Fiskars delårsrapport januari-mars 2020

Fiskars Oyj Abp   
Börsmeddelande
6.5.2020 kl. 08.30 (EEST)

Fiskars delårsrapport januari-mars 2020

Positiv start på året, men covid-19-pandemin orsakade vändning; flera åtgärder för att minska de negativa inverkningarna på lönsamheten är pågående

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s delårsrapport januari–mars 2020 som publicerades idag. Delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

Första kvartalet 2020 i korthet:
•    Omsättningen minskade med 4,6 % till 256,2 milj. euro (1–3/2019: 268,6)
•    Jämförbara omsättningen1) minskade med 4,7 % till 256,2 milj. euro (268,9)
•    EBITA minskade med 40,7 % till 11,9 milj. euro (20,1)
•    Jämförbara2) EBITA minskade med 27,0 % till 18,9 milj. euro (25,9)
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt minskade till -37,5 milj. euro (-25,8)
•    Resultatet per aktie (EPS) var 0,06 euro (0,21)

Utsikterna för år 2020 drogs tillbaka den 19.3.2020:
Fiskars Oyj Abp drog tillbaka sina utsikter för 2020, som publicerades den 5.2.2020. På grund av coronaviruset är det osannolikt att jämförbara EBITA ökar år 2020. Covid-19-pandemin kommer att ha en betydlig negativ inverkan under årets andra kvartal. Eftersom situationen utvecklas fort är det för tidigt att göra motiverade uppskattningar av den potentiella inverkan på helårsresultatet. Fiskars strävar till att precisera sina utsikter för 2020 då inverkan kan beräknas mer pålitligt. En mer detaljerad beskrivning av möjliga risker finns i denna kvartalsrapports sektion för Risker och affärsverksamhetens osäkerhetsfaktorer.

Fiskars Groups tillfälliga verkställande direktör Sari Pohjonen:
Vi hade en stark start på året och verksamheten presterade bättre än fjolårsnivån under januari–februari. Covid-19-pandemin började sedan stegvis påverka vår verksamhet, med början i Asien, och spred sig till alla våra centrala marknadsområden under årets första kvartal.

Kvartalet avslutades med att både jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA minskade på kvartalsnivå i förhållande till året innan. Utvecklingen var god inom flera områden, i synnerhet inom segmenten Terra och Crea i Amerika och inom segmentet Terra i Centraleuropa. Dessutom fortsatte vår egen e-handelskanal att växa med tvåsiffriga procenttal. Samtidigt påverkades i synnerhet segmentet Vita av att butiker stängde i flera marknader och att konsumentefterfrågan minskade kraftigt i mars.

Eftersom vi började se en inverkan på vår efterfrågan drog vi den 19.3.2020 tillbaka våra utsikter för år 2020. Vi förväntar oss att precisera våra utsikter för 2020 då inverkan kan beräknas mer pålitligt.

Början av året var på många sätt intensiv. Vi slutförde den organisations-förändring som tillkännagavs i slutet av 2019, och den nya strukturen trädde i kraft. Denna förändring ger oss bättre förutsättningar att arbeta tillsammans som ett företag, vilket är speciellt viktigt när vi navigerar genom de rådande exceptionellt svåra marknadsförhållandena.

Vi agerar proaktivt för att minska på de negativa inverkningarna av covid-19 på våra funktioner globalt. Vi har infört tillfälliga permitteringar eller liknande åtgärder i flera delar av vår verksamhet, från fabriker, distributionscentraler och butiker till kontor. Därtill har vi infört andra sparåtgärder. Vi övervakar situationen fortlöpande och vidtar ytterligare åtgärder vid behov.

Vi fortsätter att minimera vår kostnadsbas men håller samtidigt fokus på våra strategiska initiativ. Vi fortsätter arbetet med att utvidga vår nya e-handelsplattform och flera varumärken övergår till den under årets andra kvartal. Revitaliseringen av varumärkena Wedgwood och Royal Doulton framskred under årets första kvartal och kommunikationen till konsumenter påbörjades inom flera marknader. Samtidigt arbetar vi med att utnyttja möjligheter till tillväxt i de marknader som återgår till mer normala förhållanden.

Hela koncernens ledningsgrupp driver bolaget bestämt framåt även i de här exceptionella förhållandena. Vår solida balansräkning stöder vår verksamhet i dessa utmaningar och vårt mål att göra vardagen extraordinär ger vårt arbete för tillväxt en klar riktning.

1)     I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar
2)    Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter

Koncernens nyckeltal

Milj. euro

1-3 2020 1-3 2019 Förändr. 2019
Omsättning 256,2 268,6 -4,6 % 1 090,4
Jämförbar omsättning1) 256,2 268,9 -4,7 % 1 083,7
EBITA 11,9 20,1 -40,7 % 72,9
Jämförelsestörande poster i EBITA2) -7,0 -5,8 -20,7 % -17,7
Jämförbart EBITA 18,9 25,9 -27,0 % 90,6
Rörelseresultat (EBIT) 8,4 16,9 -50,2 % 60,1
Resultat före skatt 8,5 22,7 -62,6 % 63,2
Periodens resultat 5,1 17,6 -70,9 % 52,4
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj 0,0 16,0 -20,4
Resultat/aktie, euro 0,06 0,21 -71,6 % 0,63
Eget kapital/aktie, euro 9,11 14,96 9,34
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter -37,5 -25,8 -45,2 % 117,5
Soliditet, % 51 % 65 % 56 %
Nettogearing, % 44 % 26 % 34 %
Investeringar 5,0 8,0 -37,5 % 40,0
Personal (FTE), i genomsnitt 6 374 7 029 -9,3 % 6 840

1) Omräknat i jämförbara valutakurser samt utan den avyttrade Leborgne-verksamheten.
2) Under första kvartalet 2020 bestod jämförelsestörande posterna främst av kostnader som härrörde sig till omstrukturerings- och transformationsprogrammen.

 

FISKARS OYJ ABP

Sari Pohjonen
Tillfällig verkställande direktör

Mer information:

–    Tillfällig verkställande direktör och ekonomidirektör Sari Pohjonen, tfn +358 204 39 5773

–    Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Webcast
En webcast för resultatet för årets första kvartal ordnas den 6.5.2020 kl. 11.00. Konferensen hålls på engelska och kan följas direkt på: https://fiskars.videosync.fi/2020-q1-results

Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor. Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group sysselsätter cirka 7,000 människor i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

Bilagor