RÄTTELSE TILL FISKARS OYJ ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKE

RÄTTELSE TILL FISKARS OYJ ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKE

Det idag 14.2.2008 kl. 8.30 publicerade börsmeddelandet innehöll tryckfel under
rubriken ”Styrelsens förslag till disposition av moderbolagets vinstmedel”. 
Det korrekta förslaget lyder enligt följande: 

*********************************************************************
STYRELSENS FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV MODERBOLAGETS VINSTMEDEL 

Vid utgången av räkenskapsperioden 2007 är moderbolagets utdelningsbara egna
kapital 894,8 milj. euro (287,9). 

Bolagets styrelse föreslår att för år 2007 i dividend utdelas för A-aktier 0,80
euro / aktie och för K-aktie 0,78 euro / aktie. Det finns 54 832 377 A-aktier
och 22 565 288 K-aktier den 13 februari 2008 som är berättigade till
utdelningen, totalt 77 397 665 aktier. Som dividend skulle sålunda utdelas: 

	    st.	euro/aktie	sammanlagt
A-aktier, 54 832 377	 0,80	     43 865 901,60
K-aktier,	 22 565 288	 0,78 	     17 600 924,64
utdelningen totalt			     61 466 826,24

Därefter återstår 833 320 107,69 euro utdelningsbara medel i moderbolaget. 

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter
räkenskapsperiodens slut. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsens
uppfattning äventyras bolagets likviditet inte av den föreslagna
vinstutdelningen. 

*********************************************************************


Maija Elenius              Leena Kahila-Bergh 
ekonomidirektör             informationsdirektör