Pitkän aikavälin kannustinohjelmat

Osakeperusteiset pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Joulukuusssa 2020 hallitus päätti uusista konsernin johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille suunnatuista osakeperusteisista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Järjestelmät ovat tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä ja ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä jotka ovat osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa.

Tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2021

Tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen ansaintajakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen sen jälkeen. Hallitus päättää kunkin yksittäisen ansaintajakson alkamisesta erikseen, jakson suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet sekä siihen kuuluvat avainhenkilöt ja kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäispalkkiot. Avainhenkilölle maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, osallistuja ei ole pääsääntöisesti oikeutettu palkkioon. Palkkio maksetaan yhtiön osakkeina sen jälkeen, kun palkkiosta on vähennetty osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio kokonaisuudessaan rahassa.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2021

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmänä erikseen valituille Fiskarsin avainhenkilöille erityistilanteissa. Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Hallitus päättää kunkin yksittäisen ohjelman alkamisesta erikseen. Kukin ohjelma sisältää kokonaisuudessaan kolmen vuoden pituisen sitouttamisjakson, jonka kuluessa yhtiö voi luvata kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille avainhenkilöille. Yhtiö voi päättää soveltaa lyhyempää sitouttamisjaksoa tapauskohtaisesti tämän kolmen vuoden kokonaisperiodin sisällä. Luvattu osakepalkkio maksetaan valitulle avainhenkilölle sitouttamisjakson jälkeen. Osallistuja ei ole oikeutettu palkkioon, jos hänen työ- tai toimisuhteensa päättyy ennen palkkion maksamista. Palkkio maksetaan yhtiön osakkeina sen jälkeen, kun palkkiosta on vähennetty osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio kokonaisuudessaan rahassa.

Muita ehtoja

Tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2021 ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2021 nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu Fiskarsin osakekurssin kehitykseen kytketyllä enimmäisarvolla. Lisäksi järjestelmiin sisältyy Fiskars-konsernin johtoryhmän jäseniin sovellettava yhtiön osakkeita koskeva omistusvaatimus. Sen mukaan heidän tulee säilyttää omistuksessaan vähintään 50 prosenttia järjestelmän nojalla saamistaan netto-osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa Fiskarsissa vastaa vähintään 100 prosenttia vuosittaisesta bruttomääräisestä peruspalkasta toimitusjohtajan osalta ja 50 prosenttia muiden johtoryhmän jäsenten osalta. Sama omistusvelvollisuus pätee vuosien 2018-2022 tulosperusteisen ohjelman perusteella maksettaviin netto-osakkeiseen.

Suoriteperusteisen ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella avainhenkilöille suoritettavat osakkeet maksetaan lähtökohtaisesti yhtiön olemassa olevilla osakkeilla, joten kannustinjärjestelmillä ei odoteta olevan osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.

YHTEENVETO KÄYNNISSÄ OLEVISTA PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMISTÄ

TULOS-
PERUSTEINEN OSAKE-PALKKIO-JÄRJESTELMÄ
(PSP)
2021-20232022-20242023-20252024-2026**
Osallistujien määrä183644
Maksettavien
brutto-osakkeiden enimmäismäärä *
 
toimitusjohtaja66 76040 78029 120
muut johtoryhmän jäsenet52 94059 16042 300
muut osallistujat119 940126 660196 260
Maksettavien
brutto-osakkeiden kokonaismäärä enintään
239 640226 600267 680
Yhtiön osakkeen kokonaistuotto ja kumulatiivinen vertailukelpoinen EBITA.Yhtiön osakkeen kokonaistuotto ja konsernin kumulatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT).Yhtiön osakkeen kokonaistuotto, konsernin kumulatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) ja kiertotalouden mukaisten tuotteiden ja palveluiden edistämiseen liittyvä mittari.Yhtiön osakkeen kokonaistuotto, konsernin kumulatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) ja kiertotalouden mukaisten tuotteiden ja palveluiden edistämiseen liittyvä mittari.
Osakkeiden luovutusvuosi2024202520262027

*) Maksettavien brutto-osakkeiden enimmäismäärä (verot mukaan lukien), jos ansaintakriteerit täyttyvät kokonaan.

**) Tiedot ansaintakautta 2024-2026 koskien päivitetään taulukkoon kun osallistujien nimeämisprosessi on saatu päätökseen.

EHDOLLINEN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (RSP)2022-2024  2023-20252024-2026*
Osallistujien määrä 20 10
Maksettavien brutto-osakkeiden enimmäismäärä 18 500 19 230
Toimitusjohtaja – 
Muut johtoryhmän jäsenet 
Muut osallistujat18 500 19 230
Maksettavien brutto-osakkeiden kokonaismäärä enintään18 500 19 230
AnsaintakriteeritTyö- tai toimisuhteen jatkuminen maksuhetkeen asti.Työ- tai toimisuhteen jatkuminen maksuhetkeen asti.Työ- tai toimisuhteen jatkuminen maksuhetkeen asti
Osakkeiden luovutusvuosi 2025 20262027
*Tiedot kautta 2024-2026 koskien päivitetään taulukkoon kun osallistujien nimeämisprosessi on saatu päätökseen.

Vuosien 2018-2022 tulosperusteinen osakejärjestelmä

Palkkio vuosien 2018-2022 tulosperusteisen osakejärjestelmän viimeisen ansaintakauden 2020-2022 perusteella maksettiin maaliskuussa 2023. Palkkiosta on tiedotettu pörssitiedotteella 7.2.2023.

