rakennetta, lisäävät toiminnan tehokkuutta ja ennen kaikkea auttavat luomaan vakaan pohjan pitkän aikavälin kannattavalle kasvulle.

Vauhditamme ohjelman toteuttamista, panostamalla erityisesti English & Crystal Living ‑liiketoimintaan. Tavoitteenamme on saada aikaan sekä kustannussäästöjä että kasvumahdollisuuksia. English & Crystal Living ‑liiketoiminnan liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kehitys toisella vuosineljänneksellä jätti parantamisen varaa, sillä liiketoiminnan suunnan kääntäminen vie aikaa. On myös tärkeää huomata, että vuoden toinen puolisko on liikevaihdon ja EBITAn osalta tyypillisesti merkittävämpi koko Living-segmentin liiketoiminnan kannalta.

Strategiset prioriteettimme, eli ihmisten inspiroiminen, kuluttajien innostaminen, liiketoiminnan kasvattaminen ja toiminnan parantaminen ohjaavat edelleen toimintaamme. Yksi tärkeimmistä prioriteeteistamme on kasvun saavuttaminen, ja tavoittelemme sitä panostamalla ydinliiketoimintaamme priorisoiduilla markkinoilla ja tärkeimmissä kategorioissa, laajentamalla läsnäoloamme Kiinassa ja omaa verkkokauppakanavaamme sekä tutkimalla palveluihin ja uusiin liiketoimintamalleihin liittyviä mahdollisuuksia. Etenemme vakaasti liiketoiminnan kehittämisen tiellä ja investoimme kasvupanostuksiin, jotka voivat luoda kestävää arvoa pitkällä aikavälillä.

Kesäkuussa jaoimme käytännössä kaikki Wärtsilä-omistuksemme ylimääräisenä osinkona osakkeenomistajille. Osingonjaon myötä Fiskars Group on nyt puhtaasti kuluttajatuoteyhtiö, jolla on ainutlaatuinen lifestyle-brändien valikoima.”
———————————————————————————————————————————————————————————

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta
2) EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta

Konsernin avainluvut

Milj. euroa 4‒6 2019 4‒6 2018 Muutos 1‒6 2019 1‒6 2018 Muutos 2018
Liikevaihto  265,1 272,6 -2,8 % 533,7 538,7 -0,9 % 1 118,5
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 265,1 278,6 -4,9 % 529,9 547,7 -3,3 % 1 118,5
EBITA 13,6 20,2 -32,8 % 33,7 42,2 -20,2 % 112,5
EBITA:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) -2,6 -2,1 -8,4 -3,7 -9,2
Vertailukelpoinen EBITA 16,1 22,3 -27,6 % 42,1 45,9 -8,3 % 121,7
Liiketulos (EBIT) 10,5 16,7 -37,2 % 27,4 35,7 -23,3 % 91,6
Tulos ennen veroja 11,8 17,0 34,5 42,1 103,0
Tilikauden tulos 9,9 10,8 27,4 27,3 81,7
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos -36,3 -36,6 -20,3 -23,0 -118,8
Tulos/osake, euroa 0,12 0,13 0,33 0,33 1,00
Oma pääoma/osake, euroa 9,29 15,05 -38,3 % 14,80
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja3) 48,1 42,7 12,6 % 22,3 3,5 136,8
Omavaraisuusaste, %3) 56% 68% 70%
Nettovelkaantumisaste, %3) 37% 17% 11%
Investoinnit 10,4 10,8 -3,8 % 18,5 19,8 -6,6 % 46,2
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 6 709 7 398 -9,3 % 6 796 7 404 -8,2 % 7 304

1) Käyttäen vertailukelpoisia valuuttakursseja ja ilman Leborgne-liiketoiminnan myyntiä
2) Vuoden 2019 toisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat lähinnä Living-segmentin transformaatio-ohjelmasta
3) IFRS 16 -standardin käyttöönotto ja Wärtsilä-osakeosingon maksu vaikuttivat lukuihin. Ilman näitä muutoksia olisi omavaraisuusaste vuoden toisella neljänneksellä ollut 71 % ja nettovelkaantumisaste 14 %. IFRS 16-muutoksella oli myös 5,9 milj. euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan ennen rahoituseriä ja veroja 

MUUTOKSIA FISKARSIN RAPORTOINNISSA VUONNA 2019
Fiskars Group otti 1.1.2019 käyttöön vuokrasopimuksia koskevan IFRS 16 -standardin. Vuokralle ottajien kaikki vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöoikeusomaisuuseriksi ja vuokrasopimusveloiksi. Poikkeuksia ovat lyhytaikaiset alle 12 kuukauden sopimukset sekä sopimukset, joiden kohteena oleva omaisuuserä on arvoltaan vähäinen. Fiskars Group käyttää kumulatiivista siirtymää, jolloin vertailutietoja ei oikaista.

Koko vuoden 2019 osalta positiivinen vaikutus liikevoittoon/EBITAan tulee olemaan noin 1 milj. euroa, johtuen vuokrakulujen vähentymisestä sekä käyttöomaisuuserien poistojen lisäyksestä. Vaikutus EBITDAan tulee lisäksi poistojen määrästä, lisäys on noin 23 milj. euroa. Korkokulut kasvavat noin 2 milj. eurolla. Arvioitu kokonaisvaikutus tilikauden tulokseen on -1 milj. euroa.

Lisätietoja raportoinnin muutoksista on tämän puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteita käsittelevässä osassa.

FISKARS OYJ ABP

Jaana Tuominen
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

 • Toimitusjohtaja Jaana Tuominen, puh. 0204 39 5500
 • Talousjohtaja Sari Pohjonen, puh. 0204 39 5773
 • Konserniviestintä, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus
Toisen vuosineljänneksen yhdistetty suora webcast sekä analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään 1.8.2019 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa Fiskars Campuksella, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Englanninkielistä suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://fiskars.videosync.fi/2019-q2-results

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Media- ja sijoittajayhteydet:
Konserniviestintä, puh. 020 439 5031, communications@fiskars.com 

Making the everyday extraordinary  
Fiskars Group tekee arjesta ainutkertaista. Yhdessä brändiperheeseemme kuuluvien brändien, kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood kanssa haluamme vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa ja työllistämme noin 7 900 henkilöä yli 30 maassa. Lisätietoja meistä löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com

Liitteet