Valvontajärjestelmät

Yhtiön hallitus vastaa hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on hyväksynyt konsernissa noudatettavat sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen periaatteet.

Käytännössä toimitusjohtajan tehtävä on yhdessä konsernin johtoryhmän ja muun johdon kanssa huolehtia muun muassa kirjanpidon ja valvontamekanismien järjestämisestä.

Riskienhallintatoiminto tukee liiketoimintatavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien tunnistamista, arviointia ja hallinnointia.

Fiskars-konsernin toimintaohje (Code of Conduct)

Fiskars-konsernin tavoitteena on harjoittaa pitkällä aikavälillä kannattavaa liiketoimintaa eettisellä ja vastuullisella tavalla. Kaikkia Fiskars-konsernin työntekijöitä koskevat toimintatavat on määritelty yhtiön toimintaohjeissa (Code of Conduct) sekä konsernin politiikoissa ja muussa ohjeistuksessa. Kaikkien Fiskars-konsernin työntekijöiden, johtajien, hallituksen jäsenten, konsulttien sekä muiden Fiskars-konsernin ohjauksessa ja valvonnassa työskentelevien sekä kaikkien Fiskars-konserniin kuuluvien yritysten tulee noudattaa toimintaohjeita silloinkin, kun toimintaohjeet ovat tiukempia kuin soveltuvat paikalliset lait ja määräykset. Fiskars-konserniin kuuluvien yritysten kaikkien politiikkojen, sääntöjen, ohjeiden ja käytäntöjen tulee olla kaikilta osin toimintaohjeiden ja konsernipolitiikkojen mukaisia.

Kaikki Fiskars-konsernin työntekijät saavat säännöllistä koulutusta toimintaohjeista. Lakiasiain ja vaatimustenmukaisuus -toiminto valvoo toimintaohjeiden noudattamista.

Sisäinen tarkastus

Fiskars-konsernin hallitus on perustanut konsernin sisäisen tarkastuksen ja sen toiminnan vastuut määrittelee hallituksen tarkastusvaliokunta osana valvovaa toimintaansa. Sisäinen tarkastus tarjoaa riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus-ja konsultointitoimintaa, jonka tarkoitus on tuottaa lisäarvoa ja parantaa organisaation toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee yhtiötä sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Sisäisen tarkastuksen riippumattomuuden varmistamiseksi sisäisen tarkastuksen johtaja toimii hallinnollisesti toimitusjohtajan alaisuudessa, mutta raportoi toiminnallisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäisen tarkastuksen työn painopisteet määritellään vuosittaisessa tarkastussuunnitelmassa, joka on laadittu riskiperusteisesti ja ottaa huomioon konsernin strategian ja strategiset painopistealueet. Tarkastussuunnitelma määrittelee tarkastuksen prioriteetit ja resurssien käytön. Hallituksen tarkastusvaliokunta hyväksyy suunnitelman vuosittain. Suunnitelman raameissa tehtävät tarkemmat tarkastustoimet määritellään ja päivitetään jokaisessa hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksessa.

Sisäisen tarkastuksen painopiste alueet vuonna 2023

Vuonna 2023 sisäinen tarkastus toteutti vuosisuunnitelmaa. Vuosisuunnitelma oli riskiperusteinen ja koostui merkittävän tietojärjestelmähankkeen, globaalien prosessien ja järjestelmien tarkastuksista sekä tehtaiden ja myyntiyksiköiden prosesseista ja valvonnasta.

Suunnittellut toimenpiteet vuodelle 2024

Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma vuodelle 2024 hyväksyttiin hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksessa joulukuussa 2023. Vuodelle 2024 suunnitellut tarkastukset on valittu johdon haastatteluiden ja riskiarvioiden perusteella. Tarkastuksissa keskitytään IT-ulkoistuksen hallintaan sekä valikoituihin prosesseihin tehtaissa, myyntiyksiköissä ja hankintatoimistoissa.

Lähipiiriliiketoimet

Fiskars-konsernin Code of Conduct -ohjeen mukaan kaikkien Fiskars-konsernin johtajien ja työntekijöiden tulee välttää itsensä tai perheenjäsenensä ja Fiskars-konsernin välistä intressiristiriitaa.

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat henkilöt on määritelty hallituksen vuonna 2020 hyväksymässä lähipiiriohjeessa.

