Fiskars Groups bokslutskommuniké 2020

Fiskars Oyj Abp   
Bokslutskommuniké
5.2.2021 kl. 08.30 (EET)

Fiskars Groups bokslutskommuniké 2020

Stark utveckling under ett exceptionellt år, som möjliggjordes av flexibilitet och resiliens

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s fjärde kvartal 2020 och bokslutskommuniké 2020 som publicerades idag. Bokslutskommunikén i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av bokslutskommunikén i sin helhet med tillhörande tabeller.

Fjärde kvartalet 2020 i korthet:
•    Omsättningen ökade med 1,7 % till 313,3 milj. euro (10-12/2019: 308,0)
•    Jämförbara omsättningen1) ökade med 5,2 % till 313,3 milj. euro (297,9)
•    EBITA ökade med 47,5 % till 47,2 milj. euro (32,0)
•    Jämförbara2) EBITA ökade med 42,4 % till 49,9 milj. euro (35,1)
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt ökade till 89,8 milj. euro (84,7)
•    Resultatet per aktie (EPS) var 0,30 euro (0,26)

Januari-december 2020 i korthet:
•    Omsättningen ökade med 2,4 % till 1 116,2 milj. euro (2019: 1 090,4)
•    Jämförbara omsättningen1) ökade med 3,8 % till 1 116,2 milj. euro (1 075,4)
•    EBITA ökade med 72,4 % till 125,8 milj. euro (72,9)
•    Jämförbara2) EBITA ökade med 50,9 % till 136,8 milj. euro (90,6)
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt ökade till 223,8 milj. euro (117,5)
•    Resultatet per aktie (EPS) var 0,83 euro (0,63)

Förslag till dividend:
Styrelsen föreslår till bolagsstämman att det för räkenskapsåret som utgick den 31.12.2020 utbetalas en dividend på 0,60 euro per aktie. Dividenden betalas i två rater om 0,30 euro per aktie.

Utsikterna för år 2021:
Fiskars förväntar sig att jämförbara2) EBITA år 2021 är på en lägre nivå än året innan, men överskrider 110 milj. euro.

Synligheten fortsätter att vara låg på grund av covid-19-pandemin, som har en djup inverkan på konsumenternas liv när det gäller förändringar i t.ex. disponibel inkomst samt köp- och konsumentbeteende. Dessa kan medföra utmaningar såväl som möjligheter för Fiskars Group. Största delen av kostnadsbesparingarna år 2020 var av temporär karaktär och de påverkade exempelvis marknadsföring. Då bolaget vill säkerställa verksamhetens långsiktiga hållbarhet, kan motsvarande temporära kostnadsbesparingar inte uppehållas under längre perioder. Därtill förväntas fördelarna från de pågående Transformations- och Omstruktureringsprogrammen att materialiseras till fullo år 2022. En mer detaljerad diskussion om potentiella risker och osäkerhetsfaktorer finns i Risker och osäkerhetsfaktorer-avsnittet i denna bokslutskommuniké.

 

Fiskars Groups verkställande direktör Nathalie Ahlström:
Fiskars Groups verksamhet utvecklades exceptionellt bra år 2020. Både omsättningen och jämförbara EBITA ökade jämfört med föregående år, trots de utmanande omständigheterna. Den starka utvecklingen fortsatte under det säsongsmässigt viktiga fjärde kvartalet.

Covid-19-pandemin hade en betydande inverkan på vår verksamhet under året. Volatiliteten ökade på grund av pandemin och synligheten minskade. Fiskars Group reagerade snabbt och beslutsamt på pandemin redan under första kvartalet. Under årets lopp hanterade vi våra kostnader samt investerade i vår e-handel och produkttillgänglighet. I synnerhet var produkttillgängligheten aktuell då efterfrågan ökade inom vissa av våra kategorier, till exempel inom trädgård, saxar och pyssel. Trots tillfälliga stängningar av butiker och fabriker, samt minskningar i personalstyrkan, uppehöll vi vår verksamhet, servade våra kunder och konsumenter samt skapade fantastiska konsumentupplevelser.
 
Pandemin hade en betydande negativ inverkan på verksamhetsenheten Vita under hela året. Antalet kunder i butiker minskade, återförsäljare skar ner på sina lager och försäljningen av gåvor minskade. Trots dessa svårigheter var utvecklingen under fjärde kvartalet stark då den jämförbara omsättningen ökade jämfört med föregående år och jämförbara EBITA ökade markant, till stor del tack vare våra besparingsåtgärder. Vi ser positiv utveckling inom vissa delar av verksamhetsenheten Vita, då t.ex. expansionen i Kina har gått bra och vår e-handelskanal växer. Våra insatser inom de här områdena kommer fortsätta framöver.

