KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA                           


Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 25
mars 2008 klockan 15.00 i kongressflygeln i Helsingfors Mässcenter (Mässplatsen 
1, Helsingfors).                                


På bolagsstämman behandlas följande ärenden:                  

1. Ärenden som enligt § 14 i bolagsordningen och aktiebolagslagen tillkommer  
ordinarie bolagsstämma                             

2. Ändring av bolagsordningen                          

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen till  
följd av den nya aktiebolagslagen som trädde ikraft den 1 september 2006 enligt 
följande:                                    

- bestämmelserna gällande bolagets aktiekapital, antalet aktier och omnämnandet 
av reservfonden avlägsnas och bestämmelsen gällande utdelning av dividend    
klargörs (3 §)                                 
- bestämmelserna gällande avstämningsdagen avlägsnas (5 §)           
- bestämmelserna gällande suppleanterna, mandattiden, valet av ordförande samt 
beslutförheten avlägsnas (6 §)                         
- 7 § avlägsnas                                 
- terminologin gällande företrädandet av bolaget specificeras (8 §)       
- 9 § avlägsnas                                 
- 10 § avlägsnas                                
- hänvisningen till tidpunkten för bolagsstämman avlägsnas (11 §)        
- 12 § avlägsnas                                
- andra stycket i 13 § avlägsnas                        
- föredragningslistan för den ordinarie bolagsstämman ändras att motsvara den  
nya aktiebolagslagen (14 §).                          

3. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier       

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att förvärva bolagets 
egna aktier med bolagets fria egna kapital, sammanlagt högst 3 875 509 stycken 
så att aktier i serie A kan förvärvas högst 2 747 224 stycken och aktier i serie
K högst 1 128 285 stycken dock med beaktande av aktiebolagslagens bestämmelser 
om maximiantal av egna aktier i bolagets ägo. Maximiantalet av aktier som    
förvärvas är under 5 procent av bolagets samtliga aktier.            

Aktierna kan förvärvas i en eller flera omgångar. Aktiernas anskaffningspris  
utgör högst det högsta pris som vid anskaffningstidpunkten betalas för Fiskars 
Oyj Abp:s aktie i offentlig handel. Anskaffningen av aktierna minskar bolagets 
fria egna kapital.                               

Bemyndigandet kan användas för förvärv av aktier för att användas som vederlag 
vid framtida företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, eller för att 
utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. 

Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.      

4. Bemyndigande för styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier      

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att överlåta egna   
aktier högst 2 747 224 A-aktier och högst 1 128 285 K-aktier.          

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning aktierna 
skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta aktier i annan än den  
relation som aktieägaren har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier. 

Styrelsen beslutar om aktiernas överlåtelsepris och de övriga          
överlåtelsevillkoren, och aktierna kan överlåtas mot annat vederlag än     
penning­vederlag. I bemyndigandet ingår rätten att bestämma de grunder enligt  
vilka överlåtelsepriset fastställs. Aktierna får överlåtas som vederlag vid   
företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, eller för att utveckla   
bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Aktierna 
kan också avyttras genom försäljning i offentlig handel.            

Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.      


Handlingarna till påseende                           

Kopior av bokslutshandlingarna och styrelsens förslag finns till aktieägarnas  
påseende från och med den 18 mars 2008 på bolagets huvudkontor, Mannerheimvägen 
14 A, Helsingfors och på Fiskars Internetsida www.fiskars.fi. Kopior av     
handlingarna sänds till aktieägare på begäran.                 

Rätt att delta                                 

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 14 mars 2008 är  
antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands  
Värdepapperscentral Ab. För deltagande i bolagsstämman skall innehavare av   
förvaltarregistrerad aktie kontakta sitt kontoförande institut för att     
tillfälligt senast den 14 mars 2008 kunna antecknas såsom aktieägare i bolagets 
aktieägarförteckning.                              

Anmälan                                     

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla detta till bolagets  
kontor senast måndagen den 17 mars 2008 före klockan 15.00           

- på Fiskars Internetsida www.fiskars.fi,                    
- skriftligt till adressen Fiskars Oyj Abp, PB 235, 00101 Helsingfors,     
- per telefax (09) 604 053, eller                        
- per telefon mån - fre kl. 9.00-15.00, (09) 6188 6231.             

Anmälan skall vara framme före anmälningstidens utgång.             

Eventuella fullmakter skall levereras till ovan nämnda postadress innan utgången
av anmälningstiden.                               

Förslag till styrelsemedlemmar och arvoden                   

Styrelsens utnämningskommitté föreslår för bolagsstämman att antalet      
styrelsemedlemmar fastställs till nio. Inga suppleanter väljs. Som       
styrelsemedlemmar föreslås att följande personer väljs: Kaj-Gustaf Bergh,    
Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf Böer, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf 
Gripenberg, Karl Grotenfelt samt Karsten Slotte, koncernchef för Oy Karl Fazer 
Ab och diplomingenjör, ekonom Jukka Suominen som nya medlemmar.         

Samtliga föreslagna personer har samtyckt och de har meddelat att avsikten,   
utifall de väljs, är att välja Kaj-Gustaf Bergh som styrelseordförande och   
Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth som viceordföranden.           

Styrelsens arvodeskommitté föreslår att styrelsemedlemmarnas årsarvode vore   
35.000 euro, styrelsens viceordförandes vore 50.000 euro och          
styrelseordförandens vore 65.000 euro. Därtill föreslås att ett mötesarvode om 
550 euro betalas till styrelsemedlemmar för styrelsemöten och kommittémöten, ett
mötesarvode om 1.100 euro betalas till styrelsens ordförande för styrelsemöten 
och kommittémöten och ett mötesarvode om 1.100 euro betalas till        
redovisningskommitténs ordförande för redovisningskommittémöten samt att rese- 
och andra kostnader som uppkommit i bolagets ärenden ersätts till        
styrelsemedlemmar.                               

Förslag till val av revisor                           

Styrelsens utnämningskommitté föreslår för bolagsstämman att revisionssamfundet 
KPMG Oy Ab väljs till bolagets revisor.                     

Utbetalning av dividend                             

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret som   
utgick den 31 december 2007 utbetalas 0,80 euro per A-aktie och 0,78 euro per  
K-aktie.                                    

Dividenden utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen för       
dividendutdelning, den 28 mars 2008, är antecknade i bolagets          
aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab.        

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas den 1 april 2008. 

Helsingfors 13.2.2008                              

Styrelsen                                    


Fiskars Oyj Abp                                 


Jutta Karlsson           Leena Kahila-Bergh              
chefsjurist            informationsdirektör