KALLELSE TILL FISKARS OYJ ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
4.2.2022 kl 08.45 (EET)

KALLELSE TILL FISKARS OYJ ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen 16.3.2022 kl. 15.00 i Fiskars Group Campus.

Bolagets aktieägare kan delta i stämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand eller genom ett av bolaget utnämnt ombud samt genom att lägga fram motförslag och ställa frågor på förhand. Man kan inte delta på platsen för bolagsstämman. Instruktioner för aktieägare återfinns i del C av denna kallelse (Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman).

Bolagets styrelse har beslutat om ett särskilt mötesförfarande i enlighet med den tillfälliga lagstiftning (375/2021) som trätt i kraft 8.5.2021. För att begränsa spridningen av Covid-19-pandemin kommer bolagsstämman att hållas utan aktieägares och deras ombuds närvaro på stämmoplatsen. Detta är nödvändigt för att säkerställa bolagets aktieägares, anställdas och övriga intressenters hälsa och säkerhet samt för att organisera bolagsstämman på ett förutsebart sätt och ge lika möjligheter för aktieägare att delta och samtidigt även säkerställa efterlevnad av nuvarande restriktioner uppsatta av myndigheterna.

Aktieägare som har anmält sig till bolagsstämman kan följa med bolagsstämman via en direktsänd webcast. Aktieägare som på detta sätt följer stämman räknas inte som deltagare i bolagsstämman och har således bland annat ingen fråge- eller rösträtt under bolagsstämman.

A.    Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

Advokat Johan Aalto fungerar som ordförande för stämman. Ifall Johan Aalto av vägande skäl inte har möjlighet att fungera som ordförande, utser styrelsen en person som styrelsen bäst anser lämpa sig för uppdraget som ordförande.

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

Bolagets chefsjurist Päivi Timonen fungerar som protokolljusterare och övervakare av rösträkningen. Ifall Päivi Timonen av vägande skäl inte skulle ha möjlighet att fungera som protokolljusterare och övervakare av rösträkningen, utser styrelsen en person som styrelsen bäst anser lämpa sig för uppdraget som protokolljusterare och övervakare av rösträkningen.

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

Som närvarande vid bolagsstämman anses de aktieägare som har röstat på förhand inom förhandsröstningsperioden och som enligt 5 kap. 6 § och 6a § i aktiebolagslagen har rätt att delta i bolagsstämman. Röstlängden fastställs på basis av information som tillställts av Euroclear Finland Oy och Innovatics Oy.

6. Framläggande av bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2021

– Verkställande direktörens översikt

Eftersom det är möjligt att delta i bolagsstämman endast genom förhandsröstning, anses bolagets årsberättelse från år 2021, innehållande bolagets bokslut och verksamhetsberättelsen samt revisionsberättelsen, som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv senast den 23.2.2022, framlagda för bolagsstämman.

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår till den ordinarie bolagsstämman att för räkenskapsåret som utgick den 31.12.2021 utbetalas en dividend på 0,76 euro per aktie. Dividenden betalas i två rater. Avskiljningsdagen för den första raten på 0,38 euro per aktie är 17.3.2022. Den första raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen 18.3.2022 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Styrelsen föreslår till bolagsstämman att denna rat utbetalas 25.3.2022.

Den andra raten på 0,38 euro per aktie skall betalas i september 2022. Den andra raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Avstämningsdagen och utbetalningsdagen fastställs av styrelsen i styrelsemöte som planeras hållas 7.9.2022. Avskiljningsdagen för den andra raten skulle då vara 8.9.2022, avstämningsdagen 9.9.2022 och utbetalningsdagen senast 16.9.2022.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 1.1. – 31.12.2021

10. Fastställande av ersättningsrapporten för bolagets organ

Styrelsen föreslår till bolagsstämman att ersättningsrapporten för bolagets organ fastställs.

Eftersom det är möjligt att delta i bolagsstämman endast genom förhandsröstning, anses ersättningsrapporten för bolagets organ som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv senast 23.2.2022, framlagd för bolagsstämman.

11. Behandling av ersättningspolicyn för bolagets organ

Ersättningspolicyn för bolagets organ fastställdes av ordinarie bolagsstämman 2020. Ersättningspolicyn måste framläggas för bolagsstämman åtminstone vart fjärde år eller alltid då betydande ändringar görs i policyn.

