Fiskars delårsrapport januari-september 2022

Fiskars Oyj Abp
Delårsrapport
28.10.2022 kl. 08.30 (EEST)

Fiskars delårsrapport januari-september 2022

Stabil utveckling i en utmanande verksamhetsomgivning

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s delårsrapport januari–september 2022 som publicerades idag. Delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

Juli-september 2022 i korthet:

  • Jämförbar omsättning1 var oförändrad på 292,6 miljoner euro (Q3 2021: 292,0). Redovisad omsättning var oförändrad på 292,6 miljoner euro (291,8).
  • Jämförbar EBIT2 var så gott som oförändrad på 33,2 miljoner euro (34,1), eller 11,4 % (11,7 %) av omsättningen. EBIT sjönk till 29,4 miljoner euro (34,7).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt minskade till -45,5 miljoner euro (51,9).
  • Det fria kassaflödet var -64,2 miljoner euro (39,4).
  • Resultatet per aktie (EPS) var 0,28 euro (0,36).

Januari- september 2022 i korthet:

  • Jämförbar omsättning1 ökade med 7,2 % till 944,3 miljoner euro (Q1–Q3 2021: 881,1). Redovisad omsättning ökade med 4,8 % till 944,3 miljoner euro (901,2).
  • Jämförbar EBIT2 var så gott som oförändrad på 121,3 miljoner euro (122,1), eller 12,8 % (13,5 %) av omsättningen. EBIT sjönk till 110,3 miljoner euro (119,0).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt minskade till -85,3 miljoner euro (109,3).
  • Det fria kassaflödet var -138,0 miljoner euro (69,8).
  • Resultatet per aktie (EPS) var 1,07 euro (0,84).

1) I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar.

2) Jämförelsestörande poster i EBIT inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar och upplösning av reserver, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter.

Utsikterna för år 2022 (oförändrade):

Fiskars förväntar sig att jämförbara EBIT ökar från år 2021 (2021: 154,2 mn euro).

Fiskars håller noggrant ett öga på utvecklingen av konsumentförtroendet, som har fallit markant på flera av bolagets huvudmarknader och som kan ha en större inverkan på efterfrågan på bolagets produkter under fjärde kvartalet än vad man räknat med. Fjärde kvartalet är viktigt i synnerhet för affärsområdet Vita, som drivs av gåvosäsongen.

Kostnadsmiljön är fortsatt dynamisk med stora kast särskilt i energipriserna. Även om bolaget har lyckats mildra effekten av motverkande kostnadsfaktorer, utgör de fortsättningsvis en risk för bolagets prestation 2022.

Fiskars Groups verkställande direktör Nathalie Ahlström:

Vår jämförbara omsättning under tredje kvartalet uppgick till 293 miljoner euro, det vill säga på samma nivå som rekordhöga Q3-försäljningen i fjol. Det är ett gott resultat, med tanke på den turbulenta verksamhetsmiljön. Dessutom är försäljningen avsevärt bättre än för några år sedan, vilket är ett bevis på att det verkligen pågår en omvandling i bolaget.

Samtidigt som kostnadsinflation och lågt konsumentförtroende påverkade efterfrågan i Amerika och Europa, fortsatte vi växa i Asien-Stillahavsområdet. Den stabila utvecklingen av försäljningen under kvartalet åskådliggör fördelarna med vår breda geografiska närvaro och vår starka och välbalanserade varumärkesportfölj. Jag vill också tacka Fiskars Group-teamet som med sin storslagna insats oförtrutet driver på vår tillväxtstrategi.

Mindre volymer och fortsatt kostnadsinflation fick jämförbara EBIT att plana ut på 33 miljoner euro. Våra insatser för att mildra effekten av ökande kostnader gav önskat resultat, då bruttomarginalen förstärktes organiskt. Kostnadsmiljön är fortsatt dynamisk med stora kast särskilt i energipriserna, och vi arbetar oavbrutet för att uppväga konsekvenserna. Samtidigt som vi iakttar varsamhet vid hanteringen av vår kostnadsbas fortsätter vi att investera i grundstenarna i vår strategi, nämligen direktförsäljning och digital.  

Under året har vi lyckats betjäna våra kunder och undvika större brister i tillgången på produkter, trots störningar i de globala leveranskedjorna. Detta har krävt större varulager, vilket haft en negativ kassaflödeseffekt. Vi har vidtagit åtgärder för att mildra effekten av lagerökning, men förväntar oss ändå inte någon betydande minskning av varulagren under sista kvartalet.  

