Liiketoiminnan epävarmuustekijöitä

Makrotalous
Pitkäaikainen talouden laskusuhdanne ja pitkään jatkuva kulutuskysynnän lasku sekä epävarma poliittinen tilanne saattavat heikentää konsernin liikevaihtoa ja tulosta olennaisesti. Fiskars-konserni pyrkii jatkuvasti monipuolistamaan kaupallista jalansijaansa sekä maantieteellisesti että tuotevalikoiman suhteen.Fiskars-konserni on keskittynyt vahvoihin brändeihin ja tuotekategorioihin, jotka ovat verrattain vastustuskykyisiä maltillisille laskuille kuluttajien luottamuksessa.
Pitkäaikainen globaali pandemia aiheuttaisi todennäköisesti vakavia seuraamuksia maailmantaloudelle ja sitä kautta vaikuttaisi suoraan Fiskars-konsernin toimintaan, liikevaihtoon ja tulokseen. Tällaisessa tilanteessa konsernin tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa työntekijöidensä hyvinvointi.

Kuluttajat ja kilpailu
Kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut merkittävästi nettikaupan, sosiaalisen median, kännykkäsovellusten ja muiden sähköisten palveluiden yleistymisen myötä. Vastuullisuuden merkityksen kasvamisen uskotaan lisäävään kysyntää uusien kiertotalouteen perustuvien palveluiden ja toimintamallien ympärille.

Kilpailuasema, liikevaihto sekä tulos saattavat heikentyä, mikäli Fiskars-konserni ei pystyisi palvelemaan kuluttajia kaikissa merkityksellisissä kanavissa tai se ei pystyisi vastaamaan kuluttajien vaatimuksiin. Vaikka myymälät tulevat säilymään keskeisenä vähittäismyyntikanavana, panostamme entistä vahvemmin sähköiseen kaupankäyntiin ja kestävään kehitykseen kehittämällä uusia liiketoimintamalleja, tutkimalla uusia vaihtoehtoisia materiaaleja ja panostamalla brändien tarkoituksenmukaisuutta ja visiota tukeviin toimiin.

Asiakkaat
Fiskarsin tuotteita myydään pääasiassa tukkuja vähittäisliikkeille sekä suoraan kuluttajille omien myymälöiden ja verkkokauppojen kautta. Vähittäismyynnissä tapahtuvat rakenteelliset ja liiketoimintamallien muutokset vaikuttavat suoraan Fiskars-konsernin toimintaan. Tällaisia kannattavuuteen mahdollisesti haitallisesti vaikuttavia muutoksia ovat esimerkiksi vähittäismyyjien konsolidoituminen, kansainvälisten vähittäiskauppaketjujen ostotoimintojen kasvava keskittyminen ja ostovoiman lisääntyminen. Tavarantoimittajana Fiskars-konserniin vaikuttaa myös vähittäiskaupan strateginen keskittyminen niiden omien tuotemerkkien liiketoimintaan.

Asiakkaiden vaatimukset vastuulliseen valmistustapaan, käytettäviin materiaaleihin, raaka-aineiden sertifiointeihin ja vaarallisten aineiden käyttöön lisääntyvät. Fiskarskonserni voi menettää asiakkuuden tai asiakkaan tarjoama voi  pienentyä, mikäli Fiskars-konserni ei pysty vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin. Yhdenkin tärkeän asiakkaan menettäminen, tuotevalikoiman pienentyminen tärkeissä kanavissa tai tärkeimpien asiakkaiden liiketoimintavolyymin supistuminen alentaisi konsernin liikevaihtoa ja tulosta oleellisesti.

Fiskars-konserni panostaa erinomaisiin asiakas- ja myyntisuhteisiin sekä ylläpitää monipuolista asiakaskantaa. Fiskars-konsernin vahvuus pohjautuu tunnettuihin ja haluttuihin brändeihin, johdonmukaiseen myyntiorganisaatioon ja toimitusketjun kehittämiseen.

Ihmiset
Liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen riippuu siitä, kuinka hyvin yhtiö onnistuu lahjakkaiden ja sitoutuneiden ammattilaisten palkkaamisessa ja palveluksessa pitämisessä. Innostavan ja motivoivan yrityskulttuurin luomisessa epäonnistuminen saattaisi johtaa kriittisten resurssien sekä strategisten avainhenkilöiden menetyksiin.

Fiskars-konserni on asettanut nolla-poissaoloon johtavaa tapaturmaa konsernitason tavoitteeksi. Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit, voivat  aiheuttaa vakavaa haittaa työntekijöille, yrityksen maineelle ja liiketoiminnalle. Vastuullisuus, eettiset toimintatavat, ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä korruption ja lahjonnan vastaista työtä edellytetään eri sidosryhmien toimesta. Fiskars-konsernin maine, myynti ja työntekijöiden sitoutuneisuus voivat kärsiä, mikäli näitä odotuksia ja tavoitteita ei saavuteta.

Fiskars-konsernin politiikat kuvaavat Fiskars-konsernin lähestymistavan yllä mainittuihin aihealueisiin. Yrityskulttuuriin ja toimintatapoihin kuuluvat säännölliset koulutukset, rikkomusten raportointimalli ja korjaavat toimenpiteet. Fiskars-konserni on sitoutunut edistämään asetettuja tavoitteita ja henkilöstön sitoutumista panostamalla vahvaan yrityskulttuuriin ja henkilöstön kehittämiseen.

Toimitusketju
Fiskars-konsernin tuotantostrategia perustuu oman valmistuksen ja huolellisesti valittujen toimittajakumppanien yhdistelmään. Yhtiöllä on omaa tuotantoa Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa ja useimmat toimittajat sijaitsevat Aasiassa.

Markkinoilla tapahtuvat nopeat muutokset voivat aiheuttaa häiriöitä tuotteiden saatavuuteen, laatuun, muotoiluun ja hintaan. Epäonnistuminen laatu- ja turvallisuuskriteereiden täyttämisessä ja tuotteen toimittamisessa ajallaan voivat johtaa tuotevalikoiman pienentymiseen vähittäiskaupassa tai jopa asiakkaiden menetyksiin ja sakkoihin. Fiskars-konserniin kohdistuu myös yhä enemmän yhtiön omien tai toimittajien valmistuslaitosten sijaintimaiden juridisia, taloudellisia, poliittisia ja sääntelyyn liittyviä riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden saatavuuteen.

Toimitusketjun vastuullisuuteen liittyvien kuluttajaodotusten laiminlyönti voi vaikuttaa negatiivisesti yrityksen maineeseen ja kuluttajien luottamukseen brändejämme kohtaan.

Fiskars-konsernin tavoitteena on rakentaa vahvoja ja pitkäaikaisia suhteita luotettavien toimittajien kanssa, jotka elävät Fiskarsin arvojen mukaisesti ja varmistavat täsmällisen tavaroiden ja materiaalien toimituksen. Toimittajien odotetaan seuraavan Fiskars-konsernin toimittajia koskevia toimintaohjeita ja sitä seurataan säännöllisillä valmiiden tuotteiden auditoinneilla. Tällä hetkellä läpinäkyvyys rajoittuu pääasiassa Fiskarskonsernin suoriin tavarantoimittajiin ja haaste on johtaa riskejä kauempana toimitusketjussa.

Raaka-aineet ja komponentit
Äkilliset muutokset merkittävimpien raaka-aineiden, komponenttien ja energian hinnoissa tai saatavuudessa, mukaan lukien teräs, vesi, hiekka, puu, kemikaalit ja uudet ekologiset raaka-aineet, saattavat vaikuttaa Fiskars-konsernin kannattavuuteen.

Vesivarojen ja fossiilipohjaisten polttoaineiden varantojen väheneminen ovat kasvavia maailmanlaajuisia haasteita pitkällä aikavälillä, aiheuttaen raaka- ainekustannusten nousua ja mahdollisesti keskeytyksiä tuotannossa. Tällä hetkellä vaihtoehtoisesti tuotettujen raakaaineiden, kuten sertifioidun puuaineksen, uusiutuvista materiaaleista valmistettavien muovien ja kierrätettyjen raaka-aineiden ongelmaksi muodostuvat rajallinen saatavuus sekä korkeammat hinnat.

