Korjaus Fiskars Oyj Abp:n yhtiökokouskutsuun

Fiskars Oyj Abp       Pörssitiedote    9.2.2012 klo 12:00 

Fiskarsin yhtiökokouskutsussa, joka julkistettiin pörssitiedotteena 9.2.2012 klo 9.00, oli virhe hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksessa hallituksen vuosipalkkioiksi. 

Korjattu ehdotus on: Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa vuosipalkkioksi hallituksen jäsenille 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa.

Fiskarsin koko yhtiökokouskutsu korjattuna on:

Yhtiökokouskutsu
 

Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 15.3.2012 klo 15.00 Savoy-teatterissa (Kasarmikatu 46–48, Helsinki). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,62 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2012 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 27.3.2012.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa vuosipalkkioksi hallituksen jäsenille 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 600 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, hallituksen puheenjohtajalle maksettavaksi 1 100 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettavaksi 1 100 euroa tarkastusvaliokunnan kokouksista sekä hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Boer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank, Karsten Slotte ja Jukka Suominen.

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita keskuudestaan puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Bergh ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnrooth ja Paul Ehrnrooth.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet voidaan hankkia poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2013 asti. Edellinen valtuutus päättyy varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin.

Osakkeita saadaan luovuttaa esim. vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2013 asti.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset, on saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.fiskarsgroup.fi. Fiskars Oyj Abp:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 23.2.2012. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä vuosikertomus ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 29.3.2012 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.3.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 12.3.2012 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

(a)                  internetsivujen kautta www.fiskarsgroup.fi; tai

(b)                  puhelimitse ma – pe klo 9.00 – 15.00 numeroon 0204 39 5171.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Fiskars Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Fiskars Oyj Abp, PL 130, 00561 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.3.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 12.3.2012 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Fiskars Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 82 023 341 osaketta ja ääntä.

Osakkeenomistajat ovat tervetulleita kahvitarjoiluun kokouksen jälkeen.

 

Helsinki 9.2.2012

FISKARS OYJ ABP
Hallitus

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Vuonna 2011 Fiskarsin liikevaihto oli 743 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä oli noin 3 400 yli 20 maassa. www.fiskarsgroup.fi