Yhtiöjärjestys

Voimassa 19.4.2023 alkaen

1 §
Yhtiön toiminimi on Fiskars Oyj Abp, englanniksi Fiskars Corporation, ja kotipaikka Raasepori.

2 §
Yhtiön toimialana on tuotteiden suunnittelu, valmistus ja kauppa sekä muu näihin liittyvä tai näitä tukeva teollisuus- ja liiketoiminta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa maa- ja metsätaloutta, muuta teollista ja kaupallista toimintaa sekä ostaa, myydä, omistaa ja muulla tavoin hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa joko itse tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä kautta. Yhtiö voi lisäksi emoyhtiönä hoitaa konserniyhtiöiden yhteisiä tehtäviä kuten hallinnollisia palveluita ja rahoitusta.

3 §
Yhtiöllä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa 1 äänellä.

4 §
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 §
Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä.

6 §
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin erikseen tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus voi oikeuttaa yhden tai useamman henkilön edustamaan yhtiötä joko yksin tai yhdessä jonkun toisen edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa.

Hallitus päättää prokuraoikeuksien myöntämisestä.

7 §
Yhtiökokous voidaan pitää Raaseporissa, Helsingissä tai Espoossa.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla sekä muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.

8 §
Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitussa paikassa ja viimeistään siinä mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

9 §
Varsinaisessa yhtiökokouksessa

ESITETÄÄN
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus; ja
2. tilintarkastuskertomus;

PÄÄTETÄÄN
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä,
7. hallituksen jäsenten palkkioista, sekä
8. tilintarkastajan palkkiosta;

VALITAAN
9. hallituksen jäsenet, ja
10. tilintarkastaja; sekä

KÄSITELLÄÄN
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.