INVERKAN AV FISKARS NYA ORGANISATION PÅ SEGMENTUPPGIFTER SAMT INVERKAN AV WÄRTSILÄS BESLUT OM SAMMANSLAGNING AV AKTIESERIERNA

Börsmeddelande                20.3.2008 kl. 8.30

INVERKAN AV FISKARS NYA ORGANISATION PÅ SEGMENTUPPGIFTER SAMT
INVERKAN AV WÄRTSILÄS BESLUT OM SAMMANSLAGNING AV AKTIESERIERNA

DE NYA SEGMENTEN

Fiskars publicerade sin nya organisation 7.3.2008. Då
presenterades också den segmentrapporteringsstruktur som den nya
organisationen innebär. Från och med början av år 2008 är Fiskars
rapportsegment Amerika, EMEA och Övriga. Segmentet Övriga
innefattar Inha Bruk och Fastighetsgruppen. Wärtsilä rapporteras
fortsättningsvis som ett separat segment.

I den bifogade tabellen presenteras jämförelsetalen för år 2007
enligt den nya rapporteringsstrukturen.

Bokslutet för år 2007 har gjorts upp enligt den tidigare
segmentindelningen. Den nya segmentindelningen kommer att användas
i delårsrapporten för årets första kvartal, som publiceras
8.5.2008. Då rapporteras också den kalkylerade värdeförändringen i
biologiska tillgångar som en skild post i resultaträkningen.

WÄRTSILÄ

Wärtsiläs bolagsstämmas (19.3.2008) beslut om en sammanslagning av
aktieserierna A och B leder till att Fiskars aktieinnehav ökar
från 16,5 procent till 17,1 procent samt att röstetal minskar från
32,2 procent till 17,1 procent. Wärtsilä har i Fiskars behandlats
som intresseföretag, eftersom andelen av rösterna har överstigit
20 procent. Efter sammanslagningen av Wärtsiläs aktieserier ligger
Fiskars andel av röstetalet under 20 procent.

Fiskars är Wärtsiläs långvariga ägare och därmed har
intresseföretaget Wärtsiläs resultat en stor betydelse för Fiskars
resultat. Wärtsiläs bolagsstämma har på basen av Wärtsiläs
nomineringskommittés förslag valt Fiskars styrelseordförande Kaj-
Gustaf Bergh och Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas
till styrelsemedlemmar i Wärtsiläs styrelse. Fiskarskoncernen är
dessutom fortsättningsvis Wärtsiläs största enskilda aktieägare
med över 17 % av röstetalet. Därmed bedömer bolaget att det
innehar ett betydande inflytande i målföretaget som avses i IAS 28
och Wärtsilä rapporteras fortsättningsvis som intresseföretag.

Fiskars publicerar sin delårsrapport för årets första kvartal
8.5.2008.

Kari Kauniskangas

Verkställande direktör

Mer information: tf. Ekonomi- och finansdirektör Juha Rauhala,
+358-400 528 6645

Fiskarskoncernen är grundad 1649 och är idag en ledande leverantör av brandade
konsumentvaror. Affärsområdena är Garden, Homeware, Craft, Outdoor Recreation,
Inha Bruk och Fastighetsgruppen. De främsta internationella varumärkena är
Fiskars, Iittala, Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp
är också en viktig del av koncernen. Fiskars affärssegmenten är Amerika, EMEA, 
Wärtsilä och Övriga.
År 2007 var Fiskarskoncernens omsättning 658 miljoner euro, rörelsevinsten 110
miljoner euro och personalen ca 4 500 personer. www.fiskars.fi
KONCERNENS RESULTATRÄKNING
1.1. - 31.12.2007
MEUR                      1-12 juster.  1-12

OMSÄTTNING               (1)  658,1  -11,1  647,0
Kostnad för sålda varor           -437,8     -437,8
BRUTTOBIDRAG                 220,3  -11,1  209,2

Övriga rörelseintäkter             5,8       5,8
Förändr.i verkligt värde på biol.tillg. (1)      11,1  11,1
Kostnader för försäljning och marknadsf.   -99,4      -99,4
Administrationskostnader           -48,8      -48,8
Forsknings- o utvecklingskostnader       -7,4      -7,4
Övriga rörelsekostnader            -4,2      -4,2
Andel i intresseför.resultat          43,3      43,3
RÖRELSERESULTAT                109,5   0,0  109,5

Reavinst av Wärtsilä aktier          23,7      23,7
Finansiella intäkter              3,0       3,0
Finansiella kostnader             -13,7      -13,7
RESULTAT FÖRE SKATT              122,5   0,0  122,5

Inkomstskatt                 -12,1      -12,1
PERIODENS RESULTAT              110,4   0,0  110,4

