Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                      

Fiskars Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 5.6.2009. Yhtiökokous   
päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen A- ja K-sarjan osakkeiden yhdistämisestä,
suunnatusta maksuttomasta osakeannista K-sarjan osakkeenomistajille,      
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä yhtiön ja Agrofin Oy Ab:n välisen     
sulautumissuunnitelman. Hallituksen ehdotus ja uusi yhtiöjärjestys ovat tämän  
tiedotteen liitteinä.                              

Osakelajien yhdistäminen, suunnattu maksuton osakeanti sekä yhtiöjärjestyksen  
muutokset merkitään kaupparekisteriin arviolta 30.7.2009. Sulautumisen     
täytäntöönpano merkitään kaupparekisteriin arviolta 31.7.2009. Osakelajien   
yhdistämisen täsmäytyspäivä on arviolta 30.7.2009 ja uudet yhden osakelajin   
osakkeet tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta 31.7.2009.      
Sulautumisvastikkeena annettavat uudet osakkeet tulevat julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi arviolta 3.8.2009.                          

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen ehdotusten mukaisesti valtuuttaa     
hallituksen luovuttamaan ja hankkimaan yhtiön omia osakkeita, yhteensä enintään
4 020 000 osaketta. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin
siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön     
osakkeita. Nämä valtuutukset ovat ehdollisia sille, että osakelajien      
yhdistäminen ja siihen liittyvät yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity.  
Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen  
saakka.                                     

FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
toimitusjohtaja                                 


Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin  
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster.    
Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia, ja se muodostaa
yhden Fiskarsin operatiivisista segmenteistä yhdessä Amerikka-, EMEA- ja    
Muut-segmenttien kanssa. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys 
ja listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 697 miljoonaa   
euroa vuonna 2008 ja henkilöstöä on noin 4 100.                 

www.fiskars.fi                                 


LIITTEET:                                    

Hallituksen ehdotus A- ja K-sarjan osakkeiden yhdistämisestä, suunnatusta    
maksuttomasta osakeannista K-sarjan osakkeenomistajille ja yhtiöjärjestyksen  
muuttamisesta sekä yhtiön ja Agrofin Oy Ab:n välisen sulautumissuunnitelman   
hyväksymisestä                                 

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden  
hankkimisesta                                  

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden  
luovuttamisesta                                 

Yhtiöjärjestys                                 


HALLITUKSEN EHDOTUS A- JA K-SARJAN OSAKKEIDEN YHDISTÄMISESTÄ, SUUNNATUSTA    
MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA K-SARJAN OSAKKEENOMISTAJILLE JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN  
MUUTTAMISESTA SEKÄ YHTIÖN JA AGROFIN OY AB:N VÄLISEN SULAUTUMISSUUNNITELMAN   
HYVÄKSYMISESTÄ                                 

Yhtiön osakkeet jakautuvat yhtiöjärjestyksen mukaan K- ja A-sarjoihin.     
Osakesarjat eroavat toisistaan siten, että K-sarjan osakkeella on kaksikymmentä 
(20) ääntä ja A-sarjan osakkeella yksi (1) ääni. K-sarjan osakkeita on     
22 565 708 ja A-sarjan osakkeita 54 944 492. Molemmat osakelajit ovat julkisen 
kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsingin päälistalla.            

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön kaksi osakelajia yhdistetään  
siten, että yhdistymisen jälkeen yhtiöllä on ainoastaan yksi uusi osakelaji.  
Osakkeilla olisi yksi (1) ääni ja muutoin kaikilta osin yhtäläiset oikeudet.  
Osakesarjojen yhdistämiseen liittyy suunnattu maksuton osakeanti K-sarjan    
osakkeiden omistajille ja yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Järjestely   
sisältää lisäksi yhtiön ja Agrofin Oy Ab:n ("Agrofin") välisen 15.4.2009    
allekirjoitetun, Agrofinin sulautumista yhtiöön koskevan sulautumissuunnitelman 
("Sulautumissuunnitelma") hyväksymisen.                     

Hallituksen jäljempänä yksilöidyt ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, joka  
edellyttää sen kaikkien osien hyväksymistä.                   

