Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Taloudellista raportointia hoidetaan yhtenäisin periaattein. Konsernissa sovelletaan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjä IFRS-tilinpäätösstandardeja, ja käytössä on yhtenäinen konsernitilikartta. Konsernin taloushallinto on laatinut yksiköille ohjeet talousraportoinnin sisällöstä ja raportoinnin määräajoista.

Strategisissa liiketoimintayksiköissä ja maiden myyntiyksiköissä on käytössä useita erilaisia kirjanpidon ja taloushallinnon raportointijärjestelmiä. Konsernin talousraportointia hoidetaan yhden, keskitetysti hallinnoidun tietojärjestelmän avulla. Strategisissa liiketoimintayksiköissä ja maiden myyntiyksiköt vastaavat tietojen tuottamisesta konsernin raportointijärjestelmään. Konsernin taloushallinto vastaa konsernin raportointijärjestelmän ylläpidosta ja valvoo, että järjestelmään toimitetaan asianmukaiset ja oikeat tiedot.

Fiskarsin taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut

Fiskars Oyj Abp on tarkistanut taloudellisessa raportoinnissaan käytettäviä termejä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemien vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskevien uusien ohjeiden mukaisesti. Vaihtoehtoiset taloudelliset tunnusluvut helpottavat operatiivisen liiketoiminnan tuloksen tulkintaa ja tilikausien välistä vertailua. Niiden ei tule kuitenkaan katsoa korvaavan IFRS-standardien mukaisia tunnuslukuja. ”Oikaisut” on vuoden 2017 tammi–maaliskuun osavuosikatsauksesta lähtien muutettu muotoon ”vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät”, mutta määritelmä on sama kuin ennenkin. Kuten aikaisemmin, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat tapahtumia, jotka eivät liity toistuviin liiketoimintoihin. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat esimerkiksi uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumiset, integraatiotoimiin liittyvät kulut ja liiketoimintojen myyntien tulosvaikutus. Vastaavasti ”vertailukelpoinen EBITA” on laskettu vertailukelpoisesta liiketuloksesta lisäämällä takaisin aineettomien hyödykkeiden poistot.