Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Fiskars-konsernin toimintaan kohdistuu riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka johtuvat konsernin toiminnoista tai toimintaympäristön muutoksista. Merkittävimmät riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät, joilla voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen, on tunnistettu. Vastuullisuuteen liittyviä epävarmuustekijöitä arvioidaan osana Fiskars-konsernin vuotuista yritysriskien hallintaprosessia. Riskit, joita ei tällä hetkellä ole tunnistettu tai joita pidetään yhtiön kannalta epäolennaisina, voivat kuitenkin muuttua olennaisiksi huolenaiheiksi tulevaisuudessa. Fiskars-konsernin riskienhallinnan kehystä tarkastellaan lähemmin erillisessä hallinnointi-ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä.

RiskiluokkaRiskin nimiRiskin kuvausRiskinhallintatoimetRiskitrendi
Strategiset riskit
Ulkoiseen ympäristöön sopeutuminenUlkoisen ympäristön muutoksiin (kuten kulutuskäyttäytymisen ja kysynnän muutoksiin, kuluttajien ostovoimaan, vähittäismyyjien ja kilpailijoiden toimiin, kauppakumppaneiden taloudelliseen asemaan, sääntelytoimiin, ilmastonmuutokseen ja makrotaloudelliseen ympäristöön) liittyvät riskit voivat johtaa liikevaihdon ja tuloksen laskuun.Fiskars-konsernilla on monipuolinen kaupallinen jalanjälki sekä maantieteellisesti että tuotevalikoiman osalta, mikä mahdollistaa valikoiman tehokkaan hallinnan. Yhtiö mukauttaa toimintatapojaan muuttuvaan ulkoiseen ympäristöön. Esimerkiksi vuoden 2023 epävakaassa liiketoimintaympäristössä yhtiö on turvannut rahavirtaa ja kannattavuutta keskittymällä kustannusten tarkkaan hallintaan. Kun yhtiö parantaa ketteryyttä sopeuttamalla organisaatiorakennetta ja toimintamallia, se voi vastata ulkoisten olosuhteiden muutoksiin mukauttamalla nopeasti liiketoimintasuunnitelmiaan. Fiskars-konsernin pitkän aikavälin strategian tavoitteena on hyödyntää kehittyvän toimintaympäristön tarjoamia mahdollisuuksia tehokkaasti ja vastata samalla ulkoisesta ympäristöstä aiheutuviin uhkiin.ylös viime vuodesta
GeopolitiikkaGeopoliittisesta vuorovaikutuksesta (kuten kauppasuhteista, toimitusketjuista ja valtioiden välisistä alueellisista kiistoista) aiheutuvat mahdolliset riskit voivat johtaa liikevaihdon pienenemiseen sanktioiden, tuontirajoitusten ja kulutuskäyttäytymisen muutosten kaltaisten tekijöiden seurauksena. Geopoliittisten jännitteiden kärjistyminen voi haitata liiketoimintaa ja vaikuttaa sekä liikevaihtoon että hankintaan kyseisillä markkinoilla. Hankinnan osalta toimitusketjun mahdolliset häiriöt voivat lisätä raaka-aineiden ja tuotteiden kustannuksia tai vaikuttaa niiden saatavuuteen. Lisäksi geopoliittisen ympäristön muutokset voivat haitata liiketoimintaa tiettyjen maiden kanssa, vaikuttaa arvoketjuihin ja mahdollisesti aiheuttaa liikevaihdon laskua.Fiskars-konsernin monipuolinen kaupallinen jalanjälki parantaa yhtiön häiriönsietokykyä epävarmuustekijöiden ja haasteiden osalta hajauttamalla riskejä. Fiskars-konsernin tuotantostrategia perustuu oman valmistuksen ja huolellisesti valittujen toimittajakumppanien yhdistelmään. Yhtiöllä on omaa valmistusta Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa toimittajista on Aasiassa. Yhtiö on sitoutunut edistämään kestäviä kumppanuuksia luotettavien toimittajien kanssa, jotka toimivat yhtiön arvojen mukaisesti. Usean toimittajan käyttäminen vähentää riippuvuutta yhdestä lähteestä, ja mahdollisia vaihtoehtoisia toimittajia (myös eri alueilla toimivia) kartoitetaan ennakoivasti toimitusketjun häiriönsietokyvyn parantamiseksi. Yhtiö voi myös ylläpitää varmuusvarastoja toimitusketjun häiriöiden varalta, jotta tuotteiden saatavuus voidaan varmistaa haasteellisissa geopoliittisissa tilanteissa.ylös viime vuodesta
Operatiiviset riskit
IT-järjestelmät ja
kyberturvallisuus
Fiskars-konserni on yhä riippuvaisempi keskitetyistä tietoteknisistä järjestelmistä, jotka sisältävät ja joissa käsitellään kriittistä liiketoimintatietoa, sekä palvelutoimittajista, jotka käsittelevät tällaista tietoa. Fiskars-konserniin tai sen palvelutoimittajiin kohdistuvat rikkomukset, toimintahäiriöt, kyberhyökkäykset ja petosyritykset voivat aiheuttaa keskeytyksiä yhtiön toiminnoissa alueellisella tai maailmanlaajuisella tasolla. Tällaisilla keskeytyksillä voi olla olennainen negatiivinen vaikutus konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja maineeseen. Merkittäviin järjestelmätoteutuksiin liittyvät riskit – kuten ristiriitaiset tai puuttuvat tiedot, budjetin ylitykset ja projektin viivästymiset – voivat vaikuttaa liiketoimintaan negatiivisesti. Parhaiden IT-käytäntöjen vastainen