Sisäpiirihallinto

Hallituksen hyväksymässä Fiskars-konsernin sisäpiiriohjeessa on linjattu säännöt, jotka koskevat yhtiön johdon ja kaikkien työntekijöiden Fiskarsin osakkeilla käymää kauppaa. Fiskars-konserni noudattaa voimassa olevaa EU-sääntelyä, erityisesti markkinoiden väärinkäyttöasetusta (596/2014, ”MAR”) ja muita Euroopan arvopaperivalvontaviranomaisen tai muutoin MAR:iin liittyviä sääntöjä ja ohjeita. Lisäksi yhtiö noudattaa Suomen lainsäädäntöä, erityisesti arvopaperimarkkinalakia (746/2012 muutoksin) sekä rikoslakia (39/1889 muutoksin) mukaan lukien Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiri- ja muita ohjeita sekä Suomen Finanssivalvonnan (”FIVA”) ohjeita.

MAR:n määritelmän mukaisesti Fiskars-konsernin johtajiin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, sekä talousjohtaja (toimitusjohtajan sijainen) sekä muut toimitusjohtajan kulloinkin määrittämät johtoryhmän jäsenet. Johtajien ja heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa Fiskars Groupille ja Finanssivalvonnalle omista tai omaan lukuun tekemistään yhtiön tai yhtiöön liittyvistä rahoitusinstrumenttien kaupoista. Ilmoitukset on tehtävä viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluttua kaupanteosta (T+3). Fiskars-konserni julkistaa pörssitiedotteina johdon ja sen lähipiirin kaupat MAR:n mukaisesti.

3.7.2016 alkaen Fiskars-konserni ei ole enää pitänyt pysyviä sisäpiirirekistereitä. Sen sijaan kaikki sisäpiirihankkeisiin liittyvät henkilöt merkitään hankekohtaisiksi sisäpiiriläisiksi. Hankekohtaiset sisäpiirirekisterit perustetaan ja ylläpidetään kutakin sellaista hanketta tai tapahtumaa varten, joka sisältää sisäpiiritietoa, erillisen päätöksen perusteella.

Tulosjulkistusten (osavuosikatsaukset, tilinpäätöstiedotteet) valmistelua tai säännöllistä pääsyä julkistamattomiin taloustietoihin ei pidetä sisäpiirihankkeena. Yhtiön määrittelemät henkilöt, joilla asemansa tai joille on muutoin myönnetty oikeus päästä julkistamattomiin tulostietoihin, merkitään kuitenkin taloudellista tietoa saavien henkilöiden listaan yhtiön
julkistamattomien taloustietojen arkaluontoisuuden vuoksi. 

Fiskars-konserni noudattaa kaupankäyntikieltoa (”suljettu ikkuna”), joka alkaa 30 kalenteripäivää ennen kutakin tulosjulkistusta ja tilinpäätöstiedotetta ja päättyy julkistamispäivän päätyttyä. Suljettu ikkuna koskee johtajia ja taloudellista tietoa saavia henkilöitä.

Avoimuusperiaatteen vuoksi Fiskars ylläpitää internetsivuillaan ajantasaiset tiedot johtajien ja heidän määräysvalta- ja vaikutusvaltayhteisöjensä (johtotehtävän tai ei-määräysvaltaa, mutta suuressa määrin yhtenevät taloudelliset edut – perusteella) osakkeenomistukset asianomaisten suostumuksella. Tiedot johdon ja sen lähipiirin osakkeenomistuksista ja kaupankäynneistä kuvataan tarkemmin Fiskarsin internetsivuilla Johdon liiketoimet -sivulla.

Päivitetty 20.2.2018