Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja hallinnoida riskejä, jotka uhkaavat Fiskars-konsernin liiketoimintatavoitteiden saavuttamista ja velvoitteiden täyttymistä. Fiskars-konserni pyrkii turvaamaan henkilöstön ja omaisuuden, varmistamaan turvallisten ja laadukkaiden tuotteiden keskeytymättömän toimituksen asiakkaille, varjelemaan Fiskars-konsernin mainetta ja tavaramerkkejä sekä suojaamaan omistaja-arvoa.

Riskienhallinta on olennainen osa Fiskars-konsernin strategista johtamista, kulttuuria ja yritystoimintaa. Erilaisia työkaluja, kontrollimekanismeja, koulutuksia ja raportointitapoja kehitetään ja parannetaan jatkuvasti. Liiketoimintayksiköiden, tukitoimintojen ja tehtaiden kanssa järjestetään säännöllisiä riskikartoituksia. Kartoitusten avulla pyritään lisäämään ymmärrystä keskeisistä riskeistä ja niiden hallinnointikeinoista. Riskikartoitusten avulla pyritään myös tunnistamaan uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi.

Fiskars-konsernin riskienhallintapolitiikka tarjoaa kattavat riskienhallintaa koskevat ohjeet liiketoimintayksiköille ja tukitoiminnoille. Politiikkaan sisältyvä selvitys riskinottohalukkuudesta toimii keskeisenä ohjenuorana Fiskars-konsernin riskienhallinnassa kuvaten Fiskars-konsernille Riskienhallinta hyväksyttävissä olevien riskien määrää ja laatua. Fiskars-konsernin hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan periaatteet ja hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi riskienhallintajärjestelmien toimivuutta.

Vastuu riskien tunnistamisesta, arvioinnista, raportoinnista ja hallinnasta on liiketoiminta-alueilla ja globaaleissa toiminnoissa. Konsernin rahoitusyksikkö valvoo ja mahdollistaa riskienhallintaprosessin liiketoiminta-alueiden ja globaalien toimintojen tueksi. Fiskars-konsernin johtoryhmä arvioi yrityksen merkittävimmät riskit, ja nämä arvioinnit sisällytetään liiketoiminta-alueilta ja globaaleista toiminnoista saatuun riskitietoon. Toimenpidesuunnitelmat merkittävimpien riskien taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi ja todennäköisyyden vähentämiseksi luodaan yhteistyössä yli organisaatiorajojen ja esitetään hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Taloudellisen raportoinnin kannalta riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa ajantasaisen, riittävän ja olennaisilta osiltaan oikean tiedon saatavuus yhtiön johdolle, ja varmistaa konsernin julkaiseman taloudellisen tiedon oikeellisuus. Yksityiskohtaisempi kuvaus Fiskars-konsernin riskeistä ja liiketoiminnan epävarmuustekijöistä on esitetty hallituksen toimintakertomuksessa.

Fiskars-konsernilla on laaja vakuutusturva yllättävien ja ennalta-arvaamattomien keskeisten omaisuus-, keskeytys-, kuljetus-, kyber- ja vastuuvahinkojen varalle.

Päivitetty 20.2.2024