Hallitus ehdottaa osakesarjojen yhdistämistä ja Agrofin Oy Ab:n sulautumista Fiskarsiin

HALLITUS EHDOTTAA OSAKESARJOJEN YHDISTÄMISTÄ JA AGROFIN OY AB:N SULAUTUMISTA  
FISKARSIIN                                   

- Kuusi yhden osakelajin osaketta viittä K-sarjan osaketta vastaan       
 ja yksi yhden osakelajin osake jokaista A-sarjan osaketta vastaan       
- Agrofin, Fiskarsin suurin yksittäinen osakkeenomistaja, sulautuu Fiskarsiin  
- Lisää osakkeen likviditeettiä ja omistuksen läpinäkyvyyttä,          
 yksinkertaistaa omistusrakennetta                       
- Ei vaikutusta Fiskarsin varoihin, velkoihin tai omaan pääomaan        

Fiskars Oyj Abp:n hallitus on selvittänyt mahdollisuutta yhtenäistää yhtiön   
osakesarjojen äänioikeudet osakkeenomistajaryhmän, joka edustaa yli 5 prosenttia
mutta alle 10 prosenttia Fiskarsin osakkeiden tuottamista äänistä, lokakuussa  
2008 esittämän pyynnön perusteella. Tämän seurauksena Fiskarsin hallitus on   
päättänyt ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu     
pidettäväksi kesäkuussa 2009, että yhtiön A- ja K-osakesarjat yhdistetään    
("Osakesarjojen yhdistäminen") ja että Agrofin Oy Ab (y-tunnus 0557296-4)    
sulautuu Fiskarsiin ("Sulautuminen").                      

Ehdotetun Osakesarjojen yhdistämisen ja Sulautumisen tarkoituksena on lisätä  
osakkeiden likviditeettiä sekä läpinäkyvyyttä ja yksinkertaistaa        
omistusrakennetta. Järjestelyn tavoitteena on myös lisätä markkinoiden     
kiinnostusta Fiskarsin osaketta kohtaan.                    

Osakesarjojen yhdistämisen jälkeen Fiskarsilla olisi ainoastaan yksi uusi    
osakelaji. Kaikilla osakkeilla olisi yksi (1) ääni ja yhtäläiset oikeudet.   
Osakesarjojen yhdistämiseen liittyy suunnattu maksuton osakeanti K-sarjan    
osakkeiden omistajille. Maksuton osakeanti suunnataan siten, että        
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen K-sarjan osakkeenomistajille annetaan 
kutakin viittä (5) K-sarjan osaketta vastaan maksutta yksi (1) uusi osake. Näin 
ollen viiden (5) K-sarjan osakkeen omistaja omistaisi Osakesarjojen       
yhdistämiseen jälkeen kuusi (6) yhtiön uutta yhden osakelajin osaketta.     

Sulautumisessa Agrofin sulautuu Fiskarsiin. Agrofinin osakkeenomistajat saavat 
sulautumisvastikkeena Fiskarsin liikkeelle laskemia uusia osakkeita määrän, joka
vastaa Agrofinin Sulautumisen täytäntöönpanohetkellä omistamien Fiskarsin    
osakkeiden määrää. Näin ollen Fiskarsin osakepääomaa ei koroteta Sulautumisen  
täytäntöönpanon yhteydessä. Muuta sulautumisvastiketta kuin Fiskarsin liikkeelle
laskemia uusia osakkeita ei anneta. Agrofin omistaa tällä hetkellä 9.064.506  
A-sarjan osaketta ja 2.332.882 K-sarjan osaketta, jotka edustavat 14,7     
prosenttia osakkeista ja 11,0 prosenttia äänistä Fiskarsissa. Agrofinin omistus 
Fiskarsissa jakautuu Sulautumisen jälkeen Agrofinin osakkeenomistajien kesken  
suhteessa heidän omistusosuuksiinsa Agrofinissä.                

Fiskarsin ja Agrofinin välillä tänään allekirjoitettu sulautumissuunnitelma on 
tämän pörssitiedotteen Liitteenä.                        

