Pitkän aikavälin kannustinohjelmat

Vuosien 2018-2022 tulosperusteinen osakejärjestelmä

Helmikuussa 2018 hallitus hyväksyi tulosperusteisen osakekannustinohjelman perustamisen vuosille 2018–2022. Kannustinjärjestelmässä oli kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, jotka muodostuvat kalenterivuosista 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Hallitus on päättänyt kullekin ansaintajaksolle erikseen kannustinjärjestelmään kuuluvat avainhenkilöt ja kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäispalkkiot, sekä suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet.

Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päätyttyä. Palkkio maksetaan yhtiön osakkeina sen jälkeen, kun palkkiosta on vähennetty osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahassa. Lähtökohtaisesti avainhenkilöille annettavat osakkeet maksetaan yhtiön olemassa olevilla osakkeilla, joten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmällä ei odoteta olevan osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.

Palkkio vuosien 2018-2022 tulosperusteisen osakejärjestelmän viimeisen ansaintakauden 2020-2022 tulosten perusteella maksetaan osallistujille maaliskuun 2023 aikana.

Uudet osakeperusteiset pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Joulukuusssa 2020 hallitus päätti uusista konsernin johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille suunnatuista osakeperusteisista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Uudet järjestelmät ovat tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä ja ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä jotka ovat osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa.

Tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2021

Uusi tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen ansaintajakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen sen jälkeen. Hallitus päättää kunkin yksittäisen ansaintajakson alkamisesta erikseen, jakson suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet sekä siihen kuuluvat avainhenkilöt ja kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäispalkkiot. Avainhenkilölle maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, osallistuja ei ole pääsääntöisesti oikeutettu palkkioon. Palkkio maksetaan yhtiön osakkeina sen jälkeen, kun palkkiosta on vähennetty osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio kokonaisuudessaan rahassa.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2021

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmänä erikseen valituille Fiskarsin avainhenkilöille erityistilanteissa. Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Hallitus päättää kunkin yksittäisen ohjelman alkamisesta erikseen. Kukin ohjelma sisältää kokonaisuudessaan kolmen vuoden pituisen sitouttamisjakson, jonka kuluessa yhtiö voi luvata kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille avainhenkilöille. Yhtiö voi päättää soveltaa lyhyempää sitouttamisjaksoa tapauskohtaisesti tämän kolmen vuoden kokonaisperiodin sisällä. Luvattu osakepalkkio maksetaan valitulle avainhenkilölle sitouttamisjakson jälkeen. Osallistuja ei ole oikeutettu palkkioon, jos hänen työ- tai toimisuhteensa päättyy ennen palkkion maksamista. Palkkio maksetaan yhtiön osakkeina sen jälkeen, kun palkkiosta on vähennetty osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio kokonaisuudessaan rahassa.

Muita ehtoja

Tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2021 ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2021 nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu Fiskarsin osakekurssin kehitykseen kytketyllä enimmäisarvolla. Lisäksi järjestelmiin sisältyy Fiskars-konsernin johtoryhmän jäseniin sovellettava yhtiön osakkeita koskeva omistusvaatimus. Sen mukaan heidän tulee säilyttää omistuksessaan vähintään 50 prosenttia järjestelmän nojalla saamistaan netto-osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa Fiskarsissa vastaa vähintään 100 prosenttia vuosittaisesta bruttomääräisestä peruspalkasta toimitusjohtajan osalta ja 50 prosenttia muiden johtoryhmän jäsenten osalta. Sama omistusvelvollisuus pätee vuosien 2018-2022 tulosperusteisen ohjelman perusteella maksettaviin netto-osakkeiseen.

Suoriteperusteisen ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella avainhenkilöille suoritettavat osakkeet maksetaan lähtökohtaisesti yhtiön olemassa olevilla osakkeilla, joten kannustinjärjestelmillä ei odoteta olevan osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.

YHTEENVETO KÄYNNISSÄ OLEVISTA PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMISTÄ

TULOSPERUSTEINEN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (PSP)2021-20232022-20242023-2025**
Osallistujien määrä3351
Maksettavien brutto-osakkeiden enimmäismäärä * 
toimitusjohtaja66 76040 780
muut johtoryhmän jäsenet91 740104 460
muut osallistujat182 520177 600
Maksettavien brutto- osakkeiden kokonaismäärä enintään 341 020322 840
Yhtiön osakkeen kokonaistuotto ja kumulatiivinen vertailukelpoinen EBITA.Yhtiön osakkeen kokonaistuotto ja konsernin kumulatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT).Yhtiön osakkeen kokonaistuotto, konsernin kumulatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) ja kiertotalouden mukaisten tuotteiden ja palveluiden edistämiseen liittyvä mittari.
Osakkeiden luovutusvuosi202420252026

*) Maksettavien brutto-osakkeiden enimmäismäärä (verot mukaan lukien), jos ansaintakriteerit täyttyvät kokonaan.

**)Tiedot ansaintakautta 2023-2025 koskien päivitetään taulukkoon kun osallistujien nimeämisprosessi on saatu päätökseen.

EHDOLLINEN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (RSP)2021–20232022-2024 2023-2025* 
Osallistujien määrä21 26 
Maksettavien brutto-osakkeiden enimmäismäärä   
Toimitusjohtaja – 
Muut johtoryhmän jäsenet 
Muut osallistujat28 30024 270 
Maksettavien brutto-osakkeiden kokonaismäärä enintään28 30024 270 
AnsaintakriteeritTyö- tai toimisuhteen jatkuminen maksuhetkeen asti.Työ- tai toimisuhteen jatkuminen maksuhetkeen asti.Työ- tai toimisuhteen jatkuminen maksuhetkeen asti.
Osakkeiden luovutusvuosi2024 2025 2026

*) Tiedot kautta 2023-2025 koskien päivitetään taulukkoon kun osallistujien nimeämisprosessi on saatu päätökseen.

Päivitetty 27.2.2023