Pitkän aikavälin kannustinohjelmat

Vuosien 2018-2022 tulosperusteinen osakejärjestelmä

Helmikuussa 2018 hallitus hyväksyi tulosperusteisen osakekannustinohjelman perustamisen vuosille 2018–2022. Kannustinjärjestelmässä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, jotka muodostuvat kalenterivuosista 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Hallitus on päättänyt kullekin ansaintajaksolle erikseen kannustinjärjestelmään kuuluvat avainhenkilöt ja kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäispalkkiot, sekä suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet.

Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päätyttyä. Palkkio maksetaan yhtiön osakkeina sen jälkeen, kun palkkiosta on vähennetty osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahassa. Lähtökohtaisesti avainhenkilöille annettavat osakkeet maksetaan yhtiön olemassa olevilla osakkeilla, joten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmällä ei odoteta olevan osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.

Uudet osakeperusteiset pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Joulukuusssa 2020 hallitus päätti uusista konsernin johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille suunnatuista osakeperusteisista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Uudet järjestelmät ovat tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä ja ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä jotka ovat osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa.

Tulosperusteinen osakepalkkio-ohjelma

Uusi tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen ansaintajakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen sen jälkeen. Hallitus päättää kunkin yksittäisen ansaintajakson alkamisesta erikseen, sekä siihen kuuluvat avainhenkilöt ja kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäispalkkiot, sekä suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet. Avainhenkilölle maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, osallistuja ei ole pääsääntöisesti oikeutettu palkkioon. Palkkio maksetaan yhtiön osakkeina sen jälkeen, kun palkkiosta on vähennetty osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio kokonaisuudessaan rahassa.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmänä erikseen valituille Fiskarsin avainhenkilöille erityistilanteissa. Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Hallitus päättää kunkin yksittäisen ohjelman alkamisesta erikseen. Kukin ohjelma sisältää kokonaisuudessaan kolmen vuoden pituisen sitouttamisjakson, jonka kuluessa yhtiö voi luvata kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille avainhenkilöille. Yhtiö voi päättää soveltaa lyhyempää sitouttamisjaksoa tapauskohtaisesti tämän kolmen vuoden kokonaisperiodin sisällä. Luvattu osakepalkkio maksetaan valitulle avainhenkilölle sitouttamisjakson jälkeen. Osallistuja ei ole oikeutettu palkkioon, jos hänen työ- tai toimisuhteensa päättyy ennen palkkion maksamista. Palkkio maksetaan yhtiön osakkeina sen jälkeen, kun palkkiosta on vähennetty osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio kokonaisuudessaan rahassa.

Muita ehtoja

Uudet tulosperusteisen ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu Fiskarsin osakekurssin kehitykseen kytketyllä enimmäisarvolla. Lisäksi järjestelmiin sisältyy Fiskars-konsernin johtoryhmän jäseniin sovellettava yhtiön osakkeita koskeva omistusvaatimus. Sen mukaan heidän tulee säilyttää omistuksessaan vähintään 50 prosenttia järjestelmän nojalla saamistaan netto-osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa Fiskarsissa vastaa vähintään 100 prosenttia vuosittaisesta bruttomääräisestä peruspalkasta toimitusjohtajan osalta ja 50 prosenttia muiden johtoryhmän jäsenten osalta. Sama omistusvelvollisuus pätee vuosien 2018-2022 tulosperusteisen ohjelman perusteella mahdollisesti maksettaviin netto-osakkeiseen.

Suoriteperusteisen ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella avainhenkilöille suoritettavat osakkeet maksetaan lähtökohtaisesti yhtiön olemassa olevilla osakkeilla, joten kannustinjärjestelmillä ei odoteta olevan osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.

YHTEENVETO KÄYNNISSÄ OLEVISTA PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMISTÄ

2020–20222021-20232022-2024
Osallistujien määrä314053
Maksettavien brutto-osakkeiden enimmäismäärä  
toimitusjohtaja53 82066 76040 780
muut johtoryhmän jäsenet92 320106 200111 000
muut osallistujat190 320225 580181 820
Maksettavien brutto- osakkeiden kokonaismäärä enintään 336 340398 540333 600
Yhtiön osakkeen kokonaistuotto, liikevaihdon kasvu ja nettokäyttöpääoma. Lisäksi liikevaihdon kasvuun ja nettokäyttöpääomaan sovellettava kumulatiivisen liikevoiton kynnystaso.Yhtiön osakkeen kokonaistuotto ja kumulatiivinen vertailukelpoinen EBITA.Yhtiön osakkeen kokonaistuotto ja konsernin kumulatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT).
Osakkeiden luovutusvuosi202320242025

*) Maksettavien brutto-osakkeiden enimmäismäärä (verot mukaan lukien), jos ansaintakriteerit täyttyvät kokonaan.

EHDOLLINEN OSAKEOHJELMA (RSP)2021–20232022-2024  
Osallistujien määrä24 26 
Maksettavien brutto-osakkeiden enimmäismäärä   
Toimitusjohtaja – 
Muut johtoryhmän jäsenet 
Muut osallistujat31 800 23 110 
Maksettavien brutto-osakkeiden kokonaismäärä enintään31 800 23 110 
AnsaintakriteeritTyö- tai toimisuhteen jatkuminen maksuhetkeen asti. Työ- tai toimisuhteen jatkuminen maksuhetkeen asti. 
Osakkeiden luovutusvuosi2024 2025 

Päivitetty 17.8.2022