Fiskarsin yhtiökokouskutsu

Fiskars Oyj Abp       Pörssitiedote    7.2.2014 klo 09.00

Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 12.3.2014 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksen Kongressisiivessä (Messuaukio 1, Helsinki). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0.67 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 24.3.2014.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa vuosipalkkioksi hallituksen jäsenille 45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 90 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 750 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, hallituksen puheenjohtajalle maksettavaksi 1 500 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista ja valiokuntien puheenjohtajille maksettavaksi 1 500 euroa valiokuntien kokouksista sekä, että ulkomailla asuville hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksista kokouspalkkiot kaksinkertaisina.

Edelleen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Boer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond,

Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank ja Karsten Slotte. Jukka Suominen on ilmoittanut, että hän ei enää ole käytettävissä hallituksen jäseneksi. Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle lisäksi, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Christine Mondollot, jonka ansioluettelo on saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita keskuudestaan puheenjohtajaksi Paul Ehrnrooth ja varapuheenjohtajaksi Alexander Ehrnrooth.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet voidaan hankkia poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2015 asti ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2013 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin.

Osakkeita saadaan luovuttaa esim. vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeita saadaan luovuttaa myös julkisella kaupankäynnillä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2015 asti ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2013 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset, on saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com. Fiskars Oyj Abp:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 19.2.2014. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä vuosikertomus ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 26.3.2014 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.2.2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 7.3.2014 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

(a)        internetsivujen kautta www.fiskarsgroup.com; tai

(b)        puhelimitse ma – pe klo 9.00 – 15.00 numeroon 0207 70 68 75.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Fiskars Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Fiskars Oyj Abp, PL 130, 00561 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.2.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.3.2014 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Fiskars Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 81 905 242 osaketta ja ääntä.

Osakkeenomistajat ovat tervetulleita kahvitarjoiluun kokouksen jälkeen.

Helsingissä 7.2.2014

FISKARS OYJ ABP
Hallitus

 

Fiskars 365 – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.

Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Fiskarsin tuotteita myydään yli 60 maassa, ja erinomaisen suorituskykynsä ja muotoilunsa ansiosta ne tekevät kotitöistä ja ulkoilusta hauskempaa ja ratkovat arjen ongelmia ympäri maailman. Fiskars on listattu NASDAQ OMX Helsingissä, ja yhtiön liikevaihto oli 799 miljoonaa euroa vuonna 2013. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. www.fiskarsgroup.com