Raaka-ainekustannukset ovat suhteellisen pieni osa Fiskars-konsernin kustannuksista, kuitenkin pitkään jatkuvilla saatavuusongelmilla ja hallinnollisilla muutoksilla saattaisi sen sijaan olla suurempi vaikutus yhtiön toimintaan. Fiskars-konserni pyrkii turvaamaan tärkeimpien materiaalien saatavuuden käyttämällä useita toimituslähteitä ja tutkimalla vaihtoehtoisia vastuullisia raaka-aineita.

Sää ja kausiluonteisuus
Fiskars-konsernin joidenkin tuotteiden kysyntä on vahvasti sidottu sääoloihin. Poikkeukselliset sääolot, kuten kylmä kevät tai lumeton talvi, voivat vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi puutarhatyökalujen tai lumityökalujen myyntiin. Äärimmäisten sääolojen ja pidentyvien kylmien ja kuivien jaksojen odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen seurauksena.

Asumisen tuotteiden myynti painottuu voimakkaasti vuoden viimeiselle neljännekselle. Tuotteiden saatavuuden tai kysynnän ongelmat viimeisen vuosineljänneksen aikana voivat vaikuttaa merkittävästi koko tilikauden tulokseen tämän liiketoiminnan osalta.

Fiskars-konsernin strategiana on tasapainottaa kausiluonteisuutta ja riippuvuutta muuttuvista sääoloista kehittämällä ja monipuolistamalla tuotevalikoimaa. Ympäristö ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on yksi kokonaisvaltaisimmista ja uhkaavimmista maailmanlaajuisista haasteista ja se saattaa vaikuttaa Fiskars-konsernin suorituskykyyn. Ilmastonmuutoksen vaikutukset hyvin toimivaan ekosysteemiin, maapallon nousevaan keskilämpötilaan ja merenpinnan nousuun voivat tuoda ennaltaarvaamattomia haasteita yhtiölle.

Sääntely ja uudet tavoitteet uusituvan energian käytölle, energiatehokkuudelle ja päästöille voivat uusien verojen ohella nostaa energian hintaa. Mahdollinen ympäristövastuiden laiminlyönti voi johtaa kolmansien osapuolien toimenpiteisiin, korjaaviin toimiin, investointeihin tai muihin kuluihin sekä vahingoittaa yhtiön mainetta. Luonnononnettomuudet, kuten tulvat ja taifuunit, yleistyvät ilmastonmuutoksen seurauksena ja voivat aiheuttaa keskeytyksiä ja vaikuttaa Fiskars-konsernin liiketoimintaan haitallisesti.

Fiskars-konserni panostaa toimintansa kestävään kehitykseen ja hallinnoi ympäristöön liittyviä riskejä systemaattisella riskienhallinnalla. Fiskars-konserni on sitoutunut edistämään kiertotaloutta läpi arvoketjun.

Ilmastonmuutosta pyritään vastustamaan toimenpiteillä, jotka alentavat päästöjä ja energiankäyttöä sekä edistävät uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Fiskars-konsernilla on myös kattava vahinko- ja keskeytysvakuutus esimerkiksi luonnononnettomuuksien varalle.

Tuotevastuu
Fiskars-konserni sitoutuu tuotteissaan erinomaiseen laatuun, toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen. Tuotteiden on oltava tarkoitukseensa sopivia sekä täytettävä kaikki materiaali- ja laatuvaatimukset. Tuotteiden toimintaan ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten laiminlyönti voisi asettaa Fiskars-konsernin alttiiksi tuotteiden takaisinvedon tai jopa  vahingonkorvausvaatimusten riskille. Nämä korvaukset voivat olla suuruudeltaan merkittäviä ja jopa rangaistusluonteisia. Useissa maissa lainsäädäntö voi edellyttää Fiskars-konsernin vetävän tuotteitaan myynnistä myös muissa erityistilanteissa.