Osakelajien yhdistämisen ja sulautumisen tarkoituksena on lisätä yhtiön     
mahdollisuuksia toimia nykyaikaisten arvopaperimarkkinoiden odotusten mukaisella
tavalla. Nykyisten kahden osakesarjan yhdistäminen yhdeksi yhdessä sulautumisen 
toteuttamisen kanssa yksinkertaistaisi yhtiön omistusrakennetta. Osakesarjojen 
yhdistämisen ja sulautumisen seurauksena yhtiön omistusrakenne vastaisi aiempaa 
paremmin arvopaperimarkkinoiden vaatimuksia yksinkertaisesta, avoimesta ja   
likvidistä osakeomistuksesta. Järjestelyt tehostaisivat ja selventäisivät    
päätöksentekoa yhtiössä äänivallan jakautuessa eri osakkeenomistajien kesken  
osakeomistuksen suhteessa. Omistusrakenteen ja päätöksenteon yksinkertaistamisen
tarkoituksena on lisätä markkinoiden kiinnostusta yhtiön osakkeeseen ja lisätä 
osakkeen likviditeettiä tavoitteena kasvattaa osakkeen arvoa ja helpottaa    
tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvaa pääoman hankintaa.           

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön A-sarjan osakkeista, ja  
osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahta kolmasosaa yhtiön K-sarjan     
osakkeista, ovat etukäteen kirjallisesti ilmoittaneet kannattavansa tätä    
hallituksen ehdotusta.                             

Yhtiön hallitus on hankkinut Aventum Partners Oy:lta lausunnon (ns. fairness  
opinion), jonka mukaan osakesarjojen yhdistämisestä ja sulautumisesta      
Sulautumissuunnitelman mukaisesti koostuvan järjestelyn ehdot ovat       
taloudellisesti kohtuulliset yhtiön A- ja K-sarjojen osakkeiden omistajille.  
Yhtiön tilintarkastaja, KPMG Oy Ab, on antanut lausunnon siitä, että perustelut 
osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen maksuttomassa suunnatussa    
osakeannissa ovat osakeyhtiölain mukaiset ja että sulautumissuunnitelmassa   
annetaan oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden mukaan sulautumisvastike
määrätään.                                   

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle seuraavia toimenpiteitä:           

Osakesarjojen yhdistäminen                           

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakelajit yhdistetään     
osakepääomaa korottamatta siten, että osakelajeja koskevat           
yhtiöjärjestysmääräykset muutettaisiin ja poistettaisiin jäljempänä esitetyllä 
tavalla, siten että osakelajien yhdistämisen jälkeen yhtiöllä olisi vain yksi  
uusi osakelaji. Koska osakelajien yhdistämisen jälkeen olisi olemassa vain yksi 
osakesarja, kaikilla osakkeilla olisi yksi (1) ääni ja yhtäläiset oikeudet.   
Osakelajien yhdistämisen yhteydessä muutetut osakkeet liitetään         
arvo-osuusjärjestelmään ja haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta  
31.7.2009. Osakelajien yhdistämisen täsmäytyspäivä on arviolta 30.7.2009.    
Yhdistäminen ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.           

Suunnattu maksuton osakeanti                          

Hallitus ehdottaa, että osakesarjojen yhdistämiseen liittyen K-sarjan osakkeiden
omistajille suunnataan maksuton osakeanti siten, että osakkeenomistajien    
etuoikeudesta poiketen K-sarjan osakkeenomistajille annettaisiin kutakin viittä 
(5) K-sarjan osaketta vastaan maksutta yksi (1) uusi osake. Osakelajien     
yhdistämisen ja suunnatun maksuttoman osakeannin perusteella viiden (5) K-sarjan
osakkeen omistus muuttuisi yhtiön kuuden (6) uuden osakelajin osakkeen     
omistukseksi.                                  

Oikeus saada uusia osakkeita olisi sillä K-sarjan osakkeen omistajalla, jolle  
K-sarjan osake kuuluu täsmäytyspäivänä (arviolta 30.7.2009). Uudet osakkeet   
jaetaan K-sarjan osakkeiden omistajille omistuksen suhteessa ja kirjattaisiin  
suoraan asianomaiselle arvo-osuustilille täsmäytyspäivän tiedon perusteella ja 
arvo-osuusjärjestelmässä noudatettavien sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti.  

Siltä osin kun K-sarjan osakkeen omistajan K-sarjan osakkeiden lukumäärä ei ole 
viidellä (5) jaollinen, annetaan hallituksen tarkemmin päättämällä tavalla ja  
yhtiön ja Danske Bankin välisen sopimuksen mukaisesti jakojäännösten perusteella
muodostettavat osakkeet Danske Bankille myytäväksi niiden K-sarjan osakkeiden  
omistajien lukuun, joiden K-sarjan osakkeiden lukumäärä ei ole ollut viidellä  
(5) jaollinen. Maksuton suunnattu osakeanti ei edellytä osakkeenomistajilta   
toimenpiteitä.                                 

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetaan enintään 4 513 141 osaketta.  

Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet kun ne rekisteröidään    
kaupparekisteriin.                               

Hallitus on oikeutettu päättämään muista suunnattuun maksuttomaan osakeantiin  
liittyvistä ehdoista ja käytännön seikoista.                  

Harkitessaan perusteita suunnatulle maksuttomalle osakeannille hallitus on   
ottanut huomioon, että (i) pörssiyhtiöt sekä Suomessa että kansainvälisesti ovat
siirtymässä yhä enenevässä määrin yhden osakelajin käyttöön, ja osakelajien   
yhdistämisen odotetaan parantavan yhtiön osakkeen likviditeettiä; (ii)     
osakelajien yhdistäminen hallituksen ehdotuksen mukaisesti laskisi nykyisten  
K-sarjan osakkeiden äänimäärän noin 89,1 prosentista noin 33,0 prosenttiin ja  
nostaisi vastaavasti nykyisten A-sarjan osakkeiden äänimäärän noin 10,9     
prosentista noin 67,0 prosenttiin; ja (iii) osakelajien yhdistämisen yhteydessä 
K-sarjan osakkeiden omistajille annettava preemio on tavanomainen ja      
kohtuullinen; ja (iv) ehdotetun suunnatun osakeannin omistusosuuden       
laimennusvaikutus A-sarjan osakkeiden omistajien osalta olisi noin 3,9     
prosenttia, mitä myös on pidettävä osakesarjojen yhdistämisen yhteydessä    
tavanomaisena ja kohtuullisena.                         

Hallituksen näkemyksen mukaan osakelajien yhdistäminen yhdessä sulautumisen   
kanssa edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallitus katsoo, 
että edellä todettu huomioon ottaen osakelajien yhdistämiseen liittyvälle    
suunnatulle maksuttomalle osakeannille on olemassa erityisen painava      
taloudellinen syy.                               

Hallitus katsoo, että osakelajien yhdistäminen ja siihen liittyvä suunnattu   
maksuton osakeanti tuovat sellaisia etuja A-sarjan osakkeen omistajille ja   
yhtiölle, että ne vastaavat K-sarjan osakkeiden omistajien suunnatussa     
maksuttomassa osakeannissa saamaa etua. Hallituksen näkemyksen mukaan      
osakelajien yhdistämistä ja siihen liittyvää suunnattua maksutonta osakeantia  
voidaan pitää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien kannalta kohtuullisena. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                          

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää poistaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 
§:ään sisältyvät erilajisia osakkeita koskevat määräykset, minkä jälkeen    
yhtiöjärjestyksen 3 § kuuluisi seuraavasti:                   

"Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie medför rätt att vid bolagsstämma rösta 
med 1 röst."                                  

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää poistaa osakkeiden muuntoa koskevan 
yhtiönjärjestyksen 4 §:n. Yhtiöjärjestyksen numerointia muutetaan siten, että se
säilyy johdonmukaisena muutosten jälkeen.                    

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 
§ ja 8 § (ehdotettu 7 §) kuntaliitoksen johdosta.                

Yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:             

"Bolagets firma är Fiskars Oyj Abp, på engelska Fiskars Corporation, och hemort 
Raseborg."                                   

Yhtiöjärjestyksen 8 § (ehdotettu 7 §) muutetaan kuulumaan seuraavasti:     

"Ordinarie bolagsstämma kan hållas antingen i Raseborg eller i Helsingfors."  

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen muutoksen voimaantulo ja rekisteröinti
edellyttäisi, että Sulautumissuunnitelmassa asetetut ja jäljempänä kuvatut   
sulautumisen täytäntöönpanon edellytykset ovat täyttyneet (lukuun ottamatta   
sulautumisen täytäntöönpanon edellytystä yhtiöjärjestyksen muutosten      
rekisteröimisestä).                               

Yhtiön ja Agrofin Oy Ab:n välisen sulautumissuunnitelman hyväksyminen      

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy          
Sulautumissuunnitelman. Sulautumissuunnitelman mukaan Agrofin sulautuisi yhtiöön
osakeyhtiölain 16 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisena           
absorptiosulautumisena siten, että kaikki Agrofinin varat ja velat siirtyisivät 
yhtiölle ilman selvitysmenettelyä.                       

Hallitus ehdottaa, että hyväksymällä Sulautumissuunnitelman yhtiökokous päättää 
samalla osakeannin toteuttamisesta sulautumisvastikkeen suorittamiseksi siten, 
että yhtiön antaa Agrofinin osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena Agrofinin 
osakkeista 11 863 964 kappaletta yhtiön uusia osakkeita.            

Sulautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin 20.4.2009.       

Sulautuminen on osa järjestelyä, jonka tarkoituksena on lisätä yhtiön      
mahdollisuuksia toimia nykyaikaisten arvopaperimarkkinoiden odotusten mukaisella
tavalla. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi yhtiön tarkoituksena on yhdistää  
nykyiset kaksi osakesarjaansa yhdeksi sekä toteuttaa sulautuminen ja näin    
yksinkertaistaa omistusrakennettaan. Osakesarjojen yhdistämisen ja sulautumisen 
seurauksena yhtiön omistusrakenne vastaa aiempaa paremmin arvopaperimarkkinoiden
vaatimuksia yksinkertaisesta, avoimesta ja likvidistä osakeomistuksesta.    
Järjestelyt tehostavat ja selventävät päätöksentekoa yhtiössä äänivallan    
jakautuessa eri osakkeenomistajien kesken osakeomistuksen suhteessa.      
Omistusrakenteen ja päätöksenteon yksinkertaistamisen tarkoituksena on lisätä  
markkinoiden kiinnostusta yhtiön osakkeeseen ja lisätä osakkeen likviditeettiä 
tavoitteena kasvattaa osakkeen arvoa ja helpottaa tulevaisuudessa mahdollisesti 
tapahtuvaa pääoman hankintaa.                          

Sulautumissuunnitelman mukaan Agrofinin osakkeenomistajat vastaanottavat    
sulautumisvastikkeena yhtiön liikkeelle laskemia osakkeita määrän, joka vastaa 
Agrofinin sulautumisen täytäntöönpanohetkellä omistamien yhtiön osakkeiden   
määrää. Sulautumisvastike jaetaan Agrofinin osakkeenomistajille heidän     
omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa. Muuta sulautumisvastiketta kuin yhtiön 
uusia osakkeita ei anneta. Yhtiön osakepääomaa ei koroteta sulautumisen     
täytäntöönpanon yhteydessä. Sulautumisvastikkeen antamisesta aiheutuva oman   
pääoman lisäys kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman    
rahastoon eli yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Sulautumisvastikkeena annettavat 
osakkeet oikeuttavat osinkoon ja muihin osakkeenomistajan oikeuksiin      
sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivästä alkaen.           

Sulautumissuunnitelman täytäntöönpanon ja sulautumisen voimaantulon       
edellytyksenä on, että (i) yhtiön yhtiökokous on tehnyt päätöksen osakesarjojen 
yhdistämisestä ja siihen liittyvästä maksuttomasta osakeannista ja       
yhtiöjärjestyksen muutos sekä maksuton osakeanti on rekisteröity        
kaupparekisteriin; (ii) Agrofinin ennen sulautumisen täytäntöönpanoa      
lopputilityksen laatimisessa sovellettavia periaatteita noudattaen laatima tase 
on Sulautumissuunnitelman liitteen 3 mukainen ja Agrofinin tilintarkastaja   
Sixten Nyman on tarkastanut ja hyväksynyt taseen soveltaen soveltuvin osin   
tilintarkastusta koskevia säännöksiä; ja (iii) kaikki tarvittavat        
viranomaisluvat on saatu ja ne ovat voimassa. Hallituksella on oikeus      
kohtuullista harkintaansa käyttäen päättää, täyttyvätkö edellä mainitut     
alakohdan (ii) mukaiset ehdot ja täyttyvätkö muut Sulautumissuunnitelman    
täytäntöönpanon ja sulautumisen voimaantulon ehdot.               
                                        
Sulautuminen ehdotetaan pantavaksi täytäntöön viivytyksettä ehtojen täyttymisen 
jälkeen ja mahdollisimman pian velkojien määräpäivän jälkeen. Tavoitteena on,  
että sulautuminen pannaan täytäntöön 31.7.2009.                 

Sulautumissuunnitelman mukaisella sulautumisen täytäntöönpanolla ei tule olemaan
mitään vaikutusta yhtiön varoihin, velkoihin, osakepääomaan tai         
osakepääomarakenteeseen.                            

Sulautumisen seurauksena yhtiön liikkeelle laskemien osakkeiden määrä ei tule  
muuttumaan ja näin ollen sulautumisella ei ole vaikutuksia yhtiön muiden    
osakkeenomistajien osakeomistuksiin.                      

Sulautumisen täytäntöönpanohetkellä Agrofin tulee omistamaan 11 863 964 yhtiön 
osaketta. Sulautumisessa yhtiö ei tule vastaanottamaan mitään velvoitteita tai 
vastuita. Agrofinin osakkeenomistajat ovat erillisen sitoumuksen mukaisesti   
sitoutuneet täysimääräisesti vastaamaan kaikista Fiskarsille aiheutuneista   
tosiasiallisista vahingoista, jotka liittyvät Agrofinin velvoitteisiin ja    
vastuisiin, mikäli sellaisia velvoitteita tai vastuita ilmenee sulautumisen   
täytäntöönpanon jälkeen.                            


HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN  
HANKKIMISESTA                                  

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan omia   
osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhteensä enintään 4 020 000 osaketta,
ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien   
omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle
5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.                    

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden       
hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta          
julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Osakkeiden hankinta alentaa
yhtiön vapaata omaa pääomaa.                          

Valtuutusta saadaan käyttää osakkeiden hankkimiseksi käytettäväksi vastikkeena 
tulevissa yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi   
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.  

Tämä valtuutus on ehdollinen sille, että osakelajien yhdistäminen ja siihen   
liittyvät yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity. Tämä valtuutus korvaa  
varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2009 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.            


HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN  
LUOVUTTAMISESTA                                 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen luovuttamaan yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4 020 000 osaketta.      

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä     
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta muutoin 
kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön   
osakkeita.                                   

Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja
osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.    
Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan      
luovutushinta määritellään. Osakkeita saadaan luovuttaa vastikkeena       
yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön     
pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet 
voidaan luovuttaa myös myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.        

Tämä valtuutus on ehdollinen sille, että osakelajien yhdistäminen ja siihen   
liittyvät yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity. Tämä valtuutus korvaa  
varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2009 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.            


FISKARS OYJ ABP:N YHTIÖJÄRJESTYS                        

1 § Yhtiön toiminimi on Fiskars Oyj Abp, englanniksi Fiskars Corporation, ja  
kotipaikka Raasepori.                              

2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa tehdastoimintaa ja siihen liittyvää     
liiketoimintaa sekä maa- ja metsätaloutta.                   

3 § Yhtiöllä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa äänestämään      
yhtiökokouksessa 1 äänellä.                           

4 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.              

5 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista 
jäsentä.                                    

6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja    
kumpikin erikseen tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.            
Hallitus voi oikeuttaa yhden tai useamman henkilön edustamaan yhtiötä joko yksin
tai yhdessä jonkun toisen edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa.       
Hallitus päättää prokuraoikeuksien myöntämisestä.                

7 § Varsinainen yhtiökokous voidaan pitää joko Raaseporissa tai Helsingissä.  
Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähintään kolmessa (3) hallituksen      
valitsemassa yleisessä päivälehdessä.                      

8 § Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
ennakolta kokouskutsussa mainitussa paikassa ja viimeistään siinä mainittuna  
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.       

9 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa                       

ESITETÄÄN                                    
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus; ja         
2. tilintarkastuskertomus; 

PÄÄTETÄÄN                                    
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,          
4. taseen                                    
osoittaman voiton käyttämisestä,                        
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja                  
toimitusjohtajalle,                               
6. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä,               
7. hallituksen jäsenten palkkioista, sekä 
8. tilintarkastajan palkkiosta;                         

VALITAAN                                    
9. hallituksen jäsenet, ja                           
10. tilintarkastaja; sekä                            

KÄSITELLÄÄN                                   
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.