Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2019

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
13.3.2019 kl 18.30 EET

Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2019

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 13.3.2019 i Helsingfors Mässcentrets Konferenscentrum. Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2018 och beviljade ansvarsfriheten till styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Den ordinarie bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i dividend för räkenskapsåret som utgick den 31.12.2018 utbetalas enligt följande:

a)    Kontantdividend

En kontantdividend på 0,27 euro per aktie utbetalas till aktieägare. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen den 15.3.2019 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Utbetalningsdagen för dividenden är den 22.3.2019.

Därutöver beslöt den ordinarie bolagsstämman bemyndiga styrelsen att efter sitt omdöme besluta om utdelning av en ytterligare kontantdividend. På basis av bemyndigandet får en dividend om totalt högst 0,27 euro per aktie utdelas. Styrelsen är bemyndigad att besluta om samtliga övriga villkor beträffande den ytterligare kontantdividenden. Bemyndigandet skulle vara i kraft till bolagets nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen väntar sig att besluta om den ytterligare kontantdividenden om 0,27 euro i sitt möte som planeras hållas den 5.9.2019. Med antagandet att styrelsen fattar beslutet denna dag är avstämningsdagen den 9.9.2019 och utbetalningsdagen den 16.9.2019.

b)    Bemyndigande att dela ut en extra dividend i form av Wärtsilä Oyj Abp:s aktier

Utöver kontantdividenden enligt ovanstående beslut, beslöt den ordinarie bolagsstämman bemyndiga styrelsen att efter sitt omdöme besluta om utdelning av en aktiedividend såsom anges nedan. Wärtsiläs aktie är föremål för handel på Nasdaq Helsinki Oy.

  • Styrelsen bemyndigas att dela ut högst 32 645 343 av bolagets aktier i Wärtsilä Oyj Abp (“Wärtsilä”), vilket motsvarar det totala antalet Wärtsilä aktier som bolaget äger för närvarande.
  • Aktieägare får 2 Wärtsilä-aktier för varje 5 aktier som innehas i bolaget.
  • Bråkdelar till Wärtsilä-aktier som uppstår till följd av utdelningsförhållandet utdelas inte i form av aktier, utan ett motsvarande kontantbelopp kompenseras till aktieägare. Styrelsen är bemyndigad att besluta om samtliga övriga villkor och praktiska frågor som hänför sig till verkställandet av kontantkompensationen för aktiebråkdelar.
  • Aktiedividendens värde kommer att motsvara utdelningstidpunktens marknadsvärde på bolagets Wärtsilä-aktier, på Nasdaq Helsinki Oy, som utdelas. Kontantkompensationens storlek, som motsvarar värdet på de aktiebråkdelar en aktieägare är berättigad till, kommer att basera sig på aktiedividendens beskattningsvärde som förväntas beräknas på basis av Wärtsiläs akties volymvägda genomsnittskurs på Nasdaq Helsinki Oy på det datum då aktiedividenden är utdragbar.
  • Därtill betalar bolaget överlåtelseskatten till följd av aktiedividendutdelningen för aktieägarnas räkning. Överlåtelseskatten uppgår till 1,6 % av aktiedividendens värde.
  • Styrelsen är bemyndigad att besluta om samtliga frågor som hänför sig till aktiedividendutdelningen, inklusive men inte begränsat till tekniska justeringar och ändringar som kan vara nödvändiga för verkställandet av aktiedividendutdelningen.
  • Bemyndigandet är i kraft till bolagets nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen väntar sig för närvarande att besluta om aktiedividendutdelningen i sitt möte som planeras hållas den 6.6.2019.

Med antagandet att styrelsen fattar beslutet denna dag är avstämningsdagen den 10.6.2019 och utbetalningsdagen den 11.6.2019. Utbetalningsdagen för aktiebråkdelarna som betalas kontant är den 17.6.2019. Eventuella ändringar till den för närvarande förväntade tidtabellen eller strukturen skulle meddelas separat av bolaget.

c)     Sammanfattning på lossnings-, avstämnings- och utbetalningsdagar enligt nuvarande förväntning

Lossningsdag Avstämningsdag Utbetalningsdag
Kontantdividend, första delen om 0,27 euro (bestämd) 14.03.2019 15.03.2019 22.03.2019
Aktiedividend på basis av bemyndigande (nuvarande förväntning) 07.06.2019 10.06.2019 11.06.2019
Kontanta bråkdelar till Wärtsiläaktier (nuvarande förväntning) 07.06.2019 10.06.2019 17.06.2019
Kontantdividend, andra delen om 0,27 euro (nuvarande förväntning) 06.09.2019 09.09.2019 16.09.2019

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT DERAS ARVODEN

Styrelseledamöternas antal fastställdes till åtta (8). Till styrelseledamöter omvaldes Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa. Styrelseledamöternas mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2020.

I sitt konstituerande möte 13.03.2019 har styrelsen valt Paul Ehrnrooth till ordförande och Jyri Luomakoski till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en granskningskommitté, en personal- och kompensationskommitté och ytterligare en nomineringskommitté. Styrelsen valde till ledamöter för granskningskommittén Jyri Luomakoski (ordförande), Albert Ehrnrooth, Louise Fromond och Ritva Sotamaa. Till ledamöter för personal- och kompensationskommittén valdes Paul Ehrnrooth (ordförande), Inka Mero och Peter Sjölander. Till ledamöter för nomineringskommittén valde styrelsen Paul Ehrnrooth som ordförande och Fabian Månsson som ledamot av kommittén, samt Alexander Ehrnrooth som en extern medlem av nomineringskommittén.

Bolagstämman beslöt att styrelseledamöternas årsarvode är 45 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill betalas för styrelse- och kommittémöten förutom granskningskommitténs möten ett mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande. För granskningskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500 euro per möte till granskningskommitténs ordförande.

Ytterligare ersätts till styrelseledamöterna de rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden.

VAL AV REVISIOR SAMT REVISORNS ARVODE

Till revisor valdes revisionssamfundet Ernst & Young Oy för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagstämman 2020. Ernst & Young Oy har meddelat att CGR Kristina Sandin fungerar som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslöt att revisorns arvode skall utgå enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen.

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital. Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till marknadspris.

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med avvikelse från förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2020 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 14.3.2018 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (AKTIEEMISSION)

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning, i en eller flera omgångar, mot vederlag eller vederlagsfritt.

Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem.

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan också ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2020 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman den 14.3.2018 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

FISKARS OYJ ABP

Styrelsen

Mer information:
– Verkställande direktör Jaana Tuominen, tfn +358 204 39 5500
– Chefsjurist Päivi Timonen, tfn +358 204 39 5050

Fiskars  Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com

Bilagor