Fiskarsin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2022

Fiskars Oyj Abp
Osavuosikatsaus
28.10.2022 klo 08.30 (EEST)

Fiskarsin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2022

Vakaata kehitystä haastavassa toimintaympäristössä

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä. Se on saatavilla myös osoitteessa https://www.fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

Heinä-syyskuu 2022 lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevaihto1 pysyi vakaana ja oli 292,6 milj. euroa (7–9/2021: 292,0). Raportoitu liikevaihto pysyi vakaana ja oli 292,6 milj. euroa (291,8)
  • Vertailukelpoinen EBIT2 pysyi suhteellisen vakaana ja oli 33,2 milj. euroa (34,1) eli 11,4 % (11,7 %) liikevaihdosta. EBIT laski ja oli 29,4 milj. euroa (34,7)
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja pieneni ja oli -45,5 milj. euroa (51,9)
  • Vapaa rahavirta oli -64,2 milj. euroa (39,4)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (0,36)

Tammi-syyskuu 2022 lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevaihto1 kasvoi 7,2 % ja oli 944,3 milj. euroa (1–9/2021: 881,1). Raportoitu liikevaihto kasvoi 4.8 % ja oli 944,3 milj. euroa (901,2)
  • Vertailukelpoinen EBIT2 pysyi suhteellisen vakaana ja oli 121,3 milj. euroa (122,1) eli 12,8 % (13,5 %) liikevaihdosta. EBIT laski ja oli 110,3 milj. euroa (119,0)
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja pieneni ja oli -85,3 milj. euroa (109,3)
  • Vapaa rahavirta oli -138,0 milj. euroa (69,8)
  • Osakekohtainen tulos oli 1,07 euroa (0,84)

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta

2) EBIT:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta

Näkymät vuodelle 2022 (ennallaan):

Fiskars odottaa vertailukelpoisen EBITin kasvavan vuodesta 2021 (2021: 154,2 milj. euroa).

Fiskars seuraa tarkasti kuluttajien luottamuksen kehitystä. Kuluttajien luottamus on pudonnut alhaiselle tasolle monella Fiskars-konsernin avainmarkkinalla ja se voi vaikuttaa yhtiön tuotteiden kysyntään odotettua enemmän neljännellä vuosineljänneksellä. Neljäs vuosineljännes on tärkeä erityisesti Vita-liiketoimintayksikölle juhlasesongin vuoksi.

Kustannusympäristö on edelleen dynaaminen, ja etenkin energian hinnoissa on merkittävää epävakautta. Vaikka yhtiö on onnistunut lieventämään kustannustekijöiden vaikutusta, ne muodostavat edelleen riskin vuoden 2022 tulokselle.

Fiskars Groupin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström:

Kolmannella neljänneksellä vertailukelpoinen liikevaihtomme oli 293 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin edellisvuoden kolmannen neljänneksen ennätyksellinen liikevaihto. Tämä on hyvä saavutus, kun otetaan huomioon epävakaa toimintaympäristö. Liikevaihtomme on myös selvästi korkeammalla tasolla kuin muutama vuosi sitten, mikä kuvastaa aitoa muutostamme yhtiönä.

Kustannusinflaatio ja kuluttajien alhainen luottamus vaikuttivat kysyntään Amerikassa ja Euroopassa, mutta Aasian ja Tyynenmeren alueella jatkoimme kasvua. Liikevaihtomme vakaa kehitys kolmannen vuosineljänneksen aikana on osoitus laajan maantieteellisen läsnäolomme sekä vahvan ja tasapainoisen brändiportfoliomme hyödyistä. Haluan myös kiittää koko Fiskars Groupin tiimiä erinomaisesta työstä kasvustrategiamme edistämisessä.

Vaikka vertailukelpoinen EBIT jäi volyymien laskun ja jatkuvan kustannusinflaation seurauksena 33 miljoonaan euroon ja melko vakaaksi viime vuoteen nähden, tuottivat toimenpiteemme kustannusten nousun vaikutusten lieventämiseksi odotetun tuloksen ja bruttokatemarginaalimme parani orgaanisesti. Kustannusympäristö on edelleen dynaaminen, ja etenkin energian hinnoissa on merkittävää epävakautta. Toteutamme jatkuvasti toimenpiteitä näiden vaikutusten kompensoimiseksi. Hallitsemme kustannusperustaamme harkitsevaisesti, mutta jatkamme kuitenkin investointeja keskeisiin strategisiin kyvykkyyksiimme: suoraan kuluttajamyyntiin ja digitaalisuuteen.  

Koko vuoden ajan olemme pystyneet palvelemaan asiakkaitamme ja välttämään merkittävät tuotteiden saatavuushaasteet maailmanlaajuisten toimitusketjujen ongelmista huolimatta. Tämä on vaatinut suurempia varastoja, mikä on heikentänyt rahavirtaamme. Olemme ryhtyneet toimiin varastojen kasvun hillitsemiseksi, mutta emme odota varastojen pienenevän merkittävästi vuoden viimeisellä neljänneksellä.  

