Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja hallinnoida riskejä, jotka uhkaavat Fiskars-konsernin liiketoimintatavoitteiden saavuttamista ja velvoitteiden täyttymistä. Fiskars-konserni pyrkii turvaamaan henkilöstön ja omaisuuden, varmistamaan turvallisten ja laadukkaiden tuotteiden keskeytymättömän toimituksen asiakkaille, varjelemaan Fiskars-konsernin mainetta ja tavaramerkkejä sekä suojaamaan omistaja-arvoa.

Riskienhallinta on olennainen osa Fiskars-konsernin strategista johtamista, kulttuuria ja yritystoimintaa. Erilaisia työkaluja, kontrollimekanismeja, koulutuksia ja raportointitapoja kehitetään ja parannetaan jatkuvasti. Liiketoimintayksiköiden, tukitoimintojen ja tehtaiden kanssa järjestetään säännöllisiä riskikartoituksia. Kartoitusten avulla pyritään lisäämään ymmärrystä keskeisistä riskeistä ja niiden hallinnointikeinoista. Riskikartoitusten avulla pyritään myös tunnistamaan uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi.

Fiskars-konsernin riskienhallintapolitiikka tarjoaa kattavat riskienhallintaa koskevat ohjeet liiketoimintayksiköille ja tukitoiminnoille. Politiikkaan sisältyvä selvitys riskinottohalukkuudesta toimii keskeisenä ohjenuorana Fiskars-konsernin riskienhallinnassa kuvaten Fiskarskonsernille hyväksyttävissä olevien riskien määrää ja laatua. Fiskars-konsernin hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan periaatteet ja hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi riskienhallintajärjestelmien toimivuutta.

Vastuu riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja hallinnoinnista on liiketoimintayksiköillä ja tukitoiminnoilla. Konsernin rahoitusyksikkö valvoo ja tukee riskienhallintaprosessia. Liiketoiminta-alueet ja globaalit toiminnot raportoivat merkittävimmät riskinsä konsernin rahoitusyksikölle riskitietojen kokoamista varten. Fiskars-konsernin johtoryhmän arvio konsernin merkittävimmistä riskeistä sisältyy hallituksen tarkastusvaliokunnalle esitettävään riskikarttaan.

Taloudellisen raportoinnin kannalta riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa ajantasaisen, riittävän ja olennaisilta osiltaan oikean tiedon saatavuus yhtiön johdolle, ja varmistaa konsernin julkaiseman taloudellisen tiedon oikeellisuus. Yksityiskohtaisempi kuvaus Fiskars-konsernin riskeistä ja liiketoiminnan epävarmuustekijöistä on esitetty hallituksen toimintakertomuksessa.

Fiskars-konsernilla on laaja vakuutusturva yllättävien ja ennalta-arvaamattomien keskeisten omaisuus-, keskeytys-, kuljetus-, kyber- ja vastuuvahinkojen varalle.

Päivitetty 13.4.2023