Styrelsen föreslår för ordinarie bolagsstämman att ersättningspolicyn för bolagets organ justeras gällande punkt 3 (Styrelsens ersättning) samt att vissa tekniska ändringar görs.

Förslaget för justerad ersättningspolicy för bolagets organ finns tillgänglig på bolagets webbplats https://fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/bolagsstamma/bolagsstamman-2022/.

12. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Styrelsens nomineringskommitté föreslår att styrelseledamöternas årsarvode är 70 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 105 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro. Därtill föreslås att för styrelse- och kommittémöten förutom revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelse-/kommittéledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelse-/ kommittéledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande. Det föreslås att för revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro per möte till de styrelse-/ kommittéledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro per möte till de styrelse-/ kommittéledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500 euro per möte till revisionskommitténs ordförande. För styrelse- och kommittémöten som hålls per capsulam eller som telefonkonferens föreslås ett mötesarvode som för styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande inte skiljer sig från det arvode de annars får men som för styrelse-/ kommittéledamöter är 750 euro per möte.

Ytterligare föreslår styrelsens nomineringskommitté att rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden ersätts till styrelseledamöter.

Enligt nomineringskommitténs förslag skulle styrelsearvodena vara förenliga med bolagets ersättningspolicy.

13. Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsens nomineringskommitté föreslår till ordinarie bolagsstämman att antalet styrelseledamöter fastställs till åtta.

14. Val av styrelseledamöter

Styrelsens nomineringskommitté föreslår till ordinarie bolagsstämman att Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski och Ritva Sotamaa återväljs till styrelsen. Inka Mero, Fabian Månsson, och Peter Sjölander har meddelat att de inte står till förfogande för omval till styrelsen. Ytterligare föreslår styrelsens nomineringskommitté till bolagsstämman att Julia Goldin, Carl-Martin Lindahl och Volker Lixfeld väljs som nya styrelseledamöter. Information om de föreslagna styrelseledamöternas erfarenhet och tidigare befattningar finns tillgänglig på Fiskars Oyj Abp:s webbplats https://fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/bolagsstamma/bolagsstamman-2022/.

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet och meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bland sig välja Paul Ehrnrooth som styrelseordförande och Jyri Luomakoski som viceordförande. Ytterligare har alla ovannämnda personer meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bilda en nomineringskommitté och välja Paul Ehrnrooth som ordförande och Louise Fromond och Jyri Luomakoski som ledamöter av kommittén, samt Alexander Ehrnrooth som en extern medlem av nomineringskommittén och vidare är avsikten att bilda en revisionskommitté samt en personal- och kompensationskommitté, vilkas ledamöter styrelsen väljer bland sig.

15. Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår till den ordinarie bolagsstämman att revisorns arvode utgår enligt rimlig räkning som godkänns av styrelsen.

16. Val av revisor

Styrelsen föreslår till ordinarie bolagsstämman, i enlighet med styrelsens revisionskommittés rekommendation, att revisionssamfundet Ernst & Young Ab återväljs till bolagets revisor.

17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria egna kapital.

Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till förvärvstidpunktens marknadspris.  

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.  

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med avvikelse från förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2023. Bemyndigandet upphäver inte det av ordinarie bolagsstämman 11.3.2021 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

18. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier (aktieemission)

Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning, i en eller flera omgångar, mot vederlag eller vederlagsfritt.  

Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem.

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2023 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 11.3.2021 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

19. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Ovan nämnda förslag till beslut av styrelsen och dess kommittéer på ordinarie bolagstämmans föredragningslista samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Bolagets bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, samt Fiskars Oyj Abp:s ersättningsrapport samt den på bolagsstämman 2020 fastställda ersättningspolicyn och förslaget för justerad ersättningspolicy för bolagets organ finns tillgängliga på ovan nämnda webbplats senast 23.2.2022.

Stämmoprotokollet från den ordinarie bolagsstämman finns till påseende på ovan nämnda webbplats från och med 30.3.2022.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

I avsikt att begränsa spridningen av Covid-19-pandemin ordnas den ordinarie bolagsstämman utan aktieägarnas och deras ombuds närvaro på platsen för stämman. Aktieägarna kan delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter endast genom att själv rösta på förhand eller genom ombud i enlighet med nedanstående instruktioner. Aktieägare som har anmält sig till bolagsstämman kan följa med bolagsstämman via en direktsänd webbsändning. Aktieägare som på detta sätt följer stämman räknas inte som deltagare i bolagsstämman och har således bland annat ingen fråge- eller rösträtt under bolagsstämman. Aktieägare uppmanas att notera att webbsändningen hålls enbart ifall den kan ordnas så att samtliga regler och restriktioner uppsatta av myndigheterna på grund av Covid-19-pandemin efterlevs. Ytterligare information om och anvisningar för att följa webbsändningen finns tillgängliga på bolagets webbplats https://fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/bolagsstamma/bolagsstamman-2022/.  