Ohjeen mukaan lähipiiriin kuuluivat vuonna 2023:

 • henkilöt ja yhteisöt, joilla on suora tai välillinen:
  • määräysvalta yhtiössä tai yhtiöllä heihin nähden tai ovat yhtiön kanssa saman tahon määräysvallan alla (mukaan lukien Fiskars-konsernin tytäryhtiö), esim. omistamalla yli 50 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä tai olemalla oikeutettu nimittämään tai erottamaan enemmistön yhtiön hallituksen jäsenistä;
  • merkittävä vaikutusvalta yhtiössä, esim. omistamalla vähintään 20 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä; tai
  • määräysvalta yhtiössä toisen henkilön kanssa (kukin ”määräysvaltaa käyttävä henkilö”)
 • yhtiön osakkuusyritys
 • yhtiön yhteisyritys
 • yhtiön hallitus, toimitusjohtaja, ja toimitusjohtajan sijainen, konsernin johtoryhmän jäsenet, liiketoiminta-alueiden ja globaalien toimintojen johtoryhmien jäsenet, maajohtajat ja muut toimitusjohtajan kulloinkin määräämät henkilöt (kukin ”Avainhenkilö”)
 • avainhenkilöiden ja/tai määräysvaltaa käyttävien henkilöiden lähiomaiset, joiden voidaan olettaa vaikuttavan tai olevan avainhenkilön tai määräysvaltaa käyttävän henkilön vaikutuksen kohteena yhtiöön nähden, mukaan lukien:
  • lapset tai huollettavat
  • puoliso, avopuoliso*
  • puolison tai avopuolison lapset tai huollettavat (kukin ”läheinen”)
 • yhteisöt, joissa avainhenkilö tai määräysvaltaa käyttävä henkilö tai heidän läheisensä käyttävät suoraa tai välillistä määräysvaltaa (yksin tai yhdessä) omistamalla enemmistön yhteisön osakkeista ja äänimäärästä tai olemalla oikeutettu päättämään yhteisön hallituksen tai vastaavan elimen jäsenten enemmistön nimittämisistä tai erottamisista (”Määräysvaltayhteisö”)
 • yhteisöt, joissa yhtiössä avainhenkilöllä tai määräysvaltaa käyttävällä henkilöllä on merkittävä vaikutusvalta tai hän kuuluu tällaisen yhteisön tai sen emoyhteisön avainhenkilöihin (tietyin poikkeuksin)
 • yhteisöt, joissa on työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskeva järjestely joko yhtiön tai sen lähipiiriyhtiöiden henkilöstöä varten. Jos yhtiöllä itsellään on tällainen järjestely, osallistuvat työnantajat ovat myös Yhtiön lähipiiriä
 • yhteisöt, tai sellaisen ryhmän jäsenet, jossa yhteisö on jäsenenä ja joilta Yhtiö saa avainhenkilöpalveluita.

Lähipiiriohjeistuksen mukaan kaikki lähipiiriliiketapahtumat tulee tehdä markkinaehtoisesti (kuten riippumattomien osapuolten välillä) ja ne tulee hyväksyttää etukäteen Fiskars-konsernin talousjohtajalla. Fiskars-konsernin toimitusjohtajaa, Fiskars-konsernin johtoryhmää tai hallituksen jäsentä koskevat lähipiiritapahtumat tulee hyväksyttää etukäteen Fiskars Oyj Abp:n hallituksella.

Lähipiiritapahtumia arvioitaessa huomioitavia asioita:

 • ovatko liiketoimen ehdot Fiskars-konsernin kannalta kohtuullisia ja noudatettaisiinko samoja ehtoja myös riippumattoman kolmannen osapuolen kanssa
 • onko Fiskars-konsernilla pakottavia liiketoiminnallisia syitä liiketoimen toteuttamiseen
 • heikentäisikö liiketoimi johtajan riippumattomuutta yhtiöstä tai aiheuttaisiko se intressikonfliktin lähipiiriin kuuluvalle.

Fiskars Oyj Abp ylläpitää luetteloa lähipiiriinsä kuuluvista osapuolista ja kerää heiltä heitä koskevat lähipiiritapahtumatiedot kerran vuodessa. Fiskars-konserni ilmoittaa tilinpäätöksessään yhtiön kannalta olennaiset lähipiiritapahtumat, jotka poikkeavat yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai jotka on tehty muuten kuin tavanomaisin markkinaehdoin.

*Puoliso, joka asuu ja (i) on asunut samassa taloudessa vähintään 5 vuoden ajan tai (ii) jonka kanssa on tai on ollut yhteisiä huollettavia.

Päivitetty 20.2.2024