Kutsu Fiskars Oyj Abp:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Fiskars Oyj Abp  Pörssitiedote  31.10.2014 klo 08.30

Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 9.12.2014 klo 16.00 Mediakeskus Lumessa (Hämeentie 135 C, Helsinki). Kokousta edeltää kahvitarjoilu alkaen klo 15.00.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 15.00.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Ehdotus ylimääräisestä osingonmaksusta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan ylimääräistä osinkoa 2,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.12.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 18.12.2014.

7. Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 2. kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiön toimialana on tuotteiden suunnittelu, valmistus ja kauppa sekä muu näihin liittyvä tai näitä tukeva teollisuus- ja liiketoiminta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa maa- ja metsätaloutta, muuta teollista ja kaupallista toimintaa sekä ostaa, myydä, omistaa ja muulla tavoin hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa joko itse tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä kautta. Yhtiö voi lisäksi emoyhtiönä hoitaa konserniyhtiöiden yhteisiä tehtäviä kuten hallinnollisia palveluita ja rahoitusta.”

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää edellä mainitun ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, sekä Fiskars Oyj Abp:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internet-sivuilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com. Muut asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan on pidettävä osakkeenomistajien saatavilla, ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 18.11.2014. Hallituksen ehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 23.12.2014 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1.  Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä  27.11.2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 4.12.2014 klo 15.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

(a) Internet-sivujen kautta www.fiskarsgroup.com; tai
(b) puhelimitse ma – pe klo 9.00 – 15.00 numeroon 0207 706 875

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero ja mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Fiskars Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Fiskars Oyj Abp, lakiasiainosasto, PL 130, 00561 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 27.11.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.12.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuuden-hoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Fiskars Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 81 905 242 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 31.10.2014

FISKARS OYJ ABP
Hallitus

  

Fiskars 365 vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.
Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Fiskarsin tuotteita myydään yli 60 maassa, ja erinomaisen suorituskykynsä ja muotoilunsa ansiosta ne tekevät kotitöistä ja ulkoilusta hauskempaa ja ratkovat arjen ongelmia ympäri maailman. Fiskars on listattu NASDAQ OMX Helsingissä, ja yhtiön liikevaihto oli 799 miljoonaa euroa vuonna 2013. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. www.fiskarsgroup.com/365