Liiketoiminnan epävarmuustekijöitä

Fiskars-konserni on tunnistanut seuraavat epävarmuustekijät, joilla voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen. Vastuullisuuteen liittyviä epävarmuustekijöitä arvioidaan osana Fiskars-konsernin vuotuista riskienhallinnan prosessia, ja ne on myös kuvattu sen mukaisesti alla olevassa tekstissä. Riskienhallinnan käytännöt on esitetty erillisessä selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Makrotalous
Pitkittyneellä taantumalla ja heikolla kuluttajakysynnällä sekä poliittisella epävarmuudella, johon kuuluvat kauppakiistat, pakotteet, tuontirajoitukset ja geopoliittiset jännitteet, voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus Fiskarskonsernin liikevaihtoon ja tulokseen. Kuten koronapandemia osoitti, maailmantaloutta hidastava maailmanlaajuinen pandemia voi vaikuttaa yhtiön toimintaan. Lisäksi kuluttajien negatiiviset reaktiot geopoliittisten jännitteiden aiheuttamaan tilanteeseen voivat olla haitallisia liiketoiminnalle. Pitkällä aikavälillä näitä riskejä lievennetään monipuolisella kaupallisella läsnäololla sekä maantieteen että tuotevalikoiman osalta.

Tämänhetkiset muutokset geopoliittisessa ympäristössä ovat lisänneet poliittisia ja maariskejä olennaisesti. Etenkin Kiinan osalta on olemassa pakotteisiin tai tuontirajoituksiin liittyvä poliittinen riski. Tämän riskin toteutumisella olisi negatiivinen vaikutus konsernin liikevaihtoon ja tulokseen, koska Kiina on sekä keskeinen toimittajamarkkina että strategisesti tärkeä maa.

Toimitusketju ja toimittajat
Tärkeimpien raaka-aineiden, energian, komponenttien ja toimittajien valmiiden tuotteiden hintojen, saatavuuden tai laadun vaihteluilla voi olla negatiivinen vaikutus Fiskars-konsernin kannattavuuteen. Myös maailmanlaajuisen toimitusketjun häiriöillä, kuljetuskustannusten nousulla, sääntelytoimilla (kuten tariffien nousulla) ja päästökauppajärjestelmillä voi olla negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Riippuvuus yksittäisestä hankintalähteestä voi aiheuttaa keskeytyksiä liiketoimintaan ja johtaa useita kuukausia kestäviin toimituskatkoksiin.

Fiskars-konserni hallitsee sopimuksiin olennaisesti liittyviä hinta-, saatavuus- ja laaturiskejä käyttämällä useita toimittajia ja tutkimalla jatkuvasti vaihtoehtoisia vastuullisia materiaaleja. Lisäksi yhtiö vähentää riippuvuutta yksittäisestä hankintalähteestä etsimällä jatkuvasti vaihtoehtoisia toimittajia ja ylläpitämällä laajaa liiketoiminnan keskeytysvakuutusta. Tuotteiden saatavuuden turvaamiseksi yhtiö voi varautua mahdollisiin keskeytyksiin myös lisäämällä varastoja.

Fiskars-konsernin tuotantostrategia perustuu oman valmistuksen ja huolellisesti valittujen toimittajakumppanien yhdistelmään. Yhtiöllä on omaa valmistusta Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa toimittajista on Aasiassa. Yhtiön toimittajat altistuvat muutoksille toimintamaiden lainsäädännössä, taloudessa, politiikassa ja sääntelyssä.

Kuluttajilla on yhä enemmän vastuullisuusvaatimuksia koskevia odotuksia. Kyvyttömyydellä täyttää nämä odotukset tai läpinäkyvyyden puutteella toimitusketjussa voi olla negatiivinen vaikutus konsernin työnantajakuvaan tai brändin maineeseen sekä kuluttajien brändiluottamukseen. Fiskarskonserni pyrkii rakentamaan vahvoja ja pitkäaikaisia suhteita sellaisiin luotettuihin toimittajiin, jotka noudattavat yhtiömme arvoja ja sitoutuvat tuotteiden ja materiaalien oikea-aikaisiin toimituksiin. Toimittajien on noudatettava Fiskars-konsernin toimittajien toimintaohjeita, jotka asettavat ehdottomat vähimmäisvaatimukset esimerkiksi terveydelle ja turvallisuudelle, ympäristönsuojelulle, ihmisoikeuksille ja työntekijöiden oikeuksille. Yhtiö auditoi valmiiden tuotteiden toimittajiaan. Tällä hetkellä Fiskarsilla on näkyvyys pääasiassa vain suoriin toimittajiin, ja haasteena on hallita riskejä laajemmin kuin vain suorien toimittajien osalta.

Kuluttajien käyttäytyminen
Uusien teknologioiden ja vähittäismyyntikanavien kehittäminen on lisännyt verkkokaupan, sosiaalisen median mainonnan ja myynnin sekä mobiilisovellusten käytön merkitystä. Vastuullisuuden kasvavan painoarvon odotetaan lisäävän sellaisten uusien palvelujen ja liiketoimintamallien kysyntää, jotka tukevat kiertotaloutta ja pidentävät tuotteiden elinkaaria. Tämän perusteella Fiskarskonserni on tunnistanut myös sen riskin, että perinteisten tuotteiden kysyntä voi laskea. Lisäksi kuluttajatrendien nopea muuttuminen luo paineita uusien tuotteiden kehittämisen ja nopean lanseerauksen prosesseille.

Kyvyttömyys vastata tai hidas reagointi kuluttajien käyttäytymisen tai preferenssien muutoksiin tai kilpailun lisääntymiseen voi heikentää kilpailuasemaa ja johtaa siten liikevaihdon ja voiton menetykseen. Fiskars-konserni keskittyy suoran kuluttajamyynnin kanavan kasvattamiseen, verkkokauppaan ja omiin myymälöihin, sekä vastuullisuuteen innovoimalla kiertotalouden periaatteiden mukaista muotoilua ja uusia liiketoimintamalleja, joilla vastataan modernin kuluttajan tarpeisiin.

Geopoliittiset jännitteet, laaja-alainen inflaatio ja korkojen nousu vähensivät kuluttajien luottamusta monilla markkinoilla vuonna 2022. Nämä tekijät voivat heikentää edelleen Fiskars-konsernin tuotteiden kysyntää.

Asiakkaat
Fiskars-konsernin tuotteita myydään tukku- ja vähittäismyyntiasiakkaille sekä suoraan kuluttajille yhtiön omissa myymälöissä ja verkkokaupassa. Fiskars-konserni altistuu vähittäismyynnin rakennemuutosten riskeille. Vähittäismyyjien konsolidaatio ja kansainvälisten vähittäismyyjien yhä keskitetymmät ostotoiminnot voivat vaikuttaa Fiskarskonsernin liikevaihtoon ja tulokseen. Toimittajana Fiskars-konserniin vaikuttaa myös vähittäismyyjien strategisen painopisteen siirtyminen niiden omien tuotemerkkien liiketoimintaan. Tämän seurauksena vähittäismyyjät voivat pienentää konsernin tuotteiden osuutta omista varastoistaan, vähentää konsernin tuotteille varattua hyllytilaa tai jopa lopettaa konsernin tuotteiden myymisen.

Fiskars-konsernin kyvyttömyys täyttää asiakkaiden vaatimukset voi johtaa asiakkaiden menetykseen tai Fiskarsin tuotevalikoiman pienentymiseen asiakkaiden tarjoamassa. Yhdenkin tärkeän asiakkaan menettämisellä, merkittävällä tuotevalikoiman pienentymisellä tärkeissä kanavissa tai tärkeimpien asiakkaiden liiketoimintavolyymin supistumisella voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus Fiskarskonsernin liikevaihtoon ja tulokseen. Haasteellisen taloudellisen ympäristön seurauksena on olemassa myös asiakkaiden konkurssiriski.

Fiskars-konserni ylläpitää kauppasuhteita monipuoliseen asiakaskuntaan, jossa yhdenkään yksittäisen asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta ei ole yli 5 %. Fiskars-konserni kehittää jatkuvasti myyntiorganisaatiotaan ja toimitusketjunsa toimintaa, jotta yhtiö voi vastata asiakaskysynnän muutoksiin.

Ihmiset
Ihmiset ovat Fiskars-konsernin strategian ytimessä: ihmiset ovat tärkein voimavaramme ja mahdollistajamme. Kasvustrategian toteuttaminen perustuu vahvasti siihen, että yhtiöllä on oikeat ihmiset oikeissa tehtävissä.

Kyvyttömyydellä houkutella lahjakkaita ja sitoutuneita ammattilaisia, joilla on tarvittava osaaminen, sekä pitää heidät yhtiössä kilpailluilla työvoimamarkkinoilla voi olla negatiivinen vaikutus Fiskars-konsernin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kyvyttömyys inspiroivan ja motivoivan työympäristön luomiseen voi johtaa ratkaisevan tärkeän osaamisen ja strategisia tehtäviä hoitavien avainhenkilöiden menetykseen. Työelämän kasvavat vaatimukset voivat heikentää työntekijöiden sitoutumista sekä lisätä poissaoloja ja työntekijöiden vaihtuvuutta. Työntekijöiden sitoutumista edistetään etenkin tarjoamalla ammatillisen kasvun mahdollisuuksia johtajakoulutuksen ja taitojen kehittämisen avulla sekä sitoutumalla monimuotoiseen ja osallistavaan kulttuuriin. Säännöllisesti toteutettavilla Our Voice -henkilöstökyselyillä seurataan yhtiön työntekijöiden sitoutumista ja hyvinvointia.

Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät riskit voivat aiheuttaa vakavia haittoja työntekijöille ja vaarantaa toiminnan jatkuvuuden. Fiskars-konsernin konsernitason tavoitteena on nolla poissaoloon johtavaa tapaturmaa. Yhtiö on sitoutunut eettisiin ja vastuullisiin liiketoimintakäytäntöihin sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja korruption ja lahjonnan vastaista toimintaa. Samaa odotetaan myös konsernin toimittajilta. Kyvyttömyys noudattaa näitä sitoumuksia voi heikentää työntekijöiden motivaatiota ja hyvinvointia sekä aiheuttaa yhtiölle mainehaittaa ja taloudellista vahinkoa. Väärinkäytöksistä voi ilmoittaa anonyymisti ilmoituskanavan kautta, ja yhtiö on sitoutunut ryhtymään tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin.

Kaikessa liiketoiminnassa on inhimillisen virheen riski. Sitä lievennetään suunnittelemalla ja toteuttamalla asianmukaisia prosesseja kaikissa liiketoiminnan kannalta kriittisissä toiminnoissa.

IT-järjestelmät ja kyberturvallisuus
Fiskars-konserni on yhä riippuvaisempi keskitetyistä tietoteknisistä järjestelmistä, jotka sisältävät ja joissa käsitellään kriittistä liiketoimintatietoa, sekä palveluntoimittajista, jotka säilyttävät ja käsittelevät tällaista tietoa. Fiskars-konserniin tai sen palveluntoimittajiin kohdistuvat tietovuodot, toimintahäiriöt, kyberhyökkäykset ja petosyritykset voivat aiheuttaa keskeytyksiä yhtiön toiminnoissa alueellisella tai globaalilla tasolla. Tällaisilla keskeytyksillä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja maineeseen.

Keskeisiin järjestelmätoteutuksiin liittyvät riskit – kuten ristiriitaiset tai puuttuvat tiedot, budjetin ylitykset ja projektin viivästyminen – voivat vaikuttaa liiketoimintaan negatiivisesti. Parhaiden ITkäytäntöjen vastainen toiminta – kuten puutteellinen elinkaaren hallinta – voi tehdä järjestelmistä haavoittuvia ja vaarantaa turvallisuuden. Tämä riski koskee sekä yhtiön omaa, että palveluntoimittajien tai muiden kolmansien osapuolien IT-ympäristöä.

Fiskars-konserni hallitsee IT-riskejä käyttämällä laadukkaita IT-ratkaisuja sekä ylläpitämällä, kehittämällä ja testaamalla niiden toimintaa ja eheyttä sisäisten IT-vaatimusten ja toimialan parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Kriittisten palvelu- ja tekniikkatoimittajien edellytetään pitävän yllä jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmia palveluilleen mahdollisten häiriöiden varalta. Muutokset uusiin ja vanhoihin IT-järjestelmiin tehdään vakioprosessien ja -menettelyjen mukaisesti.

Fiskars-konsernin tieto- ja kyberturvallisuuden hallinnalla pyritään varmistamaan, että riskit otetaan huomioon yhtiön päätöksenteossa. Turvallisuuden tila ja kyvykkyydet varmistetaan erilaisilla turvateknologioilla, joita ovat esimerkiksi verkon, päätelaitteiden ja pilven havainnointi- ja reagointikyvykkyydet, palomuurit, uhkatiedon hyödyntäminen ja tietoturvavalvomon toiminta. Tietoturvatietoisuuden ohjelmalla kehitetään ja edistetään konsernin kaikkien työntekijöiden kyberturva- ja tietosuojatietoisuutta.

Ympäristö ja ilmastonmuutos
Ilmastonmuutoksen vaikutus toimiviin ekosysteemeihin, lämpötiloihin ja merenpinnan tasoon voi aiheuttaa odottamattomia haasteita Fiskars-konsernille. Uudet verokäytännöt ja muut säännökset, joiden tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja pienentää päästöjä, voivat johtaa energian hintojen nousuun. Aiemmat toimenpiteet ympäristövaikutusten hillitsemiseksi voivat osoittautua riittämättömiksi, kun säännöksiä tiukennetaan ja suuren yleisön tietoisuus ja odotukset kasvavat. Tulvien, hirmumyrskyjen ja muiden luonnonmullistusten yleistyminen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen voivat vaikuttaa Fiskars-konsernin toimintoihin ja aiheuttaa keskeytyksiä.

Ehtyviin fossiilisiin materiaaleihin liittyvä veden ja luonnonvarojen niukkuus lisää maailmanlaajuisia haasteita pitkällä aikavälillä ja johtaa raakaainekustannusten nousuun ja tuotannon keskeytysten riskin kasvuun. Tällä hetkellä haasteina ovat vastuullisempien raaka-aineiden rajallinen saatavuus ja korkeammat hinnat. Tällaisia raaka-aineita ovat esimerkiksi sertifioidut puumateriaalit, uusiutuvat muovit ja kierrätetyt raaka-aineet.

Fiskars-konsernin on vahvistettava ilmastonmuutokseen liittyvää kestokykyään sopeutumalla muuttuviin sääoloihin ja asiakkaiden odotusten muutoksiin. Konserni laajentaa jatkuvasti vastuullisuustyötään, ja sen tavoitteena on minimoida ympäristöriskit järjestelmällisen riskienhallinnan avulla. Fiskars-konserni on sitoutunut edistämään kiertotaloutta arvoketjussa, torjumaan ilmastonmuutosta vähentämällä päästöjä, vähentämään energiankäyttöä ja edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Myös vihreän ja vastuullisen rahoituksen hankintaa koskevat odotukset lisääntyvät, ja vaatimukset ESG-suorituskyvyn (ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa) osoittamisesta kasvavat. Luonnonkatastrofeihin liittyvien vaaratekijöiden aiheuttamien liiketoiminnan keskeytysten taloudellisia vaikutuksia hallitaan vakuutuksilla.

Hinta- ja saatavuusriskejä hallitaan hajauttamalla hankintasopimuksia ja tutkimalla jatkuvasti vaihtoehtoisia vastuullisia materiaaleja.

Kausiluonteisuus
Terra-segmentin puutarhakategoriassa toinen vuosineljännes on yleensä kausiluontoisesti tärkein. Koulujen alkaminen ja lahjasesonki ovat Creasegmentin liikevaihdon kehityksen kannalta tärkeitä vuoden toisella puoliskolla. Vita-segmentille neljäs vuosineljännes on tärkein.

Vaikeudet tuotteiden saatavuudessa, kysynnän heikkeneminen ja tuotanto- ja logistiikkakustannusten nousu tärkeiden sesonkien aikana saattavat vaikuttaa merkittävästi koko tilikauden liikevaihtoon ja tulokseen. Kysynnän kausiluonteisuus voi poiketa tyypillisestä vuodesta tämänhetkisessä epävakaassa markkinatilanteessa. Fiskars-konsernin strategiana on tasapainottaa kausiluonteisuutta monipuolistamalla ja kehittämällä tuotevalikoimaa asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Sää
Joidenkin Fiskars-konsernin tuotteiden kysyntä on riippuvainen säästä. Keväällä sää vaikuttaa etenkin puutarhatyökalujen kysyntään ja talvella lumityökalujen kysyntään. Epäsuotuisat sääolot, kuten kylmä ja sateinen kevät ja kesä ja lumeton talvi, voivat vaikuttaa negatiivisesti näiden tuotteiden myyntiin. Toisaalta suotuisat sääolot voivat tukea näiden tuotteiden myyntiä. Yhtiö pyrkii tasapainottamaan muuttuvien sääolojen vaikutusta laajan ja monipuolisen tuotevalikoiman sekä laajan maantieteellisen läsnäolon avulla. Myrskyjen, metsäpalojen ja muiden äärimmäisten sääolosuhteiden odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen seurauksena, ja niillä voi olla myös paikallisia vaikutuksia liiketoimintaan.

Lakien ja säännösten noudattaminen
Lakien ja säännösten muutokset voivat altistaa Fiskars-konsernin vaatimustenmukaisuuteen ja oikeudenkäynteihin liittyville riskeille, jotka koskevat esimerkiksi kilpailulainsäädännön noudattamista, korruption vastaista toimintaa ja ihmisoikeuksia. Lisäksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (ESG) liittyvien lakien ja säännösten odotetaan kiristyvän, ja ne voivat vaikuttaa esimerkiksi tuotantomateriaalien ja valmistustekniikoiden valintaan. Tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyy yhä enemmän sääntelyvaatimuksia, ja niihin vaikuttavat myös teknologian nopeutuvat muutokset sekä kuluttajien ja suuren yleisön kasvavat odotukset. Nämä voivat synnyttää tarpeen tiedon varastointiin, henkilötietojen käsittelyyn ja kolmannen osapuolen tekemiin tarkastuksiin. Uudet säännökset ja uudet raportointia ja tiedottamista koskevat vaatimukset voivat myös lisätä resursoinnin tarvetta.

Säännösten noudattaminen voi kasvattaa toimintakuluja ja altistaa yhtiön rikos- ja siviilioikeudellisten seuraamusten riskille. Kyvyttömyydellä noudattaa lakien ja säännösten vaatimuksia voi olla olennainen negatiivinen vaikutus Fiskars-konsernin tulokseen ja brändin maineeseen.

Fiskars-konserni tukee lakien ja säännösten noudattamista toteuttamalla erilaisia vaatimustenmukaisuuden ohjelmia, politiikkoja ja prosesseja sekä esimerkiksi järjestämällä yhtiön toimintaohjetta koskevaa pakollista koulutusta kaikille työntekijöille. Kaikkien valmiiden tuotteiden toimittajien on noudatettava Fiskars-konsernin toimittajien toimintaohjeiden vaatimuksia.

Immateriaalioikeudet
Fiskars-konsernin tunnetut ja vahvat brändit altistuvat immateriaalioikeuksien (IPR) rikkomuksille. On olemassa riski, että yhtiölle, sen asiamiehille tai toimittajille aiheuttavat vahinkoa työntekijät, asiamiehet tai kolmannet osapuolet, jotka käyttävät yhtiön kauppasalaisuuksia tai immateriaaliomaisuutta konsernille haitallisella tavalla. Tuoteväärennökset voivat aiheuttaa kuluttajille laatu- ja turvallisuusriskejä sekä heikentää kuluttajien luottamusta konsernin tuotteisiin. Fiskars-konsernilla on myös riskinä loukata tahattomasti toisten osapuolten immateriaalioikeuksia. Immateriaalioikeuksien loukkaaminen voi johtaa liikevaihdon ja -voiton menetykseen.

Mahdollisia immateriaalioikeuksien loukkauksia seurataan kaikki toiminnot kattavilla prosesseilla sekä verkkopohjaisen seurannan ja verkkopohjaisten järjestelmien avulla. Fiskars-konsernin toimeenpanopolitiikka ohjaa toimenpiteitä, joilla suojataan Fiskars-konsernin immateriaalioikeuksien yksinoikeutta. Fiskars-konsernilla on hyvä kilpailuympäristön tuntemus, ja yhtiö järjestää työntekijöilleen immateriaalioikeuksia koskevaa koulutusta.

Tuoteturvallisuus ja tuotevastuu
Fiskars-konserni on sitoutunut tarjoamaan laadukkaita ja toiminnallisia tuotteita, joiden käyttö on turvallista ja jotka sopivat käyttötarkoitukseensa. Laajan tuotevalikoiman valmistajana ja myyjänä konsernilla on tuotevastuuriski. Valikoimaan kuuluu esimerkiksi teräviä leikkaustyökaluja, ruoan kanssa kosketuksiin joutuvia esineitä ja lapsille tarkoitettuja tuotteita. Kyvyttömyys täyttää turvallisuus- ja laatuvaatimukset ja lainsäädännön asettamat vaatimukset voi johtaa jakelun keskeytymiseen tai tuotteen takaisinvetoon, maineen menetykseen, korvauksiin ja myynnin menetykseen. Tällainen kyvyttömyys voi johtua esimerkiksi puutteellisesta toimittajien valinnasta, laadunvarmistuksesta tai valmistusprosessin valvonnasta. Tähän liittyvät kustannukset voivat olla merkittäviä, ja joillakin oikeudenkäyttöalueilla niihin voi liittyä rankaisutoimia.