toiminta – kuten puutteellinen elinkaaren hallinta – voi tehdä järjestelmistä haavoittuvia ja vaarantaa turvallisuuden. Tämä riski koskee sekä yhtiön omaa että palvelutoimittajien tai muiden kolmansien osapuolien IT-ympäristöä.Fiskars-konserni hallitsee jatkuvasti IT-riskejä käyttämällä laadukkaita IT-ratkaisuja sekä ylläpitämällä, kehittämällä ja testaamalla niiden toimintaa ja eheyttä sisäisten IT-vaatimusten ja toimialan parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Kriittisten palvelujen ja teknologioiden toimittajilla on oltava palveluilleen jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat häiriöiden varalta. Muutokset uusiin ja vanhoihin IT-järjestelmiin tehdään vakioprosessien ja -menettelyjen mukaisesti. Fiskars-konsernin tieto- ja kyberturvallisuuden hallinnalla pyritään varmistamaan, että riskit otetaan huomioon yhtiön päätöksenteossa. Turvallisuus ja siihen liittyvät kyvykkyydet varmistetaan erilaisilla turvateknologioilla, joita ovat esimerkiksi verkon, päätelaitteiden ja pilven havainnointi- ja reagointikyvykkyydet, palomuurit, uhkatiedon hyödyntäminen ja tietoturvavalvomon toiminta. Tietoturvatietoisuuden ohjelmalla kehitetään ja edistetään konsernin kaikkien työntekijöiden kyberturva- ja tietosuojatietoisuutta.sama viime vuoteen verrattuna
Ympäristö ja ilmastonmuutosIlmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutus toimiviin ekosysteemeihin, lämpötiloihin ja merenpinnan tasoon voi aiheuttaa odottamattomia haasteita Fiskars-konsernille. Uudet verokäytännöt ja muut säännökset, joiden tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja pienentää päästöjä, voivat johtaa energian hintojen ja muiden kustannusten nousuun. Aiemmat toimenpiteet ympäristövaikutusten pienentämiseksi voivat osoittautua riittämättömiksi, kun säännöksiä tiukennetaan ja yleinen tietoisuus ja odotukset kasvavat. Tulvien, hirmumyrskyjen ja muiden luonnonmullistusten yleistyminen ja luontokato voivat vaikuttaa Fiskars-konsernin toimintoihin ja aiheuttaa keskeytyksiä. Ehtyviin fossiilisiin materiaaleihin liittyvä veden ja luonnonvarojen niukkuus lisää maailmanlaajuisia haasteita pitkällä aikavälillä ja nostaa materiaalikustannuksia ja kasvattaa tuotannon keskeytysten riskiä. Tällä hetkellä haasteina ovat vastuullisempien raaka-aineiden rajallinen saatavuus ja korkeammat hinnat. Tällaisia raaka-aineita ovat esimerkiksi sertifioidut puumateriaalit, uusiutuvat muovit ja kierrätetyt raaka-aineet.Fiskars-konserni laajentaa jatkuvasti vastuullisuustyötään, ja sen tavoitteena on minimoida ympäristöriskit järjestelmällisen riskienhallinnan avulla. Fiskars-konserni on sitoutunut edistämään kiertotaloutta, torjumaan ilmastonmuutosta vähentämällä päästöjä, vähentämään energiankäyttöä ja edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Esimerkkinä Fiskars-konsernin sitoutumisesta ESG-näkökohtiin (ympäristö, yhteiskunta ja hallinto) on äskettäin julkaistu vastuullisuussidonnaisten joukkovelkakirjalainojen viitekehys, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa yhtiön pitkän aikavälin rahoitusstrategia kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Hinta- ja saatavuusriskejä hallitaan hajauttamalla hankintasopimuksia ja tutkimalla jatkuvasti vaihtoehtoisia vastuullisia materiaaleja. Luonnonkatastrofien aiheuttamien liiketoiminnan keskeytysten taloudellisia vaikutuksia hallitaan vakuutuksilla.sama viime vuoteen verrattuna
Kausiluonteisuus ja sääFiskars-konsernin tuotteiden kysyntään eri kategorioissa voivat vaikuttaa sekä kausivaihtelut että sääolosuhteet. Fiskars-liiketoiminta-alueelle vuoden alkupuolisko on tärkeä puutarhakategoriassa. Sääolosuhteet voivat vaikuttaa merkittävästi puutarhatyökalujen kysyntään. Epäsuotuisa sää eli kylmä ja sateinen kevät voi heikentää näiden tuotteiden myyntiä, kun taas suotuisat olosuhteet voivat lisätä sitä. Talvikuukausina lumeton talvi voi vähentää lumityökalujen myyntiä ja päinvastoin. Koulunaloitussesonki toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä on myös tärkeä Fiskars-liiketoiminta-alueelle saksikategoriassa. Vita-liiketoiminta-alueelle toinen vuosipuolisko, erityisesti neljäs vuosineljännes, on tärkein juhlasesongin vuoksi. Vaikeudet tuotteiden saatavuudessa, kysynnän heikkeneminen ja tuotanto- ja logistiikkakustannusten nousu tärkeiden sesonkien aikana saattavat vaikuttaa merkittävästi koko tilikauden liikevaihtoon ja tulokseen. Kysynnän kausiluonteisuus voi poiketa tyypillisestä vuodesta epävakaassa markkinatilanteessa. Myrskyjen, metsäpalojen ja muiden äärimmäisten sääolosuhteiden odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen seurauksena, ja niillä voi olla myös paikallisia vaikutuksia liiketoimintaan.Fiskars-konserni pyrkii tasapainottamaan kausiluonteisuuden ja muuttuvien sääolojen vaikutusta laajan ja monipuolisen tuotevalikoiman sekä laajan maantieteellisen läsnäolon avulla. Yhtiö voi ylläpitää varmuusvarastoja toimitusketjun häiriöiden varalta. Lisäksi se hallitsee hinta- ja saatavuusriskejä hajauttamalla hankintasopimuksia. Luonnonkatastrofien aiheuttamien omaisuusvahinkojen ja liiketoiminnan keskeytysten taloudellisia vaikutuksia hallitaan kattavilla vakuutuksilla.sama viime vuoteen verrattuna