Sulautumissuunnitelman mukaisella Sulautumisen täytäntöönpanolla ei tule olemaan
mitään vaikutusta Fiskarsin varoihin, velkoihin, osakepääomaan tai       
osakepääomarakenteeseen.                            

Sulautumisen seurauksena Fiskarsin liikkeelle laskemien osakkeiden määrä ei tule
muuttumaan ja näin ollen Sulautumisella ei ole vaikutuksia Fiskarsin muiden   
osakkeenomistajien osakeomistuksiin.                      

Sulautumisen täytäntöönpanohetkellä Agrofin tulee omistamaan 11.863.964     
Fiskarsin yhden osakelajin osaketta. Fiskars ei tule vastaanottamaan mitään   
velvoitteita tai vastuita sulautumisessa. Agrofinin osakkeenomistajat ovat   
erillisen sitoumuksen mukaisesti sitoutuneet täysimääräisesti vastaamaan    
kaikista Fiskarsille aiheutuneista tosiasiallisista vahingoista, jotka liittyvät
Agrofinin velvoitteisiin ja vastuisiin, mikäli sellaisia velvoitteita tai    
vastuita ilmenee Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen.             

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön A-sarjan osakkeista ja   
osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahta kolmasosaa yhtiön K-sarjan     
osakkeista, ovat etukäteen kirjallisesti ilmoittaneet kannattavansa       
Osakesarjojen yhdistämistä ja Sulautumista.                   

Yhtiön hallitus on hankkinut Aventum Partners Oy:ltä lausunnon (ns. fairness  
opinion), jonka mukaan Osakesarjojen yhdistämisestä ja Sulautumisesta koostuvan 
järjestelyn ehdot ovat taloudellisesti oikeudenmukaiset Fiskarsin A- ja     
K-sarjojen osakkeiden omistajille. Yhtiön tilintarkastaja, KPMG Oy Ab, on    
antanut lausunnon siitä, että perustelut osakkeenomistajien etuoikeudesta    
poikkeamiseen maksuttomassa suunnatussa osakeannissa ovat osakeyhtiölain    
mukaiset ja että sulautumissuunnitelmassa annetaan oikeat ja riittävät tiedot  
perusteista, joiden mukaan sulautumisvastike määrätään.             

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen tullaan julkistamaan erillisenä       
pörssitiedotteena myöhempänä ajankohtana.                    

Osakesarjojen yhdistäminen ja Sulautuminen tullaan saattamaan loppuun ja    
rekisteröimään arviolta vuoden 2009 kolmannen neljänneksen aikana.       

Lisätietoja:                                  
hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, Fiskars Oyj Abp, puh. 040 524 7730 
toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, Fiskars Oyj Abp, puh. (09)6188 6222     

Liite: Sulautumissuunnitelma Fiskars Oyj Abp:n ja Agrofin Oy Ab:n välillä    


FISKARS OYJ ABP                                 
Kari Kauniskangas                                

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin  
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster.    
Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia, ja se muodostaa
yhden Fiskarsin operatiivisista segmenteistä yhdessä Amerikka-, EMEA- ja    
Muut-segmenttien kanssa. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys 
ja listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 697 miljoonaa   
euroa vuonna 2008 ja henkilöstöä on noin 4 100.                 

www.fiskars.fi                                 


SULAUTUMISSUUNNITELMA FISKARS OYJ ABP:N JA AGROFIN OY AB:N VÄLILLÄ       

Fiskars Oyj Abp ("Vastaanottava yhtiö"), y-tunnus 0214036-5, Mannerheimintie 14 
A, 00100 Helsinki, kotipaikka Raasepori ja Agrofin Oy Ab ("Sulautuva yhtiö"),  
y-tunnus 0557296-4, Unioninkatu 7, 00130 Helsinki, kotipaikka Helsinki,     
(jäljempänä yhdessä "Sulautumiseen osallistuvat yhtiöt") ovat laatineet     
seuraavan sulautumissuunnitelman:                        

1 SULAUTUMINEN                                 

Sulautuva yhtiö sulautuu Vastaanottavaan yhtiöön siten, että Sulautuvan yhtiön 
varat ja velat siirtyvät Vastaanottavalle yhtiölle selvitysmenettelyttä, kun  
sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity.                  

