Hallituksen valiokunnat

Hallituksen jäsenet

Hallituksen päätehtävät

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen toimivaltaan kuuluvat asiat. Hallitus kantaa vastuun valiokunnalle määrätyistä tehtävistä. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, joten hallitus tekee toimivaltaansa kuuluvat päätökset yhteisesti. Hallitus on vahvistanut valiokunnille kirjalliset työjärjestykset, joissa määritellään valiokuntien tärkeimmät tehtävät ja toimintaperiaatteet. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle. Raportit sisältävät yhteenvedon valiokunnan käsittelemistä asioista ja tehdyistä päätöksistä.

Vuoden 2024 yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus päätti jatkaa kolmella valiokunnalla, jotka ovat tarkastusvaliokunta, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ja nimitysvaliokunta. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja valiokuntien puheenjohtajat, lukuun ottamatta nimitysvaliokuntaa, johon valittiin yksi hallituksen ulkopuolinen jäsen, Alexander Ehrnrooth. Näin ollen yhtiö on poikennut Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 15, jonka mukaan valiokuntien jäsenet ja puheenjohtaja tulee valita hallituksen keskuudesta. Enemmistö nimitysvaliokunnan jäsenistä muodostuu hallituksen jäsenistä. Hallituksen ulkopuolisen jäsenen nähtiin kuitenkin tuovan lisäarvoa nimitysvaliokunnan työhön yhtiön merkittävimpien osakkeenomistajien odotusten ja näkemysten suhteen ja myös yhtiön osalta hänen toimittuaan aiemmin yhtiön hallituksen jäsenenä yli kymmenen vuotta.

Yhtiökokous ei ole perustanut valiokuntia. Hallitus voi perustaa tiettyjen asioiden käsittelyä varten myös tilapäisiä työryhmiä, jotka koostuvat hallituksen jäsenistä ja jotka raportoivat hallitukselle. Vuonna 2023 hallitus ei muodostanut tällaisia työryhmiä.

Tarkastusvaliokunta

Valiokunnan työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunnan tehtäviä ovat seuraavat:

 • yhtiön tilinpäätösraportoinnin ja ennusteprosessin seuranta ja tarkistaminen
 • taloudellisen raportoinnin järjestelmän seuranta ja arviointi
 • yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuuden seuranta esimerkiksi liiketoiminnan jatkuvuuden ja kyberturvallisuuden osalta
 • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tarkastuksen seuranta
 • yhtiön tilintarkastajien asianmukaisen kierron ja kiertoon liittyvän tarjousprosessin seuranta sekä tilintarkastajan valitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu
 • tilintarkastajien tarjoamien palvelujen seuranta ja riippumattomuuden arviointi ja erityisesti tilintarkastajien muiden kuin tilintarkastuspalveluiden hyväksyntä
 • hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettuun selvitykseen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteitä koskevan kuvauksen käsittely
 • prosessien arviointi ja seuranta, jotta voidaan varmistaa Fiskars-konsernia koskevien tärkeimpien oikeustoimien, vaateiden ja vaatimustenmukaisuutta koskevien tutkimusten sääntelynmukaisuus
 • yhtiön sisäisen tarkastustoiminnon tarkastussuunnitelman, budjetin ja resurssien seuranta ja hyväksyntä sekä tärkeimpien tarkastuslöydösten käsittely
 • lähipiiriliiketoimien seurantaa ja arviointia koskevien periaatteiden määrittäminen
 • sen seuranta ja arviointi, miten yhtiön ja sen lähipiirin väliset sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät tavanomaisen liiketoiminnan ja markkinaehtoperiaatteen vaatimukset
 • yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetun selvityksen käsittely
 • Yhtiön ei-taloudellisen raportoinnin ja ESG- tiedottamisen (ympäristö, yhteiskunta ja hallinto) arviointi

Tarkastusvaliokunnan jäsenet 13.3.2024 alkaen:

 • Jyri Luomakoski (puheenjohtaja)
 • Albert Ehrnrooth
 • Louise Fromond
 • Susan Repo

Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, ja heistä 50 % on riippumaton myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Valiokunnan työjärjestyksen mukaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on:

 • valmistella toimitusjohtajan ja konsernin muiden johtajien palkkaamiseen, palkitsemiseen ja muihin rahallisiin etuuksiin liittyvät asiat sekä toimitusjohtajan ja konsernijohdon seuraajasuunnittelun ylläpito ja valmistelu
 • yhtiön palkitsemisjärjestelmään liittyvien asioiden valmistelu
 • toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arvioiminen sekä palkitsemisjärjestelmän asianmukaisuuden varmistaminen
 • palkitsemispolitiikan esittely ja raportointi ja siihen liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa
 • johdon seuraajasuunnitelmaan ja sen kehittämiseen liittyvät asiat
 • strategian mukaisen yrityskulttuurin kehittäminen
 • henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäväkentän puitteissa sääntelyn noudattamisen valvominen sekä tarvittaessa muutosehdotusten tekeminen yhtiön käytäntöihin ja järjestelmiin
 • muut henkilöstöön ja henkilöstöhallintoon liittyvät asiat.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet 13.3.2024 alkaen:

 • Paul Ehrnrooth (puheenjohtaja)
 • Jyri Luomakoski
 • Carl-Martin Lindahl
 • Volker Lixfeld

Kaikki henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, ja heistä suurin osa on riippumaton myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitysvaliokunta

Valiokunnan työjärjestyksen mukaan nimitysvaliokunnan tehtäviä ovat:

 • hallituksen kokoonpanoa koskevien esitysten valmistelu yhtiökokoukselle (ja niiden sisällyttäminen yhtiökokouskutsuun) yhtiön suurimpien osakkeenomistajien kuulemisen jälkeen
 • uusien ehdokkaiden ja hallituksen jäsenten riippumattomuuden ja monimuotoisuuden arviointi
 • hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen esittäminen yhtiökokouksessa
 • hallituksen jäsenten palkkioita koskevien esitysten valmistelu yhtiökokoukselle
 • valiokuntien kokoonpanoa koskevien esitysten valmistelu hallitukselle
 • palkitsemispolitiikan arviointi ja siihen liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa hallituksen palkitsemisen osalta
 • hallituksen jäsenten seuraajasuunnitelman ylläpitäminen ja valmistelu
 • hallituksen toiminnan arviointia koskevien kriteerien ja prosessien valmistelu.

Nimitysvaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet 13.3.2024 alkaen:

 • Paul Ehrnrooth (puheenjohtaja)
 • Louise Fromond
 • Alexander Ehrnrooth (ulkopuolinen jäsen)

Kaikki nimitysvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.