Tunnuslukujen laskentakaavat

EBIT=Liiketulos (EBIT) 
Vertailukelpoinen EBIT  =Liiketulos (EBIT) +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
Vertailukelpoinen EBITDA=Liiketulos (EBIT) + poistot +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Sijoitetun pääoman
tuotto-% (ROI)
=Tilikauden tulos + verot + korko- ja muut rahoituskulut
/
Oma pääoma + korollinen vieras pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo)
x100
    
Oman pääoman
tuotto-% (ROE)
=Tilikauden tulos
/
Oma pääoma yhteensä (kauden alun ja lopun keskiarvo)
x100
    
Omavaraisuusaste, %=Oma pääoma yhteensä
/
Taseen loppusumma
x100
    
Nettovelkaantumisaste, %=Korollinen vieras pääoma – rahat ja pankkisaamiset
/
Oma pääoma yhteensä
x100
Tulos/osake (EPS)=Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos
/
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden lopussa
 
Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS)=Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
/
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden lopussa
    
Oma pääoma/osake=Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
/
Ulkona olevien osakkeiden määrä kauden lopussa
 
    
Osakeantioikaistu
keskikurssi
=Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto tilikauden aikana
/
Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
 
    
Osakekannan
markkina-arvo
=Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu määrä kauden lopussa x osakkeen päätöskurssi kauden lopussa 
    
Hinta/voitto-suhde
(P/E)
=Osakkeen päätöskurssi kauden lopussa
/
Tulos/osake
 
    
Osinko/tulos, %=Tilikaudelta jaettu osinko
/
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos
x100
    
Osinko/osake=Tilikaudelta jaettu osinko
/
Ulkona olevien osakkeiden määrä kauden lopussa
 
    
Efektiivinen
osinkotuotto, %
=Osinko/osake
/
Osakeantioikaistu kaupantekokurssi kauden lopussa
x100

Päivitetty 2.1.2024