EBITA=Liiketulos + aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalennukset 
    
Sijoitetun pääoman
tuotto-% (ROI)
=Tilikauden tulos + verot + korko- ja muut rahoituskulut Oma pääoma + korollinen vieras pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo)x100
    
Oman pääoman
tuotto-% (ROE)
=Tilikauden tulos Oma pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo)x100
    
Omavaraisuusaste, %=Oma pääoma yhteensä Taseen loppusummax100
    
Nettovelkaantumisaste, %=Korollinen vieras pääoma – korolliset saamiset – rahat ja pankkisaamiset Oma pääoma yhteensäx100
    
Tulos/osake (EPS)=Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 
    
Oma pääoma/osake=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 
    
Osakeantioikaistu
keskikurssi
=Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto tilikauden aikana Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 
    
Osakekannan
markkina-arvo
=Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12. x osakkeen päätöskurssi 31.12. 
    
Hinta/voitto-suhde
(P/E)
=Osakkeen päätöskurssi 31.12. Tulos/osake 
    
Osinko/tulos, %=Tilikaudelta jaettu osinko Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulosx100
    
Osinko/osake=Tilikaudelta jaettu osinko Sarjan ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 31.12. 
    
Efektiivinen
osinkotuotto, %
=Osinko/osake Osakeantioikaistu kaupantekokurssi 31.12.x100