IhmisetIhmiset ovat Fiskars-konsernin strategian ytimessä: tärkein voimavara ja mahdollistaja. Kasvustrategian tehokas toteuttaminen perustuu vahvasti siihen, että yhtiöllä on oikeat ihmiset oikeissa tehtävissä. Epäonnistuminen kilpailukykyisen työnantajabrändin ylläpitämisessä kilpailluilla työmarkkinoilla tuo haasteita osaavien ja omistautuneiden ammattilaisten houkutteluun ja yhtiössä pitämiseen. Tällaisia ammattilaisia tarvitaan, jotta strategiaa voidaan toteuttaa menestyksekkäästi. Riittämättömät ponnistelut innostavan ja motivoivan työympäristön kehittämiseksi voivat johtaa kriittisen osaamisen menetykseen ja avainhenkilöiden lähtöön strategisista tehtävistä. Modernin työelämän muuttuviin vaatimuksiin vastaaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan estää se, että työntekijöiden sitoutuminen heikkenee, poissaolot lisääntyvät ja henkilöstön vaihtuvuus kasvaa. Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät riskit voivat aiheuttaa vakavia haittoja työntekijöille ja vaarantaa toiminnan jatkuvuuden. Näiden riskien huomiotta jättäminen voi heikentää työntekijöiden motivaatiota ja hyvinvointia sekä vaikuttaa yhtiön maineeseen ja talouteen.Työntekijöiden sitoutumista edistetään etenkin tarjoamalla ammatillisen kasvun mahdollisuuksia johtajakoulutuksen ja taitojen kehittämisen avulla sekä sitoutumalla monimuotoiseen ja osallistavaan kulttuuriin. Konserni seuraa sitoutumista ja hyvinvointia säännöllisillä Our Voice -henkilöstökyselyillä. Lisäksi työntekijöiden sitoutumista yhtiöön vahvistetaan vapaaehtoisella MyFiskars-osakesäästöohjelmalla. Siihen osallistuvat työntekijät saavat palkkioksi yhden ilmaisen lisäosakkeen (brutto) kahta säästöosaketta kohden, jos työntekijä on edelleen Fiskars-konsernin palveluksessa omistusjakson lopussa ja on pitänyt säästöosakkeet omistuksessaan. Konsernitasolla yhtiön tavoitteena on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Fiskars-konsernilla on useita toimintatapoja, kuten riskinarviointityöpajat ja tapaturmien arviointiryhmät.sama viime vuoteen verrattuna
ESG-vaikutukset brändin maineeseenKuluttajien ESG-odotukset (ympäristö, yhteiskunta ja hallinto) kasvavat. Näiden näkökohtien laiminlyönti, läpinäkyvyyden puute toimitusketjussa tai toimittajien toiminta voi vaikuttaa haitallisesti Fiskars-konsernin brändin maineeseen ja heikentää kuluttajien luottamusta ja uskollisuutta, mikä voi puolestaan johtaa liikevaihdon laskuun.Vastuullisuus on keskeistä Fiskars-konsernin toiminnassa ja yksi strategisista kasvuedellytyksistä, ja yhtiö on asettanut konkreettiset ESG-tavoitteet ja linkittänyt ne päätöksentekoon. Vastuullisuuteen liittyy riskejä, mutta se on Fiskars-konsernille myös mahdollisuus vahvistaa mainetta ja kuluttajien kiintymystä brändeihin. Kattavampaa tietoa Fiskars-konsernin vastuullisuustyöstä ja sen tuloksista on vuoden 2023 vastuullisuusraportissa, muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnissa ja hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä, jotka julkaistaan osana Fiskars-konsernin vuosikertomusta. Fiskars-konserni pyrkii rakentamaan vahvoja ja pitkäaikaisia suhteita sellaisiin luotettuihin toimittajiin, jotka noudattavat konsernin arvoja. Kaikkien toimittajien ja liikekumppaneiden on noudatettava toimittajien toimintaohjeita, jotka asettavat ehdottomat vähimmäisvaatimukset esimerkiksi terveydelle ja turvallisuudelle, ympäristönsuojelulle, ihmisoikeuksille ja työntekijöiden oikeuksille. Toimittajia kehotetaan ottamaan käyttöön vastaavat vaatimukset omille toimittajilleen ja seuraamaan toimitusketjujaan. Yhtiö tekee valmiiden tuotteiden toimittajiensa arviointeja. Raaka-aineiden ja komponenttien toimittajien sekä lisenssikumppanien osalta yhtiö täydentää sisäisiä arviointeja kolmannen osapuolen auditointipalveluilla.ylös viime vuodesta
