Uudet osakeperusteiset pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät Fiskars-konsernin avainhenkilöille

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
10.12.2020 klo 16.15 (EET)

Uudet osakeperusteiset pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät Fiskars-konsernin avainhenkilöille

Fiskars Oyj Abp:n hallitus on päättänyt uusista Fiskars-konsernin johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille suunnatuista osakeperusteisista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Uudet järjestelmät ovat suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä ja ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä ja osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa. Järjestelmien tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä yhtenäistää avainhenkilöiden ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja kannattavan kasvun edistämiseksi.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä
Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen ansaintajakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen sen jälkeen. Hallitus päättää kunkin yksittäisen ansaintajakson alkamisesta erikseen, sekä siihen kuuluvat avainhenkilöt ja kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäispalkkiot, sekä suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet. Avainhenkilölle maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, osallistuja ei ole pääsääntöisesti oikeutettu palkkioon. Palkkio maksetaan yhtiön osakkeina sen jälkeen, kun palkkiosta on vähennetty osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio kokonaisuudessaan rahassa.

Ensimmäinen ansaintakausi 2021–2023 alkaa vuoden 2021 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. Ensimmäisellä ansaintajaksolla kannustinjärjestelmään kuuluu enintään 50 avainhenkilöä ja järjestelmän tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon ja konsernin EBITAan.

Mikäli kaikki enimmäistavoitteet saavutetaan, ansaintajakson 2021–2023 perusteella osakkeina maksettava enimmäispalkkio vastaa yhteensä enintään 600 000 yhtiön osaketta (brutto). Asian havainnollistamiseksi (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti) laskettuna Fiskarsin osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla 9.12.2020, olisi ensimmäisen ohjelman kokonaisarvo olisi noin 8,7 miljoonaa euroa.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä
Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmänä erikseen valituille Fiskarsin avainhenkilöille erityistilanteissa. Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Hallitus päättää kunkin yksittäisen ohjelman alkamisesta erikseen. Kukin ohjelma sisältää kokonaisuudessaan kolmen vuoden pituisen sitouttamisjakson, jonka kuluessa yhtiö voi luvata kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille avainhenkilöille. Yhtiö voi päättää soveltaa lyhyempää sitouttamisjaksoa tapauskohtaisesti tämän kolmen vuoden kokonaisperiodin sisällä. Luvattu osakepalkkio maksetaan valitulle avainhenkilölle sitouttamisjakson jälkeen. Osallistuja ei ole oikeutettu palkkioon, jos hänen työ- tai toimisuhteensa päättyy ennen palkkion maksamista. Palkkio maksetaan yhtiön osakkeina sen jälkeen, kun palkkiosta on vähennetty osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio kokonaisuudessaan rahassa.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän ensimmäinen, vuodet 2021–2023 kattava ohjelma, alkaa vuoden 2021 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan viimeistään vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla.

Järjestelmän ensimmäisen, vuodet 2021–2023 kattavan ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 150 000 osaketta (brutto). Asian havainnollistamiseksi (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti) laskettuna Fiskarsin osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla 9.12.2020, olisi ensimmäisen ohjelman kokonaisarvo olisi noin 2,2 miljoonaa euroa.

Muita ehtoja
Järjestelmien ensimmäisten, vuodet 2021–2023 kattavien ohjelmien nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu Fiskarsin osakekurssin kehitykseen kytketyllä enimmäisarvolla. Lisäksi ohjelmiin sisältyy Fiskars-konsernin johtoryhmän jäseniin sovellettava yhtiön osakkeita koskeva omistusvaatimus. Sen mukaan heidän tulee säilyttää omistuksessaan vähintään 50 prosenttia järjestelmän nojalla saamistaan netto-osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa Fiskarsissa vastaa vähintään 100 prosenttia vuosittaisesta bruttomääräisestä peruspalkasta toimitusjohtajan osalta ja 50 prosenttia muiden johtoryhmän jäsenten osalta.

Suoriteperusteisen ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella avainhenkilöille suoritettavat osakkeet maksetaan lähtökohtaisesti yhtiön olemassa olevilla osakkeilla, joten kannustinjärjestelmillä ei odoteta olevan osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.

FISKARS OYJ ABP
Konserniviestintä

Media- ja sijoittajayhteydet:

Konserniviestintä, puh. 020 439 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Brändimme Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat mukana ihmisten elämässä – niin kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa. Pyrimme tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja tulevaisuudessa. Toimimme 30 maassa, ja tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa. Fiskarsin osake on listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS). Lisätietoja löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com. Voit seurata meitä Twitterissä @fiskarsgroup.

Liitteet