KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA


Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 21
mars 2007 klockan 15.00 i Finlandia-huset, Helsingforssalen, Mannerheimvägen
13 e, Helsingfors. Ingång från Mannerheimvägen, dörr M3, eller från
Karamzinsgatan, dörr K3.

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Ärenden som enligt § 14 i bolagsordningen tillkommer ordinarie bolagsstämma

2. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att förvärva bolagets
egna aktier sammanlagt högst 7 751 019 stycken så att aktier i serie A kan
förvärvas högst 5 494 449 stycken och aktier i serie K högst 2 256 570 stycken
dock med beaktande av aktiebolagslagens bestämmelser om maximiantal av egna
aktier i bolagets ägo. Maximiantalet av aktier som förvärvas är under 10 procent
av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal.

Aktierna kan förvärvas i en eller flera omgångar. Egna aktier kan förvärvas i
annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Aktiernas
anskaffningspris utgör högst de högsta pris som vid anskaffningstidpunkten
betalas för Fiskars Oyj Abp:s aktie i offentlig handel.

Bemyndigandet kan användas för förvärv av aktier för att användas som vederlag
vid framtida företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, eller för att
utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem.

Styrelsen kan också föreslå att de förvärvade aktierna ogiltigförklaras genom att
nedsätta aktiekapitalet.

Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

3. Bemyndigande för styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att överlåta högst 5
494 449 A-aktier och högst 2 256 570 K-aktier som förvärvats till bolaget.

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning de egna
aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier i
annan än den relation som aktieägaren har företrädesrätt att förvärva bolagets
egna aktier.

Styrelsen beslutar om aktiernas överlåtelsepris och de övriga
överlåtelsevillkoren, och aktierna kan överlåtas mot annat vederlag än
penningvederlag. I bemyndigandet ingår rätten att bestämma de grunder enligt
vilka överlåtelsepriset fastställs. Aktierna får överlåtas som vederlag vid
företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, eller för att utveckla
bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Aktierna
kan också avyttras genom försäljning i offentlig handel.

Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Handlingarna till påseende

Kopior av bokslutshandlingarna och styrelsens förslag finns till aktieägarnas
påseende från och med den 14 mars 2007 på bolagets huvudkontor, Mannerheimvägen
14 A, Helsingfors. Fiskars Oyj Abp:s årsberättelse 2006 finns till påseende även
på Fiskars Internetsida www.fiskars.fi. Kopior av handlingarna sänds till
aktieägare på begäran.

Rätt att delta

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 9 mars 2007 är
antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands
Värdepapperscentral Ab. För deltagande i bolagsstämman skall innehavare av
förvaltarregistrerad aktie kontakta sitt kontoförande institut för att
tillfälligt den 9 mars 2007 kunna antecknas såsom aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla detta till bolagets
kontor senast torsdagen den 15 mars 2007 före klockan 15.00

- på Fiskars Internetsida www.fiskars.fi,

- skriftligt till adressen Fiskars Oyj Abp, PB 235, 00101 Helsingfors eller

- per telefon mån - fre kl. 9.00-15.00 (09) 6188 6231.

Anmälan skall vara framme före anmälningstidens utgång.

Eventuella fullmakter skall levereras till ovan nämnda postadress innan utgången
av anmälningstiden.

Utbetalning av dividend

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret som utgick
den 31 december 2006 utbetalas 0,60 euro per A-aktie och 0,58 euro per K-aktie.

Dividenden utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen för
dividendutdelning, den 26 mars 2007, är antecknade i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas den 2 april 2007.

Helsingfors 14.2.2007

Styrelsen


Fiskars Oyj Abp


Jutta Karlsson         Leena Kahila-Bergh
chefsjurist           informationsdirektör