2 SULAUTUMISMENETTELY                              

Sulautuminen toteutetaan osakeyhtiölain (624/2006) ("OYL") 16 luvun 2 § 1    
momentin 1 kohdan mukaisena absorptiosulautumisena.               
                                        
3 SULAUTUMISEN SYYT                               

Sulautuminen on osa järjestelyä, jonka tarkoituksena on lisätä Vastaanottavan  
yhtiön mahdollisuuksia toimia nykyaikaisten arvopaperimarkkinoiden odotusten  
mukaisella tavalla. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Vastaanottavan yhtiön  
tarkoituksena on yhdistää nykyiset kaksi osakesarjaansa yhdeksi sekä toteuttaa 
sulautuminen ja näin yksinkertaistaa omistusrakennettaan. Osakesarjojen     
yhdistämisen ja sulautumisen seurauksena Vastaanottavan yhtiön omistusrakenne  
vastaa aiempaa paremmin arvopaperimarkkinoiden vaatimuksia yksinkertaisesta,  
avoimesta ja likvidistä osakeomistuksesta. Järjestelyt tehostavat ja selventävät
päätöksentekoa Vastaanottavassa yhtiössä äänivallan jakautuessa eri       
osakkeenomistajien kesken osakeomistuksen suhteessa. Omistusrakenteen ja    
päätöksenteon yksinkertaistamisen tarkoituksena on lisätä markkinoiden     
kiinnostusta Vastaanottavan yhtiön osakkeeseen ja lisätä osakkeen likviditeettiä
tavoitteena kasvattaa osakkeen arvoa ja helpottaa tulevaisuudessa mahdollisesti 
tapahtuvaa pääoman hankintaa.                          

4 SULAUTUMISVASTIKE                               

Vastaanottava yhtiö antaa Sulautuvan yhtiön osakkeenomistajille         
sulautumisvastikkeena yhteensä 11.863.964 kappaletta uusia osakkeita alla tässä 
kohdassa 4 mainituin poikkeuksin.                        

Muuta sulautumisvastiketta kuin Vastaanottavan yhtiön uusia osakkeita ei anneta.
Vastaanottavan yhtiön osakepääomaa ei koroteta sulautumisen täytäntöönpanon   
yhteydessä. Sulautumisvastikkeen antamisesta aiheutuva oman pääoman lisäys   
kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon eli    
vapaaseen omaan pääomaan. Sulautumisessa vastaanotettavat Vastaanottavan yhtiön 
omat osakkeet kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon negatiivisena 
eränä, jolloin oman pääoman lisäys nettona on nolla.              

Mikäli Vastaanottavassa yhtiössä päätetään sulautumissuunnitelman        
allekirjoittamisen jälkeen osakeannista, osakkeiden lukumäärän muuttamisesta  
(split tai yhdistäminen) muutoin kuin osakesarjojen yhdistämisen yhteydessä,  
optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien   
antamisesta, lisätään sulautumisvastikkeen määrää vastaavasti siten, että    
muutokset eivät heikennä eivätkä paranna osapuolten osakkeenomistajien asemaa  
siitä mikä se olisi ollut jos kyseistä muutosta ei olisi tehty.         

Siltä osin kuin Sulautuvan yhtiön osakkeenomistajalle tulevien Vastaanottavan  
yhtiön osakkeiden määrä ei ole kokonaisluku, kokonaisluvun ylittävät murto-osat 
yhdistetään muiden Sulautuvan yhtiön osakkeenomistajien murto-osien kanssa   
kokonaisiksi Vastaanottavan yhtiön osakkeiksi ja myydään murto-osiin      
oikeutettujen lukuun Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa     
kaupankäynnissä.                                