Keskitymme edelleen vahvasti kasvustrategiaamme ja sen neljään kasvuajuriin, jotka ovat kaupallinen erinomaisuus, suora kuluttajamyynti, Yhdysvallat ja Kiina. Tämän keskittymisen tulokset ovat jo nähtävissä. Vuoden 2022 tammi–syyskuussa bruttokatemarginaalimme, joka on keskeinen suorituskyvyn mittarimme kaupalliselle erinomaisuudelle, oli operatiivisesti melko vakaa laaja-alaisesta kustannusinflaatiosta huolimatta. Vuoden aikana suora kuluttajamyynti on kasvanut 10 % ja on 19 % konsernin liikevaihdosta. Yhdysvalloissa liikevaihtomme kasvoi 5 % tammi–syyskuussa. Kiinassa liikevaihto on kasvanut vahvasti vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä, minkä tuloksena vuonna 2022 kasvua on tullut tähän mennessä 34 %. 

Vastuullisuus on yksi strategiamme keskeisistä mahdollistajista, ja konkreettiset toimenpiteet vievät meitä jatkuvasti kohti tavoitteitamme. Yksi esimerkki tästä on 10 miljoonan euron investointi Iittalan tehtaaseemme, jossa korvaamme nykyiset maakaasukäyttöiset uunit sähkökäyttöisillä. Uusissa uuneissa on hyödynnetty huipputeknisiä ratkaisuja, ja ne käyttävät uusiutuvaa energiaa. Investointi vähentää Fiskars Groupin vuotuisia suoria hiilidioksidipäästöjä (Scope 1) 26 % vuoden 2026 loppuun mennessä. 

Kun vuodesta on viimeinen neljännes jäljellä, pidämme näkymämme vuodelle 2022 ennallaan ja odotamme vertailukelpoisen EBITin kasvavan vuodesta 2021. Vuoden viimeinen neljännes on tärkeä erityisesti Vita-liiketoimintayksiköllemme vuoden lopun juhlasesongin vuoksi. Toimintaympäristö on edelleen epävakaa ja vaikeasti ennustettavissa, mikä vaikuttaa näkyvyyteen. Kuluttajien alhaisella luottamuksella ja kasvavalla inflaatiolla etenkin Euroopassa ja Yhdysvalloissa voi olla odotettua suurempia vaikutuksia.

Jatkamme luottavaisina kasvustrategiamme toteutusta. Yhdessä osaavan tiimimme kanssa strategiamme on keskeinen tekijä vuoden 2022 näkymiemme mukaisen tuloksen saavuttamisessa ja vakaassa suorituskyvyssä sen jälkeen. 

Konsernin avainluvut

Milj. euroa 7‒9
2022
7‒9
2021
Muutos 1‒9
2022
1‒9
2021
Muutos 2021
Liikevaihto 292,6 291,8 0,3 % 944,3 901,2 4,8 % 1 254,3
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 292,6 292,0 0,2 % 944,3 881,1 7,2 % 1 229,8
EBIT 29,4 34,7 -15,3 % 110,3 119,0 -7,3 % 142,8
EBIT:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) -3,8 0,6 -11,0 -3,1 -11,5
Vertailukelpoinen EBIT3) 33,2 34,1 -2,6 % 121,3 122,1 -0,6 % 154,2
Vertailukelpoinen EBIT-marginaali 11,4 % 11,7 % 12,8 % 13,5 % 12,3 %
Tulos ennen veroja 27,7 37,8 -26,7 % 109,6 120,0 -8,7 % 144,1
Tilikauden tulos 22,8 29,8 -23,6 % 87,7 69,3 26,5 % 87,5
Osakekohtainen tulos, euroa 0,28 0,36 -23,7 % 1,07 0,844) 27,2 % 1,06
Oma pääoma/osake, euroa 10,43 9,68 7,8 % 9,97
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -45,5 51,9 -85,3 109,3 164,2
Vapaa rahavirta -64,2 39,4 -138,0 69,8 95,3
Nettovelka 343,9 137,1 145,0
Nettovelka/EBITDA (liukuva 12kk) 1,77 0,61 0,71
Omavaraisuusaste, % 53 % 58 % 57 %
Nettovelkaantumisaste, % 41 % 17 % 18 %
Investoinnit 11,8 7,3 61,7 % 34,7 21,6 61,0 % 34,4
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 6 344 6 157 3,0 % 6 281 6 033 4,1 % 6 081

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.

2) Vuoden 2022 kolmannen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät pääasiassa Venäjän tytäryhtiön myyntiin.

3) EBIT ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoista EBITiä ei ole oikaistu jättämällä pois ostettujen/myytyjen liiketoimintojen vaikutusta, kuten Pohjois-Amerikan kasteluliiketoiminnan myyntiä 1.2.2022.

4) 1-9 2021 osakekohtainen tulos sisältää negatiivisen 0,35 euron vaikutuksen verokiistan epäsuotuisasta lopputuloksesta vuodelta 2014 koskien yhtiön vuonna 2003 anteeksiantamien konsernilainojen käsittelyä. Yhtiölle määrättiin yhteensä 28,3 milj. euron jälkiverot korkoineen ja veronkorotuksineen.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Toimitusjohtaja

 

Webcast

Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen liittyvä webcast pidetään 28. lokakuuta 2022 klo 11.00 (EEST). Englanninkielistä suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa https://fiskars.videosync.fi/q3-2022

Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Media- ja sijoittajayhteydet:

Essi Lipponen, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 829 1192

Fiskars Group lyhyesti

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa ja meillä on yli 350 omaa liikettä. Henkilöstöä meillä on 7 000 ja vuonna 2021 liikevaihtomme oli 1,3 miljardia euroa.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ​​ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: http://www.fiskarsgroup.com/fi