Kallelse till Fiskars Oyj Abp:s extra bolagsstämma

Fiskars Oyj Abp   Börsmeddelande   31.10.2014 kl. 08.30

Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till extra bolagsstämma som hålls tisdagen 9.12.2014 kl.16.00 i Media Center Lume (Tavastvägen 135 C, Helsingfors). Aktieägarna inbjudes till kaffeservering före stämman med början kl.15.00.

Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl.15.00.

A. Ärenden som behandlas på extra bolagsstämman

På extra bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Förslag till extra dividendutdelning

Styrelsen föreslår för extra bolagsstämman att en tilläggsdividend på 2,60 euro per aktie delas ut till Fiskars aktieägare för räkenskapsåret som utgick 31.12.2013. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 11.12.2014 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår för extra bolagsstämman att dividenden utbetalas 18.12.2014.

7. Förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår för extra bolagsstämman att punkt 2 i bolagets bolagsordning ändras att lyda på följande sätt:

”Föremål för bolagets verksamhet är design och produktion av samt handel med produkter, samt annan därtill hörande eller befrämjande industri- och affärsverksamhet. Bolaget kan även bedriva jord- och skogsbruksverksamhet, annan industriell och kommersiell verksamhet samt förvärva, avyttra, äga och på annat sätt förvalta fastigheter och värdepapper. Bolaget kan bedriva sin verksamhet direkt eller via sina dotter- eller intressebolag. Bolaget kan dessutom som moderbolag sköta koncernbolagens gemensamma uppgifter såsom administrativa tjänster och finansiering.”

8. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Denna stämmokallelse, som innehåller de ovan på föredragningslistan nämnda förslagen av styrelsen, samt Fiskars Oyj Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, finns tillgängliga på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com. Övriga dokument som enligt aktiebolagslagen bör hållas tillgängliga för aktieägare, finns tillgängliga på ovan nämnda webbplats senast 18.11.2014. Styrelsens förslag och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid extra bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda webbplats från och med 23.12.2014.

C. Anvisningar för deltagarna i extra bolagsstämman

1.  Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i extra bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag 27.11.2014 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägaren, vars aktier är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto, är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägaren som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i extra bolagsstämman skall anmäla sig senast 4.12.2014 kl. 15.00, vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda.

Anmälan till extra bolagsstämman kan göras:

(a) på bolagets webbplats: www.fiskarsgroup.com; eller
(b) per telefon mån – fre kl. 9.00 – 15.00 på numret +358 (0) 207 706 875.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning eller FO-nummer, adress och telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Fiskars Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till extra bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.  

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i extra bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på extra bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Fiskars Oyj Abp, juridiska avdelningen, PB 130, 00561 Helsingfors innan anmälningstidens utgång.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägaren till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i extra bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att den 27.11.2014 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagandet förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 4.12.2014 kl. 10.00 tillfälligt har antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till extra bolagsstämman.

Ägaren till förvaltarregistrerad aktie uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens tillfälliga införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till extra bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägaren till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i extra bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

4. Övriga anvisningar och information  

Aktieägaren som är närvarande vid extra bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Fiskars Oyj Abp till 81 905 242.

Helsingfors, 31.10.2014

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen

   

Fiskars 365 – århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Firskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen over tack vare sin överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på NASDAQ OMX Helsinki och gruppens omsättning var 799 milj. euro år 2013. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber. www.fiskarsgroup.com/365