Sulautumisvastikkeena annettavat osakkeet oikeuttavat osinkoon ja muihin    
osakkeenomistajan oikeuksiin sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivästä 
alkaen.                                     

5 SULAUTUMISVASTIKKEEN JAKAUTUMINEN JA SULAUTUMISVASTIKKEEN ANTAMISEN AJANKOHTA 

Sulautumisvastike jaetaan Sulautuvan yhtiön osakkeenomistajille heidän     
omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa sulautumisen täytäntöönpanohetkellä.  

Sulautumisvastike jaetaan Sulautuvan yhtiön osakkeenomistajille niin pian kuin 
se käytännössä on mahdollista sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin    
jälkeen edellyttäen että                            

(i) sulautumisvastikkeen saaja on ilmoittanut Vastanottavalle yhtiölle tai sen 
osoittamalle kolmannelle vastikkeen maksamista varten arvo-osuustilinsä numeron 
sekä, mikäli Sulautuvan yhtiön osakkeenomistajalle maksettava vastike käsittää 
myös rahaa mahdollisten murto-osien myynneistä johtuen, pankkitilinsä numeron, 

(ii) ja sulautumisvastikkeen saaja on toimittanut omistamistaan Sulautuvan   
yhtiön osakkeista annetut osakekirjat Vastaanottavalle yhtiölle tai sen     
osoittamalle kolmannelle taholle.                        

Mikäli sulautumisvastikkeeseen oikeutettu Sulautuvan yhtiön osakkeenomistaja ei 
ole ennen sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä luovuttanut omistamistaan
Sulautuvan yhtiön osakkeista annettuja osakekirjoja Vastaanottavalle yhtiölle  
tai sen osoittamalle kolmannelle taholle tai ilmoittanut arvo-osuustiliään ja  
pankkitiliään sulautumisvastikkeen maksamista varten, maksetaan         
sulautumisvastike vasta sen jälkeen kun vastikkeensaaja on luovuttanut     
osakekirjansa ja/tai ilmoittanut arvo-osuustilinsä ja tarvittaessa pankkitilinsä
tiedot.                                     

Sulautumisvastikkeena annettavat Vastaanottavan yhtiön uudet osakkeet haetaan  
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingin päälistalla siten, että uudet   
osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena arviolta sulautumisen täytäntöönpanon   
rekisteröintiä seuraavana arkipäivänä.                     

6 OMISTUSSUHTEET                                

Sulautuvalla yhtiöllä ei sulautumishetkellä ole tytäryhtiöitä eikä se omista  
omia osakkeitaan. Sulautuva yhtiö omistaa Vastaanottavan yhtiön osakesarjojen  
yhdistämisen jälkeen 11.863.964 kappaletta osakkeita Vastaanottavassa yhtiössä. 
Vastaanottavalla yhtiöllä ei ole emoyhtiötä.                  
                                        
Vastaanottava yhtiö ei omista Sulautuvan yhtiön osakkeita.           

7 PÄÄOMALAINAT                                 

Sulautuvalla yhtiöllä ei ole OYL 12 luvun mukaisia pääomalainoja.        

8 YRITYSKIINNITYKSET                              

Sulautuvalla yhtiöllä ei ole yrityskiinnityslaissa (634/1984) tarkoitettuja   
yrityskiinnityksiä.                               

Vastaanottavalla yhtiöllä ei ole yrityskiinnityslaissa (634/1984) tarkoitettuja 
yrityskiinnityksiä. Liitteenä 1 olevan rasitustodistuksen mukaiset velkakirjat 
ovat yhtiön hallussa.                              

9 ERITYISTEN OIKEUKSIEN HALTIJOIDEN OIKEUDET                  

Sulautumiseen osallistuvat yhtiöt eivät ole antaneet osakkeisiin oikeuttavia  
erityisiä oikeuksia eivätkä sellaisia arvopapereita tai osuuksia, jotka     
oikeuttavat muutoin yhtiön osakkeisiin, mukaan lukien optio-oikeudet.      

