Hallituksen valiokunnat

Hallituksen jäsenet

Hallituksen päätehtävät

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen toimivaltaan kuuluvat asiat. Hallitus kantaa vastuun valiokunnalle määrätyistä tehtävistä. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, joten hallitus tekee toimivaltaansa kuuluvat päätökset yhteisesti. Hallitus on vahvistanut valiokunnille kirjalliset työjärjestykset, joissa määritellään valiokuntien tärkeimmät tehtävät ja toimintaperiaatteet. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle. Raportit sisältävät yhteenvedon valiokunnan käsittelemistä asioista ja tehdyistä päätöksistä.

Vuoden 2022 yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus päätti jatkaa kolmella valiokunnalla, jotka ovat tarkastusvaliokunta, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ja nimitysvaliokunta. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja valiokuntien puheenjohtajat, lukuun ottamatta nimitysvaliokuntaa, johon valittiin yksi hallituksen ulkopuolinen jäsen, Alexander Ehrnrooth. Näin ollen yhtiö on poikennut Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 15, jonka mukaan valiokuntien jäsenet ja puheenjohtaja tulee valita hallituksen keskuudesta. Enemmistö nimitysvaliokunnan jäsenistä muodostuu hallituksen jäsenistä. Hallituksen ulkopuolisen jäsenen nähtiin kuitenkin tuovan lisäarvoa nimitysvaliokunnan työhön yhtiön merkittävimpien osakkeenomistajien odotusten ja näkemysten suhteen ja myös yhtiön osalta hänen toimittuaan aiemmin yhtiön hallituksen jäsenenä yli kymmenen vuotta.

Yhtiökokous ei ole perustanut valiokuntia. Hallitus voi perustaa tiettyjen asioiden käsittelyä varten myös tilapäisiä työryhmiä, jotka koostuvat hallituksen jäsenistä ja jotka raportoivat hallitukselle. Vuonna 2021 hallitus ei muodostanut tällaisia työryhmiä.

Tarkastusvaliokunta

Valiokunnan työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunnan tehtäviä ovat:

 • yhtiön tilinpäätösraportoinnin seuranta ja tarkistaminen
 • yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuuden seuranta
 • yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tarkastuksen seuranta
 • yhtiön lakisääteisten tilintarkastajien riippumattomuuden ja erityisesti tilintarkastukseen liittyvien muiden kuin tilintarkastuspalveluiden seuranta ja arviointi
 • yhtiön tilintarkastajien asianmukaisen kierron ja kiertoon liittyvän tarjousprosessin seuranta sekä tilintarkastajan valitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu
 • tilinpäätöksen raportointiprosessin seuranta
 • hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettuun selvitykseen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteitä koskevan kuvauksen käsittely
 • Fiskars-konsernia koskevien tärkeimpien oikeustoimien, vaateiden ja muiden käsittelyjen seuranta
 • yhtiön sisäisen tarkastustoiminnon tarkastussuunnitelman, budjetin ja resurssien seuranta ja hyväksyntä sekä tärkeimpien tarkastuslöydösten käsittely
 • yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetun selvityksen käsittely.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet 16.3.2022 alkaen:

 • Jyri Luomakoski (puheenjohtaja)
 • Albert Ehrnrooth
 • Louise Fromond
 • Ritva Sotamaa

Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, ja heistä suurin osa on riippumaton myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Valiokunnan työjärjestyksen mukaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on:

 • valmistella toimitusjohtajan ja konsernin muiden johtajien palkkaamiseen, palkitsemiseen ja muihin rahallisiin etuuksiin liittyvät asiat sekä toimitusjohtajan ja konsernijohdon seuraajasuunnittelun ylläpito ja valmistelu
 • yhtiön palkitsemisjärjestelmään liittyvien asioiden valmistelu
 • toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arvioiminen sekä palkitsemisjärjestelmän asianmukaisuuden varmistaminen
 • palkitsemisraporttiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa
 • johdon seuraajasuunnitelmaan ja sen kehittämiseen liittyvät asiat
 • strategian mukaisen yrityskulttuurin kehittäminen
 • henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäväkentän puitteissa sääntelyn noudattamisen valvominen ja tarvittavien muutosehdotusten tekeminen yhtiön käytäntöihin ja järjestelmiin
 • muut henkilöstöön ja henkilöstöhallintoon liittyvät asiat.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet 16.3.2022 alkaen:

 • Paul Ehrnrooth (puheenjohtaja)
 • Jyri Luomakoski
 • Carl-Martin Lindahl
 • Volker Lixfeld

Kaikki henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, ja heistä suurin osa on riippumaton myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitysvaliokunta

Valiokunnan työjärjestyksen mukaan nimitysvaliokunnan tehtäviä ovat:

 • hallituksen kokoonpanoa koskevien esitysten valmistelu yhtiökokoukselle (ja niiden sisällyttäminen yhtiökokouskutsuun) yhtiön suurimpien osakkeenomistajien kuulemisen jälkeen
 • uusien ehdokkaiden ja hallituksen jäsenten riippumattomuuden ja monimuotoisuuden arviointi
 • hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen esittäminen yhtiökokouksessa
 • hallituksen jäsenten palkkioita koskevien esitysten valmistelu yhtiökokoukselle
 • valiokuntien kokoonpanoa koskevien esitysten valmistelu hallitukselle
 • hallituksen jäsenten seuraajasuunnitelman ylläpitäminen ja valmistelu
 • hallituksen toiminnan arviointia koskevien kriteerien ja prosessien valmisteleminen.

Nimitysvaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet 16.3.2022 alkaen:

 • Paul Ehrnrooth (puheenjohtaja)
 • Louise Fromond
 • Jyri Luomakoski
 • Alexander Ehrnrooth (ulkopuolinen jäsen)

Kaikki nimitysvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.