Fiskarsin tilinpäätöstiedote 2021

Fiskars Oyj Abp       
Tilinpäätöstiedote
4.2.2022 klo 08.30 (EET)

Fiskarsin tilinpäätöstiedote 2021

Hyvä loppu ennätysvahvalle vuodelle

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta vuoden 2021 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteesta. Täydellinen tilinpäätöstiedote taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä, osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen tilinpäätöstiedotteeseen.

Vuoden 2021 viimeinen neljännes lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 12,7 % ja oli 353,2 milj. euroa (10-12/2020: 313,3)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto1) kasvoi 10,9 % ja oli 353,2 milj. euroa (318,4)
 • EBITA laski 41,2 % ja oli 27,8 milj. euroa (47,2)
 • Vertailukelpoinen2) EBITA laski 27,7 % ja oli 36,1 milj. euroa (49,9)
 • Liikevoitto (EBIT) laski 28,5 % ja oli 23,8 milj. euroa (33,3)
 • Vertailukelpoinen2) EBIT laski 10,7 % ja oli 32,2 milj. euroa (36,0)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja heikkeni ja oli 54,9 milj. euroa (89,8)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,30)

Tammi-joulukuu 2021 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 12,4 % ja oli 1 254,3 milj. euroa (1-12/2020: 1 116,2)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto1) kasvoi 14,2 % ja oli 1 254,3 milj. euroa (1 098,2)
 • EBITA kasvoi 25,1 % ja oli 157,4 milj. euroa (125,8)
 • Vertailukelpoinen2) EBITA kasvoi 23,4 % ja oli 168,8 milj. euroa (136,8)
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 45,7 % ja oli 142,8 milj. euroa (98,0)
 • Vertailukelpoinen2) EBIT kasvoi 41,5 % ja oli 154,2 milj. euroa (109,0)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja heikkeni ja oli 164,2 milj. euroa (223,8)
 • Osakekohtainen tulos3) oli 1,06 euroa (0,83)

Ehdotus osingonjaosta:
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,76 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa 0,38 euron erässä.

Näkymät vuodelle 2022:
Vuonna 2022 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen2) liikevoiton (EBIT) kasvavan vuodesta 2021 (2021: 154,2 milj. euroa).

Globaalien toimitusketjujen haasteet sekä raaka-aineiden ja energian hinnannousu jatkuvat. Vaikka yhtiö on onnistunut lieventämään näitä ongelmia, ovat ne edelleen riski vuoden 2022 taloudelliselle kehitykselle.

Fiskars Groupin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström:
Vuoden loppu oli Fiskars Groupille vahva, sillä viimeinen vuosineljännes oli jo seitsemäs peräkkäinen liikevaihdon kasvuneljännes. Vertailukelpoinen EBITA kasvoi 23 % vuonna 2021, josta tuli selvästi vahvin vuosi yhtiön historiassa. Koko vuoden tulosta tuki etenkin Vita-liiketoimintayksikkö, mutta myös Terra ja Crea suoriutuivat hyvin poikkeuksellisen vahvaan vertailukauteen nähden.

Viimeinen vuosineljännes kehittyi pitkälti odotusten mukaan. Liikevaihdon kasvu jatkui ja bruttokate parani. Vertailukelpoinen EBITA laski odotetusti aiemmin ilmoitettujen kasvupanostusten seurauksena.

Esittelimme marraskuussa pääomamarkkinapäivän yhteydessä kasvustrategiamme ja julkaisimme uudet pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteemme. Päivitetty strategia rakentuu voittavien brändien, kanavien ja maiden varaan sekä alleviivaa selkeän priorisoinnin ja resurssien kohdentamisen tärkeyttä. Olemme tunnistaneet neljä kasvutekijää, joiden kaikkien odotetaan tukevan merkittävästi pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista. Ne ovat kaupallinen erinomaisuus, oma kanava, Yhdysvallat ja Kiina.

Kaupallisen erinomaisuuden osalta keskitymme aluksi arvopohjaiseen hinnoitteluun sekä myymälöiden ja verkkokaupan erinomaisuuteen. Vuonna 2022 kaupallinen erinomaisuus on merkittävin ja nopein tekijä bruttokatteen parantamisessa, ja sen odotetaan vaikuttavan konsernin kaikkien liiketoiminta-yksiköiden kehitykseen. Bruttokatteemme kasvoi 2,5 prosenttiyksikköä vuonna 2021 hintojen korotusten ja parantuneen kaupallisen erinomaisuutemme tukemana. Olemme onnistuneet hillitsemään sekä toimitusketjuun liittyviä rajoituksia että merkittävää ja laaja-alaista kustannusinflaatioita, ja jatkoimme tätä myös viimeisellä vuosineljänneksellä.

Alustavat toimenpiteet omassa kanavassa liittyvät osaamisemme kehittämiseen osana digitaalisen kyvykkyyden laajempaa vahvistamista. Olemme panostaneet digitaaliseen ympäristöön vuoden jälkipuoliskolla muun muassa lukuisin rekrytoinnein, ja näitä panostuksia jatketaan vuonna 2022.