Hänförlig till
innehavare av moderbolagets stamaktier    110,0      110,0
minoritetsaktieägare              0,3       0,3
                       110,4      110,4

1) Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar rapporteras som egen rad


KONCERNENS RESULTATRÄKNING
1.1. - 31.3.2007
MEUR                      1-3 juster.   1-3

OMSÄTTNING                  152,0  -2,1  149,9
Kostnad för sålda varor           -103,6     -103,6
BRUTTOBIDRAG                  48,4  -2,1  46,3

Övriga rörelseintäkter             0,9       0,9
Förändr.i verkligt värde på biol.tillg.         2,1   2,1
Kostnader för försäljning och marknadsf.   -21,3      -21,3
Administrationskostnader           -13,2      -13,2
Forsknings- o utvecklingskostnader       -1,5      -1,5
Övriga rörelsekostnader            -0,5      -0,5
Andel i intresseför.resultat          6,9       6,9
RÖRELSERESULTAT                19,8   0,0  19,8

Reavinst av Wärtsilä aktier                   0,0
Finansiella intäkter              0,7       0,7
Finansiella kostnader             -2,4      -2,4
RESULTAT FÖRE SKATT              18,1   0,0  18,1

Inkomstskatt                  -3,4      -3,4
PERIODENS RESULTAT               14,7   0,0  14,7

Hänförlig till
innehavare av moderbolagets stamaktier     14,7      14,7
minoritetsaktieägare              0,0       0,0
                        14,7      14,7


KONCERNENS RESULTATRÄKNING
1.4. - 30.6.2007
MEUR                      4-6 juster.   4-6

OMSÄTTNING                  165,5  -3,9  161,6
Kostnad för sålda varor           -109,3     -109,3
BRUTTOBIDRAG                  56,2  -3,9  52,3

Övriga rörelseintäkter             -0,1      -0,1
Förändr.i verkligt värde på biol.tillg.         3,9   3,9
Kostnader för försäljning och marknadsf.   -19,5      -19,5
Administrationskostnader           -12,3      -12,3
Forsknings- o utvecklingskostnader       -1,5      -1,5
Övriga rörelsekostnader            -0,1      -0,1
Andel i intresseför.resultat          8,6       8,6
RÖRELSERESULTAT                31,3   0,0  31,3

Reavinst av Wärtsilä aktier                   0,0
Finansiella intäkter              1,1       1,1
Finansiella kostnader             -3,5      -3,5
RESULTAT FÖRE SKATT              28,9   0,0  28,9

Inkomstskatt                  -3,6      -3,6
PERIODENS RESULTAT               25,3   0,0  25,3

Hänförlig till
innehavare av moderbolagets stamaktier     25,3      25,3
minoritetsaktieägare              0,0       0,0
                        25,3      25,3


KONCERNENS RESULTATRÄKNING
1.1. - 30.6.2007
MEUR                      1-6 juster.   1-6

OMSÄTTNING                  317,5  -6,0  311,5
Kostnad för sålda varor           -212,9     -212,9
BRUTTOBIDRAG                 104,6  -6,0  98,6

Övriga rörelseintäkter             0,8       0,8
Förändr.i verkligt värde på biol.tillg.         6,0   6,0
Kostnader för försäljning och marknadsf.   -40,8      -40,8
Administrationskostnader           -25,4      -25,4
Forsknings- o utvecklingskostnader       -3,0      -3,0
Övriga rörelsekostnader            -0,6      -0,6
Andel i intresseför.resultat          15,5      15,5
RÖRELSERESULTAT                51,1   0,0  51,1

Reavinst av Wärtsilä aktier                   0,0
Finansiella intäkter              1,7       1,7
Finansiella kostnader             -5,8      -5,8
RESULTAT FÖRE SKATT              47,0   0,0  47,0

Inkomstskatt                  -7,1      -7,1
PERIODENS RESULTAT               40,0   0,0  40,0

Hänförlig till
innehavare av moderbolagets stamaktier     40,0      40,0
minoritetsaktieägare              0,0       0,0
                        40,0      40,0


KONCERNENS RESULTATRÄKNING
1.7. - 30.9.2007
MEUR                      7-9 juster.   7-9

OMSÄTTNING                  148,3  -5,5  142,8
Kostnad för sålda varor            -96,9      -96,9
BRUTTOBIDRAG                  51,4  -5,5  45,9

Övriga rörelseintäkter             1,3       1,3
Förändr.i verkligt värde på biol.tillg.         5,5   5,5
Kostnader för försäljning och marknadsf.   -23,0      -23,0
Administrationskostnader           -12,6      -12,6
Forsknings- o utvecklingskostnader       -1,6      -1,6
Övriga rörelsekostnader             1,3       1,3
Andel i intresseför.resultat          11,1      11,1
RÖRELSERESULTAT                27,8   0,0  27,8