Vi håller fast vid vårt fokus på tillväxtstrategin och dess fyra drivkrafter för tillväxt, vilka är kommersiell excellens, direktkanalen (DTC), USA och Kina. Denna fokusering ger uppenbart resultat. Under de nio första månaderna av året 2022 är bruttomarginalen, som är en viktig indikator för kommersiell excellens, operativt på samma nivå som i fjol trots den utbredda kostnadsinflationen. Direkt konsumentförsäljning har vuxit med 10 procent under året, vilket utgör 19 procent av Fiskars Groups försäljning. Försäljningen i USA ökade med 5 procent under de första nio månaderna. I Kina har vi sett stark tillväxt under samtliga tre kvartal, vilket sammanlagt ger en tillväxt på 34 procent för hela året hittills. 

Hållbarhet är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i vår strategi och vi arbetar hela tiden för att med konkreta insatser uppnå våra mål. Ett exempel är investeringen på 10 miljoner euro i glasbruket i Iittala i Finland, där vi kommer att byta ut de befintliga smältugnarna som eldas med naturgas mot elektriska smältugnar. De nya smältugnarna med avancerade tekniska lösningar använder förnybar energi. Den nya investeringen bidrar till att minska Fiskars Groups årliga direkta koldioxidutsläpp (scope 1) med 26 procent före utgången av 2026. 

Med ett kvartal av året framför oss håller vi våra utsikter för helåret 2022 oförändrade och förväntar oss en ökning av jämförbara EBIT från år 2021. Sista kvartalet är viktigt i synnerhet för affärsområdet Vita, som drivs av gåvosäsongen. Den fortsatta osäkerheten och volatiliteten i verksamhetsmiljön inverkar på synligheten. Det låga konsumentförtroendet och den ökande inflationen, särskilt i Europa och USA, kan få mer omfattande konsekvenser än vad vi just nu kan förutse.

Vi fortsätter genomföra vår tillväxtstrategi med tillförsikt. Tillsammans med vårt duktiga team utgör strategin nyckeln till att vi kan uppfylla utsikterna för året och fortsätta prestera på en stabil nivå därefter. 

Koncernens nyckeltal

Mn euro 7‒9
2022
7‒9
2021
Förändr. 1‒9
2022
1‒9
2021
Förändr. 2021
Omsättning 292,6 291,8 0,3 % 944,3 901,2 4,8 % 1 254,3
Jämförbar omsättning1) 292,6 292,0 0,2 % 944,3 881,1 7,2 % 1 229,8
EBIT 29,4 34,7 -15,3 % 110,3 119,0 -7,3 % 142,8
Jämförelsestörande poster i EBIT2) -3,8 0,6 -11,0 -3,1 -11,5
Jämförbar EBIT3) 33,2 34,1 -2,6 % 121,3 122,1 -0,6 % 154,2
Jämförbara EBIT-marginal 11,4 % 11,7 % 12,8 % 13,5 % 12,3 %
Resultat före skatt 27,7 37,8 -26,7 % 109,6 120,0 -8,7 % 144,1
Periodens resultat 22,8 29,8 -23,6 % 87,7 69,3 26,5 % 87,5
Resultat per aktie, euro 0,28 0,36 -23,7 % 1,07 0,844) 27,2 % 1,06
Eget kapital per aktie, euro 10,43 9,68 7,8 % 9,97
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter -45,5 51,9 -85,3 109,3 164,2
Fritt kassaflöde -64,2 39,4 -138,0 69,8 95,3
Nettoskuld 343,9 137,1 145,0
Nettoskuld/EBITDA (rullande 12 mån) 1,77 0,61 0,71
Soliditet, % 53 % 58 % 57 %
Nettogearing, % 41 % 17 % 18 %
Investeringar 11,8 7,3 61,7 % 34,7 21,6 61,0 % 34,4
Personal (FTE), i genomsnitt 6 344 6 157 3,0 % 6 281 6 033 4,1 % 6 081

1) I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar.

2) Jämförelsestörande poster under det tredje kvartalet 2022 utgjordes främst av försäljningen av dotterbolag i Ryssland.

3) EBIT exklusive jämförelsestörande poster. Jämförbar EBIT har inte justerats för att exkludera effekten av förvärv/avyttringar, som avyttringen av den nordamerikanska bevattningsverksamheten den 1 februari 2022.

4) Resultatet per aktie under de nio första månaderna 2021 påverkades negativt (-0,35 euro) av den ofördelaktiga domen i skattetvisten från 2014 beträffande koncerninterna lån som företaget avskev 2003. I samband med skattetvisten ålades bolaget betala sammanlagt 28,3 miljoner euro i efterskatt samt ränta och skatteförhöjning.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

Webcast

En webcast för resultatet för årets tredje kvartal ordnas den 28.10.2022 kl. 11.00 (EEST). Konferensen hålls på engelska och kan följas direkt på https://fiskars.videosync.fi/q3-2022

Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor. Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

Media och investerarkontakter:

Essi Lipponen, Director, Investor Relations, tel. +358 40 829 1192 

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har över 350 egna butiker. Vi har 7 000 medarbetare och 2021 uppgick vår omsättning till 1,3 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv