Johtoryhmän palkitsemisen pääpiirteet

Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja hyväksyy hänen johtajasopimuksensa ehdot sekä palkitsemisen. Hallitus nimittää myös konsernin johtoryhmän jäsenet, hyväksyy heidän työsuhteidensa ehdot ja muun palkitsemisen sekä päättää johtoryhmän palkitsemisjärjestelmien perusteista. Hallituksen palkitsemisvaliokunta vastaa näiden asioiden valmistelusta.

Peruspalkan lisäksi Fiskars Group kannustaa yhtiön ylintä johtoa erinomaisiin suorituksiin erilaisilla palkkio-ohjelmilla. Yhtiöllä on vuotuinen lyhyen aikavälin kannustinohjelma ja osakepohjaisia pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä. Lisäksi Suomessa työskentelevillä johtoryhmän jäsenillä on vapaaehtoinen maksuperusteinen lisäeläkevakuutus.

Kannustinohjelmien rakenne

Sekä lyhyen aikavälin kannustinohjelman että tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on palkita ennalta vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Kannustinohjelmaan kuuluville määritetään tavoitepalkkiotaso, jonka perusteella kannustinpalkkio määräytyy. Tämä ei kuitenkaan takaa, että palkkiota maksetaan.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelma

Lyhyen aikavälin kannustinohjelman palkkiot maksetaan vertaamalla suoritusta ohjelman mittareihin. Mittarit voivat koostua taloudellisista ja toiminnallisista mittareista sekä muista strategisista henkilökohtaisista tavoitteista. Mahdollisen palkkion suuruus vaihtelee nollasta maksimiprosenttiin vuosipalkasta. Vuodelta 2023 Fiskars Groupin johtoryhmän jäsenille maksettavien palkkioiden tavoitetasot vaihtelevat 40:stä 75 prosenttiin. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten enimmäistaso on joko 1,2 tai 1,5 kertaa tavoitetaso. Vuonna 2023 lyhyen aikavälin kannustinohjelmassa on vain taloudellisia mittareita. Mittarit vahvistetaan erikseen ensimmäiselle ja toiselle vuosipuoliskolle, jotta ne ovat mahdollisimman relevantteja.

Pitkän aikavälin kannustinohjelma

Fiskarsin hallitus on hyväksynyt osakepohjaiset pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät osaksi yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa. Järjestelmien tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä yhtenäistää avainhenkilöiden ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi. Tulosperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolmivuotiset ansaintajaksot. Avainhenkilölle maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta tai jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Vuodesta 2018 alkaen kaikki uudet pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat olleet osakeperusteisia