YrityskaupatYrityskaupat eivät ole keskeinen osa Fiskars-konsernin strategiaa, mutta yhtiö voi kasvaa myös yritysostojen kautta, kuten vuonna 2023, kun Fiskars Group osti tanskalaisen luksuslifestylebrändi Georg Jensenin. Kaikkiin yrityskauppoihin ja hankittujen yritysten integrointeihin liittyy riskejä. Ostettujen yritysten tulokset eivät välttämättä vastaa odotuksia, keskeisissä tehtävissä työskentelevät ihmiset saattavat jättää yhtiön, integrointikustannukset voivat kasvaa ennakoitua suuremmiksi ja synergiaedut voivat jäädä odotettua pienemmiksi. Integraatioprosessi voi aiheuttaa epävarmuutta työntekijöiden keskuudessa, kun yrityskulttuurien, työskentelytapojen, prosessien, työkalujen ja käytäntöjen yhdenmukaistaminen vaatii huolellista harkintaa. Tämä siirtymävaihe voi johtaa turhautumiseen ja heikentää sitoutumista ja vaikuttaa siten yleiseen suorituskykyyn.Fiskars-konsernin yritysostostrategialle on ominaista järjestelmällisyys ja perusteellinen harkinta mahdollisten ostokohteiden tunnistamisessa. Strategialla varmistetaan, että ostoja harkittaessa otetaan huomioon vain ne yritykset, joiden toiminta on läheisesti linjassa yhtiön ja sen liiketoiminta-alueiden tavoitteiden kanssa. Yritysoston due diligence -prosessin yhteydessä Fiskars-konserni tekee perusteellisen selvityksen kohdeyrityksen liiketoiminnasta, markkinoista, taloudesta ja toiminnoista sekä oikeudellisista ja sääntelyyn liittyvistä näkökohdista. Tämä on ratkaisevan tärkeää kohdeyrityksen arvon ja potentiaalin arvioinnissa, mikä lisää onnistuneen yritysoston todennäköisyyttä. Fiskars-konserni laatii yritysoston tässä vaiheessa integraation esisuunnitelman. Siinä esitetään keskeiset vaiheet, joita tarvitaan onnistuneeseen integraatioon ja synergioiden toteutumiseen yritysoston jälkeen. Yritysoston jälkeisessä integraatio-ohjelmassa on useita osa-alueita, joista jokaisella on yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat ja vastuuhenkilöt. Näin varmistetaan jäsennelty ja koordinoitu lähestymistapa onnistuneeseen integraatioon.ylös viime vuodesta
Tuoteturvallisuus ja tuotevastuuFiskars-konserni on sitoutunut tarjoamaan laadukkaita ja toiminnallisia tuotteita, joiden käyttö on turvallista ja jotka sopivat käyttötarkoitukseensa. Fiskars-konserni on valmistaja ja myyjä, jonka laajassa tuotevalikoimassa on teräviä leikkaustyökaluja, ruoan kanssa kosketukseen joutuvia esineitä ja lapsille tarkoitettuja tuotteita. Siksi on olemassa riski, että yhtiön tuotteet ja pakkaukset eivät täytä tai noudata turvallisuutta ja laatua koskevia vaatimuksia ja oikeudellisia vaatimuksia. Tämä voi johtaa toimituskatkoksiin, tuotteiden takaisinvetoon, maineen menetykseen, korvauksiin ja liikevaihdon menetykseen.Fiskars-konserni pyrkii varmistamaan, että kaikki sen tuotteet täyttävät ennalta asetetut korkeat laatu-, vaatimustenmukaisuus- ja tuoteturvallisuusvaatimukset. Fiskars-konsernin tuotekehitysprosessi perustuu jatkuvaan testaukseen ja oppimiseen, ja yhtiö on investoinut tuotekehitys- ja laadunvarmistusresursseihin mahdollisten tuoteturvallisuusongelmien estämiseksi jo tuotekehityksen alkuvaiheessa. Takaisinvedon taloudellista vaikutusta hallitaan kattavalla vakuutusturvalla ja tuotteiden takaisinvetopolitiikalla. Ne myös nopeuttavat mahdollisesti haitallisten tuotteiden takaisinvetoa markkinoilta.ylös viime vuodesta
Vaatimusten-mukaisuuteen liittyvät riskit
Lakien ja säännösten
noudattaminen
Fiskars-konserni on globaali yhtiö, jolla on toimintaa useissa maissa. Muuttuva lainsäädäntö- ja sääntely-ympäristö alueellisella ja alueiden välisellä tasolla voi altistaa Fiskars-konsernin riita-asioihin ja oikeuskäsittelyihin liittyville riskeille esimerkiksi kilpailusääntöjen noudattamisen, korruption, verotuksen, tullin tai vientivalvonnan osalta. Lisäksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (ESG) liittyvät lait ja säännökset lisääntyvät ja voivat vaikuttaa esimerkiksi yhtiön toimitusketjun hallintaan sekä tuotantomateriaalien ja valmistustekniikoiden valintaan. Jos yhtiö ei tunnista ennakoivasti lakien ja määräysten muutoksia eikä toteuta tarvittavia muutoksia johdonmukaisesti liiketoiminnassaan, tämä voi johtaa taloudellisiin tai maineeseen liittyviin vahinkoihin ja rikosoikeudelliseen vastuuseen. Fiskars-konserni rekisteröi, käsittelee, tallentaa ja käyttää liiketoiminnassaan etenkin kuluttajiin liittyviä henkilötietoja. Tietosuojaan liittyy yhä enemmän sääntelyvaatimuksia, ja niihin vaikuttavat myös teknologian nopeutuvat muutokset sekä kuluttajien ja suuren yleisön kasvavat odotukset. Jos yhtiö ei täytä valvontavelvollisuuksiaan ja prosesseja koskevia vaatimuksia tai ei kykene estämään tai havaitsemaan henkilötietojen luvatonta käyttöä ja seurauksena on GDPR:n tai muun sovellettavan lain rikkomus tai henkilötietovuoto, tämä voi johtaa mainehaittaan ja/tai sakkoihin.Fiskars-konserni on sitoutunut eettisiin ja