Johtoryhmän palkitsemisen pääpiirteet

Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja hyväksyy hänen johtajasopimuksensa ehdot sekä palkitsemisen. Hallitus nimittää myös konsernin johtoryhmän jäsenet, hyväksyy heidän työsuhteidensa ehdot ja muun palkitsemisen sekä päättää konsernin palkitsemisjärjestelmien perusteista. Hallituksen palkitsemisvaliokunta vastaa näiden asioiden valmistelusta.

Peruspalkan lisäksi Fiskars Group tarjoaa yhtiön ylimmälle johdolle erilaisia suorituksen parantamiseen tähtääviä palkkio-ohjelmia. Yhtiöllä on vuotuinen lyhyen aikavälin kannustinohjelma ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä. Lisäksi johtoryhmän jäsenillä on vapaaehtoinen maksuperusteinen lisäeläkevakuutus.

Kannustinohjelmien rakenne

Sekä lyhyen aikavälin kannustinohjelman että pitkän aikavälin kannustinohjelman tarkoituksena on palkita ennalta vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Kannustinohjelmaan kuuluville määritetään tavoitepalkkiotaso, jonka perusteella kannustinpalkkio määräytyy prosenttiosuutena peruspalkasta. Tämä ei kuitenkaan takaa, että palkkiota maksetaan.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelma

Lyhyen aikavälin kannustinohjelman palkkiot maksetaan vertaamalla suoritusta ohjelman mittareihin. Mittarit voivat koostua taloudellisista ja toiminnallisista mittareista sekä muista strategisista henkilökohtaisista tavoitteista. Mahdollisen palkkion suuruus vaihtelee nollasta maksimiprosenttiin vuosipalkasta. Vuodelta 2022 Fiskars Groupin johtoryhmän jäsenille maksettavien palkkioiden tavoitetasot vaihtelevat 40:stä 75 prosenttiin. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten enimmäistaso on joko 1,2 tai 1,5 kertaa tavoitetaso.

Pitkän aikavälin kannustinohjelma

Fiskarsin hallitus on hyväksynyt pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät osaksi yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa. Järjestelmien tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä yhtenäistää avainhenkilöiden ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä on kolmivuotiset ansaintajaksot. Avainhenkilölle maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta tai jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Vuodesta 2018 alkaen kaikki uudet pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat olleet osakeperusteisia