Fiskars Groups halvårsrapport januari-juni 2022

Fiskars Oyj Abp
Halvårsrapport
28.7.2022 kl. 08.30 (EEST)

Fiskars Groups halvårsrapport januari-juni 2022

Ökande omsättning på bred front – jämförbara EBIT stabil trots kostnadsinflation

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s halvårsrapport januari–juni 2022 som publicerades idag. Halvårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av halvårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

April-juni 2022 i korthet:

 • Omsättningen ökade med 3,9 % till 319,1 miljoner euro (4-6/2021: 307,2)
 • Jämförbara omsättningen1 ökade med 7,7 % till 319,1 miljoner euro (296,1)
 • EBIT ökade till 39,5 miljoner euro (38,5)
 • Jämförbara EBIT2 minskade med 12,2 % till 36,3 miljoner euro (41,4) eller 11,4 % (13,5 %) av omsättningen
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt minskade till 16,0 miljoner euro (46,7)
 • Det fria kassaflödet var -3.1 miljoner euro (34,5)
 • Resultatet per aktie (EPS) var 0,41 euro (0,38)

Januari-juni 2022 i korthet:

 • Omsättningen ökade med 6,9 % till 651,7 miljoner euro (1-6/2021: 609,4)
 • Jämförbara omsättningen1 ökade med 10,6 % till 651,7 miljoner euro (589,1)
 • EBIT minskade till 80,9 miljoner euro (84,3)
 • Jämförbara EBIT2 var så gott som oförändrad på 88,1 miljoner euro (88,0), eller 13,5 % (14,4 %) av omsättningen
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt minskade till -39,9 miljoner euro (57,4)
 • Det fria kassaflödet var -73.0 miljoner euro (31,7)
 • Resultatet per aktie (EPS) var 0,79 euro (0,48)

1) I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar.

2) Jämförelsestörande poster i EBIT inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar och upplösning av reserver, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter.

Utsikterna för år 2022 (oförändrade):

Fiskars förväntar sig att jämförbara EBIT ökar från år 2021 (2021: 154,2 mn euro).

Bolaget håller noggrant ett öga på utvecklingen av konsumentförtroendet, som har dippat i flera koncernens huvudregioner och som kan påverka utsikter för Fiskarskoncernens produkter under andra halvåret.

Därtill råder det pågående utmaningar i de globala leveranskedjorna, liksom även prisinflation gällande råvaror och energi. Även om bolaget har lyckats mildra effekten av dessa motverkande faktorer, utgör de fortsättningsvis en risk för bolagets prestation 2022. Bolaget förväntar sig också volatilitet mellan kvartalen som en följd av kostnadsinflation och respektive lindrande åtgärder.

Fiskars Groups verkställande direktör Nathalie Ahlström:

Andra kvartalet 2022 innebar det nionde tillväxtkvartalet i följd för Fiskars Group. Vår jämförbara omsättning ökade med 7,7 % med ett positivt bidrag från alla verksamhetsenheter, trots en volatil affärsmiljö. Jag ser dessa nio kvartal av tillväxt som ett bevis på att det sker en omvandling av bolaget tack vare vår tillväxtstrategi och vi har grunderna på plats för att driva hållbar långsiktig tillväxt. Jag vill rikta mitt tack till hela teamet på Fiskars Group som jobbat hårt och framgångsrikt navigerat i en ständigt skiftande omvärld. 

Som förväntat backade vår jämförbara EBIT under andra kvartalet jämfört med rekordnoteringen i fjol. Vi har vidtagit åtgärder för att mildra verkningarna av de avsevärt ökande insatskostnaderna, framför allt till följd av kriget i Ukraina, men åtgärderna förväntas ge effekt med en viss fördröjning och resultaten bli mer synliga under andra halvåret 2022. Vi har också sett det som nödvändigt att fortsätta investeringarna i digital acceleration och tillväxt inom direktkanalen för att säkerställa att vi är konsumenternas förstahandsval även i framtiden. Allt detta avspeglas som ökande försäljnings- och administrationskostnader.   

Vi har lyckats betjäna våra kunder och undvika några större brister i tillgången på produkter, trots störningar i de globala leveranskedjorna. Detta har krävt större varulager, vilket haft en negativ kassaflödeseffekt. Vårt mål är att minska lagernivåerna mot årsslutet, även om detta beror på hur läget i de globala leveranskedjorna utvecklas.

Vi fortsätter att genomföra vår tillväxtstrategi fullt ut och kan tydligt se att den ger resultat. Då vi tittar på första halvåret ser vi stora framsteg inom våra fyra drivkrafter för tillväxt, det vill säga kommersiell excellens, direktkanalen (DTC), USA och Kina.

