Vuosien 2018-2022 tulosperusteinen osakejärjestelmä

Helmikuussa 2018 hallitus hyväksyi tulosperusteisen osakekannustinohjelman perustamisen vuosille 2018–2022. Kannustinjärjestelmässä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, jotka muodostuvat kalenterivuosista 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Hallitus on päättänyt kullekin ansaintajaksolle erikseen kannustinjärjestelmään kuuluvat avainhenkilöt ja kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäispalkkiot, sekä suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet.

Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päätyttyä. Palkkio maksetaan yhtiön osakkeina sen jälkeen, kun palkkiosta on vähennetty osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahassa. Lähtökohtaisesti avainhenkilöille annettavat osakkeet maksetaan yhtiön olemassa olevilla osakkeilla, joten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmällä ei odoteta olevan osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.

Uudet osakeperusteiset pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Joulukuusssa 2020 hallitus päätti uusista konsernin johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille suunnatuista osakeperusteisista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Uudet järjestelmät ovat tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä ja ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä jotka ovat osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa.

Tulosperusteinen osakepalkkio-ohjelma

Uusi tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen ansaintajakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen sen jälkeen. Hallitus päättää kunkin yksittäisen ansaintajakson alkamisesta erikseen, sekä siihen kuuluvat avainhenkilöt ja kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäispalkkiot, sekä suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet. Avainhenkilölle maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, osallistuja ei ole pääsääntöisesti oikeutettu palkkioon. Palkkio maksetaan yhtiön osakkeina sen jälkeen, kun palkkiosta on vähennetty osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio kokonaisuudessaan rahassa.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmänä erikseen valituille Fiskarsin avainhenkilöille erityistilanteissa. Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Hallitus päättää kunkin yksittäisen ohjelman alkamisesta erikseen. Kukin ohjelma sisältää kokonaisuudessaan kolmen vuoden pituisen sitouttamisjakson, jonka kuluessa yhtiö voi luvata kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille avainhenkilöille. Yhtiö voi päättää soveltaa lyhyempää sitouttamisjaksoa tapauskohtaisesti tämän kolmen vuoden kokonaisperiodin sisällä. Luvattu osakepalkkio maksetaan valitulle avainhenkilölle sitouttamisjakson jälkeen. Osallistuja ei ole oikeutettu palkkioon, jos hänen työ- tai toimisuhteensa päättyy ennen palkkion maksamista. Palkkio maksetaan yhtiön osakkeina sen jälkeen, kun palkkiosta on vähennetty osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio kokonaisuudessaan rahassa.

Muita ehtoja

Tulosperusteisen ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmien ensimmäisten, vuodet 2021–2023 kattavien ohjelmien nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu Fiskarsin osakekurssin kehitykseen kytketyllä enimmäisarvolla. Lisäksi ohjelmiin sisältyy Fiskars-konsernin johtoryhmän jäseniin sovellettava yhtiön osakkeita koskeva omistusvaatimus. Sen mukaan heidän tulee säilyttää omistuksessaan vähintään 50 prosenttia järjestelmän nojalla saamistaan netto-osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa Fiskarsissa vastaa vähintään 100 prosenttia vuosittaisesta bruttomääräisestä peruspalkasta toimitusjohtajan osalta ja 50 prosenttia muiden johtoryhmän jäsenten osalta. Sama omistusvelvollisuus pätee vuosien 2018-2022 tulosperusteisen ohjelman perusteella mahdollisesti maksettaviin netto-osakkeiseen.

Suoriteperusteisen ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella avainhenkilöille suoritettavat osakkeet maksetaan lähtökohtaisesti yhtiön olemassa olevilla osakkeilla, joten kannustinjärjestelmillä ei odoteta olevan osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.

YHTEENVETO KÄYNNISSÄ OLEVISTA PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMISTÄ

TULOSPERUSTEINEN OSAKEOHJELMA (PSP)2019–20212020–20222021-2023
Osallistujien määrä333448
Maksettavien brutto-osakkeiden enimmäismäärä1   
Toimitusjohtaja30 62053 82066 760
Muut johtoryhmän jäsenet96 100129 960175 220
Muut osallistujat216 860206 220249 640
Maksettavien brutto-osakkeiden kokonaismäärä enintään343 580390 000491 620
AnsaintakriteeritYhtiön osakkeen kokonaistuotto, liikevaihdon kasvu ja nettokäyttöpääoma. Lisäksi liikevaihdon kasvuun ja nettokäyttöpääomaan sovellettava kumulatiivisen liikevoiton kynnystaso.Yhtiön osakkeen kokonaistuotto, liikevaihdon kasvu ja nettokäyttöpääoma. Lisäksi liikevaihdon kasvuun ja nettokäyttöpääomaan sovellettava kumulatiivisen liikevoiton kynnystaso.Yhtiön osakkeen kokonaistuotto ja EBITA.
Osakkeiden luovutusvuosi202220232024

1) Maksettavien brutto-osakkeiden enimmäismäärä (verot mukaan lukien), jos ansaintakriteerit täyttyvät kokonaan.

EHDOLLINEN OSAKEOHJELMA (RSP)2021–2023  
Osallistujien määrä30  
Maksettavien brutto-osakkeiden enimmäismäärä   
Toimitusjohtaja  
Muut johtoryhmän jäsenet24 800  
Muut osallistujat38 200  
Maksettavien brutto-osakkeiden kokonaismäärä enintään63 000  
AnsaintakriteeritTyö- tai toimisuhteen jatkuminen maksuhetkeen asti.  
Osakkeiden luovutusvuosi2024  

Päivitetty 6.10.2021