Länken till webbsändningen och lösenordet för att följa bolagsstämman via fjärranslutning skickas via e-post och SMS till den e-postadress och det mobiltelefonnummer du gav när du anmälde dig. Enbart aktieägare som är antecknade på avstämningsdagen kan följa den ordinarie bolagsstämman via fjärranslutning. Aktieägare som följer stämman via fjärranslutning räknas inte som deltagare i den ordinarie bolagsstämman. Bolagsstämmans röstlängd och röstningsresultat fastställs enbart enligt förhandsröstningen.

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 4.3.2022 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare kan delta i bolagsstämman endast genom att själva rösta på förhand eller genom ombud i enlighet med nedanstående anvisningar.

2. Anmälan och förhandsröstning

Anmälan och förhandsröstning inleds 25.2.2022, när tidsfristen för inlämnande av sådana motförslag som skall tas upp till omröstning har löpt ut. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman genom förhandsröstning ska anmäla sig till bolagsstämman och rösta på förhand senast 10.3.2022 kl. 16.00 vid vilken tidpunkt anmälan och rösterna ska vara mottagaren tillhanda.

I samband med anmälan ska efterfrågad information, såsom aktieägarens namn, personbeteckning eller FO-nummer, e-postadress eller telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning uppges. De personuppgifter som aktieägarna och deras ombud överlåter till Fiskars Oyj Abp eller Innovatics Oy används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Ytterligare information om Fiskars Oyj Abp:s behandling av personuppgifter finns tillgänglig i Fiskars Oyj Abp:s dataskyddsbeskrivning för den ordinarie bolagsstämman, vilken finns tillgänglig på bolagets webbplats https://fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/bolagsstamma/bolagsstamman-2022/ eller kan efterfrågas per e-post från seija.hanninen@fiskars.com.

Aktieägare som har ett finskt värdeandelskonto kan anmäla sig och rösta på förhand gällande vissa punkter på föredragningslistan för bolagsstämman från och med 25.2.2022 fram till 10.3.2022 kl. 16.00 på följande sätt:

a) på webbplatsen https://fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/bolagsstamma/bolagsstamman-2022/  

För elektronisk anmälan och förhandsröstning behövs aktieägarens eller dennes
ombuds starka identifiering med finska eller svenska bankkoder eller mobilcertifikat.

b) Per post eller per e-post

Aktieägare kan skicka den förhandsröstningsblankett som från 25.2.2022 finns tillgänglig på bolagets webbplats https://fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/bolagsstamma/bolagsstamman-2022/ eller motsvarande information till Innovatics Oy per post till adressen Innovatics Oy, Bolagsstämma/Fiskars Oyj Abp, Banmästargatan 13A, 00520 Helsingfors eller per e-post till adressen agm@innovatics.fi. Ifall aktieägare deltar i bolagsstämman genom att per post eller epost tillställa Innovatics Oy förhandsröster före utgången av anmälnings- och förhandsröstningstiden anses detta utgöra anmälan till bolagsstämman, förutsatt att den ovan nämnda informationen som krävs för anmälan framgår.

Instruktioner för förhandsröstningen finns även tillgängliga på bolagets webbplats https://fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/bolagsstamma/bolagsstamman-2022/ före förhandsröstningen börjar. Ytterligare information finns också tillgänglig per telefon under anmälningstiden till bolagsstämman på numret +358 10 2818 909 från måndag till fredag kl. 9.00 till 12.00 och kl. 13.00 till 16.00.

3. Användning av ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter på stämman genom ombud. Även aktieägarens ombud bör rösta på förhand i enlighet med de instruktioner som presenteras i kallelsen. Aktieägare som inte förhandsröstar kan, på grund av Covid-19-pandemin, utnyttja av bolaget erbjuden fullmaktsservice och bemyndiga advokat Annemari Rosi från Hannes Snellman Advokatbyrå Ab, eller en person utsedd av henne, att företräda dem på bolagsstämman och använda deras rösträtt i enlighet med aktieägarens röstningsinstruktioner. Ytterligare information om det utsedda ombudet och hennes kontaktuppgifter finns tillgänglig på följande webbplats: www.hannessnellman.com/people/all/annemari-rosi/.

