OIKAISU FISKARS OYJ ABP:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN

OIKAISU FISKARS OYJ ABP:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN

Tänään 14.2.2008 klo 8.30 julkaistussa pörssitiedotteessa kohdassa ”Hallituksen
esitys yhtiökokoukselle emoyhtiön voittovarojen käytöstä” oli painovirheitä.
Ohessa korjattu hallituksen esitys. 

*********************************************************************

HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE EMOYHTIÖN VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Tilikauden 2007 päättyessä emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 894,8 milj.
euroa (287,9). 

Vuodelta 2007 hallitus ehdottaa jaettavaksi osinkoa A-osakkeille 0,80 euroa /
osake ja K-osakkeille 0,78 euroa / osake. Helmikuun 13. päivänä 2008 osinkoon
oikeuttavia osakkeita on 54 832 377 A-osaketta ja 22 565 288 K-osaketta,
yhteensä 77 397 665 kpl. Osinkoa jaettaisiin siten yhteensä: 

	      Kpl	  euroa/osake	yhteensä
A-osakkeille,	54 832 377	0,80	43 865 901,60
K-osakkeille,	22 565 288	0,78 	17 600 924,64
Osingonjako yhteensä			61 466 826,24

Tämän jälkeen käyttämättömiksi voittovaroiksi emoyhtiöön jää 
833 320 107,69 euroa. 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole
tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu
voitonjako vaaranna hallituksen käsityksen mukaan yhtiön maksukykyä. 

*********************************************************************Maija Elenius           Leena Kahila-Bergh
talousjohtaja           viestintäjohtaja