Fiskars delårsrapport för januari-mars 2023

Fiskars Oyj Abp
Delårsrapport
27.4.2023 kl. 08.30 (EET)

Fiskars delårsrapport för januari-mars 2023

Fokus på kassaflöde och säkrande av vinsten gav resultat i en utmanande verksamhetsmiljö

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s delårsrapport för januari-mars 2023 som publicerades idag. Delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

Januarimars 2023 i korthet:

  • Jämförbara omsättningen1 minskade med 13,4 % till 274,9 miljoner euro (1-3/2022: 317.5). Redovisad omsättning minskade med 17,4 % till 274,9 miljoner euro (332,6).
  • Jämförbara EBIT2 minskade till 31,2 miljoner euro (51,8), eller 11,4 % (15,6 %) av omsättningen. EBIT sjönk till 28,9 miljoner euro (41,4).
  • Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatt ökade till 22,1 miljoner euro
    (-55,9).
  • Det fria kassaflödet ökade till 12,9 miljoner euro (-69,9).
  • Resultatet per aktie (EPS) var 0,25 euro (0,38).

1) I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar.

2) Jämförelsestörande poster i EBIT inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar och upplösning av reserver, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter.

Prognos för 2023 (oförändrad)

Fiskars förväntar sig att jämförbara EBIT stannar något under 2022 års nivå (2022: 151,0 mn euro).

Antagande bakom prognosen

Bolaget förväntar sig att de främsta negativa faktorer som kommer att påverka dess resultat 2023 är den fortsatta volatiliteten i marknadsmiljön och svagare efterfrågan speciellt under första halvåret.

Bolaget har meddelat om riktade organisationsförändringar, vilka uppskattas leda till besparingar som stöder EBIT från och med andra halvåret.

Även om bolaget fortsätter att fokusera på noggrann kostnadshantering, fortsätter det samtidigt att investera i viktiga strategiska byggstenar.

Fiskars Groups verkställande direktör Nathalie Ahlström:

Precis som vi hade förutsett verkade vi på en marknad med stora utmaningar under första kvartalet. Till följd av svagare efterfrågan har vi fokuserat på att säkerställa vinsten och kassaflödet, och jag är mycket nöjd med hur väl vi har lyckats med detta. Jämförbar EBIT på 31 miljoner euro är ett gott resultat med tanke på den betydande minskningen av försäljningsvolymen. Det fria kassaflödet var betydligt bättre än under jämförelseperioden, särskilt tack vare de beslutsamma insatser som vi vidtagit för att anpassa leveransvolymerna sedan årsskiftet.

Den svåra verksamhetsmiljön avspeglades ändå på omsättningen. De trender som vi såg redan under andra halvåret 2022, nämligen lågt konsumentförtroende och höga lagernivåer hos återförsäljarna, fortsatte och ledde till att den jämförbara omsättningen minskade med 13 %. Vi såg en betydande minskning speciellt inom affärsområdet Terra i USA, då leveranserna i början av trädgårdssäsongen var betydligt mindre än under jämförelseperioden. Samtidigt fortsatte tillväxten inom vår egen e-handel som uppvisade en ökning på 12 % under kvartalet. Det åskådliggör styrkan hos våra varumärken och visar hur vårt strategiska fokus på direktförsäljningen ger resultat.

Vår strategi och dess fyra drivkrafter för tillväxt — kommersiell excellens, direktkanalen (DTC), USA och Kina — anger ramarna för våra val. Vi ser de här drivkrafterna som de byggstenar som kommer att transformera bolaget på lång sikt och därför fortsätter vi investeringarna i dem. Under första kvartalet lyckades vi behålla en operativt stabil bruttomarginal, som är vårt viktigaste resultatmått för kommersiell excellens. Direktförsäljningen ökade med 4 % tack vare e-handeln och uppgick till 20 % av koncernens omsättning. I USA minskade vår omsättning med 21 % genom att återförsäljarnas stora lager fortsatte att inverka på efterfrågan. I Kina var början av året utmanande p.g.a. spridningen av covid-19 pandemin och tidpunkten för det kinesiska nyåret, men efterfrågan återhämtade sig mot slutet av kvartalet och omsättningsökningen var 14 %.