Vad gäller kommersiell excellens är den omfattande tillväxten inom samtliga verksamhetsenheter och endast en liten dipp i bruttomarginalen i en inflationsmiljö under första halvåret bevis på styrkan i våra varumärken. Tillväxten i direktkanalen under första halvåret ligger kring 15 procent som ett tecken på att våra investeringar ger avkastning. Försäljningen i USA uppvisar en stadig utveckling med ett mycket gott första kvartal och tillväxt också under andra kvartalet, trots att den kalla våren påverkade efterfrågan inom Terra. I Kina har vi redan sett tillväxt på båda kvartalena i år, vilket är ett mycket gott resultat med tanke på de upprepade nedstängningarna på grund av covid-19 som verkställts sedan mars. Vårt team i landet har levererat en enastående insats för att utnyttja möjligheterna i ett svårt läge och smidigt tjäna konsumenterna.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna i vår strategi är hållbarhet, och på det området fortsätter vi att göra goda framsteg mot våra mål. Höjdpunkten inom hållbarhet under andra kvartalet var tillkännagivandet av ett utökat samarbete mellan Fiskars Group och Outokumpu, genom vilket vi som det första företaget i världen har börjat använda det nya utsläppsminimerade stålet från Outokumpu. Stålet används för utvalda kokkärl som tillverkas under varumärket Fiskars på vår fabrik i Sorsakoski i Finland. Vi kan uppnå våra ambitiösa hållbarhetsmål endast genom partnerskap. Samarbetet med Outokumpu är ett utmärkt exempel på nyskapande design i varje led av produktens livsspann, från innovativa råvaror med lägre utsläpp till långlivade kokkärl av hög kvalitet.

Med det första halvåret bakom oss vidhåller vi utsikterna för helåret 2022 och ser fram emot att förbättra jämförbara EBIT från år 2021. Visserligen är det i en fortsatt osäker och volatil omvärld svårt att förutse alla omständigheter som kan påverka vår verksamhet. Konsumentförtroendet minskade i många regioner under kvartalet, vilket kan få följder för efterfrågan på våra produkter. Vi håller ett öga på utvecklingen av konsumentsentimentet på våra huvudmarknader, däribland USA. I det rådande affärsklimatet bidrar vår starka varumärkesportfölj och geografiska täckning till att ge oss fördel och stabilitet. Utöver de kortsiktiga åtgärder som vi har vidtagit för att mildra effekten av kostnadsmotvind inger vår tillväxtstrategi oss tilltro till bolagets prestanda framöver, i synnerhet då vi redan kan se konkreta resultat av strategin.

Koncernens nyckeltal
 

Mn euro 4‒6
2022
4‒6
2021
Förändr. 1‒6
2022
1‒6
2021
Förändr. 2021
Omsättning 319,1 307,2 3,9 % 651,7 609,4 6,9 % 1 254,3
Jämförbar omsättning1) 319,1 296,1 7,7 % 651,7 589,1 10,6 % 1 229,8
EBIT 39,5 38,5 2,7 % 80,9 84,3 -4,0 % 142,8
Jämförelsestörande poster i EBIT2) 3,2 -2,9 -7,2 -3,7 94,4 % -11,5
Jämförbar EBIT3) 36,3 41,4 -12,2 % 88,1 88,0 0,1 % 154,2
Jämförbara EBIT-marginal 11,4 % 13,5 % 13,5 % 14,4 % 12,3 %
Resultat före skatt 39,3 40,4 -2,6 % 81,9 82,2 -0,4 % 144,1
Periodens resultat 33,5 31,4 6,7 % 64,9 39,5 64,3 % 87,5
Resultat per aktie, euro 0,41 0,38 7,4 % 0,79 0.484) 65,3 % 1,06
Eget kapital per aktie, euro 10,04 9,27 8,3 % 9,97
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter 16,0 46,7 -65,7 % -39,9 57,4 164,2
Fritt kassaflöde -3,1 34,5 -73,0 31,7 95,3
Nettoskuld 221,7 146,0 51,9 % 145,0
Nettoskuld/EBITDA (rullande 12 mån) 1,11 0,65 70,6 % 0,71
Soliditet, % 52 % 56 % 57 %
Nettogearing, % 27 % 19 % 18 %
Investeringar 13,5 8,2 65,5 % 22,9 14,2 60,6 % 34,4
Personal (FTE), i genomsnitt 6 335 6 033 5,0 % 6 250 5 971 4,7 % 6 081

1) I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar.

2) Jämförelsestörande poster under andra kvartalet 2022 utgjordes främst av en förändring i nedskrivningar och avsättningar i anknytning till beslutet att träda ut ur den ryska marknaden.

3) EBIT exklusive jämförelsestörande poster. Jämförbar EBIT har inte justerats för att exkludera effekten av förvärv/avyttringar, som avyttringen av den nordamerikanska bevattningsverksamheten den 1 februari 2022.

4) Resultatet per aktie under första halvåret 2021 påverkades negativt (-0,35 euro) av den ofördelaktiga domen i skattetvisten från 2014 beträffande koncerninterna lån som företaget avskev 2003. I samband med skattetvisten ålades bolaget betala sammanlagt 28,3 miljoner euro i efterskatt samt ränta och skatteförhöjning.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

Webcast

En webcast för resultatet för årets andra kvartal ordnas den 28.7.2022 kl. 11.00 (EEST). Konferensen hålls på engelska och kan följas direkt på: https://fiskars.videosync.fi/q2-2022.

Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor. Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.
 

Media och investerarkontakter:
Essi Lipponen, Director, Investor Relations, tel. +358 40 829 1192 

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har över 350 egna butiker. Vi har 7 000 medarbetare och 2021 uppgick vår omsättning till 1,3 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv