Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä vuosipalkasta, lyhyen aikavälin kannustinohjelmasta ja pitkän aikavälin kannustinohjelmasta. Kiinteä peruspalkka on 483 360 euroa vuodessa, pois lukien luontaisedut (auto, matkapuhelin ja vakuutukset). Vuonna 2024 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkion tavoitetaso on 75 % ja maksimitaso 90 % kiinteästä vuosipalkasta. Palkkion ansaintakriteerit perustuvat yhtiön taloudellisiin tavoitteisiin.

Toimitusjohtaja osallistuu käynnissä oleviin osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, jotka kattavat kalenterivuodet 2021-2023, 2022-2024 ja 2023-2025. Lisäksi hän osallistuu johdon Omistusohjelmaan 2023 vuosille 2023-2026, jonka alkamisesta hallitus päätti helmikuussa 2023. Toimitusjohtajan tulee kerryttää osakeomistustaan, kunnes hänen omistamiensa yhtiön osakkeiden arvo vastaa vähintään 100 % vuosittaisesta bruttopalkasta.

Toimitusjohtajan vapaaehtoiseen maksuperusteiseen eläkevakuutukseen maksetaan 20 % hänen kiinteästä vuosipalkastaan.

Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus päättyy hänen saavuttaessaan lakisääteisen eläkeiän. Sekä yhtiöllä että toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi maksetaan yhden vuoden kiinteää palkkaa vastaava määrä.

Lisää tietoa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta löytyy vuoden 2023 Palkitsemisraportista (pdf) ja Pitkän aikavälin kannustinohjelmat -sivulta