Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
13.3.2019 klo 18.30 EET

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.3.2019 Helsingin Messukeskuksen Siivessä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa seuraavasti:

a)    Käteisosinko

Käteisosinkoa maksetaan 0,27 euroa osakkeelta. Käteisosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Käteisosingon maksupäivä on 22.3.2019.  

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan lisäkäteisosingon jakamisesta. Lisäkäteisosingon enimmäismäärä on 0,27 euroa osakkeelta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään kaikista muista lisäkäteisosinkoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallitus odottaa päättävänsä 5.9.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan lisäkäteisosingosta. Lisäkäteisosingon täsmäytyspäivä olisi silloin 9.9.2019 ja osingon maksupäivä viimeistään 16.9.2019.

b)    Ylimääräinen osinko Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeiden muodossa

Lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osakkeina maksettavan osingon jakamisesta alla olevan mukaisesti.

  • Hallitus on valtuutettu jakamaan enintään 32 645 343 yhtiön omistamaa Wärtsilä Oyj Abp:n (“Wärtsilä”) osaketta, joka vastaa yhtiön omistamien Wärtsilä-osakkeiden tämänhetkistä kokonaismäärää. Wärtsilän osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
  • Osakkeenomistaja saa 2 Wärtsilän osaketta kutakin 5 omistamaansa yhtiön osaketta kohden.
  • Osakkeiden jakosuhteesta johtuvien Wärtsilä-osakkeiden murto-osia ei jaeta osakkeina, vaan vastaava määrä hyvitetään osakkeenomistajille käteisellä. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista ehdoista ja käytännön kysymyksistä murto-osien käteishyvitysten maksamiseen liittyen.
  • Osakeosingon arvo tulee vastaamaan jaettavien yhtiön Wärtsilä-osakkeiden markkina-arvoa Nasdaq Helsinki Oy:ssä jakohetkellä. Osakkeenomistajan murto-osia vastaavan käteishyvityksen määrä tulee perustumaan osakeosingon verotusarvoon, joka odotetaan laskettavan Wärtsilän osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetun keskiarvon perusteella sinä päivänä, kun osakeosinko on nostettavissa.
  • Lisäksi yhtiö maksaa osakeosingosta aiheutuvan varainsiirtoveron osakkeenomistajien puolesta. Varainsiirtovero on 1,6 % osakeosingon arvosta.
  • Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeosingon jakamiseen liittyvistä seikoista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen osakeosingon mahdollisen jakamisen vaatimien teknisten korjausten sekä muutosten tekemisen.
  • Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallitus odottaa tällä hetkellä päättävänsä osakeosingon jakamisesta 6.6.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan.

Olettaen, että hallitus tekee päätöksen kyseisenä päivänä, osakeosingon maksun täsmäytyspäivä olisi silloin 10.6.2019 ja osakeosingon maksupäivä olisi 11.6.2019. Käteisenä maksettavien murto-osien maksupäivä olisi 17.6.2019. Yhtiö tiedottaa erikseen muutoksista tämänhetkiseen aikatauluun tai rakenteeseen.

a)    Yhteenveto suunnitelluista irtoamis-, täsmäytys ja maksupäivistä:

Irtoamispäivä Täsmäytyspäivä Maksupäivä
Käteisosinko, 0,27 euron ensimmäinen osa (kiinteä) 14.3.2019 15.3.2019 22.3.2019
Osakeosinko valtuutuksen   nojalla (tämänhetkinen oletus) 7.6.2019 10.6.2019 11.6.2019
Wärtsilä-osakkeiden murto-osat käteisenä (tämänhetkinen oletus) 7.6.2019 10.6.2019 17.6.2019
Käteisosinko, 0,27 euron toinen osa (tämänhetkinen oletus) 6.9.2019 9.9.2019 16.9.2019

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander ja Ritva Sotamaa. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 13.3.2019 valinnut Paul Ehrnroothin hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyri Luomakosken hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan sekä nimitysvaliokunnan. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Jyri Luomakosken (puheenjohtaja), Albert Ehrnroothin, Louise Fromondin ja Ritva Sotamaan. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi Paul Ehrnroothin (puheenjohtaja), Inka Meron ja Peter Sjölanderin. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Paul Ehrnroothin ja jäseneksi Fabian Månssonin sekä ulkopuoliseksi jäseneksi Alexander Ehrnroothin.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 90 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 750 euroa/kokous Suomessa ja 2 000 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille ja 1 500 euroa/kokous hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajille. Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa/kokous Suomessa ja 2 250 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille ja 2 500 euroa/kokous tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle.

Hallituksen jäsenille korvataan lisäksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIO

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Kristina Sandin tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 30.6.2020 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2018 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA (OSAKEANTI)

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti), yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2020 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2018 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

FISKARS OYJ ABP

Hallitus


Lisätietoja:

– Toimitusjohtaja Jaana Tuominen, puh. 0204 39 5500
 
– Lakiasiainjohtaja Päivi Timonen, puh. 0204 39 5050

Fiskars – Making the everyday extraordinary 
Fiskars palvelee kuluttajia ja asiakkaita ympäri maailmaa brändiportfoliolla, johon kuuluu kansainvälisesti tunnettuja brändejä kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Missiomme mukaisesti rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä. Fiskarsin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Lisätietoja yhtiöstä www.fiskarsgroup.com.

Liitteet