FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2006

FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2006


Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 20.3.2006 fastställde bokslutet för år
2005. Styrelsens medlemmar och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2005.
Stämman beslöt att i dividend utdela 0,45 euro/aktie för A-aktier och 0,43
euro/aktie för K-aktier. Avstämningsdagen för dividendutdelningen är 23.3.2006.
Dividenden utbetalas 30.3.2006.

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till sju. Till styrelsemedlemmar valdes
Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul
Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt och Olli
Riikkala. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den
ordinarie bolagsstämman år 2007.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att under ett års tid räknat från
20.3.2006 i ett annat förhållande än aktieägarnas ägoförhållande förvärva högst 
5 494 449 A-aktier och högst 2 256 570 K-aktier av bolagets egna aktier vid
Helsingfors Börs till vid vart tillfälle gällande börskurs.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att under ett års tid räknat från
20.3.2006 besluta om avyttring av högst 5 494 449 Fiskars
A-aktier och högst 2 256 570 K-aktier, vilka förvärvats till bolaget.

På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen till ordförande
Olli Riikkala och till vice ordföranden Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.
Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till
medlemmar Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth och Ilona Ervasti-Vaintola. Till
ordförande för Compensation Committee valde styrelsen Olli Riikkala och till
medlemmar Kaj-Gustaf Bergh och Karl Grotenfelt. Styrelsen beslöt att det på basis
av bolagets aktieägarstruktur inte föreligger behov att utse en
nomineringskommitté inom styrelsen.

Delårsrapporten för januari-mars publiceras 12.5.2006.Heikki Allonen
verkställande direktör