Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päätökset

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
11.3.2020 klo 19.00 (EET)

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päätökset

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.3.2020 Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,56 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän 0,28 euroa osakkeelta osingon irtoamispäivä on 12.3.2020 ja se maksetaan  osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.3.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tämän erän osinko maksetaan 20.3.2020.

Toinen erä 0,28 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2020. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 8.9.2020 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon irtoamispäivä olisi silloin 9.9.2020, osingon täsmäytyspäivä 10.9.2020 ja osingon maksupäivä viimeistään 17.9.2020.

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKKA

Varsinainen yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin yhdeksän (9). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander ja Ritva Sotamaa. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Nathalie Ahlström. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 11.3.2020 valinnut Paul Ehrnroothin hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyri Luomakosken hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus päätti perustaa nimitysvaliokunnan ja valita Paul Ehrnroothin valiokunnan puheenjohtajaksi, Fabian Månssonin jäseneksi ja Alexander Ehrnroothin ulkopuoliseksi jäseneksi. Sen lisäksi he perustivat tarkastusvaliokunnan ja valitsivat sen puheenjohtajaksi Jyri Luomakosken ja jäseniksi Nathalie Ahlströmin, Albert Ehrnroothin, Louise Fromondin ja Ritva Sotamaan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi he valitsivat Paul Ehrnroothin ja jäseniksi Inka Meron ja Peter Sjölanderin.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 90 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 750 euroa/kokous Suomessa ja 2 000 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille ja 1 500 euroa/kokous hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajille. Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa/kokous Suomessa ja 2 250 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille ja 2 500 euroa/kokous tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle.

Hallituksen jäsenille korvataan lisäksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIO

Tilintarkastajaksi valittiin uudestaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Kristina Sandin tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2019 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA (OSAKEANTI)

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti), yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2019 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.
 

FISKARS OYJ ABP

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jaana Tuominen, puh. 0204 39 5500
Lakiasiainjohtaja Päivi Timonen, puh. 0204 39 5050

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Brändimme Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat mukana ihmisten elämässä – niin kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa. Pyrimme tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja tulevaisuudessa. Työllistämme noin 7 000 henkilöä 30 maassa, ja tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa. Fiskarsin osake on listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS). Lisätietoja löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com. Voit seurata meitä Twitterissä @fiskarsgroup.

Liitteet