Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Fiskars-konsernin liiketoimintaan, liikevaihtoon tai tulokseen voivat vaikuttaa useat epävarmuustekijät. Fiskars-konserni on selostanut liiketoiminnan riskit ja riskienhallinnan laajemmin vuosikertomuksessaan ja tällä sivulla.

Fiskars-konserni toimii maailmanlaajuisilla markkinoilla, ja merkittävä osuus liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa. Lisäksi yhtiöllä on useita toimittajia Aasiassa. Pitkittyneellä taantumalla ja heikolla kuluttajakysynnällä Fiskars-konsernin päämarkkinoilla sekä poliittisella epävarmuudella, johon kuuluvat kauppakiistat, pakotteet, tuontirajoitukset ja geopoliittiset jännitteet, voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus Fiskars-konsernin liikevaihtoon ja tulokseen.

Ukrainan sodan ja koronapandemian aiheuttamat erilaiset häiriöt ovat vaikuttaneet maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin yleisesti, ja vaikutukset voivat ulottua myös Fiskars Groupin toimintoihin. Energian ja muiden tärkeimpien hyödykkeiden hintojen tai saatavuuden muutokset saattavat vaikuttaa negatiivisesti kannattavuuteen. Yhtiöllä on kaksi lasitehdasta Suomessa ja Sloveniassa jotka käyttävät kaasua tuotannossa. Yhtiöllä on suunnitelmia vaihtoehtoisten energialähteiden käytölle näissä tehtaissa, mutta kaasun saatavuuteen liittyvät haasteet voivat aiheuttaa tuotantohäiriöitä lyhyellä aikavälillä. Tuotteiden saatavuuden turvaamiseksi yhtiö on varautunut mahdollisiin keskeytyksiin myös varavarastoilla.

Fiskars-konsernin toimenpiteet toimitusketjun häiriöihin liittyvän tuotteiden saatavuusriskin lieventämiseksi vuoden kuluessa ovat johtaneet varastotasojen kasvuun. Varastotasot ovat tavallista korkeampia myös siksi, että vuoden 2022 kevät oli kylmä ja vaikutti kysyntään puutarhasegmentissä. Tavallista suuremmat varastot ovat heikentäneet rahavirtaa ja lisänneet lyhytaikaista velkaa. Fiskars-konserni on ryhtynyt toimiin varastojen kasvun hillitsemiseksi, mutta yhtiö ei odota varastojen pienenevän merkittävästi vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.


Geopoliittiset jännitteet, laaja-alainen inflaatio ja korkojen nousu ovat vähentäneet kuluttajien luottamusta monilla markkinoilla, mikä voi vaikuttaa Fiskars-konsernin tuotteiden kysyntään. Fiskars-konsernin vahvat brändit ja tuotekategoriat ovat yleensä kestäneet suhteellisen hyvin kuluttajien luottamuksen jonkinasteista laskua.

Koronapandemiaan liittyvät ajoittaiset rajoitukset Kiinassa ja etenkin Shanghain alueella, jossa suurin osa konsernin myymälöistä sijaitsee, vaikuttavat negatiivisesti paikalliseen liiketoimintaan myymälöiden sulkemisten vuoksi.

Ihmiset ovat Fiskars-konsernin strategian ytimessä: ihmiset ovat tärkein voimavaramme ja mahdollistajamme. Kyvyttömyydellä houkutella lahjakkaita ja sitoutuneita ammattilaisia ja pitää heidät yhtiössä kilpailluilla työmarkkinoilla voi olla negatiivinen vaikutus Fiskars-konsernin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Työntekijöiden sitoutumista edistetään etenkin tarjoamalla ammatillisen kasvun mahdollisuuksia johtajakoulutuksen ja taitojen kehittämisen avulla sekä sitoutumalla osallistavaan kulttuuriin.

Terra-segmentin puutarhakategoriassa toinen vuosineljännes on yleensä kausiluontoisesti tärkein.
Koulujen alkaminen ja lahjasesonki ovat Crea segmentin liikevaihdon kehityksen kannalta tärkeitä vuoden toisella puoliskolla. Vita segmentille neljäs vuosineljännes on tärkein. Vaikeudet tuotteiden saatavuudessa, kysynnän heikkeneminen ja tuotanto ja logistiikkakustannusten nousu tärkeiden sesonkien aikana saattavat vaikuttaa merkittävästi koko tilikauden tulokseen. Kysynnän
kausiluonteisuus voi poiketa tyypillisestä vuodesta tämänhetkisessä epävakaassa markkinatilanteessa.

Joidenkin Fiskars Groupin tuotteiden kysyntä on riippuvainen säästä. Keväällä sää vaikuttaa etenkin puutarhatyökalujen kysyntään ja talvella lumityökalujen kysyntään. Epäsuotuisat sääolot, kuten kylmä ja sateinen kevät ja kesä ja lumeton talvi, voivat vaikuttaa negatiivisesti näiden tuotteiden myyntiin. Toisaalta suotuisat sääolot voivat tukea näiden tuotteiden myyntiä.

Fiskars-konserni on yhä riippuvaisempi keskitetyistä tietotekniikkajärjestelmistä, jotka sisältävät ratkaisevan tärkeitä liiketoimintatietoja. Siten esimerkiksi kyberhyökkäykset saattavat vaikuttaa Fiskars-konsernin liiketoimintaan ja toimintoihin. Yhtiö minimoi IT-riskejä ottamalla käyttöön laadukkaita IT-ratkaisuja sekä ylläpitämällä, kehittämällä ja testaamalla niiden toimintaa ja eheyttä johtavien palvelu ja tekniikkatoimittajien tuella.

Merkittävä osa Fiskars-konsernin liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa ja muissa euroalueen ulkopuolisissa maissa. Konserni altistuu siten valuuttakurssien vaihtelulle. Yhdysvaltain dollarin tai muiden valuuttojen kurssimuutokset suhteessa euroon voivat oleellisesti vaikuttaa raportoitujen taloudellisten lukujen
translaatioriskiin.

Fiskars-konsernissa on meneillään verotarkastuksia useissa maissa. On mahdollista, että tarkastukset voivat johtaa verojen uudelleenarviointiin.

Päivitetty 28.10.2022