Reavinst av Wärtsilä aktier          16,8      16,8
Finansiella intäkter              0,9       0,9
Finansiella kostnader             -4,0      -4,0
RESULTAT FÖRE SKATT              41,4   0,0  41,4

Inkomstskatt                  -3,2      -3,2
PERIODENS RESULTAT               38,2   0,0  38,2

Hänförlig till
innehavare av moderbolagets stamaktier     38,2      38,2
minoritetsaktieägare              0,0       0,0
                        38,2      38,2


KONCERNENS RESULTATRÄKNING
1.1. - 30.9.2007
MEUR                      1-9 juster.   1-9

OMSÄTTNING                  465,7  -11,5  454,2
Kostnad för sålda varor           -309,8     -309,8
BRUTTOBIDRAG                 155,9  -11,5  144,4

Övriga rörelseintäkter             2,1       2,1
Förändr.i verkligt värde på biol.tillg.        11,5  11,5
Kostnader för försäljning och marknadsf.   -63,8      -63,8
Administrationskostnader           -38,0      -38,0
Forsknings- o utvecklingskostnader       -4,6      -4,6
Övriga rörelsekostnader             0,7       0,7
Andel i intresseför.resultat          26,6      26,6
RÖRELSERESULTAT                78,8   0,0  78,8

Reavinst av Wärtsilä aktier          16,8      16,8
Finansiella intäkter              2,7       2,7
Finansiella kostnader             -9,8      -9,8
RESULTAT FÖRE SKATT              88,4   0,0  88,4

Inkomstskatt                 -10,3      -10,3
PERIODENS RESULTAT               78,1   0,0  78,1

Hänförlig till
innehavare av moderbolagets stamaktier     78,1      78,1
minoritetsaktieägare              0,0       0,0
                        78,1      78,1


KONCERNENS RESULTATRÄKNING
1.10. - 31.12.2007
MEUR                     10-12 juster.  10-12

OMSÄTTNING                  191,8   0,4  192,2
Kostnad för sålda varor           -127,9     -127,9
BRUTTOBIDRAG                  63,9   0,4  64,3

Övriga rörelseintäkter             2,3       2,3
Förändr.i verkligt värde på biol.tillg.        -0,4  -0,4
Kostnader för försäljning och marknadsf.   -35,4      -35,4
Administrationskostnader           -10,8      -10,8
Forsknings- o utvecklingskostnader       -2,4      -2,4
Övriga rörelsekostnader            -3,5      -3,5
Andel i intresseför.resultat          16,7      16,7
RÖRELSERESULTAT                30,7   0,0  30,7

Reavinst av Wärtsilä aktier           6,9       6,9
Finansiella intäkter              0,3       0,3
Finansiella kostnader             -3,8      -3,8
RESULTAT FÖRE SKATT              34,1   0,0  34,1

Inkomstskatt                  -1,8      -1,8
PERIODENS RESULTAT               32,3   0,0  32,3

Hänförlig till
innehavare av moderbolagets stamaktier     31,9      31,9
minoritetsaktieägare              0,3       0,3
                        32,3      32,3

Fiskars fortsätter att effektivera och omstrukturera sin organisation från en 
tidigare holdingbolagsstruktur till ett utpräglat operativt bolag för brandade 
konsumentvaror. Fiskars omorganiserar sin ledningsstruktur för att öka 
effektiviteten inom sina affärsområden. Målet är att uppnå ett klart regionalt 
ansvar i kombination med en starkare fokus för varje affärsområde. 
Koncernledningens roll görs också klarare. Fiskars koncernledning kommer aktivt 
att delta i den strategiska ledningen av alla koncernens affärsområden. 
Detta har lett till ändring i koncernens rapporteringssegment.

Segment information

Koncernens rapporteringssegment är:

- Amerika - segmentets intäkter består av försäljning av konsumentvaror till 
detaljhandel i USA, Kanada och Latinamerika.
- EMEA - segmentets intäkter består av försäljning av konsumentvaror till 
detaljhandel i Europa, Mellanöstern och Asien. Segmentet säljer också designade 
hushållsprodukter till detaljhandel och direkt till konsumenter via egna 
butiker. 		

- Övriga - segmentet består av Inha Bruk och Fastighetsgruppen.

- Inha Bruk: Största delen av intäkterna består av försäljning av 
aluminiumbåtar till återförsäljare närmast i Finland och i de övriga nordiska 
länderna.
- Fastighetsgruppen är verksamt i Finland och de externa hyresinkomsterna 
uppstår närmast inom Fiskars Bruks område. Även skogsbruk hör till 
fastighetsverksamhet.

