Nya aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram för nyckelpersoner inom Fiskarskoncernen

Fiskars Oyj Abp   
Börsmeddelande  
10.12.2020 kl. 16.15 EET

Nya aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram för nyckelpersoner inom Fiskarskoncernen

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat om nya aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram för Fiskarskoncernens ledningsgrupp och andra nyckelpersoner. Programmen innefattar inrättandet av ett prestationsbaserat aktieprogram och ett begränsat aktieprogram, vilka utgör en del av bolagets kompensationsprogram för nyckelanställda. Programmens syfte är att stöda förverkligandet av bolagets strategi och lönsam tillväxt, samt anpassa de nyckelanställdas mål efter aktieägarnas för att på så vis öka bolagets värde.

Prestationsbaserat aktieprogram
Det prestationsbaserade aktieprogrammet består av att varje år påbörja individuella prestationsbaserade aktieprogram, som var och ett har en tre år lång prestationsperiod, följt av en utbetalning av den potentiella aktiebaserade ersättningen. Styrelsen kommer att separat godkänna påbörjandet av varje nytt individuellt program, fastslå deltagare, programomfattning, och för varje enskild deltagare minimi- mål- och maximiersättning samt kriterier och mål för dem. Storleken på ersättningen som ska betalas ut till en nyckelanställd beror på huruvida de uppsatta målen har uppnåtts eller inte. Ingen ersättning kommer att betalas ut om målen inte uppnås. Om deltagarens anställning eller tjänst avslutas innan ersättningen betalas ut har deltagaren som huvudregel inte rätt till ersättning. Den potentiella belöningen utbetalas i form av bolagets aktier, efter att ett belopp avdragits för att täcka belöningens skatter och skatterelaterade kostnader. Bolaget har dock rätt att betala belöningen kontant i sin helhet.

Den första prestationsperioden 2021–2023 påbörjas i början av 2021 och den potentiella aktiebaserade ersättningen därav kommer att betalas ut under första halvåret 2024. Den första prestationsperioden omfattar högst 50 deltagare. Incitamentsprogrammets målsättningar anknyter till totalavkastningen för bolagets aktie samt koncernens EBITA.

Om alla maximala prestationsmål uppnås skulle ersättningen som ska betalas ut i form av aktier på grundval av prestationsperioden 2021–2023 uppgå till totalt 600 000 aktier i bolaget (brutto). I referenssyfte (beaktande att marknadsvärdet på aktier ändrar konstant) beräknat på basis av Fiskars akties volymvägda genomsnittskurs den 9.12.2020, skulle det uppskattade totala värdet av det här första programmet uppgå till cirka 8,7 miljoner euro.

Begränsat aktieprogram
Syftet med det begränsade aktieprogrammet är att fungera som ett kompletterande långsiktigt verktyg för att behålla individuellt utvalda nyckelpersoner inom Fiskarskoncernen i specifika situationer. Det begränsade aktieprogrammet består av separata begränsade aktieprogram, som börjar årligen.

Styrelsen kommer att separat fastslå påbörjandet av varje enskild prestationsperiod. Varje program omfattar en sammanlagt tre år lång kvarhållningsperiod under vilket bolaget kan bevilja fasta aktiebaserade ersättningar till individuellt utvalda nyckelanställda. Bolaget kan välja att i specifika situationer tillämpa en kortare kvarhållningsperiod inom ramen av den treåriga helhetsperioden.
De beviljade aktiebaserade ersättningarna kommer att betalas ut efter kvarhållningsperioden. Ingen ersättning kommer att betalas om deltagarens anställning eller tjänst avslutas innan ersättningen betalas ut. Belöningen utbetalas i form av bolagets aktier, efter att ett belopp avdragits för att täcka belöningens skatter och skatterelaterade kostnader. Bolaget har dock rätt att betala belöningen kontant i sin helhet.

Det första begränsade aktieprogrammet för åren 2021–2023 inleds i början av 2021 och de aktiebaserade ersättningar som eventuellt beviljas därav kommer att betalas senast under första halvåret 2024.

Det sammanlagda maximala antalet aktier som ska betalas på basis av detta första program för åren 2021–2023 är 150 000 aktier (brutto). I referenssyfte (beaktande att marknadsvärdet på aktier ändrar konstant) beräknat på basis av Fiskars akties volymvägda genomsnittskurs den 9.12.2020, skulle det uppskattade totala värdet av det här första programmet uppgå till cirka 2,2 miljoner euro.

Övriga villkor
För de ovan beskrivna programmens första period 2021-2023, begränsas det maximala värdet av ersättningen som betalas ut till varje deltagare av ett tak som är kopplat till Fiskars aktiekursutveckling. Därtill omfattas medlemmar i Fiskarskoncernens ledningsgrupp som deltar i det långsiktiga incitamentsprogrammet av krav på innehav av aktier. De måste behålla minst 50 % av de nettoaktier som erhållits baserat på programmen tills deras aktieinnehav i Fiskars motsvarar minst 100 % av den verkställande direktörens årliga bruttolön och 50 % av den årliga bruttolönen för övriga medlemmar i Fiskarskoncernens ledningsgrupp.

Som utgångspunkt kommer aktier som delas ut till nyckelpersoner baserat på det prestationsbaserade aktieprogrammet eller det begränsade aktieprogrammet att betalas ut i form av befintliga aktier i bolaget och programmen förväntas därför inte ha en utspädande effekt på aktieägarnas ägarskap. 
 

FISKARS OYJ ABP
Koncernkommunikation

Media och investerarkontakter:

Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

Bilagor