vastuullisiin liiketoimintakäytäntöihin sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Tukeakseen lainsäädännön ja sääntelyn noudattamista Fiskars-konserni on ottanut käyttöön erilaisia vaatimustenmukaisuuden ohjelmia, käytäntöjä ja prosesseja. Kaikkien työntekijöiden on suoritettava yhtiön toimintaohjeita koskeva koulutusohjelma, ja eri kohderyhmille on myös muita pakollisia koulutuksia. Kaikkien valmiiden tuotteiden toimittajien on noudatettava Fiskars-konsernin toimittajien toimintaohjeiden vaatimuksia. Fiskars-konserni on perustanut monialaisen toimielimen johtamaan ja hallinnoimaan tietosuojaan ja kyberturvallisuuteen liittyviä politiikkoja, prosesseja ja käytäntöjä. Vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi yhtiön ilmoituskanavan kautta voi raportoida anonyymisti väärinkäytöksistä. Yhtiö on sitoutunut tarvittaessa ryhtymään nopeasti korjaaviin toimenpiteisiin.sama viime vuoteen verrattuna
ImmateriaalioikeudetFiskars-konsernin tunnetut ja vahvat brändit altistuvat immateriaalioikeuksien (IPR) rikkomuksille. On olemassa riski, että yhtiölle, sen asiamiehille tai toimittajille aiheuttavat vahinkoa työntekijät, asiamiehet tai kolmannet osapuolet, jotka käyttävät yhtiön kauppasalaisuuksia tai immateriaaliomaisuutta konsernille haitallisella tavalla. Tuoteväärennökset voivat aiheuttaa kuluttajille laatu- ja turvallisuusriskejä sekä heikentää kuluttajien luottamusta konsernin tuotteisiin. Fiskars-konsernilla on myös riskinä loukata tahattomasti toisten osapuolten immateriaalioikeuksia. Immateriaalioikeuksien loukkaaminen voi johtaa liikevaihdon ja voiton menetykseen.Mahdollisia immateriaalioikeuksien loukkauksia seurataan kaikki toiminnot kattavilla prosesseilla sekä verkkopohjaisen seurannan ja verkkopohjaisten järjestelmien avulla. Fiskars-konsernin toimeenpanopolitiikka ohjaa toimenpiteitä, joilla suojataan Fiskars-konsernin immateriaalioikeuksien yksinoikeutta. Fiskars-konsernilla on hyvä kilpailuympäristön tuntemus, ja yhtiö järjestää työntekijöilleen immateriaalioikeuksia koskevaa koulutusta.sama viime vuoteen verrattuna
Taloudelliset riskit
ValuuttakurssitMerkittävä osa Fiskars-konsernin liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa ja muissa euroalueen ulkopuolisissa maissa. Konserni altistuu siten valuuttakurssien vaihtelulle. Valuuttojen kurssimuutoksilla voi olla olennainen vaikutus raportoituihin taloudellisiin lukuihin. Valuuttakurssin muutoksella voi myös olla negatiivinen vaikutus Fiskars-konserniin kuuluvan yrityksen paikalliseen kilpailukykyyn. Merkittävimmät transaktioriskit liittyvät THB:n, DKK:n ja USD:n vahvistumiseen sekä SEK:n, AUD:n ja JPY:n heikentymiseen. Merkittävimmät muuntoriskit liittyvät USD:n heikentymiseen.Kaupallisiin rahavirtoihin liittyviä valuuttariskejä hallitaan ensisijaisesti netottamalla vastakkaiset, saman valuutan määräiset rahavirrat. Tuotantopanokset hankitaan ja tuotteet myydään pääasiassa Fiskars-konserniin kuuluvien yritysten paikallisissa valuutoissa. Jäljellä oleva netto-osuus valuuttamääräisestä viennistä ja tuonnista suojataan enintään 15 kuukautta etukäteen valuuttatermiineillä ja valuutanvaihtosopimuksilla.sama viime vuoteen verrattuna
Verot ja tullitFiskars-konsernissa on meneillään vero- ja tullitarkastuksia useissa maissa. Riski siitä, että yhtiö ei noudata kansainvälisiä tai paikallisia vero- tai tullilainsäädäntöjä, voi johtaa ylimääräisiin verovelvoitteisiin ja verojen tai tuontitullien muutoksiin ja aiheuttaa voitonmenetyksiä, rangaistusseuraamuksia ja korkoja sekä mainehaittaa.Fiskars-konserni seuraa tarkasti vero- ja tullisäännösten ja kansainvälisten sopimusten muutoksia, jotta se voi hallita ennakoivasti veroihin ja tulleihin liittyviä riskejä. Prosesseja ja valvontaa kehitetään ja ylläpidetään aktiivisesti, jotta voidaan varmistaa kaikkien paikallisten ja kansainvälisten vaatimusten noudattaminen. Fiskars-konserni edistää avointa vuoropuhelua vero- ja tulliviranomaisten kanssa ja voi tarvittaessa hakea ennakkopäätöksiä ja muita ennakkoratkaisuja verotuksellisen asemansa ja tullilainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi.sama viime vuoteen verrattuna
RahoitusinvestoinnitFiskars-konsernin rahoitusinvestoinnit koostuvat pääasiassa sijoituksista noteeraamattomiin pääomasijoitusrahastoihin. Sijoitusten arvo altistuu rahoitusmarkkinoiden vaihteluille, kuten korkojen ja valuuttakurssien muutoksille, sekä luottoriskin kasvulle. Rahoitusinvestoinnit kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.Valuuttariski suojataan enintään 15 kuukautta etukäteen valuuttatermiineillä ja valuutanvaihtosopimuksilla.sama viime vuoteen verrattuna