I segmentet Amerika finns det likheter i distribution, logistik och 
konsumentpreferenser mellan de olika affärsområdena. Inom EMEA-området är 
marknaderna och distributionsorganisationen mer varierade, men ur kundsynvinkel 
fungerar affärsområdena i samma miljö. Till segmentet Övriga hör Inha Bruk och 
Fastighetsgruppen, i vilka funktionerna avviker från EMEA-segmentets verksamhet

Ledningen följer affärssegmentens rörelseresultat separat för beslutsfattnings 
ändamål. Finansieringsintäkter och kostnader liksom inkomstskatter styrs på 
koncernnivå och allokeras således inte till segmenten. 

Ofördelade poster
Ofördelade intäkter och kostnader består av poster som är inte direkt 
hänförbara till rörelsegrenar. Även resultatet för avvecklad verksamhet ingår i 
ofördelade intäkter och kostnader. Ofördelade tillgångar består närmast av 
poster hänförliga till koncernens förvaltning, skattefordringar, finansiella 
fordringar och placeringar. Ofördelade skulder består av långfristiga och 
kortfristiga lån och skatteskulder.
 
 

SEGMENTINFORMATION
OPERATIVA SEGMENT
MEUR

OMSÄTTNING PER KVARTAL             1-3   4-6   7-9  10-12
EMEA                      73,9  76,3  73,2  131,6
Amerika                    67,5  74,8  68,5  55,3
Övriga                     13,5  16,0   6,4  10,0
Ofördelade och elimineringar          -5,0  -5,5  -5,4  -4,8
KONCERNEN SAMMANLAGT             149,9  161,6  142,8  192,2

OMSÄTTNING, KUMULATIV              1-3   1-6   1-9  1-12
EMEA                      73,9  150,2  223,5  355,1
Amerika                    67,5  142,3  210,8  266,1
Övriga                     13,5  29,5  35,9  45,9
Ofördelade och elimineringar          -5,0  -10,5  -15,9  -20,1
KONCERNEN SAMMANLAGT             149,9  311,5  454,2  647,0

RÖRELSERESULTAT PER KVARTAL           1-3   4-6   7-9  10-12
EMEA                      10,1   9,3   3,6  15,2
Amerika                     1,1   9,3   8,8   3,7
Övriga                     3,7   5,9   5,2  -0,1
Intresseföretaget Wärtsilä           6,9   8,6  11,1  16,7
Ofördelade och elimineringar          -2,0  -1,8  -0,8  -4,7
KONCERNEN SAMMANLAGT              19,8  31,3  27,8  30,7

RÖRELSERESULTAT, KUMULATIV           1-3   1-6   1-9  1-12
EMEA                      10,1  19,3  22,9  38,2
Amerika                     1,1  10,4  19,2  22,9
Övriga                     3,7   9,6  14,8  14,6
Intresseföretaget Wärtsilä           6,9  15,5  26,6  43,3
Ofördelade och elimineringar          -2,0  -3,8  -4,7  -9,4
KONCERNEN SAMMANLAGT              19,8  51,1  78,8  109,5

AVSKRIVNINGAR PER KVARTAL            1-3   4-6   7-9  10-12
EMEA                      2,1   2,2   2,7   3,8
Amerika                     2,4   2,3   2,3   2,4
Övriga                     0,7   0,7   0,7   0,6
Ofördelade och elimineringar          0,0   0,0   0,0   0,0
KONCERNEN SAMMANLAGT              5,2   5,2   5,7   7,0

AVSKRIVNINGAR, KUMULATIV            1-3   1-6   1-9  1-12
EMEA                      2,1   4,3   6,9  10,7
Amerika                     2,4   4,7   7,0   9,3
Övriga                     0,7   1,4   2,1   2,7
Ofördelade och elimineringar          0,0   0,1   0,1   0,2
KONCERNEN SAMMANLAGT              5,2  10,4  16,1  23,2

INVESTERINGAR PER KVARTAL            1-3   4-6   7-9  10-12
EMEA                      1,9  15,7  158,7   5,1
Amerika                     0,6   1,1   0,7   0,8
Övriga                     0,9   1,3   1,7   1,4
Intresseföretaget Wärtsilä                   20,7   8,3
Ofördelade och elimineringar          0,1   0,3   0,8   0,4
KONCERNEN SAMMANLAGT              3,6  18,5  182,5  16,0

INVESTERINGAR, KUMULATIV            1-3   1-6   1-9  1-12
EMEA                      1,9  17,7  176,4  181,5
Amerika                     0,6   1,7   2,4   3,2
Övriga                     0,9   2,3   3,9   5,3
Intresseföretaget Wärtsilä                   20,7  28,9
Ofördelade och elimineringar          0,1   0,4   1,2   1,6
KONCERNEN SAMMANLAGT              3,6  22,1  204,6  220,6