Kasvuun tähtäävä työmme Yhdysvalloissa ja Kiinassa jatkuu. Yhdysvalloissa vuosi 2021 oli liikevaihdon kannalta hieman haastava. Koko vuoden liikevaihto pysyi ennallaan, sillä vuoden 2020 vertailuluvut olivat epätavallisen vahvat Terra- ja Crea-liiketoimintayksiköissä. Kiinassa liikevaihto pysyi vahvalla kasvu-uralla ja lähes kaksinkertaistui vuodesta 2020.

Vuoden aikana otimme käyttöön uudet vastuullisuustavoitteet ja -periaatteet sekä päivitetyt sitoumukset. Olemme nyt integroineet näitä päivittäiseen toimintaamme. Vuoden 2021 aikana olemme esimerkiksi vähentäneet kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää 28 % edellisvuoteen verrattuna ja 85 % vertailuvuodesta 2017. Lisäksi olemme edistyneet kiertotuotteiden ja -palveluiden kehittämisessä ja näiden liikevaihto kasvoi 78 %. Vaikka meillä on edelleen paljon työtä tavoitteiden saavuttamiseksi, olemme edistyneet hyvin.

Ilmoitimme joulukuun lopussa myyvämme Pohjois-Amerikan kasteluliiketoiminnan. Kasvustrategiamme perustuu yhtiön vahvuuksien hyödyntämiseen. Kauppaan kuuluneet Gilmour- ja Nelson-brändit eivät olleet tuoteportfoliomme ytimessä, eikä niihin liittyvä liiketoiminta ole tukenut yhtiön kannattavuutta. Siten emme nähneet itseämme parhaana omistajana tälle liiketoiminnalle.

Haluan kiittää henkilöstöämme kovasta työstä näinä dynaamisina aikoina. Emme ole ainoastaan pystyneet palvelemaan kuluttajia ja asiakkaita onnistuneesti, lisäksi taloudellinen kehityksemme on jatkunut vahvalla uralla.

Ilmoitimme tammikuussa 2022 muutoksista konsernin johtoryhmään. Meillä on nyt tiimin ja strategian suhteen kaikki palaset paikoillaan. Olemme valmiita lunastamaan taloudelliset tavoitteemme, mukaan lukien kasvu ja kannattavuuden parantaminen. Strategian toteuttamisen osalta olemme päässeet hyvin käyntiin, ja odotamme vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuonna 2022.

 1. Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.
 2. EBITAn ja EBIT:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.
 3. Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen osakekohtaista tulosta painoi verokiistan epäsuotuisa lopputulos (0,35 euroa osakkeelta).

Konsernin avainluvut

Milj. euroa 10-12 2020 10-12 2019 Muutos % 2020 2019 Muutos %
Liikevaihto 353,2 313,3 12,7 % 1 254,3 1 116,2 12,4 %
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 353,2 318,4 10,9 % 1 254,3 1 098,2 14,2 %
EBITA 27,8 47,2 -41,2 % 157,4 125,8 25,1 %
EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) -8,3 -2,7 -11,5 -11,0 4,1 %
Vertailukelpoinen EBITA 36,1 49,9 -27,7 % 168,8 136,8 23,4 %
Liiketulos (EBIT) 23,8 33,3 -28,5 % 142,8 98,0 45,7 %
Vertailukelpoinen EBIT 32,2 36,0 -10,7 % 154,2 109,0 41,5 %
Tulos ennen veroja 24,1 30,4 -20,8 % 144,1 89,8 60,5 %
Tilikauden tulos 18,2 25,2 -27,8 % 87,5 68,5 27,9 %
Tulos/osake, euroa 0,22 0,30 -27,5 % 1,06 0,83 28,1 %
Oma pääoma/osake, euroa 9,97 9,30
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 54,9 89,8 -38,8 % 164,2 223,8 -26,6 %
Omavaraisuusaste, % 57 % 57 %
Nettovelkaantumisaste, % 18 % 19 %
Investoinnit 12,8 9,6 33,8 % 34,4 30,0 14,3 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 6 224 5 993 3,9 % 6 081 6 104 -0,4 %
 1. Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.
 2. Vuoden 2021 viimeisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat lähinnä uudelleenjärjestely- ja muutosohjelmista.
 3. Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen osakekohtaista tulosta painoi verokiistan epäsuotuisa lopputulos (0,35 euroa osakkeelta)

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Toimitusjohtaja

Webcast
Neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden tulokseen liittyvä webcast pidetään 4.2.2022 klo 11.00. Englanninkielistä suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa: https://fiskars.videosync.fi/q4-2021

Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Media- ja sijoittajayhteydet:
Kristian Tammela, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 708 1181
 
Making the everyday extraordinary  
Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Brändimme Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat mukana ihmisten elämässä – niin kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa. Pyrimme tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja tulevaisuudessa. Toimimme 30 maassa, ja tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa. Fiskarsin osake on listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS). Lisätietoja löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com. Voit seurata meitä Twitterissä @fiskarsgroup.