Verksamhetsenheterna Terra och Crea presterade båda mycket bra under året och deras momentum fortsatte under fjärde kvartalet, vilket är säsongsmässigt mindre viktigt för Terra. Under 2020 fick Terra stöd från gynnsamma väderförhållanden, ökad distribution, samt stark efterfrågan inom kategorierna trädgård och bygg. Detta beror på att människor tillbringade mer tid i hemmet. Crea gynnades också av att människor stannade hemma och av ökad distribution.

Vi kommer att fortsätta det fokuserade genomförandet av våra strategiska prioriteter. År 2021 planerar vi att slutföra de två pågående transformationsprogram i syfte att simplifiera verksamheten samt öka effektiviteten. En del av de kostnadsbesparingar vi strävar att uppnå är redan synliga i vårt resultat.

Kärnan i vår verksamhet är hållbarhet. Vi ser det som vårt uppdrag att skapa ett varaktigt välbefinnande för både människor och vår planet, och är engagerade i att arbeta emot dagens slit och släng-kultur, för en koldioxidneutral verksamhet, samt för ökad glädje för människor och samhällen. I oktober tillkännagav vi vårt åtagande gentemot klimatåtgärder genom att gå med i FN:s initiativ ”Business Ambition for 1.5°C” och sätta upp vetenskapsbaserade mål.

Jag tackar alla våra medarbetare för de fantastiska resultaten 2020. Hela vårt team uppvisade flexibilitet och resiliens i de exceptionella omständigheterna under året, och trots utmaningarna gjorde vi stora framsteg. Jag är stolt över att vara en del av laget.

Våra medarbetares hälsa och välbefinnande är en nyckelprioritet för oss och vi har genomfört flera åtgärder för att säkerställa hälsosamma arbetsförhållanden under pandemin. Jag vill varmt tacka alla våra kollegor såväl i butiker, fabriker och distributionscenter som dem som distansarbetat. I och med det har vi kunnat fortsätta betjäna våra kunder och konsumenter under årets lopp.

Under mina första veckor som VD för Fiskars Group har jag identifierat både möjligheter och utmaningar på vår resa mot lönsam tillväxt. Covid-19-pandemin kommer att fortsätta påverka både vår verksamhet och konsumentbeteende. Vårt mål att göra vardagen extraordinär kommer att fortsatt styra våra handlingar i framtiden. 
 

1)     I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar
2)    Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter

Koncernens nyckeltal

Milj. euro

10-12 2020 10-12 2019 Förändr. % 2020 2019 Förändr. %
Omsättning 313,3 308,0 1,7 % 1 116,2 1 090,4 2,4 %
Jämförbar omsättning1) 313,3 297,9 5,2 % 1 116,2 1 075,4 3,8 %
EBITA 47,2 32,0 47,5 % 125,8 72,9 72,4 %
Jämförelsestörande poster i EBITA2) -2,7 -3,1 -11,0 -17,7 37,7 %
Jämförbart EBITA 49,9 35,1 42,4 % 136,8 90,6 50,9 %
Rörelseresultat (EBIT) 33,3 28,5 16,7 % 98,0 60,1 63,1 %
Resultat före skatt 30,4 26,5 14,9 % 89,8 63,2 41,9 %
Periodens resultat 25,2 21,3 18,6 % 68,5 52,4 30,6 %
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj   0,0   -20,4
Resultat/aktie, euro 0,30 0,26 17,0 % 0,83 0,63 30,9 %
Eget kapital/aktie, euro   9,30 9,34
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter 89,8 84,7 6,0 % 223,8 117,5 90,4 %
Soliditet, %   57 % 56 %
Nettogearing, %   19 % 34 %
Investeringar 9,6 12,6 -24,1 % 30,0 40,0 -24,8 %
Personal (FTE), i genomsnitt 5 993 6 592 -9,1 % 6 104 6 860 -11,0 %

1) Omräknat i jämförbara valutakurser samt utan den avyttrade Leborgne-verksamheten.

2) Under fjärde kvartalet 2020 bestod jämförelsestörande posterna främst av kostnader som härrörde sig till transformationsprogrammet.

 

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

 

Mer information:
–    Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Webcast
En webcast angående resultatet för årets fjärde kvartal och hela året ordnas den 5.2.2021 kl. 11.00. Konferensen hålls på engelska och kan följas direkt på: https://fiskars.videosync.fi/2020-q4-results

Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor. Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

 

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

 

Bilagor