Fiskars Oyj Abp: Nytt aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner inom Fiskarskoncernen

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
7.2.2018 kl. 9.00 (EET)

Nytt aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner inom Fiskarskoncernen

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat om ett nytt aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram för Fiskarskoncernens ledningsgrupp och andra nyckelpersoner. Incitamentsprogrammet utgör en del av bolagets belöningsprogram för bolagets nyckelpersoner och dess syfte är att stöda förverkligandet av bolagets strategi samt att förena nyckelpersonernas målsättningar med aktieägarnas om att öka bolagets värde.   

Det långsiktiga incitamentsprogrammet innefattar tre prestationsperioder på tre kalenderår: 2018–2020, 2019–2021 och 2020–2022. Styrelsen fattar skilt beslut för respektive prestationsperiod om deltagande nyckelpersoner och belöningens minimi-, mål- och maximibelopp för den enskilda deltagaren, samt prestationskriterierna och de målsättningar som hänför sig till dessa.   

Beloppet på belöningen som utbetalas åt en nyckelperson är beroende av om de på förhand fastställda målsättningarna uppnås. Ingen belöning utbetalas om målsättningarna inte uppnås eller om deltagarens arbets- eller anställningsförhållande upphör innan belöningen utbetalas. Den första prestationsperioden omfattar högst 48 nyckelpersoner och det långsiktiga incitamentsprogrammets målsättningar anknyter till totalavkastningen för bolagets aktie samt koncernens EBITA och omsättning.   

Om de målsättningar som ställts för incitamentsprogrammet uppnås, utbetalas belöningen efter utgången av varje enskild prestationsperiod. Belöningen utbetalas i form av bolagets aktier, efter att ett belopp avdragits för att täcka belöningens skatter och skatterelaterade kostnader. Bolaget har dock rätt att betala belöningen kontant i sin helhet under vissa omständigheter. Om samtliga maximala målsättningar uppnås motsvarar det maximala beloppet som utbetalas på basis av prestationsperioden 2018–2020 som brutto totalt max 314 321 aktier i bolaget. Som utgångspunkt betalas de aktier som ges åt nyckelpersoner med bolagets existerande aktier och därmed förväntas det långsiktiga incitamentsprogrammet inte ha någon utspädande effekt på aktieägarnas innehav i bolaget.   

På de medlemmar i Fiskarskoncernens ledningsgrupp som omfattas av det långsiktiga incitamentsprogrammet tillämpas ett aktieägandekrav och medlemmarna måste behålla minst 50 % av de aktier som erhållits via incitamentsprogrammet tills deras aktieinnehav i Fiskars motsvarar minst 50 % (och 100 % för den verkställande direktören) av den årliga fasta grundbruttolönen.   
 

FISKARS OYJ ABP

Styrelsen
 

Media- och investerarkontakter:
Chef för koncernkommunikation och samhällsansvar Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

 

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com