Ombudet skall personligen identifiera sig i den elektroniska anmälnings- och förhandsröstningstjänsten med stark identifiering, varefter ombudet kan anmäla sig och förhandsrösta på den aktieägares vägnar ombudet företräder. Ett ombud ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren på bolagsstämman. Representationsrätt kan även demonstreras genom att utnyttja i den elektroniska förhandsröstningstjänsten tillgängliga suomi.fi fullmaktstjänsten. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Modell för fullmakt och röstningsinstruktioner finns tillgängliga på bolagets webbplats på https://fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/bolagsstamma/bolagsstamman-2022/ senast den 25.2.2022. Eventuella fullmakter ska primärt sändas som bilaga i samband med anmälning och förhandsröstning eller alternativt per epost till agm@innovatics.fi eller som original per post till adressen Innovatics Oy, Bolagsstämma/Fiskars Oyj Abp, Banmästargatan 13A, 00520 Helsingfors. Fullmakterna måste vara mottagaren tillhanda innan anmälningstidens utgång den 10.3.2022 kl. 16.00.

Aktieägares ombud måste anmäla sig och rösta på förhand och har även möjlighet att lämna motförslag och ställa frågor på det sätt som beskrivs i kallelsen. Tillsändande av en fullmakt samt förhandsröster före utgången av anmälnings- och förhandsröstningstiden betraktas som anmälan till stämman om all nödvändig information för anmälan som beskrivits ovan har angivits.

4. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 4.3.2022 vara antecknad i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 11.3.2022 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman. Ändringar i aktieägandet efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal vid bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin förvaltarbank nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Förvaltarbankens kontoförande institut ska anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning samt ombesörja att förhandsröstning sker på den förvaltarregistrerade aktieägarens vägnar senast 11.3.2022 kl. 10.00.

5. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som innehar minst en hundradel av bolagets alla aktier har rätt att lägga fram ett motförslag till de beslutsförslag som presenterats i bolagsstämmans föredragningslista. Sådana motförslag bör tillställas bolaget per e-post till adressen seija.hanninen@fiskars.com eller per post till adressen Fiskars Oyj Abp, juridiska avdelningen, PB 91, 02151 Esbo, Finland senast 24.2.2022 kl. 16.00. Aktieägare som lägger fram motförslag bör kunna uppvisa utredning över sitt aktieinnehav i samband med framläggandet av motförslag. Ett motförslag tas upp till behandling på bolagsstämman endast på det villkor att aktieägaren har rätt att delta i bolagsstämman och att aktieägaren på avstämningsdagen för bolagsstämman innehar minst en hundradel av alla aktier i bolaget. Ifall ett motförslag inte tas upp till behandling på bolagsstämman medräknas inte de röster som givits för förslaget. Bolaget publicerar eventuella motförslag som tas upp till omröstning på bolagets webbplats https://fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/bolagsstamma/bolagsstamman-2022/ senast 25.2.2022.

Aktieägare kan ställa frågor beträffande ärenden som behandlas vid stämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen fram till 2.3.2022 kl. 16.00 genom att sända dessa per e-post till seija.hanninen@fiskars.com eller per post till adressen Fiskars Oyj Abp, juridiska avdelningen, PB 91, 02151 Esbo, Finland eller i samband med den elektroniska förhandsröstningen fram till 2.3.2022 kl. 16.00. Sådana frågor av aktieägare, bolagets lednings svar på dessa samt eventuella andra än till omröstning upptagna motförslag finns tillgängliga på bolagets webbplats https://fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/bolagsstamma/bolagsstamman-2022/ senast 7.3.2022. Förutsättningen för att kunna ställa frågor och lägga fram motförslag är att aktieägaren kan uppvisa tillräcklig utredning över sitt aktieinnehav.

På dagen för denna stämmokallelse 4.2.2022 uppgår det totala antalet aktier och röster i Fiskars Oyj Abp till 81 905 242.  

Helsingfors, 4.2.2022

FISKARS OYJ ABP
STYRELSEN

Media och investerarkontakter:
Kristian Tammela, direktör för investerarrelationer, tel. +358 40 708 1181  

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.