YHTIÖKOKOUSKUTSU

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                


Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 25. maaliskuuta 2008 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksen   
Kongressisiivessä (Messuaukio 1, Helsinki).                   


Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                    

1. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaiselle       
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat                         

2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                        

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä 1. 
syyskuuta 2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti:    

- poistetaan määräykset yhtiön osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän vähimmäis- 
ja enimmäismääristä, selvennetään osingonjakokohta ja poistetaan maininta    
vararahastosta (3 §)                              
- poistetaan täsmäytyspäivää koskevat määräykset (5 §)             
- poistetaan määräys hallituksen varajäsenistä, hallituksen toimikaudesta,   
puheenjohtajan valinnasta sekä päätösvaltaisuudesta (6 §)            
- poistetaan 7 §                                
- täsmennetään yhtiön edustamista koskevaa terminologiaa (8 §)         
- poistetaan 9 §                                
- poistetaan 10 §                                
- poistetaan viittaukset yhtiökokouksen ajankohtaan (11 §)           
- poistetaan 12 §                                
- poistetaan 13 §:n toinen kappale                       
- muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan uutta        
osakeyhtiölakia (14 §)                             

3. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankintavaltuutukseksi         

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan omia   
osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhteensä enintään 3 875 509     
kappaletta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 2 747 224   
kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1 128 285 kappaletta ottaen kuitenkin 
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden   
enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 prosenttia  
yhtiön kaikista osakkeista.                           

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden       
hankintahinta on enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta     
julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Osakkeiden hankinta alentaa
yhtiön vapaata omaa pääomaa.                          

Valtuutusta saadaan käyttää osakkeiden hankkimiseksi käytettäväksi vastikkeena 
tulevissa yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi   
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.  

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

4. Hallituksen ehdotus yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden         
luovuttamisvaltuutukseksi                            

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen luovuttamaan yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 2 747 224 A-sarjan osaketta ja 
enintään 1 128 285 K-sarjan osaketta.                      

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä     
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta muutoin 
kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön   
osakkeita.                                   

Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja
osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.    
Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan      
luovutushinta määritellään. Osakkeita saadaan luovuttaa vastikkeena       
yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön     
pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet 
voidaan luovuttaa myös myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.        

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 


Asiakirjojen nähtävillä pito                          

Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja hallituksen ehdotukset ovat 18.3.2008  
lähtien osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa, Mannerheimintie 14 
A, Helsinki sekä Fiskarsin internet-sivuilla www.fiskars.fi. Asiakirjoista   
lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajalle.             

Osallistumisoikeus                               

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään  
14.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään  
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneen osakkeenomistajan on otettava 
yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä viimeistään  
14.3.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista  
varten.                                     

Ilmoittautuminen                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa   
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina maaliskuun 17. päivänä 2008 
klo 15.00                                    

- internet-sivujen kautta www.fiskars.fi,                    
- kirjeitse osoitteeseen Fiskars Oyj Abp, PL 235, 00101 Helsinki,        
- faxilla numeroon (09) 604 053, tai                      
- puhelimitse ma-pe klo 9.00-15.00 numeroon (09) 6188 6231.           

Ilmoittautumisen on oltava yhtiöllä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.    

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun    
mennessä yllä mainittuun postiosoitteeseen.                   

Ehdotus hallituksen jäseniksi ja palkkioksi                   

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen    
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän. Varajäseniä ei valita. Hallitukseen
ehdotetaan valittaviksi: Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, 
Ralf Böer, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg ja Karl Grotenfelt sekä  
uusina jäseninä Oy Karl Fazer Ab:n konsernijohtaja Karsten Slotte ja DI, ekonomi
Jukka Suominen.                                 

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa ja ovat ilmoittaneet,
että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita       
keskuudestaan puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Bergh ja varapuheenjohtajiksi     
Alexander Ehrnrooth ja Paul Ehrnrooth.                     

Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 
35.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50.000 euroa ja hallituksen   
puheenjohtajalle 65.000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille ehdotetaan  
maksettavaksi 550 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien    
kokouksista, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1.100 euroa hallituksen ja 
valiokuntien kokouksista ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan   
1.100 euroa tarkastusvaliokunnan kokouksista sekä että hallituksen jäsenille  
korvataan matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön 
asioita.                                    

Ehdotus tilintarkastajan valinnaksi                       

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että          
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.      

Osingonmaksu                                  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta  
maksetaan osinkoa 0,80 euroa A-osakkeelta ja 0,78 euroa K-osakkeelta.      

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2008 on  
merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.    

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 1.4.2008.       

Helsingissä 13.2.2008                              

Hallitus                                    


Fiskars Oyj Abp                                 Jutta Karlsson            Leena Kahila-Bergh            
päälakimies              viestintäjohtaja