Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Makrotalous ja politiikka

Pitkittyneellä taantumalla ja heikolla kuluttajakysynnällä Fiskars-konsernin päämarkkinoilla sekä poliittisella epävarmuudella, johon kuuluvat kauppakiistat, pakotteet, tuontirajoitukset ja geopoliittiset jännitteet, voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus Fiskars-konsernin liikevaihtoon ja tulokseen. Pitkällä aikavälillä näitä riskejä lievennetään monipuolisella kaupallisella läsnäololla sekä maantieteen että tuotevalikoiman osalta.

Geopoliittiset jännitteet, laaja-alainen inflaatio ja korkojen nousu vähensivät kuluttajien luottamusta monilla markkinoilla vuonna 2022. Pitkittyessään nämä tekijät voivat heikentää edelleen Fiskars-konsernin tuotteiden kysyntää. Euroopassa kasvava epävarmuus ja korostuneet jännitteet työmarkkinoilla ja niiden vaikutukset voivat vaikuttaa epäsuotuisasti yrityksen liiketoimintaan lyhyellä tähtäimellä. Kiinassa koronatartuntojen aallolla vuoden 2022 neljännestä vuosineljänneksestä lähtien voi olla negatiivinen vaikutus paikalliseen liiketoimintaan myymälöiden sulkemisten vuoksi.

Toimitusketju ja toimittajat

Tärkeimpien raaka-aineiden, energian, komponenttien ja toimittajien valmiiden tuotteiden hintojen, saatavuuden tai laadun vaihteluilla voi olla negatiivinen vaikutus Fiskars-konsernin kannattavuuteen. Myös maailmanlaajuisen toimitusketjun häiriöillä, kuljetuskustannusten nousulla, sääntelytoimilla (kuten tariffien nousulla) ja päästökauppajärjestelmillä voi olla negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Riippuvuus yksittäisestä hankintalähteestä voi aiheuttaa häiriöitä liiketoimintaan, ja johtaa useita kuukausia kestäviin toimituskatkoksiin.

Fiskars-konserni hallitsee hinta-, saatavuus- ja laaturiskejä hajauttamalla hankintasopimuksia ja tutkimalla jatkuvasti vaihtoehtoisia vastuullisia materiaaleja. Lisäksi yhtiö vähentää riippuvuutta yksittäisestä hankintalähteestä etsimällä jatkuvasti vaihtoehtoisia toimittajia ja ylläpitämällä laajaa liiketoiminnan keskeytysvakuutusta. Tuotteiden saatavuuden turvaamiseksi yhtiö voi varautua mahdollisiin keskeytyksiin myös lisäämällä varastoja.

Kuluttajien käyttäytyminen

Kyvyttömyys vastata tai hidas reagointi kuluttajien käyttäytymisen tai preferenssien muutoksiin tai kilpailun lisääntymiseen voi heikentää kilpailuasemaa ja johtaa siten liikevaihdon ja tuloksen pienentymiseen. Fiskars- konserni keskittyy suoran kuluttajamyynnin kanavan kasvattamiseen, verkkokauppaan ja omiin myymälöihin, sekä vastuullisuuteen innovoimalla uusia liiketoimintamalleja, joilla vastataan modernin kuluttajan tarpeisiin.

Asiakkaat

Fiskars-konsernin tuotteita myydään tukku- ja vähittäismyyntiasiakkaille sekä suoraan kuluttajille yhtiön omissa myymälöissä ja verkkokaupassa. Fiskars-konserni altistuu vähittäismyynnin rakennemuutosten riskeille.

Fiskars-konsernin kyvyttömyys täyttää asiakkaiden vaatimukset voi johtaa asiakkaiden menetykseen tai Fiskarsin tuotevalikoiman pienentymiseen asiakkaiden tarjoamassa. Fiskars kehittää jatkuvasti myyntiorganisaatiotaan ja toimitusketjuaan asiakaskysynnän muutosten mukaisesti.

