Ny långsiktig incitamentsplan för nyckelpersoner inom Fiskarskoncernen

Fiskars Oyj Abp        Börsmeddelande         6.2.2015 kl. 9.00  EET

Fiskarskoncernens styrelse har fattat beslut om en ny långsiktig incitamentsplan för koncernens ledningsgrupp och andra nyckelpersoner. Planen ska utgöra en del av Fiskars ersättningsprogram för ledare i nyckelposition inom koncernen. Avsikten är att planen ska stöda förverkligandet av Fiskars tillväxtstrategi samt få målsättningarna för nyckelpersonerna att vara i linje med aktieägarna om att öka bolagets värde.

Den nya långsiktiga incitamentsplanen består av en aktiebaserad plan (Aktieplan) och en kontantbelöningsplan (Kontantplan) och till en början omfattar den en prestationsperiod på tre kalenderår: 2015-2017. Verkställande direktör Kari Kauniskangas och operativa direktören, ekonomidirektören Teemu Kangas-Kärki hör till Aktieplanen, medan de och ytterligare ett 30-tal andra nyckelpersoner, inklusive resten av ledningsgruppen, hör till Kontantplanen.

Hur stor belöning en nyckelperson får är kopplat till att på förhand uppsatta mål nås. Ingen belöning betalas om dessa mål inte uppnås eller om deltagarens anställning upphör före utbetalningen. Målen för Aktieplanen är baserade på koncernens totalavkastning för aktieägarna medan målen för Kontantplanen är baserade på ökningen i koncernens omsättning och rörelsevinst utan engångsposter.

Om målen inom planen uppnås betalas belöningarna ut till deltagarna efter utgången av prestationsperioden. I Kontantplanen betalas belöningen till deltagarna ut kontant. I Aktieplanen betalas belöningsbeloppet ut i form av aktier i bolaget tillsammans med en penningsumma som är tänkt att täcka skatter och skatterelaterade kostnader med anledning av aktiebelöningen. Om alla uppsatta mål nås uppgår det maximala beloppet som kan betalas ut i aktier på basis av prestationsperioden 2015-2017 till högst 22 000 aktier i företaget. De aktier som delas ut inom ramen för aktieplanen förvärvas genom offentlig handel på Nasdaq Helsinki och aktieplanen väntas därmed inte ha någon utspädande effekt på aktieägarnas innehav i bolaget.

Deltagarna i aktieplanen omfattas av ett aktieägandekrav. Inga aktier som förtjänas in genom aktieplanen kan säljas av deltagaren i planen förrän en minimigräns för aktieägande har nåtts. Kravet på aktieägande är 100 % av den årliga grundbruttolönen för verkställande direktörens del och 50 % för övriga deltagare. I procenttalet inräknas även de Fiskarsaktier som deltagaren annars äger.

Bolagsstyrelsen kan enligt eget omdöme välja att förlänga den långsiktiga incitamentsplanen med två påföljande treårs prestationsperioder vilka skulle börja 2016 respektive 2017. I så fall kommer bolagsstyrelsen att separat för varje prestationsperiod fatta beslut om vilka personer som omfattas av incitamentsplanen och maximibelöningen för varje deltagare. Styrelsen avgör också separat för varje prestationsperiod vilka prestationskriterier och tillhörande mål som ingår i planen.

 

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen

Mer information:
Chefsjurist Päivi Timonen, tfn +358 204 39 5050

Fiskars 365 – Århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen över – tack vare sin överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på Nasdaq Helsinki och gruppens omsättning var 768 milj. euro år 2014. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber. www.fiskarsgroup.com