Tuotteen takaisinvedosta voi seurata merkittäviä kustannuksia. Fiskars-konsernin kattava vakuutus- ja takaisinvetopolitiikka pienentävät takaisinvedosta aiheutuvia kustannuksia ja nopeuttavat mahdollisesti haitallisen tuotteen poistumista markkinoilta. Fiskarskonsernin tuotekehitysprosessit perustuvat jatkuvaan testaukseen ja oppimiseen. Yhtiö on investoinut tuotekehitys- ja laadunvarmistusresursseihin.

Kyberturvallisuus ja tietojärjestelmät
Fiskars-konserni on yhä riippuvaisempi keskitetyistä tietojärjestelmistä, jotka pitävät sisällään liiketoiminnan kannalta kriittistä informaatiota. Tietoturvahyökkäykset, toimintahäiriöt ja petosyritykset voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita, toimintahäiriöitä sekä vaikuttaa haitallisesti Fiskars-konsernin maineeseen paikallisesti tai globaalisti.

Fiskars-konserni hallitsee näitä riskejä käyttämällä IT-ratkaisuissa alan parhaita käytäntöjä ja testattuja tekniikoita. IT-ratkaisujen toimivuuden ja turvallisuuden ylläpitämisen kannalta tärkeimmistä osaamisista järjestetään koulutusta. Muutokset uusiin ja vanhoihin IT- järjestelmiin tehdään vakioprosessien ja -menettelyjen mukaisesti.

Immateriaalioikeudet
Fiskars-konsernin tunnetut ja vahvat brändit ovat alttiina immateriaalioikeuksien loukkauksille, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti konsernin liikevaihtoon ja tulokseen, sekä johtaa väärennettyjen, heikkolaatuisten ja kuluttajille potentiaalisesti vaarallisten tuotteiden markkinaosuuden kasvamiseen. Fiskars-konserni voi myös tahattomasti päätyä loukkaamaan toisten immateriaalioikeuksia, mikä voi johtaa kustannuksiin ja maineen vahingoittumiseen.

Fiskars-konsernilla on konserninlaajuiset prosessit ja järjestelmät immateriaalioikeuksiensa globaalin valikoiman  proaktiiviseen ja tehokkaaseen hallintaan. Selkeä toimintasuunnitelma on laadittu oikeuksia loukkaavien tuotteiden ja käytäntöjen varalle. Fiskars-konserni valvoo myös aktiivisesti kilpailijoiden immateriaalioikeuksia ja tarjoaa koulutuksia saadakseen käsityksen kilpailuympäristöstä ja välttääkseen loukkaamasta kolmansien osapuolten oikeuksia.

Verotus
Kansainväliseen veroympäristöön ja verovelvollisuuteen liittyy useita epävarmuustekijöitä. Lisääntyneet verotustoimet voivat johtaa esimerkiksi verojen uudelleen määritykseen, kaksinkertaiseen verotukseen ja muihin lisäkustannuksiin. Veroasioiden väitetyt laiminlyönnit voivat vahingoittaa Fiskars-konsernin mainetta.

Verotuksen tai tuontitullien muutokset maissa joissa Fiskars-konsernilla on toimintaa voivat vaikuttaa yhtiön tulokseen. Lisääntyvällä kaupan ja tullimaksujen epävarmuudella voi olla negatiivinen vaikutus Fiskarskonsernin liiketoimintaan erityisesti Yhdysvalloissa, jossa osa maan tuotevalikoimasta on maahantuotua.

Fiskars pyrkii suunnittelemaan ja hallinnoimaan verotusta tehokkaasti noudattaen lakeja ja säännöksiä kaikissa niissä maissa, joissa yhtiöllä on toimintaa. Fiskars seuraa aktiivisesti verokantojen ja verotussäännösten muutoksia tunnistaakseen niiden vaikutukset konsernin efektiiviseen veroasteeseen.