Ihmiset

Ihmiset ovat Fiskars-konsernin strategian ytimessä: ihmiset ovat tärkein voimavaramme ja mahdollistajamme. Kasvustrategian toteuttaminen perustuu vahvasti siihen, että yhtiöllä on oikeat ihmiset oikeissa tehtävissä.

Kyvyttömyydellä houkutella lahjakkaita ja sitoutuneita ammattilaisia ja pitää heidät yhtiössä kilpailluilla työvoimamarkkinoilla voi olla negatiivinen vaikutus Fiskars-konsernin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Työntekijöiden sitoutumista edistetään etenkin tarjoamalla ammatillisen kasvun mahdollisuuksia johtajakoulutuksen ja taitojen kehittämisen avulla sekä sitoutumalla osallistavaan kulttuuriin.

IT-järjestelmät ja kyberturvallisuus

Fiskars-konserni on yhä riippuvaisempi keskitetyistä tietoteknisistä järjestelmistä, jotka sisältävät ja joissa käsitellään ratkaisevan tärkeitä liiketoimintatietoja, sekä palveluntoimittajista, jotka säilyttävät ja käsittelevät tällaista tietoa. Fiskars-konserniin tai sen palveluntoimittajiin kohdistuvat tietovuodot, toimintahäiriöt, kyberhyökkäykset ja petosyritykset voivat aiheuttaa keskeytyksiä yhtiön toiminnoissa alueellisella tai globaalilla tasolla. Tällaisilla keskeytyksillä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja maineeseen. Yhtiö hallitsee IT- riskejä käyttämällä laadukkaita IT-ratkaisuja sekä ylläpitämällä, kehittämällä ja testaamalla niiden toimintaa ja eheyttä sisäisten IT-vaatimusten ja toimialan parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Kriittisten palvelu- ja tekniikkatoimittajien edellytetään pitävän yllä jatkuvuus- ja -toipumissuunnitelmia palveluilleen mahdollisten häiriöiden varalta.

Kausiluonteisuus

Terra-segmentin puutarhakategoriassa toinen vuosineljännes on yleensä kausiluontoisesti tärkein. Koulujen alkaminen ja lahjasesonki ovat Crea-segmentin liikevaihdon kehityksen kannalta tärkeitä vuoden toisella puoliskolla. Vita-segmentille neljäs vuosineljännes on tärkein. Vaikeudet tuotteiden saatavuudessa, kysynnän heikkeneminen ja tuotanto- ja logistiikkakustannusten nousu tärkeiden sesonkien aikana saattavat vaikuttaa merkittävästi koko tilikauden liikevaihtoon ja tulokseen. Kysynnän kausiluonteisuus voi poiketa tyypillisestä vuodesta tämänhetkisessä epävakaassa markkinatilanteessa. Fiskars-konsernin strategiana on tasapainottaa kausiluonteisuutta monipuolistamalla ja kehittämällä tuotevalikoimaa asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Sää

Joidenkin Fiskars-konsernin tuotteiden kysyntä on riippuvainen säästä. Keväällä sää vaikuttaa etenkin puutarhatyökalujen kysyntään ja talvella lumityökalujen kysyntään. Epäsuotuisat sääolot, kuten kylmä ja sateinen kevät ja kesä ja lumeton talvi, voivat vaikuttaa negatiivisesti näiden tuotteiden myyntiin. Toisaalta suotuisat sääolot voivat tukea näiden tuotteiden myyntiä. Fiskars pyrkii tasapainottamaan muuttuvien sääolojen vaikutusta laajalla ja monipuolisella tuotevalikoimalla sekä laajalla maantieteellisellä läsnäololla.

Valuuttakurssit

Merkittävä osa Fiskars-konsernin liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa ja muissa euroalueen ulkopuolisissa maissa. Yhtiö altistuu siten valuuttakurssien vaihtelulle. Valuuttojen kurssimuutokset voivat oleellisesti vaikuttaa raportoitujen taloudellisten lukujen translaatioriskiin.

Verotus

Fiskars-konsernissa on meneillään verotarkastuksia useissa maissa. On mahdollista, että tarkastukset voivat johtaa verojen uudelleenarviointiin.

päivitetty 8.2.2023