Lyhyen aikavälin riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät (kuten 25.4.2024 julkistetussa Q1 osavuosikatsauksessa)

Fiskars-konsernin liiketoimintaan, liikevaihtoon ja tulokseen voivat vaikuttaa useat sisäiset ja ulkoiset epävarmuustekijät.
Fiskars-konserni on selostanut liiketoiminnan riskit ja riskienhallinnan laajemmin vuosikertomuksessaan sekä internetsivuillaan osoitteessa http://www.fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat. Nämä riskit pätevät yhä. Päivitys riskeihin ja liiketoiminnan epävarmuustekijöhin vuosikertomuksen julkaisemisen jälkeen liittyy yleiseen työmarkkinasuhteiden ilmapiiriin Suomessa.

Toimintaympäristön odotetaan pysyvän haasteellisena vuonna 2024 ja vaikuttavan konsernin tuotteiden kysyntään. Mikäli haastavat markkinaolosuhteet jatkuvat odotettua kauemmin tai huononevat entisestään, sillä voi olla nyt odotettua suurempi vaikutus liikevaihtoon ja taloudelliseen tulokseen.

Haastava toimintaympäristö voi myös lisätä riskiä luottotappioista. Haasteet rahoituksen saatavuudessa ovat johtaneet erään yhtiön kauppakumppanin maksujen viivästymiseen ja lisänneet riskiä luottotappioista. Fiskars-konserni on kiinnittänyt erityistä huomiota saatavien varmistamiseen ja perintään. Tämänhetkisten tietojen perusteella ei ole syytä olettaa, ettei Fiskars-konserni pystyisi perimään suurinta osaa näistä saatavista. On mahdollista, ettätätä näkemystä arvioidaan uudelleen, mikäli asiasta saadaan myöhemmin lisätietoa.