Höjdpunkten för vårt hållbarhetsarbete var varumärket Fiskars som fick erkännande i Finland genom indexet för hållbara varumärken (Sustainable Brand Index™). Indexet är en årlig ranking som anger hur berörda parter ser på hållbarhetsprofilen hos olika varumärken. En annan viktig milstolpe inom hållbarhetsarbetet var upptagandet av det första hållbarhetsrelaterade nyckeltalet — främja cirkulära produkter och tjänster — i bolagets aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram för nyckelpersonal. Hållbarhet är en nyckelfaktor i vår strategi och därför är det viktigt att den reflekteras i ersättningarna.

Inom innovation och design, som är en annan nyckelfaktor i strategin, hade vi äran att motta två Red Dot-utmärkelser, då matlagningsserien All Steel och den femte generationen av Fiskars yxor tilldelades pris i klassen ”Best of the Best”. Det är den högsta utmärkelsen i tävlingen och tilldelas banbrytande design.

Jag är också glad över att få introducera Fiskars Groups första aktiesparprogram för personalen, ”MyFiskars,” som lanserades i mars. Syftet med programmet är att ge medarbetare möjligheten att förvärva och äga Fiskars aktier och på så sätt skapa en starkare ägarkultur och företagsanda samt ytterligare stärka medarbetarengagemanget på lång sikt.

Vi meddelade under kvartalet om en ändring i Fiskars Groups ledningsgrupp genom utnämningen av Aamir Shaukat till direktör för leveranskedjan. Aamir kommer att tillträda senast den 1 augusti 2023. Bengt Erlandsson, som sedan början av året varit vår tillförordnade direktör för leveranskedjan, kommer att sköta uppgiften tills Aamir börjar hos oss. Jag är övertygad om att Aamirs breda globala erfarenhet av att leda förändring och mångfaldiga team ytterligare kommer att förstärka våra strategiska inköp och vår flexibilitet i leveranskedjan. Jag vill också tacka Bengt för hans affärsorienterade, effektiva och resultatinriktade ledning av vår leveranskedja under de senaste månaderna.

Med första kvartalet bakom oss håller vi prognosen för helåret oförändrad och förväntar oss att jämförbara EBIT stannar något under fjolårsnivån på 151 miljoner euro. Utmaningarna på marknaden fortsätter, särskilt under första halvåret. Vi har satt igång flera insatser för att säkra vinsten och kassaflödet och kommer att fortsätta dem. Dessutom framskrider de inriktade omorganisationer som vi meddelade om i januari enligt plan, och besparingarna från de här åtgärderna förväntas börja bära upp EBIT från och med andra halvåret. De insatser som vi genomför för att trygga bolagets prestanda både på kort och på lång sikt ger mig tillförsikt inför framtiden.

Koncernens nyckeltal

Mn euro, om inget annat anges 1-3/2023 1-3/2022 Förändr. 2022
Omsättning 274,9 332,6 -17,4 % 1 248,4
Jämförbar omsättning1) 274,9 317,5 -13,4 % 1 237,2
EBIT 28,9 41,4 -30,2 % 134,7
Jämförelsestörande poster i EBIT2) 2,3 10,3 16,3
Jämförbar EBIT3) 31,2 51,8 -39,6 % 151,0
Jämförbara EBIT-marginal 11,4 % 15,6% 12,1 %
Resultat före skatt 26,3 42,6 -38,1 % 124,1
Periodens resultat 20,5 31,4 -34,6 % 99,1
Resultat per aktie, euro 0,25 0,38 -34,6 % 1,21
Eget kapital per aktie, euro 9,71 9,61 0,9 % 10,32
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter 22,1 -55,9 -24,9
Fritt kassaflöde 12,9 -69,9 -100,7
Nettoskuld 369,8 207,1 78,5 % 325,3
Nettoskuld/EBITDA (rullande 12 mån), relationstal 2,04 1,04 1,66
Soliditet, % 50 % 54 % 53 %
Nettogearing, % 47 % 26 % 39 %
Investeringar 10,1 9,4 10,6 % 48,1
Personal (FTE), i genomsnitt 6 026 6 164 -2,2 % 6 273

1) I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar.

2) Jämförelsestörande poster under det första kvartalet 2023 utgjordes främst av organisationsförändringar.

3) EBIT exklusive jämförelsestörande poster. Jämförbar EBIT har inte justerats för att exkludera de förvärvade/avyttrade verksamheternas helhetseffekter.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

Webcast

En webcast för resultatet för årets första kvartal ordnas den 27.4.2023 kl. 13.00 (EEST). Konferensen hålls på engelska och kan följas direkt på https://fiskars.videosync.fi/q1-2023-results

Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor. Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

Media och investerarkontakter:

Essi Lipponen, Director, Investor Relations, tel. +358 40 829 1192 

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv