Riskienhallinnan yleisenä tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja hallinnoida Fiskarsin liiketoimintatavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä. Tavoitteena on turvata henkilöstö ja omaisuus, varmistaa tuotteiden keskeytymättömät toimitukset asiakkaille, varjella mainetta ja tavaramerkkejä sekä suojata omistaja-arvoa Fiskarsin kannattavuutta tai varallisuutta alentavilta vahingoilta.

Taloudellisen raportoinnin kannalta riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa taloudelliseen raportointiprosessiin liittyviä uhkia, joiden toteutuminen voisi johtaa siihen, että johdolla ei olisi käytettävissään ajantasaisia, riittäviä ja olennaisesti oikeita tietoja yhtiön johtamiseksi ja että Fiskarsin julkistamat taloudelliset raportit eivät antaisi olennaisesti oikeata tietoa yhtiön taloudesta.

Riskienhallinnan periaatteet on kirjattu Fiskarsin hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan. Hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Riskien tunnistaminen, arviointi ja merkittävissä määrin myös hallinnointi on hajautettu liiketoimintayksiköihin ja tukitoimintoihin. Konsernin rahoitusyksikkö vastaa riskienhallintaan liittyvien menetelmien, työvälineiden ja raportoinnin kehittämisestä ja ylläpidosta. Lisäksi se tekee yhdessä liiketoimintayksiköiden ja tukitoimintojen kanssa säännöllisiä riskikartoituksia ja avustaa kartoitusten perusteella laadittavien toimintasuunnitelmien laadinnassa.

Fiskarsilla on laaja vakuutusturva keskeisten omaisuus-, keskeytys-, kuljetus- ja vastuuvahinkojen varalle. Vakuutusten hallinnointi on tietynlaisia paikallisia vakuutuksia lukuun ottamatta keskitetty konsernin rahoitusyksikköön. Konsernin rahoitusyksikkö hallinnoi rahoitusriskejä hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

  • taloushallinnon tarkoituksenmukainen organisointi ja riittävä resursointi
  • yksittäisten toimenkuvien asianmukainen oikeuksien ja vastuiden rajaaminen
  • keskitetty konsernin raportointijärjestelmän käyttöoikeuksien hallinta
  • kirjanpitoon ja raportointiin liittyvä ohjeistus
  • yhtenäinen konsernitilikartta
  • tietotekniikan hyödyntäminen
  • henkilöstön jatkuva koulutus
  • raportoitavien tietojen varmentaminen osana raportointiprosessia.

Fiskars hallinnoi taloudelliseen raportointiprosessiin liittyviä riskejä muun muassa seuraavin tavoin: Fiskars jatkaa taloushallinnon prosessien yhtenäistämistä ja yhteisten tietojärjestelmien käyttöönottoa. Riskienhallinnan osalta tavoitteena on varmistaa sisäisen valvonnan tehokkuus sekä parantaa johdon päätöksenteossa käyttämän tiedon läpinäkyvyyttä ja laatua.