Palkkainflaation odotetaan pysyvän korkealla tasolla vuonna 2024. Mikäli palkkainflaatio kiihtyy odotettua enemmän, sillä voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön koko vuoden tulokseen. Lisäksi Suomen yleinen työmarkkinasuhteiden ilmapiiri on tällä hetkellä arvaamaton. Esimerkiksi lakot, joista aiheutuisi merkittäviä häiriöitä konsernin tuotantoon tai logistiikkatoimintoihin Suomessa voivat vaikuttaa konsernin liikevaihtoon tai tulokseen.

Fiskars-konsernin tuotteiden kysyntään eri kategorioissa voivat vaikuttaa sekä kausivaihtelut että sääolosuhteet.

Fiskars-liiketoiminta-alueelle vuoden alkupuolisko on tärkeä puutarhakategoriassa. Sääolosuhteet voivat vaikuttaa merkittävästi puutarhatyökalujen kysyntään. Epäsuotuisa sää eli kylmä ja sateinen kevät voi heikentää näiden tuotteiden myyntiä, kun taas suotuisat olosuhteet voivat lisätä sitä. Koulunaloitussesonki toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä on myös tärkeä Fiskars-liiketoiminta-alueelle saksikategoriassa. 

Vita-liiketoiminta-alueelle toinen vuosipuolisko, erityisesti neljäs vuosineljännes, on tärkein juhlasesongin vuoksi. 

Vaikeudet tuotteiden saatavuudessa, kysynnän heikkeneminen ja tuotanto- ja logistiikkakustannusten nousu tärkeiden sesonkien aikana saattavat vaikuttaa merkittävästi koko tilikauden liikevaihtoon ja tulokseen.

Geopoliittiset riskit, kuten Ukrainan sodan jatkuminen ja käynnissä olevat konfliktit Lähi-idässä, voivat lisätä makrotalouden epävarmuutta, vaikuttaa kysyntään ja toimitusketjuihin sekä kiihdyttää inflaatiota. Tällä voi olla haitallinen vaikutus konsernin liikevaihtoon ja tulokseen.

Yhtiö jatkaa investointeja keskeisiin strategisiin kasvutekijöihin, etenkin suoraan kuluttajamyyntiin ja digitaalisuuteen. Merkittäviin järjestelmätoteutuksiin liittyvät riskit – kuten liiketoiminnan keskeytykset, ristiriitaiset tai puuttuvat tiedot, budjetin ylittyminen ja hankkeiden viivästymiset – voivat vaikuttaa negatiivisesti konsernin liiketoimintaan.

Kaikkiin yrityskauppoihin ja hankittujen yritysten integrointeihin liittyy riskejä huolellisesta due diligence -prosessista huolimatta. Ostetun liiketoiminnan tulokset eivät välttämättä vastaa odotuksia, keskeisissä tehtävissä työskentelevät ihmiset saattavat jättää yhtiön, integrointikustannukset voivat kasvaa ennakoitua suuremmiksi ja synergiaedut voivat jäädä odotettua pienemmiksi.

Fiskars-konserni on osallisena joukossa oikeustoimia, vaateita ja muita käsittelyjä, joiden lopullista tulosta ei voida ennustaa niiden luonteen vuoksi. Tällä hetkellä tiedossa olevat seikat huomioon ottaen tuloksen ei odoteta vaikuttavan olennaisesti konsernin taloudelliseen asemaan.