Lakien ja säädösten noudattaminen
Yhtiö on alttiina riskeille, jotka liittyvät monitulkintaisten ja muuttuvien kansainvälisten lakien ja säädösten sekä verolainsäädännön noudattamiseen sekä oikeudenkäynteihin, mukaan lukien kilpailuoikeus, lahjonta, ihmisoikeudet, turvallisuus sekä tietosuoja. Ilmastonmuutokseen, ympäristöön ja terveyteen sekä turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja säädösten sekä niihin liittyvien verojen ennakoidaan kiristyvän. Lisääntyvät raportoinnin ja sääntelyn vaatimukset saattavat kasvattaa liiketoiminnan kustannuksia ja altistaa yhtiön rikosoikeudellisille seuraamuksille sekä siviilioikeudellisille korvausvaateille. Vaatimusten vastaisella toiminnalla saattaisi olla huomattava negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen.

Fiskars-konsernin tuotteiden ja liiketoimintojen tulee täyttää tietyt terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät lainvaatimukset. Tuotteitamme tai tuotantoamme koskevan sääntelyn muuttuminen saattaa lisätä investointeja ja kustannuksia.

Yhtiö kehittää edelleen konserninlaajuisia vaatimustenmukaiseen toimintaan liittyviä käytäntöjään tarkoituksenaan varmistaa, että sen työntekijät maailmanlaajuisesti ovat tietoisia asianmukaisista vaatimuksista ja toimivat niiden mukaisesti.

Valuuttakurssit
Merkittävä osa konsernin toiminnasta sijoittuu euroalueen ulkopuolelle. Konsolidoidut taloustiedot raportoidaan euroina, joten konserni on alttiina muuntoriskeille. Valuuttakurssimuutoksilla voi olla negatiivinen vaikutus konsernin raportoituun liikevaihtoon, liiketulokseen, taseeseen ja kassavirtaan. Lisäksi valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa kielteisesti Fiskars-konsernin paikalliseen kilpailukykyyn. Lisäksi alle 20 % Fiskars-konsernin kaupallisista kassavirroista on alttiina valuuttakurssien muutoksille. Liiketoiminnan kannalta merkittävimpiä riskejä ovat Thaimaan bahtin ja Indonesia rupian vahvistuminen sekä Japanin jenin, Australian dollarin ja Ruotsin kruunun heikentyminen. Merkittävin muuntoriski liittyy Yhdysvaltain dollarin heikentymiseen.

Yhtiö pyrkii hallinnoimaan kaupallisiin kassavirtoihin liittyviä valuuttariskejä ensisijaisesti liiketoiminnallisin keinoin, eli tuotantopanokset hankitaan ja tuotteet myydään pääasiassa konserniyhtiöiden paikallisvaluuttana. Netto-osuus arvioidusta valuuttamääräisestä viennistä ja tuonnista suojataan enintään 12 kuukautta etukäteen valuuttatermiineillä ja
valuutanvaihtosopimuksilla.

Sijoitukset
Fiskars-konsernin sijoitukset koostuvat pääosin sijoituksista noteeraamattomiin pääomasijoitusrahastoihin. Sijoitukset ovat alttiina sijoittamiseen liittyville yleisille riskeille, ja sijoitusten arvo voi pienentyä monista syistä.

Keskeisinä riskeinä pidetään rahoitusmarkkinoiden heikentymistä, korkojen tai valuuttakurssien muutoksia sekä maksujen laiminlyöntiriskiä. Sijoitukset kirjataan käypään arvoon tuloslaskemassa.

Yrityskaupat
Yrityskaupat ovat osa Fiskars-konsernin kasvustrategiaa. Kaikkiin yrityskauppoihin ja hankittujen yritysten integrointeihin liittyy riskejä huolellisesta due diligence -prosessista huolimatta. Hankittu liiketoiminta ei välttämättä suoriudu odotetulla tavalla, Brändeihin tai liikevaihtoon voi kohdistua negatiivisia vaikutuksia, keskeisissä tehtävissä työskentelevät ihmiset saattavat jättää yhtiön, integrointikustannukset voivat kasvaa ennakoitua suuremmiksi ja synergiaedut voivat jäädä odotettua pienemmiksi.

Päivitetty 14.5.2021