Fiskarsin omistusohjelma 2023 yhtiön johdolle

Helmikuussa 2023 hallitus päätti Fiskarsin omistusohjelmasta 2023, joka on suunnattu yhtiön toimitusjohtajalle, konsernin johtoryhmälle ja tietyille hallituksen päättämille avainhenkilöille. Ohjelmassa kohderyhmällä on mahdollisuus saada ilmaisia lisäosakkeita sijoittamalla henkilökohtaisesti Fiskarsin osakkeisiin. Ohjelman palkkiot maksetaan kolmen vuoden sitouttamisjakson päättymisen jälkeen vuonna 2026.

Ohjelman tarkoituksena on kannustaa kohderyhmää sijoittamaan Fiskarsin osakkeisiin. Tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen kannustinjärjestelmä.

Lisäosakkeiden saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii osakkeita hallituksen asettamissa rajoissa. Jos osallistujan osakeomistusedellytys on täyttynyt ja osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön ei ole päättynyt maksupäivään mennessä, osallistuja saa palkkiona lisäosakkeita ilmaiseksi hallituksen päättämässä suhteessa. Hallitus on päättänyt tarjota ohjelmaa noin 16 henkilölle, ja ohjelman perusteella maksettavien bruttopalkkioiden enimmäismäärä vastaa noin 380 000 Fiskarsin osaketta, sisältäen rahaosuuden, joka on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvia veroja.

Suunnatussa osakeannissa tarjottiin Omistusohjelman 2023 kohderyhmälle merkittäväksi yhteensä enintään 190 000 yhtiön hallussa olevaa osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakkeiden merkintäaika oli 9.2.–3.3.2023. Suunnatussa osakeannissa merkittiin yhteensä 156 401 yhtiön hallussa olevaa osaketta. Merkintähinta oli 16,56 euroa osakkeelta, mikä vastaa Fiskarsin osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.–31.1.2023. Osakkeiden merkintähinta oli yhteensä 2 590 000,56 euroa. 12 yhtiön avainhenkilöä teki merkinnän osakeannissa. Osana ohjelmaa hallitus päätti tarjota markkinaehtoista osarahoitusta yhtiön osakkeiden merkintää varten myöntämällä korollisia lainoja ohjelman osallistujille. Yhtiön myöntämän rahoituksen yhteenlaskettu määrä oli 1 206 274,00 euroa.

OMISTUSOHJELMA 2023
Osallistujien määrä 11
Maksettavien brutto-osakkeiden enimmäismäärä
Toimitusjohtaja120 772
Muut johtoryhmän jäsenet138 892
Muut osallistujat22 944
Maksettavien brutto-osakkeiden kokonaislukumäärä yhteensä282 608
Ansaintakriteerit Osakkeiden hankkiminen hallituksen asettamissa rajoissa ja työ- tai toimisuhteen jatkuminen maksuhetkeen asti.
Osakkeiden luovutusvuosi2026

Henkilöstön osakesäästöohjelma MyFiskars

Maaliskuussa 2023 hallitus päätti perustaa henkilöstön osakesäästöohjelman, ”MyFiskars”, Fiskars-konsernin työntekijöille kaikissa niissä maissa, joissa ohjelman toteuttamiselle ei ole lainsäädännöllisiä, hallinnollisia tai verotuksellisia esteitä.

MyFiskars -ohjelman tarkoituksena on kutsua työntekijät hankkimaan ja omistamaan Fiskarsin osakkeita. Sen tavoitteena on luoda omistajuuden kulttuuria sekä vahvistaa entisestään työntekijöiden pitkäaikaista sitoutumista yhtiöön.

MyFiskars-ohjelma koostuu vuosittain alkavista ohjelmakausista, joissa kussakin on 12 kuukauden säästöjakso ja sitä seuraava omistusjakso. Ohjelmaa tarjotaan noin 6 600 Fiskars Groupin vakituiselle työntekijälle. Työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta säästää vapaaehtoisesti osuus palkastaan ja sijoittaa nämä säästöt Fiskarsin osakkeisiin. Säästöillä hankitaan Fiskarsin osakkeita ohjelmaan osallistuville työntekijöille neljännesvuosittain yhtiön osavuosikatsausten julkistamispäivien jälkeen. Fiskars antaa ohjelmaan osallistuville työntekijöille palkkioksi sitoutumisesta yhden ilmaisen lisäosakkeen (brutto) kahta säästöillä hankittua säästöosaketta kohden. Palkkio-osakkeiden saaminen edellyttää työsuhteen jatkumista ja hankittujen säästöosakkeiden pitämistä omistuksessa omistusjakson päättymiseen asti.

Mahdollinen palkkio maksetaan omistusjakson päättymisen jälkeen osakkeina tai osittain osakkeina ja rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja niissä maissa, joissa työnantajalla on ennakonpidätysvelvollisuus. Lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on kirjattu osallistujan arvo-osuustilille. Säästöosakkeet ja lisäosakkeet ovat Fiskarsin tavallisia osakkeita, jotka oikeuttavat osallistujat osinkoihin. Osallistujilla on mahdollisuus valita haluavatko he vastaanottaa osingot rahana vai hankitaanko niillä lisää osakkeita seuraavana hankintapäivänä. Osingoilla ostetuilla osakkeilla on sama oikeus lisäosakkeisiin kuin säästöillä ostetuilla osakkeilla.

MyFiskars -ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista, ja työntekijät kutsutaan osallistumaan yhteen ohjelmakauteen kerrallaan. Ensimmäinen säästökausi alkaa 1.7.2023 ja päättyy 30.6.2024. Omistusjakso alkaa ensimmäisestä säästöosakkeiden hankinnasta ja päättyy 30.6.2026.

Päivitetty 19.6.2023