10 ERITYISET EDUT                                

Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajille,
tilintarkastajille ja sulautumissuunnitelmasta lausunnon antavalle hyväksytylle 
tilintarkastajalle ei anneta mitään erityisiä etuja tai oikeuksia.       

11 VASTAANOTTAVAN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS                     

Sulautuminen ei aiheuta muutoksia Vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestykseen.   
Vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestystä on ehdotettu muutettavaksi liitteen 2  
mukaiseksi Vastaanottavan yhtiön sulautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa.  
Yhtiöjärjestyksen muutoksen voimaantulo ja rekisteröinti edellyttää, että tämän 
sulautumissuunnitelman kohdan 13 mukaiset täytäntöönpanon edellytykset ovat   
täyttyneet (lukuunottamatta alakohtaa 13 (i)).                 

12 SULAUTUMISESTA PÄÄTTÄMINEN                          

Tämän sulautumissuunnitelman mukainen sulautuminen esitetään Sulautumiseen   
osallistuvien yhtiöiden yhtiökokouksien hyväksyttäväksi.            

13 SULAUTUMISEN EDELLYTYKSET                          

Sulautumissuunnitelman täytäntöönpanon ja sulautumisen voimaantulon       
edellytyksenä on, että                             

(i) Vastaanottavan yhtiön yhtiökokous on tehnyt päätöksen osakesarjojen     
yhdistämisestä ja siihen liittyvästä maksuttomasta osakeannista Vastaanottavan 
yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja yhtiöjärjestyksen muutos sekä    
maksuton osakeanti on rekisteröity kaupparekisteriin;              

(ii) Sulautuvan yhtiön ennen sulautumisen täytäntöönpanoa lopputilityksen    
laatimisessa sovellettavia periaatteita noudattaen laatima tase on liitteen 3  
mukainen ja Sulautuvan yhtiön tilintarkastaja Sixten Nyman on tarkastanut ja  
hyväksynyt taseen soveltaen soveltuvin osin tilintarkastusta koskevia      
säännöksiä; ja                                 

(iii) kaikki tarvittavat viranomaisluvat on saatu ja ne ovat voimassa.     

Vastaanottavan yhtiön hallituksella on oikeus kohtuullista harkintaansa käyttäen
päättää täyttyvätkö alakohdan (ii) mukaiset ehdot ja täyttyvätkö muut      
sulautumissuunnitelman täytäntöönpanon ja sulautumisen voimaantulon ehdot.   

14 SULAUTUVAN YHTIÖN VARAT, VELAT JA OMA PÄÄOMA                 

Sulautuvan yhtiön varat, velat ja oma pääoma selviävät liitteenä 4 olevasta   
taseesta, joka on vahvistettu 15.4.2009.                    

Sulautuvan yhtiön tase-erät kirjataan Vastaanottavan yhtiön taseeseen soveltaen 
seuraavia kirjanpidollisia menetelmiä:                     

Sulautuminen on tarkoitus toteuttaa kirjanpidossa hankintamenomenetelmällä.   
Arvostusperiaatteena ovat Sulautuvan yhtiön taseen erien osalta Sulautuvan   
yhtiön lopputilityksen mukaiset kirjanpitoarvot.                

Sulautumisen myötä Vastaanottavalle yhtiölle siirtyvät vastaavat erät kirjataan 
Vastaanottavan yhtiön taseeseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon    
negatiivisena eränä.                              

Sulautumisen johdosta ei tehdä kirjauksia Vastaanottavan yhtiön vieraan pääoman 
eriin.                                     

Ennen sulautumisen täytäntöönpanoa Sulautuva yhtiö laatii taseen noudattaen   
lopputilityksen laatimisessa sovellettavia periaatteita. Tase tulee olemaan   
liitteen 3 mukainen. Sulautuvalla yhtiöllä ei sulautumishetkellä tule olemaan  
muita varoja kuin liitteen 3 mukaiset varat, eikä Sulautuvalla yhtiöllä tule  
olemaan velkaa, velvoitteita eikä vastuita. Sulautuvan yhtiön tilintarkastaja  
Sixten Nyman tarkastaa ja antaa lausunnon taseesta soveltaen soveltuvin osin  
tilintarkastusta koskevia säännöksiä.                      

