Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

Taloudellisella raportointiprosessilla tarkoitetaan toimintoja, jotka tuottavat yhtiön johtamisessa käytettävää taloudellista tietoa sekä lakien, standardien ja muiden yhtiötä koskevien säännösten mukaisesti julkistettavaa taloudellista tietoa.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön johdolla on käytettävissään ajantasaiset, riittävät ja olennaisesti oikeat tiedot yhtiön johtamiseksi ja että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta.

Hallinto

Talousjohtajan alaisuudessa toimii Fiskars-konsernin globaali taloushallinnon organisaatio, johon kuuluu myös rahoitusyksikkö, jonka vastuulla on rahoitusriskien hallinta.

Liiketoiminta-alueita ja globaaleja toimintoja johdetaan näiden omien johtoryhmien kautta.

Liiketoiminta-alueet, globaalit toiminnot ja juridiset yksiköt maissa, joissa konsernilla on toimintaa, muodostavat taloudellisen raportoinnin alimman tason.

Liiketoiminta-alueet ja globaalit toiminnot vastaavat toimintaansa liittyvästä päivittäisestä riskienhallinnasta. Konsernin hallitus, konsernin hallituksen tarkastusvaliokunta, konsernin johtoryhmä sekä liiketoiminta-alueiden ja globaalien toimintojen johtoryhmät seuraavat taloudellisen tilanteen kehittymistä ja arvioivat tavoitteiden saavuttamista kuukausittain.

Suunnittelu ja tulosraportointi

Taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta ovat tärkeä osa Fiskars-konsernin johtamista. Lyhyen aikavälin taloudelliset tavoitteet määritellään vuosittain laadittavan suunnitelman yhteydessä, ja tavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittain. Liiketoiminta-alueet ja globaalit toiminnot sekä konsernin juridiset yksiköt raportoivat kuukausittain toteutuneet taloudelliset tiedot sekä kuukausittaiset ennusteet taloudellisen tilan kehittymisestä.

Konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko konsernin kattavan raportointijärjestelmän kautta.

Raportointiyksiköistä saadut tiedot yhdistetään ja varmennetaan konsernin taloushallinnossa, ja tiedoista koostetaan johdon kuukausiraportti. Johdon kuukausiraportti sisältää Fiskars-konsernin liiketoiminta-alueiden lyhennetyt tuloslaskelmat, tärkeimmät tunnusluvut sekä kuvauksen liiketoiminnan kannalta merkittävimmistä tapahtumista. Lisäksi raportista käyvät ilmi konsernin tuloslaskelma, tasetiedot, rahavirta sekä ennuste taloudellisen tilanteen kehittymisestä.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja taloushallinnon tietojärjestelmät

Taloudellista raportointia hoidetaan yhtenäisin periaattein. Konsernissa sovelletaan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjä IFRS-tilinpäätösstandardeja, ja käytössä on yhtenäinen konsernitilikartta. Konsernin taloushallinto on laatinut yksiköille ohjeet talousraportoinnin sisällöstä ja raportoinnin määräajoista.

Strategisissa liiketoimintayksiköissä ja juridisilla yksiköillä maissa on käytössä useita erilaisia kirjanpidon ja taloushallinnon raportointijärjestelmiä. Konsernin talousraportointia hoidetaan yhden, keskitetysti hallinnoidun konsolidointijärjestelmän avulla. Strategiset liiketoimintayksiköt sekä konsernin juridiset yksiköt vastaavat tietojen tuottamisesta konsernin konsolidointijärjestelmään. Konsernin taloushallinto vastaa järjestelmän ylläpidosta ja valvoo, että järjestelmään toimitetut tiedot ovat asianmukaisia ja oikeita.

Päivitetty 20.2.2024