Lyhyen aikavälin riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät (kuten 8.2.2024 julkistetussa Tilinpäätöksessä 2023)

Fiskars-konsernin liiketoimintaan, liikevaihtoon ja tulokseen voivat vaikuttaa useat sisäiset ja ulkoiset epävarmuustekijät. Fiskars-konserni on selostanut liiketoiminnan riskit ja riskienhallinnan laajemmin vuosikertomuksessaan sekä internetsivuillaan osoitteessa http://www.fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat. Nämä riskit pätevät yhä. Merkittävimmät riskien ja liiketoiminnan epävarmuustekijöiden päivitykset vuosikertomuksen julkaisemisen jälkeen liittyvät yleiseen taloudelliseen ja geopoliittiseen tilanteeseen.

Toimintaympäristön odotetaan pysyvän haasteellisena vuonna 2024 ja vaikuttavan konsernin tuotteiden kysyntään. Mikäli haastavat markkinaolosuhteet jatkuvat odotettua kauemmin tai huononevat entisestään, sillä voi olla nyt odotettua suurempi vaikutus liikevaihtoon ja taloudelliseen tulokseen.

Haastava toimintaympäristö voi myös lisätä riskiä luottotappioista. Haasteet rahoituksen saatavuudessa ovat johtaneet erään yhtiön kauppakumppanin maksujen viivästymiseen ja lisänneet riskiä luottotappioista. Fiskars-konserni on kiinnittänyt erityistä huomiota saatavien varmistamiseen ja perintään. Tämänhetkisten tietojen perusteella ei ole syytä olettaa, ettei Fiskars-konserni pystyisi perimään suurinta osaa näistä saatavista. On mahdollista, että tätä näkemystä arvioidaan uudelleen, mikäli asiasta saadaan myöhemmin lisätietoa.

Palkkainflaation odotetaan pysyvän korkealla tasolla vuonna 2024. Mikäli palkkainflaatio kiihtyy odotettua enemmän, sillä voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön koko vuoden tulokseen.

Fiskars-konsernin tuotteiden kysyntään eri kategorioissa voivat vaikuttaa sekä kausivaihtelut että sääolosuhteet.

Fiskars-liiketoiminta-alueelle vuoden alkupuolisko on tärkeä puutarhakategoriassa. Sääolosuhteet voivat vaikuttaa merkittävästi puutarhatyökalujen kysyntään. Epäsuotuisa sää eli kylmä ja sateinen kevät voi heikentää näiden tuotteiden myyntiä, kun taas suotuisat olosuhteet voivat lisätä sitä. Koulunaloitussesonki toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä on myös tärkeä Fiskars-liiketoiminta-alueelle saksikategoriassa. 

Vita-liiketoiminta-alueelletoinenvuosipuolisko, erityisestineljäs vuosineljännes, on tärkein juhlasesongin vuoksi. 

Vaikeudet tuotteiden saatavuudessa, kysynnän heikkeneminen ja tuotanto- ja logistiikkakustannusten nousu tärkeiden sesonkien aikana saattavat vaikuttaa merkittävästi koko tilikauden liikevaihtoon ja tulokseen.

Geopoliittiset riskit, kuten Ukrainan sodan jatkuminen ja käynnissä olevat konfliktit Lähi-idässä, voivat johtaa uusiin kauppasanktioihin ja vaikuttaa toimitusketjuihin ja markkinakysyntään sekä kiihdyttää inflaatiota. Tällä voi olla haitallinen vaikutus konsernin liikevaihtoon ja -voittoon.

Yhtiö jatkaa investointeja keskeisiin strategisiin kasvutekijöihin, etenkin suoraan kuluttajamyyntiin ja digitaalisuuteen. Merkittäviin järjestelmätoteutuksiin liittyvät riskit –kuten liiketoiminnan keskeytykset, ristiriitaiset tai puuttuvat tiedot, budjetin ylittyminen ja hankkeiden viivästymiset –voivat vaikuttaa negatiivisesti konsernin liiketoimintaan.

Kaikkiin yrityskauppoihin ja hankittujen yritysten integrointeihin liittyy riskejä huolellisesta due diligence-prosessista huolimatta. Ostetun liiketoiminnan tulokset eivät välttämättä vastaa odotuksia, keskeisissä tehtävissä työskentelevät ihmiset saattavat jättää yhtiön, integrointikustannukset voivat kasvaa ennakoitua suuremmiksi ja synergiaedut voivat jäädä odotettua pienemmiksi.

Fiskars-konserni on osallisena joukossa oikeustoimia, vaateita ja muita käsittelyjä, joiden lopullista tulosta ei voida ennustaa niiden luonteen vuoksi. Tällä hetkellä tiedossa olevat seikat huomioon ottaen tuloksen ei odoteta vaikuttavan olennaisesti konsernin taloudelliseen asemaan.