Sulautuvan yhtiön kaikki osakkeenomistajat ovat antaneet erillisen sitoumuksen, 
jonka mukaan osakkeenomistajat vastaavat siitä, että Sulautuvalla yhtiöllä ei  
sulautumisen täytäntöönpanohetkellä ole liitteestä 3 ilmenemättömiä velkoja tai 
muita vastuita.                                 

15 PÄÄTÖKSET MUUSTA KUIN TAVANOMAISESTA LIIKETOIMINNASTA            

Ennen kohdassa 14 mainitun liitteen 3 mukaisen taseen päivämäärää Sulautuva   
yhtiö voi päättää muista kuin sellaisista toimista, joita vaaditaan liitteen 3 
mukaisen taseen aikaansaamiseksi vain, jos Vastaanottavan yhtiön toimitusjohtaja
hallituksen valtuuttamana antaa toimille suostumuksen.             

Kohdassa 14 mainitun liitteen 3 mukaisen taseen päivämäärästä alkaen Sulautuva 
yhtiö voi päättää toimista, jotka vaikuttavat sen oman pääoman tai osakkeiden  
määrään sekä mistä tahansa muista toimenpiteistä lukuun ottamatta sulautumisen 
täytäntöönpanoa vain, jos Vastaanottavan yhtiön toimitusjohtaja hallituksen   
valtuuttamana antaa toimille suostumuksen.                   

Sulautumissuunnitelma ei muuten vaikuta millään tavoin päätöksentekoon     
Sulautuvassa yhtiössä tai Vastaanottavassa yhtiössä.              

16 TÄYTÄNTÖÖNPANO                                

Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitusten nimeämän tilintarkastajan KPMG
Oy Ab:n Mauri Palvin antama lausunto sulautumissuunnitelmasta on liitteenä 5.  

Sulautuminen ehdotetaan pantavaksi täytäntöön viivytyksettä kohdan 13 mukaisten 
ehtojen täyttymisen jälkeen ja mahdollisimman pian velkojien määräpäivän    
jälkeen. Tavoitteena on, että sulautuminen pannaan täytäntöön 31.7.2009.    

Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitukset voivat tarpeen vaatiessa   
yhteisellä päätöksellä muuttaa sulautumisen suunniteltua rekisteröintipäivää.  

17 KIELIVERSIOT                                 

Jos tämän sulautumissuunnitelman suomen- ja englanninkielisen tekstin välillä on
eroavaisuuksia, suomenkielinen on määräävä.                   


Tämä sulautumissuunnitelma on laadittu kahtena (2) samansisältöisenä kappaleena 
yksi kummallekin osapuolelle.                          


Helsinki, 15.4.2009                               

FISKARS OYJ ABP          AGROFIN OY AB                 
Kaj-Gustaf Bergh         Bert Ekroos                  


Sulautumissuunnitelman liitteet:                        

1 Rasitustodistus                                
2 Ehdotus Vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestykseksi               
3 Sulautuvan yhtiön voimaantulotaseen luonnos (alla)              
4 Sulautuvan yhtiön tase 31.12.2008                       
5 Hyväksytyn tilintarkastajan lausunto                     


Sulautumissuunnitelma - liite 3                         

VASTAAVAA              VASTATTAVAA 
EUR                 EUR 

Arvopaperit             Oma pääoma 

9.064.506 A-sarjan osaketta ja                         
2.332.882 K-sarjan osaketta                           
Fiskars Oyj Abp:ssa, vastaten                          
11.863.964 yhden osakelajin                           
osaketta Fiskars Oyj Abp:n                           
osakesarjojen yhdistämisen                           
jälkeen                                     
          70.839.656   Oma pääoma yhteensä 70.839.656 

Yhteensä      70.839.656   Yhteensä       70.839.656