Tredje kvartalet: Omsättningen och rörelseresultatet ökade

Fiskars Oyj Abp    Delårsrapport januari – september 2011   27.10.2011 kl. 8.30
 

Tredje kvartalet 2011 i korthet:

  • Omsättningen ökade med 4 % till 165,3 milj. euro (Q3 2010:159.5)
  • Omräknat i jämförbara växelkurser ökade omsättningen med 6 % och med 9 % utan Silva i Q3 2010
  • Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur ökade med 2 % till 13,1 milj. euro (12,9)
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 47 % till 6,8 milj. euro (12,9), främst p.g.a engångsförlust relaterad till avyttringen av Silva
  • Resultatet per aktie var 0,17 euro (0,29)
  • Kassaflöde från löpande verksamhet var 25,3 milj. euro (18,3)
  • Utsikterna för år 2011 är oförändrade: omsättningen och rörelseresultatet för hela året utan poster av engångsnatur förväntas öka jämfört med år 2010
     

Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas:

”Fiskars omsättning fortsatte att öka under tredje kvartalet och många av våra verksamheter stärkte sin position. Med tanke på de krävande marknadsförhållandena och avyttringen av Silva i juli är jag mycket nöjd med vår försäljning. Tack vare våra starka varumärken och produkter som möter både konsumenternas behov och passion, har vår verksamhet hittills varit motståndskraftig mot den ekonomiska nedgången.

Vårt rörelseresultat utan poster av engångsnatur låg kvar på föregående års nivå, trots ökade råvarupriser och försvagning av US dollarn.

När vi nu närmar oss den viktiga julperioden ligger vår fokus på att säkra försäljningen i en osäker ekonomisk miljö. Helårets utsikter hålls oförändrade och omsättningen och rörelseresultatet för hela året utan poster av engångsnatur förväntas ligga över 2010 års nivåer.”

Koncernens nyckeltal

Milj. euro Q3 2011 Q3 2010 Förändr. Q1-Q3 2011 Q1-Q3 2010 Förändr. 2010
Omsättning 165,3 159,5 4% 555,2 525,3 6% 715,9
Rörelseresultat (EBIT)* 6,8 12,9 -47% 42,1 47,7 -12% 49,1
Rörelseresultatet utan engångsposter 13,1 12,9 2% 48,4 47,7 1% 60,4
Andel av intresseföretagets resultat 7,5 17,3 -56% 29,3 35,9 -18% 65,9
Förändring i värdet på biologiska tillgångar -0,1 -0,6   -0,9 -1,8   -2,2
Resultat före skatt** 14,8 26,6 -44% 138,3 76,3 81% 106,7
Periodens resultat** 13,6 24,1 -43% 129,7 65,4 98% 94,3
Resultat/aktie, euro 0,17 0,29   1,58 0,80   1,15
Eget kapital/aktie, euro       6,37 6,57 -3% 6,76
Kassaflöde från löpande verksamhet*** 25,3 18,3 38% 65,5 63,0 4% 92,6
Soliditet, %       57% 55%   57%
Nettogearing, %       36% 41%   36%
Investeringar 4,6 3,5 33% 14,9 11,0 35% 18,6
Antal anställda (FTE) i genomsnitt 3 463 3 631 -5% 3 606 3 594 0% 3 612

*I resultatet ingår en engångsförlust på 5,3 milj. euro relaterad till försäljningen av Silva och en engångsförlust på 1,1 milj. euro relaterad till återkallanden av produkter under Q3 2011

**I resultatet ingår en engångsvinst på 69,8 milj. euro från försäljningen av Wärtsiläaktier under Q1 2011
***I summan ingår Wärtsilädividender på 40,9 milj. euro under Q1 2011 (29,5)

Den kompletta delårsrapporten
Fiskars publicerar sin kompletta delårsrapport bifogad som pdf-fil till denna sammanfattningsbörsmeddelande. Den kompletta rapporten finns också tillgänglig på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com.

Presskonferens:
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för tredje kvartalet hålls kl. 10.00 den 27 oktober 2011. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com.

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:
Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 5500
Ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala, och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2010 var 716 milj. euro och koncernen har cirka 3 600 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com