Valvontajärjestelmät

Yhtiön hallitus vastaa hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on hyväksynyt konsernissa noudatettavat sisäisen valvonnan riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen periaatteet.

Käytännössä toimitusjohtajan tehtävä on yhdessä muun johdon kanssa huolehtia muun muassa kirjanpidon ja valvontamekanismien järjestämisestä.

Riskienhallintatoiminto tukee liiketoimintatavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien tunnistamista, arviointia ja hallinnointia.

Fiskarsin toimintaohje (Code of Conduct)

Fiskars-konsernin tavoitteena on harjoittaa pitkäaikaista kannattavaa liiketoimintaa eettisellä ja vastuullisella tavalla. Kaikkia Fiskarsin työntekijöitä koskevat toimintatavat on määritelty yhtiön toimintaohjeissa. Toimintaohjeita on noudatettava kaikissa Fiskars-konserniin kuuluvissa yrityksissä silloinkin, kun toimintaohjeet ovat tiukempia kuin soveltuvat paikalliset lait ja määräykset. Fiskars-konserniin kuuluvien yritysten kaikkien sääntöjen, ohjeiden ja käytäntöjen tulee olla kaikilta osin toimintaohjeiden mukaisia.

Kaikki Fiskars-konsernintyöntekijät saavat säännöllistä koulutusta toimintaohjeista. Lakiasiaintoiminto valvoo toimintaohjeiden noudattamista.

Sisäinen tarkastus

Fiskars-konsernin hallitus on perustanut konsernin sisäisen tarkastuksen ja sen toiminnan vastuut määrittelee hallituksen tarkastusvaliokunta osana valvovaa toimintaansa. Sisäinen tarkastus tarjoaa riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoitus on tuottaa lisäarvoa ja parantaa organisaation toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee Fiskarsia sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamisja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Sisäisen tarkastuksen riippumattomuuden varmistamiseksi sisäisen tarkastuksen johtaja toimii hallinnollisesti toimitusjohtajan alaisuudessa, mutta raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Sisäisen tarkastuksen työn painopisteet määritellään vuosittaisessa tarkastussuunnitelmassa, joka on laadittu riskiperusteisesti ja ottaa huomioon konsernin strategian ja strategiset painopistealueet. Tarkastussuunnitelma määrittelee tarkastuksen prioriteetit ja resurssien käytön. Hallituksen tarkastusvaliokunta hyväksyy suunnitelman vuosittain. Suunnitelman raameissa tehtävät tarkemmat tarkastustoimet määritellään ja päivitetään jokaisessa hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksessa.

Sisäisen tarkastuksen tärkeimmät toimenpiteet ja painopistealueet julkaistaan vuosittain Fiskars Groupin hallinto- ja ohjausjärjestelmän selvityksessä.

Lähipiiriliiketoimet

Fiskars-konsernin Code of Conduct -ohjeen mukaan kaikkien Fiskars-konsernin johtajien ja työntekijöiden tulee välttää itsensä tai perheenjäsenensä ja Fiskars Groupin välistä intressiristiriitaa.

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat henkilöt on määritelty hallituksen vuonna 2020 hyväksymässä lähipiiriohjeessa. Ohjeen mukaan lähipiiriin kuuluivat vuonna 2022:

 • Henkilöt ja yhteisöt, joilla on suora tai välillinen:
  • määräysvalta yhtiössä tai Yhtiöllä heihin nähden tai ovat Yhtiön kanssa saman tahon määräysvallan alla (mukaan lukien Fiskars-konsernin tytäryhtiö), esim. omistamalla yli 50 % Yhtiön osakkeista tai äänimäärästä tai olemalla oikeutettu nimittämään tai erottamaan enemmistön Yhtiön hallituksen jäsenistä;
  • merkittävä vaikutusvalta Yhtiössä, esim. omistamalla vähintään 20 % Yhtiön osakkeista ja äänimäärästä; tai
  • määräysvalta yhtiössä toisen henkilön kanssa
  • (kukin ”Määräysvaltaa käyttävä henkilö”)
 • Yhtiön osakkuusyritys
 • Yhtiön yhteisyritys
 • Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja, ja toimitusjohtajan sijainen, konsernin johtoryhmän jäsenet, Strategisten liiketoimintayksiköiden ja globaalien toimintojen johtoryhmien jäsenet, maajohtajat ja muut toimitusjohtajan kulloinkin määräämät henkilöt (kukin ”Avainhenkilö”)
 • Avainhenkilöiden ja /tai Määräysvaltaa käyttävien henkilöiden lähiomaiset, joiden voidaan olettaa vaikuttavan tai olevan Avainhenkilön tai Määräysvaltaa käyttävän henkilön vaikutuksen kohteena Yhtiöön nähden, mukaan lukien:
  • lapset tai huollettavat
  • puoliso, avopuoliso
  • puolison tai avopuolison lapset tai huollettavat
  • (kukin ”Läheinen”)
 • yhteisöt, joissa Avainhenkilö tai Määräysvaltaa käyttävä henkilö tai heidän Läheisensä käyttävät suoraa tai välillistä määräysvaltaa (yksin tai yhdessä) omistamalla enemmistön yhteisön osakkeista ja äänimäärästä tai olemalla oikeutettu päättämään yhteisön hallituksen tai vastaavan elimen jäsenten enemmistön nimittämisistä tai erottamisista (”Määräysvaltayhteisö”)
 • yhteisöt, joissa yhtiössä Avainhenkilöllä tai Määräysvaltaa käyttävällä henkilöllä on merkittävä vaikutusvalta tai hän kuuluu tällaisen yhteisön tai sen emoyhteisön avainhenkilöihin (tietyin poikkeuksin)
 • yhteisöt, joissa on työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskeva järjestely joko yhtiön tai sen lähipiiriyhtiöiden henkilöstöä varten
 • yhteisöt, tai sellaisen ryhmän jäsenet, jossa yhteisö on jäsenenä ja joilta Yhtiö saa avainhenkilöpalveluita. Lähipiiriohjeistuksen mukaan kaikki lähipiiriliiketapahtumat tulee tehdä markkinaehtoisesti (kuten riippumattomien  osapuolten välillä) ja ne tulee hyväksyttää etukäteen Fiskars-konsernin talousjohtajalla. Fiskars-konsernin toimitusjohtajaa, Fiskars-konsernin johtoryhmää tai hallituksen jäsentä koskevat lähipiiritapahtumat tulee hyväksyttää etukäteen Fiskars-konsernin hallituksella.

Lähipiiritapahtumia arvioitaessa huomioitavia asioita:

 • ovatko liiketoimen ehdot Fiskars-konsernin kannalta kohtuullisia ja noudatettaisiinko samoja ehtoja myös riippumattoman kolmannen osapuolen kanssa
 • onko Fiskars-konsernilla pakottavia liiketoiminnallisia syitä liiketoimen toteuttamiseen
 • heikentäisikö liiketoimi johtajan riippumattomuutta yhtiöstä tai aiheuttaisiko se intressikonfliktin lähipiiriin kuuluvalle

Fiskars-konserni ylläpitää luetteloa lähipiiriinsä kuuluvista osapuolista ja kerää heiltä heitä koskevat lähipiiritapahtumatiedot kerran vuodessa. Fiskarskonserni ilmoittaa tilinpäätöksessään yhtiön kannalta olennaiset lähipiiritapahtumat, jotka poikkeavat yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai jotka on tehty muuten kuin tavanomaisin markkinaehdoin.

Päivitetty 29.5.2023