Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

Taloudellisella raportointiprosessilla tarkoitetaan toimintoja, jotka tuottavat yhtiön johtamisessa käytettävää taloudellista tietoa sekä lakien, standardien ja muiden yhtiötä koskevien säännösten mukaisesti julkistettavaa taloudellista tietoa.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön johdolla on käytettävissään ajantasaiset, riittävät ja olennaisesti oikeat tiedot yhtiön johtamiseksi ja että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta.

Hallinto

Emoyhtiössä on erillinen konsernin operatiivisen johtajan ja talousjohtajan alaisuudessa työskentelevä konsernin taloushallinnon organisaatio. Rahoitus ja rahoitusriskien hallinta kuuluvat konsernin operatiivisen johtajan ja talousjohtajan alaisuudessa toimivaan rahoitusyksikköön.

Strategisia liiketoimintayksiköitä johdetaan niiden omien johtoryhmien kautta ja niillä on myös omat taloushallinto-organisaationsa.

Strategiset liiketoimintayksiköt ja juridiset yksiköt maissa, joissa konsernilla on toimintaa, muodostavat taloudellisen raportoinnin alimman tason. Strategiset liiketoimintayksiköt ja juridiset yksiköt vastaavat oman taloushallintonsa järjestämisestä ja taloudellisen raportointinsa oikeellisuudesta.

Strategiset liiketoimintayksiköt vastaavat yhtiön tuella toimintaansa liittyvästä päivittäisestä riskienhallinnasta sekä yksittäisten yksiköiden ja juridisten yksiköiden talousosastojen toiminnan valvonnasta.

Sisäinen tarkastustoiminto tarkastaa ja valvoo raportointiprosessin toimivuutta ja arvioi taloudellisen raportoinnin luotettavuutta.

Konsernin hallitus, konsernin hallituksen tarkastusvaliokunta, sekä strategisten liiketoimintayksiköiden johtoryhmät seuraavat taloudellisen tilanteen kehittymistä ja arvioivat tavoitteiden saavuttamista kuukausittain.

Suunnittelu ja tulosraportointi

Taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta ovat tärkeä osa Fiskarsin johtamista. Lyhyen aikavälin taloudelliset tavoitteet määritellään vuosittain laadittavan suunnitelman yhteydessä, ja tavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittain. Strategiset liiketoimintayksiköt ja konsernin juridiset yksiköt raportoivat kuukausittain toteutuneet taloudelliset tiedot sekä kuukausittaiset ennusteet taloudellisen tilan kehittymisestä tilikauden aikana. Lisäksi strategiset liiketoimintayksiköt päivittävät kuukausittain koosteet jäljellä olevan tilikauden näkymistä.

Konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko konsernin kattavan raportointijärjestelmän kautta.

Raportointiyksiköistä saadut tiedot yhdistetään ja varmennetaan konsernin taloushallinnossa, ja tiedoista koostetaan johdon kuukausiraportti. Johdon kuukausiraportti sisältää Fiskarsin strategisten liiketoimintayksiköiden lyhennetyt tuloslaskelmat, tärkeimmät tunnusluvut sekä kuvauksen liiketoiminnan kannalta merkittävimmistä tapahtumista. Lisäksi raportista käyvät ilmi konsernin tuloslaskelma, tasetiedot, rahavirta sekä tilikauden loppuun ulottuva ennuste taloudellisen tilanteen kehittymisestä.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja taloushallinnon tietojärjestelmät

Taloudellista raportointia hoidetaan yhtenäisin peri – aattein. Konsernissa sovelletaan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjä IFRS-tilinpäätösstandardeja, ja käytössä on yhtenäinen konsernitilikartta. Konsernin taloushallinto on laatinut yksiköille ohjeet talousraportoinnin sisällöstä ja raportoinnin määräajoista.

Strategisissa liiketoimintayksiköissä ja juridisilla yksiköillä maissa on käytössä useita erilaisia kirjanpidon ja taloushallinnon raportointijärjestelmiä. Konsernin talousraportointia hoidetaan yhden, keskitetysti hallinnoidun tietojärjestelmän avulla. Strategiset liiketoimintayksiköt sekä konsernin juridiset yksiköt vastaavat tietojen tuottamisesta konsernin raportointijärjestelmään. Konsernin taloushallinto vastaa konsernin raportointijärjestelmän ylläpidosta ja valvoo, että järjestelmään toimitetaan asianmukaiset ja oikeat tiedot.

Osana investointiohjelmaa vuosina 2010–2016 yhtiö otti käyttöön Euroopassa yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP). Fiskars aikoo jatkossakin investoida IT-järjestelmiin ja prosesseihin varmistaakseen kilpailukykyisen infrastruktuurin maailmanlaajuisten liiketoimintojen ja brändien rakentamisessa.

Päivitetty 20.2.2018