Kattava vakuutusturva ja tuotteiden takaisinvetopolitiikka lieventävät takaisinvedon taloudellista vaikutusta ja nopeuttavat mahdollisesti haitallisten tuotteiden takaisinvetoa markkinoilta. Fiskars-konsernin tuotekehitysprosessi perustuu jatkuvaan testaukseen ja oppimiseen, ja yhtiö on investoinut tuotekehitys- ja laadunvarmistusresursseihin pienentääkseen takaisinvedon riskiä jo tuotekehityksen varhaisessa vaiheessa.

Valuuttakurssit
Merkittävä osa Fiskars-konsernin liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa ja muissa euroalueen ulkopuolisissa maissa. Konserni altistuu siten valuuttakurssien vaihtelulle. Valuuttojen kurssimuutoksilla voi olla olennainen vaikutus raportoituihin taloudellisiin lukuihin. Valuuttakurssin muutoksella voi myös olla negatiivinen vaikutus Fiskars-konserniin kuuluvan yrityksen paikalliseen kilpailukykyyn. Merkittävimmät transaktioriskit liittyvät IDR:n, THB:n ja USD:n vahvistumiseen sekä AUD:n, CAD:n ja SEK:n heikentymiseen. Merkittävimmät muuntoriskit liittyvät USD:n heikentymiseen.

Kaupallisiin rahavirtoihin liittyviä valuuttariskejä hallitaan ensisijaisesti saman ulkomaanvaluutan määräisten rahavirtojen vastakirjauksilla. Tuotantopanokset hankitaan ja tuotteet myydään pääasiassa Fiskars-konserniin kuuluvien yritysten paikallisissa valuutoissa. Jäljellä oleva netto-osuus valuuttamääräisestä viennistä ja tuonnista suojataan enintään 15 kuukautta etukäteen valuuttatermiineillä ja valuutanvaihtosopimuksilla.

Yrityskaupat
Yrityskaupat eivät ole keskeinen osa Fiskarskonsernin strategiaa, mutta yhtiö voi kuitenkin kasvaa myös yrityskauppojen kautta. Kaikkiin yrityskauppoihin ja hankittujen yritysten integrointeihin liittyy riskejä huolellisesta due diligence -prosessista huolimatta. Ostettujen yritysten tulokset eivät välttämättä vastaa odotuksia, keskeisissä tehtävissä työskentelevät ihmiset saattavat jättää yhtiön, integrointikustannukset voivat kasvaa ennakoitua suuremmiksi ja synergiaedut voivat jäädä odotettua pienemmiksi.

Verotus
Fiskars-konsernissa on meneillään verotarkastuksia useissa maissa. Verotarkastukset voivat johtaa verojen uudelleenarviointiin, koska kansainvälinen veroympäristö luo verovelvoitteisiin liittyvää epävarmuutta. Lisääntyneet verotustoimet voivat johtaa kaksinkertaiseen verotukseen sekä sakkoihin ja korkoihin liittyviin ylimääräisiin kustannuksiin. Toteutuneet uudelleenarvioinnit voivat vaikuttaa Fiskars-konsernin maineeseen.

Verojen tai tuontitullien muutokset Fiskars-konsernin toimintamaissa voivat vaikuttaa yhtiön tulokseen. Tariffeja koskeva epävarmuus voi vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan, koska myydyissä tuotteissa on myös tuontituotteita.

kaikkien paikallisten ja kansainvälisten vaatimusten noudattaminen. Fiskars-konserni edistää avointa vuoropuhelua veroviranomaisten kanssa ja voi tarvittaessa varmistaa verotusasemansa hakemalla ennakkopäätöksiä.

Rahoitusinvestoinnit
Fiskars-konsernin rahoitusinvestoinnit koostuvat pääasiassa sijoituksista noteeraamattomiin pääomasijoitusrahastoihin. Sijoitusten arvo altistuu rahoitusmarkkinoiden vaihteluille, kuten korkojen ja valuuttakurssien muutoksille, sekä luottoriskin kasvulle. Rahoitusinvestoinnit kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Päivitetty 13.4.2023